به وب سایت شرکت وارش اروند خوش آمدید

بخشنامه ها

بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ دستور العمل کالاهای عبور خارجی و داخلی
شماره: 46454/93/726/1/55/23 تاریخ: 19/03/1393
گمرک……
با سلام - به منظور وحدت عمل در رویه های عبور داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات موضوع بندهای 10 و 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین اهمیت و لزوم دقت در رویه های عبور داخلی و خارجی با عنایت به مواد مرتبط در قانون امور گمرکی، آئین نامه اجرایی آن و با اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده، دستورالعمل زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:
1) هرگونه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی در کشور منوط به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط گمرک ج.ا.ا بوده و پذیرش تضمین موضوع بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی با رعایت مفاد ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امکان پذیر می باشد. فهرست شرکت های مذکور توسط دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام می گردد.
2) کلیه گمرکاتی که به سامانه هوشمند ترانزیت کالا مجهز گردیده اند، موظفند برای اظهار کالاهای عبوری از فرم اظهارنامه SAD و برای عبور از فرم T1 استفاده نمایند. ضمناً گمرکاتی که سامانه هوشمند ترانزیت در آنجا عملیاتی نشده می بایست مراتب وصول کالا را پس از تأیید تصویر فرم T1 به ضمیمه نامه اعلام وصول به گمرک مبدأ ارسال نمایند.
3) با توجه به ماده 101 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای کالاهایی که با بیش از یک وسیله حمل می گردند، به جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی تأکید می گردد از درج مشخصات محموله عبوری و وسیله حمل و شماره پلمب الصاقی در ظهر تصویر پروانه عبور و گواهی آن (موضوع تبصره ذیل ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی)

خودداری گردد (موضوع بخشنامه 135510/92/726/587/55 مورخ 14/7/92).
4) کالاهایی که در گمرکات به عنوان ورود قطعی اظهار و بدلیل عدم ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی، تشریفات ترخیص قطعی آنها صورت نپذیرفته و همچنین کالاهایی که ورود آن به کشور مشمول ممنوعیت یا محدودیت می باشند، لازم است قبل از انتقال به مناطق آزاد یا ویژه، با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه هماهنگی لازم معمول گردد.
تضامین:
الف) عبور داخلی
1) منظور از کالاهای هدف: کالاهای ممنوعه موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 123 قانون امور گمرکی، همچنین پارچه، پوشاک، کیف و کفش، سیگار، لوازم آرایشی، چای، ماشین آلات راهسازی و لوازم یدکی آن، می باشد.
2) به استناد ماده 10 قانون امور گمرکی و نیز ماده 112 آئین نامه اجرایی آن، میزان تضمین جهت عبور داخلی کالاها به شرح ذیل تعیین می گردد:
2-1- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-2- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کلیه کالاهای هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهای تولیدی متناسب با پروانه بهره برداری مرتبط که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + نصف ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-3- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز مشروط متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی) که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-4- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای هدف متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی) که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + سه برابر ارزش کالا به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
تبصره 1: جهت شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارای سابقه محکومیت قطعی در خصوص قاچاق کالا حسب ماده 109 آ.ا.ق.ا.گ و طبق بند 1 آخرین فهرست طبقه بندی شرکتها که از سوی دفتر نظارت بر ترانزیت به صورت دوره ای اعلام می گردد معادل تضمین مذکور در بند 2-4 اعمال شود.
تبصره 2: پذیرش عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط و مستعمل متعلق به واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه باشد (در صورت ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط توسط واحد تولیدی) بلامانع و در سایر موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
تبصره 3: اخذ تضمین برای عبور داخلی کالاهای موضوع این بند مانع از اخذ مجوزهای لازم (مجوزهای موردنیاز جهت ترخیص قطعی کالا موضوع ماده 71 آ.ا.ق.ا.گ) نخواهد بود، به استثناء واحدهای تولیدی.
3) گمرک مبدأ موظف است نسخه ای از تصویر ثبت سفارش یا تأئیدیه رایانه ای آن (در گمرکات مجهز به سیستم ثبتارش) و سایر مجوزهای مرتبط (از جمله گواهی های استاندارد، بهداشت، سایر مجوزهای قانونی) را رویت و به اظهارنامه عبور داخلی الصاق نماید. (صرفاً در بنادر کشور)
تبصره 1: اخذ مجوزهای لازم به منظور ترانزیت داخلی کالاهای مرتبط با صنایع هواپیمایی کشوری و دریانوردی به گمرک مقصد محول می گردد و مشمول این بند نمی باشد.
تبصره 2: اخذ مجوزهای لازم به منظور ترانزیت داخلی کالاهای سریع الفساد، کیت های آزمایشگاهی و محلول های شستشوی

آزمایشگاهی به گمرک مقصد محول و مشمول این بند نمی باشد.
تبصره 3: عبور داخلی کلیه کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی پس از اخذ مجوزهای قرنطینه نباتی دامی (در صورت شمول حسب مورد) کافی بوده و چنانچه نیاز به مجوزهای دیگری باشد در زمان ترخیص قطعی توسط گمرک مقصد مطالعه شود و از لحاظ تضامین مشمول ضوابط عبور داخلی می باشند.
4) ارزیابی محموله های عبور داخلی در گمرک مبدأ و اخذ نظریه آزمایشگاه در خصوص اوصاف و مشخصات کالاهایی نظیر پارچه، ظروف و سایر کالاهایی که در حین ارزیابی قابل شناسایی نمی باشند، حتی المقدور الصاق نمونه کالا و کاتالوگ به اظهارنامه الزامی بوده و انطباق کشور سازنده مندرج در اسناد با کالاهای اظهاری مورد تأکید است.
5) گمرکات مبدآ می بایست اصل مجوزهای قانونی ارائه شده را به نسخه اول اظهارنامه عبور داخلی و تصویر آنها را به نسخه دوم الصاق و چنانچه مجوزهای قانونی ارائه شده و الصاقی به اسناد عبور داخلی در گمرک مبدأ در زمان اظهار در گمرک مقصد دارای اعتبار باشد نیازی به اخذ مجوز مجدد نخواهد بود، ضمناً الصاق اصل اظهارنامه عبور داخلی به اظهارنامه ورود قطعی الزامی است.
6) وفق تبصره 6 ماده 6 آ.ا.ق ساماندهی مبادلات مرزی مبنی بر عبور داخلی کالاهای متعلق به شرکت های تعاونی مرزنشین)، در صورت حمل توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی مشمول تسهیلات بیمه نامه معتبر خواهند بود و چنانچه شرکت تعاونی مرزنشین خود رأساً قصد انتقال و تنظیم اسناد عبور داخلی را داشته باشد، شامل بندهای 2-3 و 2-4 خواهند بود.
ب) عبور خارجی
1) با توجه به مواد 10 قانون امور گمرکی و 98 آئین نامه اجرایی آن و ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، عبور خارجی کالا توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی، صرفنظر از نوع آن از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز می باشد.
2) میزان تضمین در رویه عبور خارجی به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و یا عبور از کشور برای کلیه کالاها که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل می گردند، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
3) میزان تضمین در رویه عبور خارجی به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای کلیه کالاها (اعم از هدف و غیرهدف) متعلق به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی و شرکت های حمل و نقل بین المللی) که توسط اشخاص اظهار می گردند، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + سه برابر ارزش کالا به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی.
4) پذیرش عبور خارجی ماشین آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاری و ویژه، جهت راه اندازی خط تولید و مواد اولیه موردنیاز واحد تولیدی که مقصد نهائی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه باشد، (در صورت ارائه پروانه تاسیس یا بهره برداری معتبر و مرتبط توسط واحد تولیدی) بلامانع و در سایر موارد منوط به اخذ مجوز از دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
ج) سایر ملاحظات
1) با عنایت به تبصره 2 ماده 98 و تبصره 2 ماده 112 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و به منظور استفاده از ظرفیتهای ریلی، عبور کالاهائی که توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی با راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود، با اخذ تعهد از مدیر عامل شرکت حمل امکان پذیر خواهد بود.
2) با عنایت به تبصره ذیل ماده 62 قانون امور گمرکی و ماده 113 آئین نامه اجرایی آن، مفاد مادتین مذکور مواردی از قبیل (بیماری، تصادف، پیشامدهای ناگوار و سانحه) که منجر به توقف بیش از حد و نامتعارف محمولات در بین راه می شود، از مصادیق عذر موجه تلقی می شود و مشمول تبصره 1 ماده 57 قانون امور گمرکی می گردد.
3) بارگیری و حمل کالاهای عبور داخلی و خارجی، صرفاً در محفظه های بار حائز شرایط استاندارد و دقت در توزین محموله مورد تأکید بوده و در کلیه مراحل، نظارت کامل مسئولین درب خروج گمرکات الزامی است و در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب

رعایت تبصره ذیل ماده 96 آئین نامه قانون امور گمرکی با تمهیداتی که از سوی مدیر گمرک ذیربط صورت خواهد گرفت انجام می پذیرد.
4) گمرکات مقصد عبور داخلی و گمرکات مستقر در مناطق آزاد و ویژه موظفند اعلام وصول محمولات عبوری داخلی وارده را در صورت سالم بودن محفظه حمل و پلمب مبدأ پس از تخلیه، در اسرع وقت به گمرک مبدأ اعلام نمایند.
تبصره: در مواقع ظن قوی به قاچاق کالا، گمرکات مربوطه موظفند نسبت به فک پلمب و ارزیابی دقیق کالا با حضور نماینده شرکت حمل یا صاحب کالا اقدام و در صورت عدم مغایرت کالا با اسناد نسبت به اعلام وصول اقدام و در صورت مغایرت مطابق قانون برخورد نمایند.
5) چنانچه در خصوص رویه عبور خارجی مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی پیش بینی نگردیده، مفاد قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن (با اصلاحات بعدی) و آئین نامه روانسازی و سلامت عبور خارجی از کشور کماکان مورد استناد خواهد بود.
این دستورالعمل از تاریخ 17/3/93 لازم الاجرا بوده و بخشنامه های ذیل از تاریخ اجرا ملغی اعلام می گردد:
شماره و تاریخ بخشنامه شماره و تاریخ بخشنامه
199982/726/1/55/355 مورخ 6/10/90 1589/14/758/875/55 مورخ 12/1/92
215400/108/19/118/55 مورخ 28/10/90 15813/8/25 مورخ 30/1/92
220428/726/1/55 مورخ 5/11/90 227711/92/726/1/55 مورخ 21/11/92
246820/726/1/55/414 مورخ 9/12/90 23273/92/726/1/55 مورخ 27/11/92
259623/726/1/55 مورخ 27/12/90
مسعود کرباسیان –رئیس کل گمرک ج.ا.ایران

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 4 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور محصولات استاندارد سازی شده
شماره: 47051/93/122 تاریخ: 20/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویرنامه شماره 1655/93/ص مورخ 12/3/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مزبور بعنوان شرکتهای مجاز به استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده درماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد. شرکتهای تولیدی مذکورصرفا مجاز به صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف میباشند. شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 نفت سپاهان تولیدی 13/3/94
2 تولیدی صنعتی شیمی درسلف تولیدی 13/3/94
3 پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان تولیدی 13/3/94
4 صنایع رنگ اطلس فام سهند تولیدی 13/3/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ فهرست تایرهای مشمول تخفیف سود بازرگانی
شماره: 46005/93/6051/702/73/118 تاریخ: 18/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 56169/60 مورخ 1/3/93 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام چهار برگ فهرست تایرهای کشاورزی راهسازی و صنعتی مشمول بند (3) مندرجات ذیل یادداشت فصل 40 جداول منضم به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 93 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 56169/60 مورخ 1/3/93 اداره کل امور اقتصادی به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری- مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا
با سلام- به پیوست چهار برگ فهرست تایرهای کشاورزی، راهسازی و صنعتی مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج حاصله این دفتر را مطلع فرمایند.
علی اصغر رمزی- مدیر کل امور اقتصادی

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص قابل ورود بودن کمپرسور مستعمل هوا
شماره: 46003/93/42135/113/73/120 تاریخ: 18/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - پیرو بخشنامه شماره 27713/93/26933/113/73/65 مورخ 21/2/93 به پیوست تصویر نامه شماره 11404/210/93 مورخ 10/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصمیم متخذه کمیسیون ماده یک آ.ا.ق.م.ص.و ارسال و اعلام می دارد با توجه به بند (3) ماده (42) آیین نامه اجرایی مذکور واردات کمپرسور هوا 870 CFM و بالاتر پس از ارائه ثبت
سفارش معتبر و ارائه مجوز قانونی و با ارز متقاضی و صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی امکان پذیر نبوده و اقلام مشمول قانون خودرو نیز از شمول این موافقت نامه خارج می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه________________________________________
* متن نامه شماره 11401/210/93 مورخ 10/3/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است:
گمرک ایران- مرکز امور واردات و مناطق آزاد ویژه
سلام علیکم- پیرو نامه شماره 7320/210/93 مورخ 16/2/1393 و حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 4/3/1393 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، واردات کمپرسور هوا CFM 870 و بالاتر با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارتصنعت، معدن و تجارت، و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد.
بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج می باشد. ضمناً ورود کالای مستعمل صرفاً با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.
سید عباس حسینی- مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضرورت درج شماره کلیه قبض انبارهای مربوطه در اظهارنامه ها و افزایش تعداد اظهارنامه ها در صورت لزوم
شماره: 45999/93/113/73/119 تاریخ: 18/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام- نظر به اینکه بنابراخبار واصله بعضاً صاحبان کالا و یا نماینده قانونی آنها در مواردیکه کثر تعداد قبض انبار به نام یک وارد کننده و جود دارد نسبت به درج یک شماره قبض انبار در باکس 31 اظهارنامه اقدام و سایر قبض انبارها را در لیست پیوست منضم بهاظهار نامه ارائه می نمایند. و با توجه به امکان جابه جایی لیست مزبور و شماره قبض انبارها پس از صدور پروانه گمرکی و احتمال خروج سایر کالاها، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از پذیرش اظهارنامه و لیست قبوض انبار به صورت پیوست خودداری و در اینگونه موارد با توجه به فضای محدود خانه مربوطه با افزایش اقلام بعدی اظهارنامه نسبت به درج کلیه شماره قبض انبارها در سایر اقلام با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند. همچنین از تاریخ 1/4/93 از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی صادره توسط مراجع تحویل گیرنده کالا خودداری و مراتب به نحو مقتضی به واردکنندگان و نماینده قانونی آنها اطلاع رسانی گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صادرات گیاهان داروئی، صنعتی و عطری
شماره: 45155/93/114 تاریخ: 18/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 5202/210/92 مورخ 7/2/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ونامه شاره 2186/1/93 مورخ 24/1/93 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال و ضمن ملغی نمودن بخشنامه 150138/92/360 مورخ 5/8/92 موضوع ضوابط صادرات گیاهی دارویی، صنعتی و عطری اعلام می دارد: طبق قسمت ج) از بند 2 نامه پیوستی صدرالذکر طبقه بندی اقلام محصولات و فرآورده های غیرچوبی جنگلی و مراتع از نظر حفاظت، بهره برداری و صادرات بشرح ذیل اعلام می گردد.
1- اقلام غیرمجاز(ممنوعه): شامل اقلام مندرج در بند 1( نامه پیوستی صدرالذکر بشماره 2186/1/93 مورخ 24/1/93 ) با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده، در حال انقراض وذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقاً ممنوع می باشد.
2- صادرات اقلام محصولات صرفاً زراعی، گلخانه ای و باغی مندرج در بند 3 نامه پیوستی صدرالذکر نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد. لیکن صادرات کلیه اقلام خارج از فهرست محصولات زراعی و گلخانه ای مزبور نیاز به اخذ مجوز از سازمان مزبور و واحدهای تابعه ( ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها) دارد.
3- اقلام مجاز مشروط: به غیر از گونه های ممنوعه ( موضوع بند 1) و اقلام صرفاً زراعی و گلخانه ای ( موضوع بند2)، صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ( دفتر امور مراتع و دفتر برنامه ریزی وبودجه) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.( مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند 2 نامه پیوستی بشماره 2186/1/93 مورخ 24/1/93 درج گردیده است.)
4- صادرات پودر و عصاره شیرین بیان، گلاب و اسانسهای گیاهی نیاز به اخذ مجوز از سازمان مزبور ندارد.
5- صادرات محصولات سنواتی باقیمانده ( طبق لیست اتحادیه گیاهان دارویی) منوط به اخذ مجوز از دفتر امور مراتع می باشد.
-براساس مندرجات ذیل یادداشت فصلهای 6 و 7 جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات وواردات صدور بذر و نهال در قیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد. و همچنین براساس بخشنامه ردیف 58 مورخ 3/2/85 و ردیف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پیاز زعفران ممنوع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات________________________________________
*بخشنامه مورخ 5/8/92 در مجموعه هفتگی شماره 937 درج شده است.
**متن نامه شماره 5202/210/93 مورخ7/2/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است:
گمرک ایران – دفتر صادرات
سلام علیکم - بازگشت به نامه شماره 10391/93 مورخ 27/1/1393 در خصوص ضوابط صدور گیاهان داروئی و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2186/1/93 مورخ 24/1/1393 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر ابلاغ سیاستهای حفاظت ، احیا، توسعه و بهره برداری و صادرات محصولات جنگل و مرتع ( غیرچوبی) سال 1392، به پیوست فهرست اقلام غیرمجاز ( ممنوعه) و اقلام مجاز ( مشروط) و همچنین اقلام زراعی و گلخانه ای و باغی محصولات مذکور و محصولات سنواتی جهت صادرات در سال جاری ارسال می گردد. متذکر میشود:

1- صادرات گلاب، اسانس های گیاهی ، پودر و عصاره شیرین بیان بدون نیاز به اخذ مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
2- کلیه اقلام خارج از فهرست محصولات زراعی و گلخانه ای نیاز به صدور مجوز بهره برداری، حمل و نقل و صادرات از سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و واحدهای تابعه ( ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها) دارد.
3- صدور هرگونه گواهی حمل و مجوز صادرات در مورد اقلام ممنوعه ( بند 1 ج)‌ممنوع است. دارندگان محصولات بهره برداری شده و دارای گواهی حمل در سالهای گذشته موظفند برای صادرات محصولات خود نسبت به ارائه اصل گواهی حمل مورد تأیید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مبدأ به دفتر امور مراتع اقدام نمایند.
4- صادرات محصولات سنواتی باقیمانده طبق لیست اتحادیه گیاهان دارویی (تصویر نامه شماره 584/92/47 مورخ 14/11/1392 و لیست پیوست) پس از بازدید کارشناس ناظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مبدأ و تنظیم صورتمجلس موجودی و در صورت محرز بودن باقیمانده محصول از لیست پیوست نامه شماره 1232135/34 مورخ 17/5/1391 اتحادیه و صورتجلسه 14/5/1392 با اخذ بهره مالکانه به میزان 15 درصد قیمت پایه روز محصولات مجاز می باشد.
سیدعباس حسینی- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری تویوتا
شماره: 44754/93/42161/113/73/115 تاریخ: 17/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 11385/210/93 مورخ 10/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 60283/60 مورخ 7/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان تجاری TOYOTA بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه________________________________________
*‌متن نامه جدول شماره 60283/60 مورخ 7/3/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجاری
سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایرتویا نماینده رسمی برندTOYOTA کشور ژاپن در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 59864/60 مورخ 7/3/1393 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
TOYOTA TOYOTA سواری (M1) COROLLA XLI-
GLI(SEDAN)(A/T) 3ZRFE(1987CC)
LEXUS
GS350(SEDAN)(A/T) 4GR-FSE(2499CC)
LEXUS
IS 250 (SEDAN) (CVT)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 222 مورخ 27/1/92 وشماره 46769 مورخ 7/12/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 5278 مورخ 1/2/93 و شماره 91600 مورخ 13/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000299617 مورخ 16/2/93 تا 5/11/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری هیوندای
شماره: 410/93/1444/113/73/101 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 55172/210/93 مو.رخ 28/2/92 ادراه کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 279135/60 مورخ 26/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.لازم به ذکر است مهلت گواهی فعالیت نمایندگی تا تاریخ 23/9/93 معتبر می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 279135/60 مورخ 28/12/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان راه البرز نماینده رسمی برند HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
HYUNDAI WORLD heavy industry co-LTD کره جنوبی بیل مکانیکی چرخ لاستیکی R60W-9S YANMAR4TNV94L-PHYBY
بکنز لودر H930S PERKINS 1104C-44T
لودر چرخ لاستیکی HLY60 CUMMINS 6C83
بیل مکانیکی چرخ زنجیری (کوچک) R27Z-9 MITSUBISHIS3L2
مجوز سازمان استاندارد شماره 94331 مورخ 24/12/94
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 2220007006866 مورخ 23/9/92 تا 23/9/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 7 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور محصولات استاندارد سازی شده
شماره: 43398/93/106 تاریخ: 13/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویرنامه شماره 1608/93/ص مورخ 10/3/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مزبور بعنوان شرکتهای مجاز به استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده درماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد. شرکتهای تولیدی مذکورصرفا مجاز به صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف میباشند. شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 سامان شیمی تولیدی 10/3/94
2 فرازموتور تهران تولیدی 10/3/94
3 رادمهر شیمی جهان تولیدی 10/3/94
4 زنجان شیمی تولیدی 10/3/94
5 روغن موتور شتاب تولیدی 10/3/94
6 آذر روان ساز تولیدی 10/3/94
7 پالایش البرز آبادان تولیدی 10/3/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/22

*‌متن نامه شماره 11681/210/93 مورخ 11/3/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای :‌آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان ، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
سلام علیکم - احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 5806/020 مورخ 3/3/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات میوه های ذیل با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن در اولویت نه( با یک برابر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بدون نیاز به مجوز جهاد کشاورزی صرفاً با رعایت مقررات و موازین بهداشتی و قرنطینه ای ارسال می گردد.
شرح کالا شماره تعرفه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی( طبق کتاب 93) ملاحظات
نارگیل 08011200 4 شامل تازه و خشک کرده
0811900 32
آناناس 08043000 26 شامل تازه و خشک کرده
صرفاً انبه و منگوتین 08045000 75 شامل تازه و خشک کرده
پاپایا 08072000 75 شامل تازه و خشک کرده
سید عباس حسینی- مدیرکل دفتر مقررات صادرات وواردات

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص قابل ورود بودن نارگیل، آناناس، انبه منگوتین و پاپایا
شماره: 41914/93/41578/113/73/102 تاریخ: 11/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه 11681/210/93مورخ 11/3/93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران در خصوص واردات میوه های نارگیل ،اناناس،انبه و منگوتین ،پاپایا را با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن در اولویت نه (با یک برابر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بدون نیاز به مجوز جهاد کشاورزی صرفا با رعایت مقررات و موازین بهداشتی و قرنطینه ای ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ 11/3/93 در این خصوص با رعایت کامل سایر مقررات و براساس مفاد نامه صدرالاشاره اقدام فرمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ فهرست اشتباهات تایپی و اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات
شماره:41185/93/38274/113/946/73/108 تاریخ: 11/03/1393
گمرک......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 3599/93/2186/113/946/73/9 مورخ 18/1393 ، موضوع ابلاغ جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1393، به پیوست تصویرنامه شماره 10498/210/93 مورخ 4/3/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران شامل (20) ردیف، فهرست اشتباهات تایپی و اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات، ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*‌متن نامه شماره 10498/210/93 مورخ 4/3/1393 اداره کل مقررات به شرح زیر است :
جناب آقای عسگری-مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام علیکم - احتراماً، بدینوسیله فهرست برخی از اشتباهات تایپی و اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 به شرح جدول ذیل جهت ملاحظه و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.
ردیف شماره تعرفه شرح کالا مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملاحظات و اصلاحات
فعلی پیشنهادی
1 54024910 --- نخ کشش پذیر 10 - حذف ردیف تعرفه طبق مصوبه کتاب سال 1392
2 54024990 --- سایر 10 - حذف ردیف تعرفه طبق مصوبه کتاب سال 1392
3 54025910 --- نخ کشش پذیر 10 - حذف ردیف تعرفه طبق مصوبه کتاب سال 1392
4 54025990 --- سایر 10 - حذف ردیف تعرفه طبق مصوبه کتاب سال 1392
5 54026990 --- سایر 10 - حذف ردیف تعرفه طبق مصوبه کتاب سال 1392
6 54024900 --- سایر - 10 درج رقم حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه
7 54025900 -- سایر - 10 درج رقم حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه
8 54026900 - سایر - 10 درج رقم حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه
9 39059920 --- رزین پلی وینیل بوتیرال 4 4 اصلاح شرح ردیف تعرفه لاتین و حذف گرید غذایی و بهداشتی طبق مصوبه 99 قلم ( به شماره 148537/ ت 049042)
10 28333100 --- از منیزیم 2 4 اصلاح حقوق ورودی
11 18050090 --سایر - 8 درج حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه
12 950490 -- سایر 40 حذف حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه
13 25112000 -کربنات باریم طبیعی (ویتریت) 2 4 اصلاح حقوق ورودی
14 10059000 - بذر 4 4 اصلاح شماره کد تعرفه به 10051000
15 29209010 --- گرانول نیترو گلیسیرین 22 22 درج مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد مقابل ردیف تعرفه
16 29209090 --- سایر 4 4 درج مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد مقابل ردیف تعرفه
17 29332920 ---مترونیدازول 12 12 درج مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد مقابل ردیف تعرفه
18 29372310 --- سیپروترون استات 22 22 درج مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد مقابل ردیف تعرفه
19 29372390 --- سایر 4 4 درج مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد مقابل ردیف تعرفه
20 55151900 --سایر 32 یا
71000/RIS
(هرکدام که بیشتر باشد) 32 یا
71000/RIS
(هرکدام که بیشتر باشد) اصلاح شرح ردیف تعرفه
سید عباس حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات وواردات

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط ترخیص و اعلام گمرکات تخصصی ترخیص پیش سازها

شماره: 39826/93/22788/113/73/107 تاریخ: 07/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 22788/93/113/73/53 مورخ 14/2/93 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح و افزودن دو مورد ذیل به بخشنامه مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.
1-با عنایت به مفاد بند 4 بخشنامه 28865/102/6 مورخ 21/2/93 حوزه ریاست محترم کل ( تصویر پیوست) گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص پیش سازها بدین شرح اعلام گردیده است: گمرکات شهید رجائی بندرعباس، فرودگاه امام خمینی(ره)، دوغارون ، بازرگان، تهران، آبادان ، خرمشهر، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، بندرامام خمینی (ره)، بوشهر، لذا بر این اساس ردیف 12 لیست گمرکات اختصاصی پیش سازها پیوست بخشنامه صدرالاشاره این مرکز و با رعایت سایر مفاد و مقررات مربوطه اصلاح گردد.
2- گمرکات بنادر آبادان و خرمشهر با توجه به مفاد بند یک تصمیمات هیئت وزیران مذکور در نامه 221612/43947 مورخ 11/11/88 ریاست جمهوری ( تصویر پیوست) از موضوع تخصصی شدن گمرکات مستثنی گردیده و کلیه کالاهای مجاز از طریق این گمرکات اجازه ورود و صدور دارند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص نظارت بیشتر بر عبور پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان
شماره: 28865/102/6 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام - نظر به حساسیت و لزوم نظارت بیشتر بر عبور پیش سازهای مواد مخدر و روان گردان از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که موضوع کنوانسیون 1988 مندرج در فهرست قرمز ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 9/5/1389) و پنجمین جلسه مورخ 7/8/1392 کمیته ملی نظارت بر پیش سازها و بیست و پنجمین جلسه مورخ 8/8/1392 کمیته مقابله با ورود و عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، رعایت موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ میگردد:‌
1-با اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از کشور و ماده 96 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 22کنوانسیون تیر، گمرکات ورودی موظفند کلیه مواد و مایعاتی که به مقصد کشور های پاکستان، افغانستان و ترکمنستان اظهار میگردند را مورد ارزیابی دقیق قرارداده و با ارسال نمونه به آزمایشگاه چنانچه محرز گردد کالای اظهار شده مشمول فهرست قرمز صدرالذکر می باشد به ترتیب ذیل اقدام نمایند:
1-1-درصورت انطباق کالای اظهاری با کالای موجود، عبور خارجی کالا منوط به اخذ مجوز از سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
1-2-درصورت عدم انطباق کالای اظهاری با کالای موجود (کالای موجود مشمول فهرست قرمز صدرالذکر بوده ولی با اظهار و اسناد پیوست اظهارنامه مطابقت ندارد) به استناد تبصره 5 الحاقی به ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مطابق ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه قانون مزبور (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مراتب باید به دادستان عمومی و انقلاب جهت اجرای ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر منعکس گردد.بدیهی است در صورت صدور دستور مرجع قضایی مبنی بر عبور کالا، رعایت مفاد بند1-1 الزامی است.
2-درمواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در طول مسیر عبور، اختلافی بین محموله و مندرجات پروانه عبور مشخص شود ویا تعویض یا برداشتن کالا احراز گردد،حسب مورد وفق ماده 55 و بند (ت) ماده 113قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول و عنداللزوم از حیث جنبه عمومی جرم مراتب در راستای مستندات مندرج در بند 1-2 به دادستان عمومی و انقلاب منعکس گردد.
3-در صورت کشف اختلاف بین محموله و مندرجات پروانه عبور در گمرک خروجی ضمن بررسی و اقدام لازم وفق ماده 56 قانون امور گمرکی و در صورت انطباق موضوع با مفاد موضوع بند 1-2 ، مراتب به دادستان عمومی و انقلاب منعکس گردد.
4-گمرکات تخصصی جهت ورود و صدور قطعی کالاهای موضوع این دستور العمل به استناد نامه شماره 100178/8 مورخ 17/5/90 معاون محترم فنی و امور گمرکی، گمرکات شهید رجایی، فرودگاه امام خمینی (ره)، دوغارون، بازرگان، تهران، آبادان، خرمشهر، مشهد، اصفهان، کرمانشاه و بندر امام خمینی تعیین میگردد.
تبصره1: باتوجه به شرایط فعلی کشور، گمرک بوشهر نیز به گمرکات فوق الذکر اضافه میشود.
تبصره2: با توجه به حساسیت پیش سازهای مواد مخدرصنعتی و لزوم کنترل و پیشگیری از تخلیه این قبیل کالاها در کشور، صرفاً گمرکات فوق مجاز به ترخیص قطعی کالا بوده و در صورت ورود به سایر گمرکات از هرگونه انجام تشریفات ورود قطعی یا عبور داخلی یا خارجی خودداری و به مبدأ اولیه مرجوع و مراتب به مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گزارش شود.
تبصره3: طبق قوانین کشور افغانستان ؛واردات ، عبور داخلی و عبور خارجی انیدرید استیک در آن کشور ممنوع می باشد.
5-گمرکات ورودی وخروجی عبور خارجی جهت پیش سازهای موضوع فهرست صدر الذکر شامل گمرکات شهید رجایی، بازرگان، دوغارون، سرخس، رازی(صرفاً ریلی)، میرجاوه(صرفاً خروجی)، باشماق و بیله سوار می باشد.
6-انتقال کالاهای موضوع این دستورالعمل در طول مسیر از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر ممنوع و در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به تغییر وسیله حمل گردد ،صرفاً با هماهنگی و مجوز دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
7-در راستای مصوبه 23 مورخ 26/1/92 کمیته مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری ؛با هماهنگی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا کلیه محموله های پیش ساز عبور خارجی از مبدأ گمرک شهید رجایی تا گمرک خروجی دوغارون (به مقصد افغانستان) و سرخس(به مقصد ترکمنستان) ، تحت نظارت(اسکورت) مامورین نیروی انتظامی می بایست صورت گیرد.
8-کلیه محمولات مورد اشاره در این بخشنامه می بایستی صرفاً با کامیونهای حائز شرایط پلمب حمل شوند.
9-در صورت بروز یا وجود هرگونه ابهام در اجرای این دستور العمل مراتب حسب مورد ازمرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک
ج.ا.ا استعلام گردد.
مسعود کرباسیان –رئیس کل گمرک ج.ا.ایران

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید درصد ساخت داخل لودر مدل DG956 شرکت فاروب
شماره: 40342/93/35946/702/73/94 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو نامه شماره 72012/92/65738/702/73 مورخ 18/4/92 به پیوست تصویر نامه شماره 9887/210/93 مورخ 30/2/93 اداره کل مقررات صادرات و وارادت بازرگانی به انضمام نامه شماره 52486/60 مورخ 28/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه درخصوص تمدید درصد ساخت داخل لودر مدلDG956 تولیدی شرکت فاروب زمان به میزان 62/32% صرفاً تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا تاریخ مورد اشاره و با رعایت کامل مقررات و نامه پیروی


اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم نیاز مجوز جهاد کشاورزی برای واردات گندم و جو
شماره: 40070/93/32456/113/73/96 تاریخ: 07/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 1424/1338/6/93 مورخ 27/2/93 معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی موضوع عدم نیاز به ارائه مجوز مقرراتی جهاد کشاورزی بابت واردات جو تحت ردیف تعرفه 1003 و گندم تحت ردیف تعرفه 1001 کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و رعایت ظوابط قرنطینه های دامی و نباتی و رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 1424/1338/6/93 مورخ 27/2/93 جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس افخمی راد-معاون محترم توسعه روابط اقتصادی،بازرگانی خارجی و رییس کل سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-احتراماً پیرو نامه شماره 32842/020 مورخ 15/11/92 در خصوص ضوابط و شرایط واردات کالاهای زیر بخش این وزارت در سال 1393، اعلام می دارد که واردات "جو" تحت شماره تعرفه 1003 و" گندم" تحت شماره تعرفه 1001 در سال جاری با رعایت ضوابط قرنطینه های دامی و نباتی و سایر مقررات جاری تا اطلاع ثانوی مجاز بوده و نیازی به اخذ مجوز قبلی از این وزارتخانه را ندارد.خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.
عبدالمهدی بخشنده-معاون وزیر

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری WORLD
شماره: 38937/93/29672/113/73/95 تاریخ: 29/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصاویر نامه شماره 7988/210/93 مو.رخ 21/2/93 ادراه کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 37477/60 مورخ 8/2/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری WORLD به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 37477/60 مورخ 8/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت کارکیا ماشین نماینده رسمی WORLD کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 32868/60 مورخ 1/2/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:


نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
WORLD WORLD heavy industry co چین بیل مکانیکی
چرخ زنجیری W218 Perkius402D-11

مجوز سازمان استاندارد شماره 94284 مورخ 21/12/94
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 2220007006240 مورخ 15/8/92 تا 13/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو تویوتا هایس و وانت هایلوکس قابل ورود
شماره: 38086/93/31988/702/73/89 تاریخ: 04/03/1393
گمرک......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 8894/210/93 مورخ 27/2/1393 و 9961/210/93 مورخ 31/2/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه های شماره 266993/60 مورخ 12/12/1393 و 54285/60 مورخ 30/2/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه و سایر ضمائم مربوطه در خصوص خودرو تویوتا هایس و وانت تک کابین و دو کابین با نشان تجاری تویوتا ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 266993/60 مورخ 12/12/1392 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- احتراماً با توجه به نامه های شماره 121143/60 مورخ 8/6/90 و 56985/60 مورخ 1/3/91 و294634/60 مورخ 23/11/91 این دفتر مربوط به خودرو های ون هایس احتراماً با توجه به نامه های شماره 121143/60 مورخ 8/6/90 و 56985/60 مورخ 1/3/91
و294634/60 مورخ 23/11/91 این دفتر مربوط به خودرو های ون هایس (M2) و هایلوکس (N1) بنزینی 2700 سی سی با مشخصه موتور 2TR-FE ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 90987 مورخ 11/12/92 و 89681 مورخ 7/12/92 سازمان استاندارد و نامه شماره 41658 مورخ 12/10/90 سازمان محیط زیست و همچنین با توجه به معتبر بودن گواهی نمایندگی شرکت ایر تویا(شماره 222000299617 مورخ 10/2/92) خواهشمند است بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 262214/60 مورخ 6/12/92 کمیته واردات اقدامات لازم مبذول فرمائید.
امیر حسین قناتی – مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه
________________________________________
**متن نامه شماره 8894/210/93 مورخ 27/2/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم- با احترام ،به پیوست تصویر نامه شماره 266993 مورخ 12/12/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه و ضمائم پیوست در خصوص اعلام ضوابط فنی خودروهای قابل ورود ون هایس( M2) و هایلوکس(N1) با مشخصه کد موتور 2TR-FE جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ذیربط ارسال میگردد.شایان ذکر است خودروهای موصوف از چها چوب و قاعده بند (2) مصوبه شماره 192451/50391هـ مورخ 28/12/92 هیأت محترم وزیران مستثنی می باشند.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری KIA
شماره: 37387/93/24843/791/73/93 تاریخ: 04/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 6686/210/93 مورخ 14/2/93 و شماره 37452/60 مورخ 8/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری با نشان تجاری KIA بشرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.ضمناً اقدام صرفاً برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه جدول شماره 37452/60 مورخ 8/2/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – با احترام، به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اطلس خودرو نماینده رسمی برند KIA کشور کره جنوبی در ایران ، ارسال میگردد. با توجه به بند 6 صورتجلسه شماره 32868/60 مورخ 1/2/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو ،مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو)گروه خودرو) مدل خودرو(نوع گیربکس) نوع مدل موتور
KIA KIA MOTOR کره جنوبی سواری (M1) SOUL (A/T) G4FG (1591cc)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 41312 مورخ 5/11/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000110600 مورخ 12/9/1392 تا 12/9/93 معتبر است
امیر حسین قناتی – مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواری های TOYOTA وLEXUS مدلهای COROLLA 2.0L و GS250
شماره: 40396/3550/206/24/92 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش خودرو های TOYOTAوLEXUS سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایرتویا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودرو های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (USD) MODEL DESCRIPTION
39000 LEXUS GS250 2.5L A/T
16900 COROLLA XLI 2.0L A/T
19100 COROLLA GLI 2.0L A/T
رسول کوهستانی پزوه--مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین
شماره: 43052/8526/203/24/91 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و پیرو بخشنامه 23045/8526/203/24/50 مورخ 14/2/93 و همچنین صورت جلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (RMB) MODEL DESCRIPTION
131500 MAXUS MINI BUS V80 16PASSENGEL
رسول کوهستانی پزوه--مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش لودرهای HELI سال 2014 ساخت چین

شماره: 40333/9013/205/24/90 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش لودر های چینی HELI سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه صنعتی نصام به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لودر های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
(FOB)USD STANDARD SPECIFICOTHN RATEDLOCAL MODEL NO
69000 6CTAA8.3-C215 ENGINE,ZF 4WG200 GRAR BOX,MERITOR DRIVE AXEI,PILOT OPERATED CONTROL FOR HYDRAULIC SYSTEM,PERMCO GEAR PUMP .3.0 CUBIC METER BUCKET,DELUXE CAB WITE FOPS/ROPS,AIR CONDITIONER ,FIRE EXTINGUISHER,REVERSE MONITORING SYSTEM. 5000 ZL50GL-CU 1
43400 CUMMINS 6BTAA5.9-C130 engine,HELLI BZO30 gear box,feicheng drive axel,pilot operated control for hydraulic system,PERMCO gear pupm,1.7 cubic meter bucket,air conditioner ,deluxe cab. 3000 ZL30GL-CU 2

رسول کوهستانی پزوه--مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل
شماره: 40575/93/178524/40163/33265/113/73/98 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281ک مورخ 1/2/88 هیأت محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 16139 مورخ 7/3/93 سازمان ملی استاندارد و نامه های شماره 1561/10/100/93 مورخ 27/2/93 و 6280/10/100/92 مورخ 12/9/92 ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفاً جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف، مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.
ردیف نام خودرو/مدل نام تولید کننده نوع موتور حجم موتور cc مصرف سوخت در چرخه شهری میزان تخفیف
1 CERATO YD A/D KIA G4NA 1999 5/6 هشت درصد 8%
2 YARIS SEDAN TOYOTA 1NZ-FE 1497 5/5 ده درصد 10%
3 YARIS 5 DOOR HATCH BACK TOYOTA 1NZ-FE 1497 5/5 ده درصد 10%
4 COUPE 86 TOYOTA FA20 1998 5/7 شش درصد 6%
5 VOLESTER HYUNDAI G4FG 1591 5/8 چهار درصد 4%
6 ELANTRA (MD) (A/T) HYUNDAI G4NB 1797 5/7 شش درصد 6%
7 EMGRAND 7(A/T) GEELY JL4G18 1792 5/7 شش درصد 6%
8 EMGRAND 7RV (A/T) GEELY JL4G18 1792 5/7 شش درصد 6%
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص پیگیری پرونده های ورود موقت و مرجوعی تسویه نشده
شماره: 28126/8211/206/24/63 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 238178/92/228149/768/73/527 مورخ 5/12/1392، نظر به تأکیدات ریاست محترم کل پیرامون پیگیری مطالبات و بدهی های معوق، و با توجه به اینکه برخی گمرکات اجرایی تاکنون نسبت به اعلام مشخصات پروانه های ورود موقت تسویه نشده موضوع ماده (50) قانون امور گمرکی و پروانه های مرجوعی تسویه نشده موضوع ماده (52) قانون امور گمرکی، به این مرکز اقدامی معمول ننموده اند، بدینوسیله تا پایان مورخ 15/3/1393 فرصت داده می شود سریعاً نسبت به اعلام فهرست مشخصات پروانه های ورود موقت ماده (50) قانون امور گمرکی و پروانه های مرجوعی تسویه نشده مطابق جدول ارسالی طی بخشنامه شماره پیروی صدرالذکر اقدام لازم به عمل آورند.بدیهی است با توجه به اینکه مقرر است مبالغ

تضمین بیمه ای پروانه های ورود موقت تسویه نشده ماده (50) قانون امور گمرکی و و پروانه های مرجوعی تسویه نشده از محل ضمانت نامه های بانکی تودیعی شرکت های بیمه گر (در مورد پروانه های ورود موقت و مرجوعی تسویه نشده که از محل تضمین بیمه ای ترخیص گردیده است) برداشت گردد، گمرکاتی که ارسال ننمایند.ضمن اینکه اسامی گمرکاتی که نسبت به مورد اقدامی ننموده باشند و متعاقباً مشخص گردد، به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گزارش تا برخورد قانونی صورت پذیرد.شایان ذکر است با توجه به ارسال ناقص آمار از سوی برخی گمرکات و یا ارسال آمار پروانه های ورود موقت تسویه نشده ماده (51) قانون امور گمرکی و ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (24) آیین نامه اجرایی آن (ورود موقت برای پردازش و صادرات از محل مجوزهای دفتر صادرات) به همراه آمار درخواستی، و همچنین عدم مشخص نمودن نام شرکت بیمه گر در مورد آن دسته از پروانه های ورود موقت تسویه نشده ماده (50) و مرجوعی ماده (52) قانون امور گمرکی که از محل تضامین بیمه ای ترخیص گردیده است، لازم است آمار ارسالی به این مرکز از این لحاظ مورد توجه مدیران محترم قرار گیرد.در پایان خاطر نشان می سازد مسئولیت پیگیری و اقدام قانونی، از جمله اقدامات مطابق ماده (80) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در قبال پروانه های ورود موقت تسویه نشده و پروانه های مرجوعی تسویه نشده، بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت اروم سلدوز نگین، آقای مجید میرزا کوچک خوشنویس و شرکت آرمیتیس پرشیا
شماره: 42223/93/105 تاریخ: 11/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 175942/28/165 مورخ 6/11/92 گمرک شهید رجایی بندرعباس، 14317/19/525/505/92/ص/132 مورخ 14/5/92 گمرک بازرگان و 3437/92/633/525/1042 مورخ 20/2/93 گمرک تهران در خصوص تخلف صادراتی نامبردگان ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت های مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تسریع در انجام تشریفات صادرات
شماره: 41104/93/103 تاریخ: 10/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به ضرورت ارائه خدمات به صادرکنندگان و اولویت در انجام تشریفات کالاهای صادراتی و به منظور جلوگیری از توقف محموله های صادراتی در مرزهای خروج و با توجه به تأکید بر موضوع مطروحه در بیانیه پایانی سمینار مدیران (در تاریخ 31/2/93) مجدداً تأکید می گردد جهت ارائه خدمات به صادرکنندگان و خروج محموله های صادراتی در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ گردد که تشریفات صدور محموله های مزبور (به ویژه کالاهای سریع الفساد) بدون وقفه و در زمان تعطیلات، با تعیین کشیک و یا شیفت های کاری انجام و نسبت به خروج آن با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص مستثنی بودن کالاهای وارداتی مرزنشینان از گروه کالایی اولویت دهم
شماره: 41089/93/22581/29876/113/73/97 تاریخ: 10/03/1393
گمرک......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 233799/92/195/23/113/73/521-30/1/92 موضوع حقوق ورودی کالاهای وارداتی مرزنشینان به پیوست تصویر نامه های شماره 7895/210/93 مورخ 20/2/93 و 6037/210/93 مورخ 10/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصرفی بودن کالاهای مندرج در فهرست قابل ورود توسط مرزنشینان و همچنین مستثنی بودن این اقلام از گروه کالایی اولویت دهم ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد مندرج در نامه های موصوف و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص قابل ورود بودن (10) ردیف ماشین آلات کشاورزی مستعمل
شماره: 41241/93/252996/790/241/73/100 تاریخ: 11/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 11298/92/5107/790/241/73/23 مورخ 31/1/92 به پیوست تصویر نامه شماره 53196/210/92 مورخ 20/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون موافقت کلی کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با ورود و ترخیص ده ردیف ماشین آلات کشاورزی مستعمل طبق مشخصات مندرج در جدول مربوطه با رعایت ضوابط ثبت سفارش و رعایت بندهای یک الی سه نامه فوق الاشاره در خصوص توان اسب بخار ماشین آلات ردیف های اول و دوم جدول و رعایت سال ساخت تا پنج سال و مارک های اعلام شده در جدول مزبور و رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*بخشنامه مورخ 31/1/92 در مجموعه هفتگی شماره 909 درج شده است.
**متن نامه شماره 53196/210/92 مورخ 20/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است:
گمرک ایران-مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم- احتراماً پیرو نامه شماره 89/210/92 مورخ 18/1/1392 پیرامون چگونگی ورود ماشین آلات خودگردان و تراکتورهای کشاورزی و ضمن ابطال مفاد نامه فوق الذکر، بدینوسیله با عنایت به تصمیمات بند 2 صورتجلسه مورخ 14/12/1392 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد بند 3 ماده 42 آیین نامه مذکور علاوه بر موافقت کلی با ورود ماشین آلات موصوف، الزامات و شرایط مربوط به واردات این ماشین آلات صرفاً به لحاظ مستعمل بودن و با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-واردات تراکتورهای کشاورزی چرخدار لاستیکی با شماره تعرفه 870190 زیر 120 اسب بخار و کمباین غلات به شماره تعرفه 84335119 زیر 140 اسب بخار ممنوع می باشد.
2-ورود و ترخیص ماشین های کشاورزی مستعمل ذکر شده بدون داشتن شرط نمایندگی مجاز و با ارز متقاضی بلامانع می باشد.
3-ماشین های قابل ورود با سال ساخت تا پنج سال و مارک های قید شده دارای مشخصات فنی مطابق جدول زیر:
ردیف نام ماشین/دستگاه شماره تعرفه توان/نوع مارک
1 تراکتور کشاورزی-چرخدار لاستیکی 87019010 بالای 120 اسب بخار جاندیر، لیوهلند، والتر، مسی فرگوسن، کپس
2 کمباین غلات 82325111 بالای 120 اسب بخار جاندیر، کلاس، لیوهلند، مسی فرگوسن
3 چاپر برداشت ذرت 84325920 خود گردان خورشید کلاس
4 کمباین برداشت پنبه 84325140 - انواع مارک های اروپایی و آمریکایی
5 کمباین برداشت گوجه فرنگی 84325910 - انواع مارک های اروپایی
6 کمباین برداشت زیتون 84325970 - انواع مارک های اروپایی
7 کمباین برداشت سیب زمینی 84325220 - انواع مارک های اروپایی
8 کمباین برداشتچغندر قند 84325210 - انواع مارک های اروپایی
9 کمباین برداشت ذرت بذری(پیکر هاسکر) 84325930 - انواع مارک های اروپایی
10 شیکر خودگردان باغات 84325970 - انواع مارک های اروپایی

سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اینکه پذیرش اسناد منشأ تأمین مواد اولیه فرآورده های نفتی صرفاً در زمان اظهار محموله انجام پذیر است
شماره: 42310/93/104 تاریخ: 11/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 به پیوست تصویر نامه شماره 1518/93/ص-3/3/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد: هرگونه پذیرش اسناد منشأ تأمین مواد اولیه توسط گمرکات اجرایی صرفاً در زمان اظهار محموله ( قبل از اختصاص کوتاژ) و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.بدیهی است ارائه اسناد منشأ پس از صدور اظهارنامه به گمرکات و یا کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی، قابل پذیرش نمی باشد.لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل مرکز صادرات

 


بخشنامه 1393/03/08

نظریه های مشورتی ادراه کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه
شماره پرونده :1322-1/186-92 تاریخ: -
سؤال :
حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را بجای جنس دیگر قلمداد نماید و یا آنرا با مواد خارجی مخلوط سازد و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد :
الف: در صورتی مه استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود...با عنایت به این مقرره:
1- آیا با وجود تبصره یک1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساساً ماده فوق و بند ها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
2- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط افراد فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
3- مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
4- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست وآیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
5- با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه
نظریه شماره 2033/92/7-17/10/1392
1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالی که تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده های بیولوژیکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
3- منظور از تهیه کننده ، هر یک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
4- قرار بازداشت(قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
5- طبق تبصره 6 الحاقی 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه اقلاب اسلامی است.

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری KIA
شماره: 35187/93/29885/702/73/87 تاریخ: 30/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 7722/210/93 مورخ 20/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 45010/60 مورخ 16/2/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری KIA بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق خودروی وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات ________________________________________
* متن نامه جدول شماره 45010/60 مورخ 16/2/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – با احترام، به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اطلس خودرو نماینده رسمی برند KIA کشور کره جنوبی در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو)گروه خودرو) مدل خودرو(نوع گیربکس) نوع مدل موتور
KIA KIA MOTORS CORPORATION کره جنوبی سواری (M1) OPTIMA (A/T) G4KE (2359cc)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2939 مورخ 23/12/1390
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000110600 مورخ 12/9/1392 تا 12/9/93 معتبر است
امیر حسین قناتی – مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات قابل ورود با نشان تجاری BELAZ
شماره: 33514/93/24847/791/112/79 تاریخ: 29/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصاویر نامه های شماره 6808/210/93 مو.رخ 14/2/93 و شماره 37484/60 مورخ 8/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات سنگین قابل ورود با نشان تجاری BELAZ به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام صرفاً برای گمرک تخصصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.
.فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 37484/60 مورخ 8/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت زاگرس ماشین نماینده رسمی BELAZ کشور بلاروس در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 22868/60 مورخ 1/2/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
BELAZ BELARUSIAN AUTOWORDKS بلاروس دامپتراک 75474 BELAZ CUMMINS KTA-19C
B7555 BELAZ CUMMINS KTTA-19C

مجوز سازمان استاندارد شماره 2485 مورخ 23/1/94
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000113945 مورخ 31/6/92 تا 31/6/93 معتبر است

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیونت JAC 2014
شماره: 29050/9147/204/24/66 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 535 مورخ 16/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیونت JAC مدل N75-WLA سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آریا دیزل پویا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.


FOB SHANGHAI (USD) MODEL DESCRIPTION
18000 N721-N75WKLA (EURO IV) 3800cc (3.67 TON) SINGLE CABINE
رسول کوهستانی پزوه--مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواری های میتسوبیشی 2015
شماره: 28126/8211/206/24/63 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 535 مورخ 16/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های MITSUBISHI سال 2015 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت آرین موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (USD) MODEL DESCRIPTION
14640 MITSUBISHI LANCER 1.6L M/T
14900 MITSUBISHI LANCER 1.6L A/T
16150 MITSUBISHI LANCER 1800cc A/T
21480 MITSUBISHI LANCER ASX 2.0
رسول کوهستانی پزوه--مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی شش شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 29966/93/71/70 تاریخ: 22/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به نامه های شماره 1388/93/ص مورخ 21/2/93 و 1367/93/ص مورخ 17/2/93 معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد، لیست شرکت های مندرج در جدول ذیل به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل فوق معرفی و اعلام می دارد شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه و

شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147 سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانت نامه بانکی مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند.شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 بهناز شیمی تولیدی 31/3/93
2 پارسا فن آوری ادیب تولیدی 17/2/94
3 تولیدی کیمیا رزین اراک تولیدی 17/2/94
4 آرمیتیس پرشیا بازرگانی 17/2/94
5 صنایع پتروشیمی محمد ارمغان فریمان تولیدی 17/2/94
6 کیمیا پارافین تولیدی 17/2/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی شرکت سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 35119/93/85 تاریخ: 30/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1461/93/ص مورخ 29/2/93 معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،در خصوص معرفی شرکت مذکور به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه شرکت مذکور واحد تولیدی بوده و شرکتهای تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند.شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولیدی 29/2/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/08

*بخشنامه مورخ21/12/92 در مجموعه هفتگی شماره 954 درج شده است.
**متن نامه شماره 8488/210/93 مورخ 22/2/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است :
گمرک ایران-دفتر صادرات
سلام علیکم-احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 51876/210/92 مورخ 14/12/1392 در خصوص اقلام کشاورزی مشمول شرایط صادرات و شماره 6652/210/93 مورخ 14/2/1393 به اطلاع میرساند در حال حاضر بر اساس مصوبه شماره 21087/ت41867هـ مورخ 21/11/1387 هیئت محترم وزیران صادرات نخود بدون اخذ عوارض صادراتی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامتنع است.مراتب جهت اطلاع و اقدام به گمرکات اجرایی ارسال میگردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات نخود
شماره:34124/93/32129/71/81 تاریخ: 29/02/1393
گمرک......
با سلام و احترام- پیرو مفاد بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 موضوع اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی در بخش کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره 8488/210/93 مورخ 22/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و و اعلام میدارد :
با توجه به مصوبه شماره 21087/ت41867 مورخ 21/11/87 هیئت محترم وزیران ،صادرات نخود بدون نیاز به پرداخت عوارض صادراتی بلامانع می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات کامپاندهای پلیمری
شماره: 34119/93/32077/71/82 تاریخ: 29/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 112 سال 92 موضوع صادرات کامپاند،بپیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 8493/210/93 مورخ 22/2/93 دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه 30597/60 مورخ 30/1/93 مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص مجوز صادرات انواع کامپاندهای پلیمری تحت ردیف تعرفه فصل 39، ارسال و اعلام میدارد:
صادرات انواع کامپاندهای پلیمری توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت متبوع تحت هر یک از ردیف های تعرفه فصل 39 پس از اخذ نمونه از محموله اظهاری و ارسال آن به آزمایشگاههای مجاز جهت تشخیص نوع و ماهیت کالا،با رعایت سایر مقررات بلامانع است.خواهشمند است دستور فرمائید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی -مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 30597/60 مورخ 30/1/93 اداره کل امور اقتصادی به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صاردات و واردات
سلام علیکم- احتراماً بازگشت به نامه شماره 53035/210/92 مورخ 20/12/92 در خصوص مفاد نامه 229008/92 مورخ 26/11/92 دفتر صادرات گمرک ج.ا.ا موضوع صادرات انواع کامپاوندهای پلیمری با عنایت به بند "4" مصوبه شماره 213195/60 مورخ20/8/91 ستاد تنظیم بازار و بر اساس مصوبه مورخ 18/7/1391 کارگروه اصلی کنترل بازار ابلاغی به شماره 193105/60 مورخ 26/7/1391 و مطابق بند"4" مصوبه "چهلمین" جلسه "کمیته تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی" به شماره 48290/60 مورخ 17/2/1392 شرایط صادرات بدون در نظر گرفتن میزان ظرفیت تولید سالانه مندرج در پروانه بهره برداری واحد تولیدی به شرح زیر اعلام میگردد:
صادرات انواع کامپاوندهای پلیمری تا اطلاع ثانوی توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت مجاز می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید در چارچوب ظوابط و مقررات مربوطه ،اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.
علی اصغر رمزی-مدیر کل امور اقتصادی

 


بخشنامه 1393/03/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص انبارهای اختصاصی
شماره: 33391/93/243600/704/73/80 تاریخ: 29/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 156267/92 مورخ 13/8/92 و بخشنامه های شماره 381 مورخ 13/8/92 و شماره 240 مورخ 25/7/91 و شماره 165 مورخ 23/5/90 و شماره 128 مورخ 22/4/90 ضمن رعایت مفاد نامه پیروی و بخشنامه های مذکور مراتب در ادامه دستورالعمل اجرایی شرایط انبارهای اختصاصی ماده 51 آیین نامه اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-پلمب انبارهای اختصاصی می بایستی با پلمب های شماره دار یا الکترونیکی بوده و سیم سرب انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک غیر قابل پذیرش می باشد.همچنین ورود و خروج به انبار باید در دفاتر مخصوص و با قید شماره پلمب ها و علت فک پلمب ثبت گردد.
2-اولویت قرارداد انبارهای اختصاصی با واحدهای تولیدی و جهت کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالای یکنواخت است.
3-پس از عقد قرارداد انبار اختصاصی توسط گمرک ایران هرگونه تغییر در مفاد موضوع قرارداد منوط به فسخ قرارداد اولیه انبار اختصاصی است.
4-شرایط تمدید مهلت انبارهای اختصاصی همانند شرایط ایجاد انبار اختصاصی است.
5-در خصوص انبار اختصاصی کالاهای ترانزیتی و مخازن جهت شرکت های پالایشگاه و پتروشیمی بر اساس استعلام از اداره کل نظارت بر ترانزیت و ارسال جوابیه به این مرکز اقدام گردد.
6-پذیرش تقاضای سیلوی اختصاصی مستلزم رعایت کلیه موارد مرتبط با انبارهای اختصاصی است، ضمن اینکه سیلوی مورد تقاضا باید دارای اتاقک کنترل جداگانه با قابلیت پلمب بوده و دریچه های ورودی و خروجی نیز قابلیت نصب پلمب را به صورت جداگانه داشته باشند.
7-در خصوص واگذاری محوطه به عنوان انبار اختصاصی ضمن رعایت کلیه موارد مندرج در قانون و بخشنامه های ابلاغی در این خصوص یادآور می گردد محوطه انبار اختصاصی صرفاً جهت کالاهای ترافیکی و حجیم می باشد که قابلیت ورود به انبار اختصاصی و خروج از آن را نداشته و یا با وسایل معمولی و متداول امکان جابجایی آنها میسر نباشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح بخشنامه قبلی در رابطه با صادرات محصولات استاندارد سازی شده شرکت پتروشیمی محمد ارمغان فریمان
شماره: 33251/93/76 تاریخ: 28/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو ردیف 18 بخشنامه شماره 249843/92/554 مورخ 19/12/92 موضوع استاندارد سازی 7 فقره محصول تولیدی شرکت پتروشیمی محمد ارمغان فریمان که در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی(کد گذاری) شده است، به پیوست تصویر نامه شماره 1293/93/ص مورخ 13/2/93 دفتر هماهنگی کالا و ترانزیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می دارد:
1-فرآورده های تولیدی شرکت موصوف تحت عناوین "هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ (1-606S) با کد 511505 و" هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ (2-606S) با کد 511506 (به دلیل ممنوعیت صادرات رافینیت) از فهرست محصولات استاندار سازی شده (مجاز به صادرات) شرکت مزبور حذف می گردد.
2-فرآورده تولیدی تحت عنوان " هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ 3-606S با کد 511507 "صرفاً جهت صادرات توسط شرکت تولیدکننده (پتروشیمی فریمان) و به میزان یک هزار تن در سال مجاز بوده و فروش آن به سایر شرکت های داخلی ممنوع می باشد.
3-صدور مجوز صادرات برای محموله های اظهار شده به گمرک (تا قبل از تاریخ این نامه) که منشأ آنها یکی از محصولات استاندارد سازی شده شرکت صنایع پتروشیمی فریمان است بلامانع می باشد.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری ساخت کره با نشان تجاری رنو
شماره: 31161/93/28128/702/73/73 تاریخ: 27/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 7443/210/93 مورخ 17/2/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 37008/60 مورخ 7/2/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه که در خصوص خودرو سواری با نشان تجاری RENAULT ساخت کره جنوبی ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه و جدول شماره 37008/60 مورخ 7/2/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پارس خودرو نماینده رسمی RENAULT SAMSUNG MOTOR کشور کره جنوبی در ایران ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
RENAULT RENAULT SAMSUNG MOTOR (RSM) کره جنوبی سواری (M) KOLEOS (A/T) NISSAN –2TRA7 (2488CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 10459 مورخ 28/02/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000782254 مورخ 19/11/92 تا 7/3/93 معتبر است
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید ساخت داخل اتوبوس تولیدی شرکت آکیا دویچ
شماره: 31160/93/791/113/73/72 تاریخ: 27/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصاویر نامه های شماره 4296/210/93 مورخ 2/2/93 و شماره 32193/60 مورخ 31/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید ساخت داخل اتوبوس شهری مدل KLQ6128G تولیدی شرکت آکیا دویچ تا پایان شهریور ماه سال جاری جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام صرفاً جهت گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس عقاب اسکانیا
شماره: 31118/93/20560/791/113/73/75 تاریخ: 27/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 5550/210/93 مورخ 8/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران و پیوست تصویر نامه شماره 37021/60 مورخ 7/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت اتوبوس بین شهری عقاب اسکانیا به شرح مذکور در نامه فوق الذکر تا پایان شهریور ماه 1393 جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل دو مدل خودرو ساخت شرکت خودرو سازان راین
شماره:27948/93/26943/702/73/62 تاریخ: 20/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 25838/92 مورخ 18/2/92 در خصوص اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای VOLEEX-C30 به پیوست تصویر نامه شماره 7300/210/93 مورخ 16/2/93 ادراه کل مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 37995/60 مورخ 8/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید گواهی میزان ساخت خودروی سواری فوق الذکر در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت خودروسازان راین به شماره شناسه ملی 10102426556 به میزان شانزده درصد (%16) تا پایان شهریور ماه سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.ضمناً این بخشنامه صرفاً جهت گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت شناور رهگشایان از عوارض ده درصد
شماره: 27906/93/23109/113/73/64 تاریخ: 20/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/14533 مورخ 13/2/93 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعلام و تلقی شناور تدارکاتی رهگشایان (1) به شماره ثبت 1216 مرکز (بندر ثبت، بوشهر) جزء ناوگان ملی و معافیت کالاهای حمل شده با شناور مذکور از پرداخت ده درصد عوارض حمل جهت اطلاع و اقدام مقتضی با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو وانت و ون با نشان تجاری فولکس واگن
شماره: 27507/93/21364/791/73/60 تاریخ: 20/02/1393
گمرک......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 5797/210/93 مورخ 9/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه

شماره 37490/60 مورخ 8/2/1393 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه در خصوص خودرو قابل ورود با نشان تجاری VOLKSWAGEN ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات

خودرو وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 37490/60 مورخ 8/2/1393 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت خودرو سازی سینا نماینده رسمی VOLKSWAGEN کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 6 صورتجلسه شماره 32868/60 مورخ 1/2/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47732هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو (گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN آلمان وانت (N1) AMAROK 2H (A/T) CSHA (1948cc)
ون (M2) TRANSPORTER 7HCA (M/T)(A/T) VW-CJKB (1984cc)
VW-CJKA (1984cc)
مجوز سازمان محیط زیست شماره 41592 مورخ 6/11/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 223000164334 مورخ 20/9/92 تا 20/9/93 معتبر است
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات موتور سیکلت های برقی قابل ورود با نشان تجاری
YADEA
شماره: 28285/93/20558/702/73/69 تاریخ: 21/02/1393

گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 5561/210/93 مورخ 8/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 119319/60-16/5/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع واردات موتور سیکلت های برقی با نشان تجاری YADEA به شرح مشخصات مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق مشخصات موتور سیکلت های برقی وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص حودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 119319/60 مورخ 16/5/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای عباسپور-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت صنایع شهاب گازسوز نماینده رسمی YADEA کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 6 صورتجلسه شماره 90622/60 مورخ 11/4/92 کمیته فنی ضوابط واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ﻫ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
YADEA WUXI EXPORT & IMPORT CO چین موتور سیکلت برقی EM05 YD1000D-03&YADEA(1000W)
EM68 YD1000D-01&YADEA(1000W)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 5021 مورخ 10/12/90
مجوز سازمان استاندارد شماره 24521 مورخ 09/04/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000742663 مورخ 12/3/92
کیومرث فروتنی-مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص محاسبه حقوق ورودی ریالی ابزار آلات
شماره: 31119/93/20557/113/73/74 تاریخ: 27/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 5567/210/93 مورخ 8/2/93 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر محاسبه حقوق ورودی ریالی ابزار آلات مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 به صورت واحد وزنی (کیلوگرم) جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات مربوطه ارسال و ابلاغ می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 5567/210/93 مورخ 8/2/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام- عطف به نامه شماره 9360/93 مورخ 26/1/1393 در خصوص چگونگی محاسبه حقوق ورودی معادل ریالی ابزار آلات وارداتی مشمول ردیف های تعرفه فصل 82 جدول مقررات صادرات و واردات به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنای محاسبه حقوق ورودی معادل ریالی کالاهای مورد نظر به صورت واحد وزنی (کیلوگرم) می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اقدام لازم در گمرکات اجرایی کشور یادداشت و ابلاغ گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حقوق ورودی کالاهای وارداتی از سوریه
شماره: 28233/93/2090/103/3319/73/68 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 46954/91/25483/103/3319/74-20/3/91 در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی وارده از جمهوری عربی سوریه (به غیر از فهرست کالاهای مستثنی) اعلام می دارد اعتبارات مصوبات مربوطه در خصوص کالاهای مشمول بر اساس بخشنامه موصوف تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد بخشنامه های پیروی و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه شماره 13922/93/220264/2706/113/73 مورخ 1/2/93 این مرکز در خصوص قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز کماکان به قوت خود باقی می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حقوق ورودی کالاهای وارداتی از سوریه
شماره: 28233/93/2090/103/3319/73/68 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 46954/91/25483/103/3319/74-20/3/91 در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی وارده از جمهوری عربی سوریه (به غیر از فهرست کالاهای مستثنی) اعلام می دارد اعتبارات مصوبات مربوطه در خصوص کالاهای مشمول بر اساس بخشنامه موصوف تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد بخشنامه های پیروی و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه شماره 13922/93/220264/2706/113/73 مورخ 1/2/93 این مرکز در خصوص قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز کماکان به قوت خود باقی می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تصمیمات جدید کمیسیون ماده یک در رابطه با ورود کالاهای مستعمل
شماره: 28713/93/26933/113/73/65 تاریخ: 21/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/92 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 7320/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصمیمات متخذه در جلسات مورخ 31/1/93 و 13/2/93 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانونی مقررات صادرات و واردات مبنی بر موافقت کلی با اقلام مندرج در جدول نامه موصوف ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش صرفاً با ارز متقاضی و منطبق با مشخصات کالاهای وارداتی و اعمال سایر مقررات مربوطه و ارائه مجوزهای قانونی صرفاً از لحاظ مستعمل بودن اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است کماکان واردات و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی امکان پذیر نمی باشد و همچنین اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت نامه کلی خارج می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*بخشنامه مورخ 7/8/92 در مجموعه هفتگی 936 آمده است.
**متن نامه شماره 7320/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است:
گمرک ایران-مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-پیرو نامه شماره 44765/210/92 مورخ 14/11/1392 و حسب تصمیم متخذه در جلسات مورخ 31/1/1393 و 13/2/1393 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (3) ماده (42) آیین نامه اجرایی مذکور به اطلاع می رساند، واردات اقلام مشروحه ذیل با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلا مانع می باشد.
بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج می باشد.ضمناً ورود کالاهای مستعمل صرفاً با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد.
ردیف شرح کالا
1 دوبل واگن با قطر بیش از شش اینچ (150 میلی متر) تحت ردیف 84304190 تعرفه به صورت عمودی و افقی
2 لیفتراک با ظرفیت ده تن و بالای ده تن تحت ردیف 84272012 تعرفه
3 جرثقیل با ظرفیت حمل بار سی تن و بالاتر
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام فهرست انبارهای اختصاصی
شماره: 31077/93/704/73/71 تاریخ: 24/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام-در راستای نظارت بر اجرای صحیح مواد 27 لغایت 32 قانون امور گمرکی و پیرو تأکید مقام محترم ریاست کل خواهشمند است دستور فرمایید لیست کلیه انبارهای اختصاصی تحت کلید آن گمرک و انبارهای اختصاصی فسخ قرارداد شده و همچنین انبارهای اختصاصی که قرارداد آنها تمدید شده است را به تفکیک و بر اساس ترتیب نام شرکت-نوع کالای ورودی-نوع انبار(مسقف-محوطه-مخازن-سیلو)-وضعیت فعلی از نظر فعالیت(فعال یا غیر فعال)-تاریخ شروع قرارداد انبارهای اختصاصی-مهلت

انقضای قرارداد-تاریخ ورود کالا به انبار و مستند ورود کالا بر اساس پروانه عبور داخلی یا ترانزیت با ذکر شماره پروانه و تاریخ صدور آن-تاریخ خروج کالا از انبار اختصاصی با اعلام شماره پروانه قطعی و تاریخ صدور آن-اعلام مانده کالا در انبار اختصاصی و یا اعلام به سازمان متروکه را با قید فوریت(حداکثر یک هفته) به این مرکز اعلام نمایند.ضمناً هر سه ماه یکبار (چهار بار در سال) ارسال گزارش مذکور بر اساس موارد درخواستی تعیین شده به این مرکز الزامی و حسن انجام کار در موعد مقرر و پیگیری موضوع بر عهده ناظر و مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم مطالبه مجوز استاندارد از کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه تحت نظارت مؤسسه مذکور
شماره: 31075/93/21753/73 تاریخ: 24/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 7558 مورخ 9/2/93 مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می دارد چنانچه کالاهای وارده از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول نظارت های قانونی سازمان مذکور در محدوده این مناطق بوده و دارای پروانه علامت استاندارد ایران باشد، هنگام ورود این دسته از کالاها از منطقه به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجدد مجوز استاندارد نخواهد بود.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص چگونگی اعمال تخفیف سود بازرگانی مناطق آزاد
شماره: 23926/93/323/73 تاریخ: 14/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 187243/91 مورخ 6/10/91 و 64285/92 مورخ 10/4/92 دستور فرمایید نسبت به اجرای بند یکم از مصوبه شماره 186996/ت47257هـ مورخ 26/9/90 هیأت محترم وزیران که مقرر می دارد:
"سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل 15% ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد"
اقدام و از اعمال تعدیل پنجاه درصدی آن خودداری نمایند.بدیهی است که سایر مفاد بخشنامه های پیروی به قوت خود باقی و مجدداً تأکید می گردد در پایان هر ماه نسبت به ارسال عملکرد آن گمرک در اجرای مصوبه مذکور بر اساس جدول مندرج در نامه شماره 13418/93/323/73 مورخ 31/1/93 به این مرکز اقدام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
شماره: 31063/93/27724/733/46/73/67 تاریخ: 24/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 18837/13012/733/73/32 مورخ 9/2/93 پیوست تصویر نامه شماره 14321/655 مورخ 20/2/93 سازمان غذا و دارو وزارت منضم به چهار برگ تصویر آخرین فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصرفی در کارخانجات تولیدکننده موضوع تفاهم نامه 49994/675 مورخ 6/6/91 به همراه یک حلقه لوح فشرده جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و اعلام می دارد با توجه به جزء 2 بند (ب) ماده 4 تفاهم نامه مذکور نسبت به ارسال آمار فصلی (3ماهه) تمامی کالاهای ترخیص شده مشمول تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو اقدام نمایند.ضمناً "فهرست ارسالی طی نامه صدرالاشاره از درجه اعتبار ساقط می باشد".
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
شماره: 31063/93/27724/733/46/73/67 تاریخ: 24/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 18837/13012/733/73/32 مورخ 9/2/93 پیوست تصویر نامه شماره 14321/655 مورخ 20/2/93 سازمان غذا و دارو وزارت منضم به چهار برگ تصویر آخرین فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصرفی در کارخانجات تولیدکننده موضوع تفاهم نامه 49994/675 مورخ 6/6/91 به همراه یک حلقه لوح فشرده جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و اعلام می دارد با توجه به جزء 2 بند (ب) ماده 4 تفاهم نامه مذکور نسبت به ارسال آمار فصلی (3ماهه) تمامی کالاهای ترخیص شده مشمول تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو اقدام نمایند.ضمناً "فهرست ارسالی طی نامه صدرالاشاره از درجه اعتبار ساقط می باشد".
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست طبقه بندی شرکت های حمل و نقل بین المللی در راستای پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح(اردیبهشت و خرداد ماه 1393)
شماره: 30141/758/22/55/16 تاریخ: 24/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی و مواد 109، تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 133174/758/22/55/133 مورخ 10/7/92 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت محمولات شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی می باشند، به شرح ذیل اقدام شود:
الف)با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام می گردد.شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی و یا ردیف بلاتکلیف سنواتی بوده و نام آنان در این فهرست اعلام نگردیده مقتضی است، به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.
ب)فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه 103561/92 مورخ 2/6/92 در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\transport.irica.gov.ir و یا http:\81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است.گمرکات باید قبل از پذیرش اظهارنامه نام شرکت را در سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز به فعالیت بودن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ج)در اجرای بخشنامه شماره 53710/21/726/904/55/59 مورخ 26/3/92 ضروری است گمرکات مبدأ و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.
د)این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ 1/02/93 لغایت پایان خرداد ماه 1393 معتبر می باشد.بدیهی است تا صدور بخشنامه جدید مفاد این بخشنامه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
1-فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی می باشد.ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنتی) با هماهنگی این دفتر مجاز می باشد.الف آرتین ترابر-آهو پاراه-ابر ترابر طوس -ایران هجرت-ایمان بار-امتداد زنجیره پایدار-اختر بار تبریز-ایستاتیس رانان
ب بار فرابری گسیل-بردبار ترابر-باغ ابریشم اصفهان
پ پیشگامان جاده دریا-پارسیان پیک-پیشرو ترابر
ت تهران کاروان-تریوه-تندرو بار-تش آوا-ترناس
ج جاده ابریشم خلیج فارس-جهان مهر ترابر-جاده رانان مرند-جامع کاروان
ح حاوی بار تهران
د دنیا ران طوس
ر ره گستر خراسان-راهداران تهران-راهیان طور-رهبار-رهپاد عصر جدید
ز زورق دریا
س سریران ترابر-سامان راه بهاوران-سهند ترابر
ط طلایه داران میر سعید
ف فارسان ترابر
گ گذر دیلم-گسیل ترابر
م میثاق ظفر تبریز-ماد ترابر ایرانیان
ن نگار ترابر زرین
و والا راه ترابر-واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر
2-شرکت های حمل و نقل بین المللی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی (ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل حقوق ورودی کالا) امکان پذیر می باشد.

الف اوشن واید-ایران اروپا-آریان پویا-آزاد بار آرمان-آسا-الماس بران شرق-اتحاد نیکو بندر-امید بار بندر-ایران کانتینر-آتیه- اسرع ترابر-آبرون بار-آریا ترابر ایرانیان-ایران ویچ-آتشها-آذر مترو پاسارگاد
ب باربان پارس-باریاب -بزرگ امید-باررسان-بارجو-بهفرد ترابر-بنادر کشتیرانی هرمزگان-بیداران شب-بتا بار بین الملل
پ پاریز بار-پرتو گذر بندر-پگاه بار خوزستان-پرشیا رعد-پرتو ترابر-پاسارگاد-پاک رهپویان-پیک راهیان خراسان-پروا ترابر ماکو-پیلپارا-پرند کالای تهران-پرشیا راد-پرستو ترابر
ت ترناس-تندر تیر-تیر گستر-تاید واتر خاورمیانه-تابان ترابر-توسعه ریحان-ترنم تبریز-تهران تیر -تهران توسن کالا-ترابری بین المللی تهران (تی بی تی)
ج جمهوری اسلامی-جواهر نگار طوس
چ چکاوک سبز
خ خدمات دریایی و کشتیرانی-خدمات بار فرابری گسیل-خط آبی شرق-خدمات بار فرابری پارسیان
د دنبال راه-دلتا ترابر-دالاهو ترابر شایان (انوشه سپهر سابق)-دریای متحد
ر راه پیشه طوس-راه دور-رابط-رادکار-راه طولانی-راهگان ترابر
ز زرین رکاب-زمرد
س سندباد تیر-سفیر پیشرو آرمان-سازمان تعاون صنعت نفت-سارا بار-سورن ترابر-سبز آرنگ مهر-ساربان گستر سبلان-سحر-سینا ترابر-سپهرران ترابر-سعادت بندر
ش شایسته سیر-شباهنگ ترابر-شقایق ترابر پیروز-شکیبا شبدیز-شهریار
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار
ف فخر پویا-فرنوش ترابر-فاخر ترابر تبریز
ک کران متحد-کویر رانان طوس-کولاک راه اندیشه -کشتیرانی دریای خزر-کشتیرانی والفجر-کاسپین
گ گلریز
م ماهور ترابر-مارال ترابر پیشرو-ماد ترابر-مهندسی تأسیسات ایران
ن نیرا-نوند
و والا راه تهران-وزین ترابر
ه هادی بازرگان-همدان تیر-هلمند ترابر-هژیر راه
ی یگان ترابر
*لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخه 9/7/92 دفتر نظارت بر ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت و یا پرداخت حقوق ورودی (به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) همچنین تودیع وثیقه و احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی ذیربط، شرکت های حمل و نقل بین المللی ذیل مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند، لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد.بدیهی است در خصوص انجام تشریفات ترانزیت کالای مربوط به آن شرکت با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی قابل تجدید نظر خواهد بود.
الف آذر دریا بار-آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)-آذرپاد خراسان-آرنگ نگین -اوج ترابر نوین-ارس کیهان-آزاد سیر شرق-آذرگون-آوای خزر-الیت آریا جم-ارزش بار-افتخار ترابر-آراسته اندیش-آروان تردد-افشان ترابر بارناوا
ب بادپا اردبیل-بانی راه طوس-بی تا ترابر-بهران کالا-بهامین ترابر-برید بار
پ پادینا-پارس گیتا -پایاب بار-پرند ترابر-پژوهش
ت تیر تاش راه-تیز گامان جهان-تیهو ترابر-تابنده
ج جهان سیر ترابر-جهان گردان خراسان-جهان مورا
چ چالاک بار
خ خروش رعد-خاور میانه
د دریا داران طوس (خادم ترابر شرق سابق)-دریادلان والا -دلیران ترابر طوس
ر روا-راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)-راشا ترابر- رعد ایران-رهاد ترابر-راتوک-رهروان آسیا-راهپویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)
س سپید کارگو-سپنتا بار پارس-سروش ترابر-سپهر گستر سهند-ستی-سپراف پارت-سورنا ترابر شرق-ساحل ترابر طوس-سبس ترابر-سهی مشهد
ش شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق)-شاران
ص صحرا ترابر-صبا ترابر راه
ف فرین فر
ق قلعه بار تبریز
ک کاروان ریل ترابر -کاروان بدخشان-کارانه بار-کالا خدمت پاسارگاد-کوچ ترابر-کالجار-کیان ترابر شرق
گ گسترش
م میلاد-مهدی خرم ترابر (کالا ایپورد سابق)-ملک ترابر-متین رو
ن نیکان ترابر-نامداران ترابر-نیل آسا ترابر-نوا ترابر-نیک رکاب
و وفا راه
ه هوبار ترابر-هرمز بار
ی یدک رود-یاور پرشیا
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیون های کشنده DAF سال 2014 ساخت هلند
شماره: 17082/9044/204/24/34 تاریخ: 06/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 533 مورخ 2/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع کامیون های کشنده DAF سال 2014 ساخت هلند به نمایندگی شرکت ماشین سازی فاروب زمان به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.C&F BANDAR ABBAS (EURO) MODEL DESCRIPTION
69,000 Space Cabin TRUCK XF105 460 HP EURO 5 (4×2)
70,500 Super Space Cabin
72,000 Automatic Gearbox- Space Cabin
73,500 Automatic Gearbox Super Space Cabin - TRUCK CF85 460 HP EURO 5 (6×4)
83,000 Manual Gearbox-Day cabin
83,500 Manual Gearbox-Sleeper cabin
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست لیفتراک های LIUGONG سال 2014 ساخت چین
شماره: 18136/7453/202/24/36 تاریخ: 07/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 116 مورخ 6/2/93 کمیته ارزش به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراک های LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین شیراز ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کمباین NEW HOLLAND سال 2014 ساخت 22143/7377/205/24/47لهستان
شماره: 22143/7377/205/24/47 تاریخ: 13/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین نامه اجرایی و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 117 مورخ 9/2/93 ارزش کمباین مدل NEW HOLLAND سال 2014 ساخت لهستان به نمایندگی شرکت فرتاک ماشین به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کمباین وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
PRICE (EURO) DESCRIPTIONS
103.000,00 NEW HOLLAND COMBINE HARVESTER MODEL TC5070,206 HP + (17GHCP) HEADER متر 18/5 عرض برداشت
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین
شماره: 23045/8526/203/24/50 تاریخ: 14/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB SHANGHAI (RMB) MODEL DESCRIPTION
131500 MAXUS MINI BUS V80 16 PASSENGEL
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش لودر های SINOMCH سال 2014 ساخت چین
شماره: 23094/9124/205/24/51 تاریخ: 14/02/1393
گمرک……

با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش لودرهای SINOMCH سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت پارت دیپ کیش به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لودرهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (USD) SPECISICATION Model Description NO
67200 Shanghai Diesel engine,4wg 180 Transmission (ZF technology),A/C Joystick ZL50F 1
65600 Shanghai Diesel engine (C6121 technology Engine),planetary power gearshift transmission ZL50F 2
66880 Dongfeng Cummins,Hangchi ZL50 Transmission,A/C,Joystick ZL50H 3
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش دو مدل خودروی سواری GREAT WALL سال 2014
شماره: 23124/8970/206/24/52 تاریخ: 14/02/1393
گمرک……

با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 9/2/93 کمیته مشترک گمرک و

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های GREAT WALL سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت دیار خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
PRICE FOB (EURO) MODEL DESCRIPTION
6650 GREAT WALL M4 4×2 LUXURY M/T 1500cc
12400 GREAT WALL H6 4×2 ELITE A/T 2378cc
رسول کوهستانی پزوه- مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی شرکت بهتاز شیمی نور جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 23933/93/582/859/71/54 تاریخ: 15/02/1393
گمرک……

با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1217/93/ص مورخ 7/2/93 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت مذکور به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه شرکت مذکور واحد تولیدی بوده و شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشد شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء استفاده از تسهیلات خوشنامی
تعاونی شماره 1419 بهتاز شیمی نور تولیدی 7/8/92
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص محدودیت خروج محمولات صادراتی از گمرکات بازارچه های مرزی کوهک
شماره:14256/93/55 تاریخ: 01/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 2618/93/5 مورخ 17/1/93 موضوع محدودیت خروج محمولات صادراتی از گمرکات بازارچه های مرزی کوهک، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10723/1 مورخ 24/1/93 حوزه نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان اعلام می دارد: خروج محمولات صادراتی از گمرک بازارچه مرزی جالق و کوهک سراوان با رعایت کامل مقررات و بخشنامه ردیف 143 سال 92 پس از هماهنگی و اخذ موافقت قبلی از آن حوزه نظارت بلامانع می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
شماره: 25831/93/23529/103/2537/73/57 تاریخ: 16/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 4058/91/252179/103/2537/73/6 مورخ 16/1/91 و با عنایت به اینکه در بند (2) مصوبه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیئت محترم وزیران منضم به بخشنامه فوق الاشاره مفاد ماده (11) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به شرح ذیل اصلاح و جایگزین گردیده است:
"نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خوردوهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود و برای مدت یک سال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا اعلام نظر مجدد مراجع یاد شده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوطه بلامانع می باشد."
لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مواردی که مهلت اعتبار ضوابط فنی واردات خودروهای وارده به اتمام رسیده است دستور فرمایید در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر و مطابقت کامل مشخصات خودروهای وارده با ضوابط ابلاغی و مجوزهای ثبت سفارش صادره و عدم اعلام این مرکز مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی نسبت به پذیرش اظهارنامه بر اساس ضوابط فنی ابلاغی و با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایید.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی نماینده شرکت صنایع الکترونیک ایران وزارت دفاع
شماره: 26789/93/58 تاریخ: 17/02/1393
گمرک......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه 153/بط/203/6328 مورخ 14/2/93 مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) موضوع معرفی آقای حسین مردانی به منظور انجام تشریفات گمرکی امور صادرات شرکت مذکور ارسال می گردد، مقتضی است دستور فرمایید در صورت ارائه کارت کارمندی فرد معرفی شده با رعایت سایر مقررات در خصوص مورد اقدام نمایند.
حسن علیدوستی -مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی
شماره: 26965/93/59 تاریخ: 17/02/1393
گمرک......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 و بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 6907/210/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و مجددا تأکید می گردد.
1-صادرات گوشت قرمز (0201،0202،0204) و کنجاله سویا (23040000) روغن خوراکی (15151900،15151100،1514،1513،1511،1508،1507،15152900،15152100 و 1512) دام سبک (0104) ممنوع می باشد.
2-کالاهایی که در بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 نامی ازآنها عنوان نشده است صادرات آنها بر اساس ضوابط بخشنامه های قبلی می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند

 


بخشنامه 1393/02/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات اقلام مشمول پرداخت عوارض صادراتی با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی
شماره: 27857/71/61 تاریخ: 20/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به مفاد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات و به منظور کمک به روند صادرات و جبران کمبود نقدینگی صادرکنندگان اجازه داده می شود ضمن رعایت مقررات بر اساس شرایط ذیل برای اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی در صورتی که متقاضی توانایی پرداخت فوری عوارض متعلقه را نداشته باشد به تشخیص گمرک محل پس از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر اقدام گردد.
1-ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی به مدت 6 (شش) ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه مشروط بر اینکه تاریخ سررسید ضمانت نامه مذکور حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری باشد.
2-ضمانت نامه برای سایر صادرکنندگان به مدت 3 (سه) ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه مشروط بر اینکه تاریخ سررسید ضمانت نامه مذکور حداکثر تا پیان بهمن ماه سال جاری باشد.
بدیهی است نام ضمانت نامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهار نامه یکسان باشد و گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضمانت نامه های صادره از سوی بانک ها موضوع را از طریق شعبه صادر کننده مجوز یا شعبه سرپرستی ذیربط و یا از طریق سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی استعلام لازم را به عمل آورند.مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
محمدرضا نادری-معاون فنی و امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل کامیون ساخت شرکت کاریزان خودرو
شماره: 22545/93/49 تاریخ: 13/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصاویر نامه های شماره 21014880/93 مورخ 6/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران و شماره 33403/60 مورخ 2/2/93 دفتر صنایع خودرو نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل کامیون کمپرسی 26 تن مدل k375d به میزان (%20) و کامیونت dong feng تک کابین مدل k1051 به میزان (%17) به شرح مندرج در نامه فوق الذکر تا پایان سال 1393 جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد. .ضمناً اقدام صرفاً جهت گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل ماشین آلات تولیدی شرکت دلتا راه ماشین
شماره: 21830/93/1514864/791/113/73/48 تاریخ: 13/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصاویر نامه های شماره 4311/210/93 مورخ 1/2/93 و شماره 24989/60 مورخ 20/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل لودر CL957 و ZL30F تولیدی شرکت دلتا راه ماشین تا پایان سال جاری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام صرفاً جهت گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی و معدنی قابل ورود با نشان تجاری هیتاچی
شماره: 21070/93/18430/702/73/46 تاریخ: 10/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4810/210/93 مورخ 6/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 34391/60 مورخ 3/2/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی و معدنی به شرح مندرح در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 34391/60 مورخ 3/2/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی –مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ،ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توران نو نماینده رسمی HITACHI کشور هلند در ایران ارسال می گردد.با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 32868/60 مورخ 1/2/92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت 28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت 47722 هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
HITACHI HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY هلند لودر چرخ لاستیکی LX 120 7 ISUZU BB-6HKIT-QC
ZW 210 DIMLER CHRYSLER OM 160LA
بیل مکانیکی
چرخ لاستیکی ZX 190W-2 ISUZU AL-4HK1X
ZX 210W-2
بیل مکانیکی
چرخ زنجیری ZX 200-2 ISUZU AL-4HK1XYSA-02
ZX 210 H-2
ZX 120 ISUZU AL4HK1X
ZX 120-2 ISUZU AH-4HK1XYSA-01
ZX 250 H-2 ISUZU AH-6HK1X
ZX 470 -2H ISUZU AH-6WG1XYSA-01
ZX 870 H-2 ISUZU AH-6WG1XYSA-02

مجوز سازمان استاندارد شماره 2070مورخ 20/1/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000109873 مورخ 09/10/92 تا 09/10/93معتبر است
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو ونیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای ساخت شرکت کرمان موتور
شماره: 19147/93/17276/702/73/37 تاریخ: 08/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه های شماره 9218451/16999/791/73/29 و 249171/92/66489/791/73/73/163 مورخ 16/4/92 و 105323/92/102481/791/73 مورخ 4/6/92 به پیوست تصویر نامه شماره 4199/210/93 مورخ 2/2/93 اداره کل سازمان صادرات و واردات و تصویر نامه شماره 27766/60 مورخ 25/1/93 دفتر صنایع خوردو و نیرو محرکه موضوع تمدید اطلاعات مربوط به ارزش IPI خودروهای سواری لیفان مدل X60 و 620 و JAC3 و JAC5 تولیدی شرکت کرمان موتور به شناسه ملی 10101551974 به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات ضمن توجه به مندرجات هر یک از دفترچه IPI مربوطه و فهرست کالاهای تولیدی در داخل کشور و اعمال و مطابقت کامل فهرست های مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است امکان واردات اقلام ساخت داخل به کشور میسر نمی باشد و در صورت واردات و در هر مورد می بایست مراتب به این مرکز اعلام گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل
شماره: 18586/93/5539/791/73/40 تاریخ: 07/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1128/210/93 مورخ 19/1/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه های شماره 276383/60 مورخ 24/12/92 و 278889/60 مورخ 26/12/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل (مذکور در نامه های ضمیمه) تا پایان شهریور ماه سال جاری و صرفاً جهت شرکت فوق، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل دستگاه اسکید لودر
شماره: 13009/93/9088/702/73/29 تاریخ: 31/01/1393

گمرک......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2274/210/93 مورخ 24/1/93 اداره کل مقررات صادرات و وارادت سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 22150/60 مورخ 17/1/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید گواهی اعتبار ساخت داخل دستگاه اسکید لودر مدل ARCO750-S و لودر مدل ZL50G تولیدی شرکت آران پارت آسیا به شناسه ملی 10380609469 به شرح مذکور در نامه فوق الذکر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.در ضمن دقت فرمایید این مجوز صرفاً برای واحد تولیدی مذکور قابل اعمال می باشد.بدیهی است بخشنامه حاضر جهت گمرکات اجرایی اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری KIA 2015
شماره: 11147/4882/206/24/20 تاریخ: 27/01/1393
گمرک......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 531 مورخ 19/1/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های KIA سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت اطلس خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CFR BANDAR ABBAS (USS) OCEAN FREIGHT (USS) FOB(USS) MODEL DESCRIPTION
$ 21.490 $ 910 $ 20.580 Cadenza 3500cc A/T
20.425$ 850$ $ 19.575 Optima 2000cc A/T
21.140$ 860$ 20.280$ Optima 2400cc A/T
17.850$ 790$ 17.060$ Cerato YD 2000cc A/T
17.175$ 790$ 16.385$ Cerato YD 1600cc A/T
16.830$ 778$ 16.052$ Cerato TD Koup 2000cc A/T
16.173$ 778$ 15.395$ Cerato TD Koup 1600cc A/T
16.334$ 778$ 15.556$ Cerato TD 2000cc A/T
15.676$ 778$ 14.898$ Cerato TD 1600cc A/T
17.435$ 790$ 16.645$ Soul 1600cc A/T
10.365$ 570$ 9.795$ Picanto 1200cc A/T
20.820$ 1.145$ 19.675$ Carnival 2700 A/T
18.035$ 935$ 17.100$ Carens 2000cc A/T
29.895$ 1.135$ 28.760$ Mohave 4600cc A/T
23.865$ 1.030$ 22.835$ Sorento 3500cc A/T
20.140$ 920$ 19.420$ Sportage SL 2400cc A/T
20.090$ 920$ 19.170$ Sportage SLS 2000cc A/T
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری هیوندا 2015
شماره: 11172/4902/206/24/21 تاریخ: 17/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 531 مورخ 19/1/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن، تجارت به پیوست یک برگ ارزش انواع مدل سواری های HYUNDAI سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CFR BANDAR ABBAS (USS) OCEAN FREIGHT (USS) FOB(USS) MODEL DESCRIPTION
$ 53.600 $ 945 $ 52.655 Centennial 4600cc A/T
24.715$ 875$ $ 23.840 Grandeur 3000cc A/T
37.090$ 905$ 36.185$ Genesis 3800cc A/T
21.990$ 775$ 21.215$ Genesis Coupe 3800cc A/T
20.360$ 835$ 19.525$ Sonata 2400cc A/T
16.290$ 720$ 15.570$ I30 2000cc A/T
13.045$ 755$ 12.290$ I20 1600cc A/T
12.275$ 748$ 11.527$ I20 1400cc A/T
28.210$ 1.065$ 27.145$ Ix55 3800cc A/T
18.785$ 875$ 17.910$ Ix35 2400cc A/T
20.460$ 1.255$ 19.205$ H1 2400cc A/T
13.080$ 715$ 12.365$ Accent 1600 A/T
15.977$ 780$ 15.197$ Elantra 1800cc A/T
23.250$ 984$ 22.266$ Santa Fe 3500cc A/T
20.500$ 984$ 19.516$ Santa Fe 2400cc A/T
17.070$ 680$ 16.390$ Veloster 1600cc A/T
16.567$ 680$ 15.887$ Veloster HATCHBACK 1600cc A/T
25.100$ 825$ 24.275$ I40 Sedan 2000cc A/T
26.550$ 825$ 25.725$ I40 Wagon 2000cc A/T
رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح مدل موتور ماشین آلات راهسازی شانگهای دیزل
شماره: 20456/93/17206/791/73/44 تاریخ: 09/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 255348/92/249000/791/93/575 مورخ 26/12/92 به پیوست تصویر نامه شماره 4543/210/93 مورخ 3/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره
34149/60 مورخ 2/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه مبنی بر اصلاح مدل موتور ماشین آلات راهسازی مذکور در متن نامه به SHANGHAI DIESEL SC11 CB220G2B1 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.لازم به ذکر است این نامه جهت گمرکات تخصصی خوردو بوده و برای کلیه گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*بخشنامه مورخ 26/12/92 در مجموعه هفتگی شماره 956 آمده است.
**متن نامه شماره 34149/60 مورخ 2/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
با سلام-احتراماً پیرو نامه شماره 267624/60 مورخ 13/12/92 در خصوص مشخصات شرکت پارنس دیپ کیش اعلام می دارد بر اساس اصلاحیه شماره 5349 مورخ 1/2/93 سازمان ملی استاندارد مدل موتور SHANGHAI DIESEL SC11 CB220G2B1 می باشد که مراتب جهت اصلاح ایفاد می گردد.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تغییر اولویت غذای سگ و گربه
شماره: 20420/93/11034/113/73/42 تاریخ: 09/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2697/210/93 مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص صدور مجوز ثبت سفارش واردات تغییر اولویت غذای سگ و گربه تحت ردیف تعرفه 23091000 از گروه نهم به دهم از محل ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام اسامی 7 فروند شناور معاف از عوارض ده درصد
شماره: 19328/93/5601/113/73/41 تاریخ: 08/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه های شماره 2/75/4536 و 2/75/4211 مورخ 19/1/93 و 2/75/134947 مورخ 19/12/92 و 42717/ص/92 مورخ 11/12/92 و 2/75/124129 مورخ 27/11/92 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام می دارد کشتی های مورد اشاره در جدول ذیل جزء ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با این شناورها مشمول پرداخت ده درصد کرایه حمل نمی گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات زیرمجموعه نیز ابلاغ و نظارت لازم را معمول نمایید.
نام کشتی شماره ثبت محل ثبت ملاحظات
سورج 1212 بوشهر
لندینگ کرافت نوریک 11703 بندر عباس
یاری آرمان ملک 1200 بوشهر
نازمهر 1209 انزلی
آیسا 1204 بوشهر
سپانو 893 انزلی
سورن 937 انزلی
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/02/18

21039/93/240924/110/43 تاریخ: 07/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 529 مورخ 10/12/92 موضوع عوارض صادراتی شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات با عنایت به جوابیه شماره 53812 مورخ 24/12/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ملاک عمل بودن ضوابط و مندرجات جداول منضم به بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92، لذا حسب ردیف 16 جدول شماره 2 بخشنامه یاد شده، شمول اخذ عوارض صادراتی برای قراضه فلزات تحت تعرفه های مذکور مشمول، به میزان 80 درصد ارزش صادراتی تأکید می گردد.مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
شماره: 13923/93/220264/2706/113/73/30 تاریخ: 01/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 203837 مورخ 1/11/90 ریاست محترم جمهوری به انضمام تصاویر قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات و بر اساس مفاد مندرج در قواعد و مواد مربوطه و به شرح ذیل اقدام لازم معمول نمایند.
1-مهلت اعتبار کلیه مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در خصوص کالاهای وارداتی از کشور سوریه در آبان سال 1392 به پایان رسیده و در صورت ترخیص اینگونه کالاها با مأخذ %4 توسط گمرکات اجرایی در اسرع وقت نسبت به بررسی مجدد اظهارنامه های مربوطه و "صدور مطالبه نامه" اقدام لازم نمایند.
2-بر اساس قاعده دهم موافقت نامه تجارت آزاد کلیه کالاهای مشمول که از تولیدات و محصول کشور سوریه می باشند می بایست از طریق "حمل مستقیم" و حمل از مبدأ و به شرح مندرج در قاعده مورد اشاره اقدام نمایند.
3-بر اساس قاعده یازدهم موافقت نامه مورد اشاره گواهی مبدأ های صادره می بایست به "تأیید مقامات صلاحیت دار" (کنسول گری و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه) رسیده باشد.ضمن اینکه بر اساس قاعده دوازدهم نیز گواهی مبدأ های صادره می بایست حاوی اطلاعات کامل و مورد نیاز اعم از نام کشور تولید کننده، وزن و ... خصوصاً مشابه فرم خام موجود در

موافقت نامه تجارت آزاد بوده باشند.
4-بر اساس جدول تعرفه های گمرکی اعمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد طی یک دوره پنج ساله و پس از آن به میزان %4 (چهار درصد) کاهش می یابد.بدیهی است " در سال جاری حقوق ورودی سال سوم " ملاک عمل گمرکات اجرایی خواهد بود.
5-به استناد نامه شماره 677/210/93 مورخ 17/1/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات فهرست کالاهای منفی که این تخفیفات شامل آنها نمی گردد ضمیمه "پیوست ب" موافقت نامه تجارت آزاد بوده که مشمول کاهش حقوق ورودی یاد شده نمی گردد.بدیهی است گمرکات اجرایی می بایست از ترخیص کالاهای مندرج در فهرست ضمیمه قانون موافقت نامه مورد اشاره بر اساس جدول کاهش حقوق ورودی مربوطه جداً خودداری نمایند.
6-تاریخ اجرای موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه از سال 1391 بوده و کلیه کالاهای مشمول وارداتی " در سال جاری مشمول حقوق ورودی سال سوم" جدول کاهش حقوق ورودی مندرج در موافقت نامه می باشد.بدیهی است این کاهش مأخذ صرفاً مربوط به حقوق ورودی بر مبنای تعریف بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی بوده و گمرکات اجرایی می بایست کالاهای وارداتی از کشور سوریه که دارای شرایط مندرج در قانون موصوف را دارند با رعایت مفاد بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی و پس از اخذ مالیات ارزش افزوده عوارض متعلقه اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

آخرین فهرست گمرکات تخصصی در رویه واردات
1)گمرکات تجهیزات پزشکی گمرکات: فرودگاه امام خمینی (ره)-شهید رجایی بندرعباس-بندر امام خمینی (ره)-گمرک ارومیه-سهلان-تهران-خرمشهر-آبادان-شیراز
2)گمرکات اختصاصی ترخیص سیگار و محصولات دخانی: شهید رجایی بندرعباس-تهران-فرودگاه امام خمینی (ره)-جلفا-خرمشهر-چابهار-قشم-بوشهر-خرمشهر-آبادان-سهلان-بازرگان-پیام
3)گمرکات اختصاصی آرایشی و بهداشت: آبادان-ارومیه-اصفهان-قزوین-امانات پستی-بازرگان-جلفا-سهلان-سرخس-شیراز-تهران-سلفچگان-مشهد-سیرجان-بندر امام-انزلی-بوشهر-خرمشهر-باهنر-شهید رجایی-قشم-چابهار-فرودگاه امام خمینی-پیام-کیش
4)گمرکات مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی مستعمل: شهید رجایی-خرمشهر-بوشهر-ارومیه-تهران-اصفهان-شهید باهنر
5)گمرکات مجاز به ترخیص خودرو: شهید رجایی-بندرعباس-شهید باهنر-تهران-نوشهر-بندر انزلی-بوشهر-بندر امام خمینی (ره)-چابهار-ارومیه-سهلان-مشهد-اصفهان-خرمشهر-سلفچگان گناوه-زنجان-بندر لنگه-قزوین-شیراز-یزد-سیرجان-کیش-اردبیل-آبادان-سرخس-قشم-آبادان-سهلان-جلفا-پیام
6)گمرکات اختصاصی موصوف کالاهای خاص نظامی: تهران-بندر انزلی-شیراز-اصفهان-شهید رجایی بندرعباس-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)-باهنر-آبادان-خرمشهر
7)گمرکات اختصاصی ترخیص تلفن همراه: فرودگاه امام خمینی (ره)-فرودگاه پیام-اصفهان-شیراز-تهران-امانات پستی چابهار-گمرک شهید باهنر و گمرک کیش صرفاً مجاز به ترخیص لوازم جانبی تلفن همراه می باشند-آبادان-خرمشهر
8)گمرکات اختصاصی سفارتخانه ها: مشهد-شیراز-اصفهان-بوشهر-تهران-سهلان-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)

9)گمرکات اختصاصی مربوط به طلا و جواهر: اصفهان-مشهد-گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)-سهلان
10)گمرکات اختصاصی ترخیص پارچه: بوشهر-شهید رجایی-باهنر-آبادان-ارومیه-چابهار-سهلان-زاهدان-مشهد-یزد-فرودگاه امام
خمینی (ره)-شیراز-جلفا-اصفهان-کیش-لنگه-بازرگان-اینچه برون-سمنان صرفاً تولیدی-تهران-البرز (پیام)-باشماق
11)گمرکات اختصاصی لوازم خانگی بزرگ(یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، کولر گازی، تلویزیون): خرمشهر-شهید رجایی-آبادان-بوشهر-چابهار-تهران-سهلان-کیش-قشم-فرودگاه امام خمینی (ره)-شیراز-اصفهان-بندر لنگه-باهنر-ارومیه-بندر امام خمینی-سلفچگان-بازرگان-جلفا-سیرجان(به صورت مشروط)-پیام-یزد-گناوه-انزلی-کنگان
12)گمرکات تخصصی پیش سازها: شهید رجایی-بازرگان-دوغارون-فرودگاه امام خمینی-آبادان-خرمشهر-بوشهر
13)گمرکات تخصصی ترخیص فرش ماشینی: فرودگاه امام خمینی (ره)-تهران-کرمان-شهید رجایی-شیراز-مشهد-ارومیه-بازرگان-اصفهان-سهلان-امانات پستی-بندر امام خمینی (ره)-جلفا
14)گمرکات تخصصی شیرآلات بهداشتی: آبادان-ارومیه-بازرگان-بندر امام خمینی-بوشهر-جلفا-فرودگاه امام خمینی (ره)-خرمشهر-سهلان-تهران-شهید رجایی-شیراز-کرمان-مشهد-منطقه آزاد چابهار-سلفچگان-قزوین-لنگه
15)ماشین آلات راهسازی نو: تهران-شهید رجایی-شهید باهنر-بوشهر-بندر امام-خرمشهر-ارومیه-سهلان-بندر انزلی-نوشهر-مشهد-اصفهان-سلفچگان-لنگه-انزلی
16)گمرکات اختصاصی رایانه، نوت بوک و لوازم جانبی و تجهیزات رایانه دوربین عکاسی و مدار بسته: فرودگاه امام خمینی (حوزه یک)-گمرک البرز (پیام)-شیراز-کیش-مشهد-اصفهان-شهید رجایی-لنگه-بوشهر-باشماق
17)گمرکات اختصاصی مجاز رویه کارنه دوپاساژ: تهران-شهید باهنر-بوشهر-خرمشهر-آبادان-نوشهر-مشهد-سهلان-ارومیه-بازرگان-جلفا-انزلی-آستارا-شهید رجایی-لنگه
18)گمرکات اختصاصی بذر و نهال: تهران-فرودگاه امام خمینی-منطقه ویژه پیام-مشهد-همدان(بذر سیب زمینی)

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح برخی قسمت های بخشنامه قبلی در رابطه با استاندارد کالاها
شماره: 22788/93/1131/73/53 تاریخ: 14/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام-پیرو نامه شماره 112747/93-31/1/93 موضوع تفاهم نامه فی ما بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد موارد ذیل در خصوص بندهای بخشنامه پیروی اصلاح و جهت اقدام ارسال می گردد:
بند 2-2-3 به فهرست بندهای 3 و 4 نامه شماره 1646-19/1/93 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
یادآوری:1-کالاهای ورود موقت مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشند.
بند 4-4-1 آخرین فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد موضوع " نامه شماره 3565 مورخ 26/1/93 " صحیح می باشد.
بند 4-1-6 در اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی و ماده 17 سازمان ملی استاندارد نسبت به استقرار آزمایشگاه و کارشناسان در گمرکات اجرایی به درخواست گمرک اجرایی و توافق بین دو سازمان اقدام خواهد شد.
بند 4-2-4 آخرین فهرست گمرکات تخصصی به پیوست ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی
شماره: 20820/93/108/217/55 تاریخ: 10/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام-نظر به اهمیت کنترل بر وسایط نقلیه حامل کالاهای عبوری و با عنایت به تأکید مراجع نظارتی مبنی بر افزایش دقت در اطمینان از انجام صحیح تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی با نصب GPS، مقرر می گردد کلیه کامیون های حامل محموله های عبوری الزاماً می بایست به سیستم GPS مجهز گزدند.بنابراین به پیوست شیوه نامه چگونگی نصب و راه اندازی سیستم مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید دستورالعمل مزبور به شرح زیر به واحدهای ذیربط ابلاغ و مسئولین مربوطه بر حسن اجرای آن نظارت کامل را معمول نمایند.
1-کلیه کامیون هایی که دارای GPS با مشخصات فنی لازم بوده و یا نسبت به تهیه و نصب آن از قبل اقدام نموده اند نیاز به خرید مجدد و نصب این سیستم نداشته و توسط شرکت پیمانکار به روز رسانی خواهد شد.
2-شرکت پیمانکار از تاریخ مذکور در گمرکات مستقر و نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه ها و بارگزاری و تخلیه اطلاعات اقدام خواهد نمود.
3-با عنایت به اینکه حداکثر طی مسافت کامیون (به استثناء محمولات ترافیکی)، در هر شبانه روز 500 کیلومتر است رانندگان کامیون ها جهت استراحت باید صرفاً در تیرپارک های مسیر ترانزیت متوقف گردند.در غیر این صورت کامیون مزبور به محض ورود به گمرک مقصد/خروجی فک پلمب و کلیه محتویات تخلیه و مورد ارزیابی فیزیکی قرار خواهد گرفت.بدیهی است این امر مانع از ارزیابی و کنترل سایر کامیون ها نشده و گمرک مزبور در صورت صلاحدید و یا ظن تخلف، مکلف به ارزیابی کالاهای وسائط نقلیه عبوری می باشد.
4-در مسیرهایی که فاقد اماکن رفاهی (تیرپارک ها) باشند رانندگان کامیون ها با هماهنگی مراجع محترم انتظامی (پلیس محترم راهور ناجا) در مکان های مناسبی توقف خواهند نمود.
5-کلیه اطلاعات گمرکی موجود در این سیستم صرفاً باید توسط گمرک و شرکت پیمانکار محفوظ و مورد بهره برداری قرار گیرد.ارائه اطلاعات به سایر سازمان ها با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود.
6-در مواردی که در گمرک مقصد اطلاعات GPS قابلیت استفاده نباشد، گمرک مقصد در هنگام وصول کالا می بایست حسب مفاد بند 3 اقدام نماید.
7-استفاده از GPS مانع از استفاده از سایر ابزارهای کنترلی (به خصوص X-RAY و پلمب) نبوده و تبادل عکس های دستگاه های X-RAY باید در کنار این سیستم مورد توجه قرار گیرد.
8-بدیهی است در حین انجام عملیات اجرایی چنانچه ابهام یا مشکلاتی ایجاد شود مراتب به این دفتر اعلام تا نسبت به بازنگری آن حسب مورد اقدام لازم معمول گردد.
9-این دستورالعمل از تاریخ 10/2/93 در گمرکات کشور قابل اجرا بوده و بارگیری و خروج کامیون از آن گمرک و نیز تخلیه کالا منوط به راه اندازی دستگاه مزبور خواهد بود.
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لغو بخشنامه قبلی در رابطه با حقوق ورودی کالاهای فرهنگی
شماره: 25861/93/25180/113/945/73 تاریخ: 16/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره 7026/210/93 مورخ 15/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی، بدین وسیله بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/93 این مرکز و فهرست (48) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور، لغو می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند.بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، متعاقباً اعلام خواهد شد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لغو بخشنامه قبلی در رابطه با حقوق ورودی کالاهای فرهنگی
شماره: 25861/93/25180/113/945/73 تاریخ: 16/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره 7026/210/93 مورخ 15/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی، بدین وسیله بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/93 این مرکز و فهرست (48) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور، لغو می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند.بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، متعاقباً اعلام خواهد شد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حقوق ورودی کالاهای فرهنگی
شماره: 21117/93/17298/113/945/73/45 تاریخ: 10/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 موضوع حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ردیف درآمدی 160145، پیرامون وصول عوارض چهر در صد (%4) تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند، به پیوست تصویر نامه شماره4197/210/93 مورخ 2/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 26/1/93 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست (48) قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.ضمناً در صورت ترخیص قبلی اقلام فهرست از ابتدای سال جاری تا کنون، بدون پرداخت عوارض مزبور، سریعاً نسبت به بازبینی اظهارنامه های مربوطه و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت ماده (135) قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند.همچنین فهرست ردیف های تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسی و تعیین تعرفه اعلام خواهد شد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ايران در خصوص عدم نياز به اخذ مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کنجاله سويا و ذرت
شماره: 18565/93/9097/113/73/38 تاریخ: 07/02/1393
گمرک......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 2270/210/93 مورخ 24/1/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منظم به نامه شماره 84-67/6/93 مورخ 18/1/93 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393 جهت واردات کالاهای:
الف)کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه 23040000 و سایر کنجاله ها ذیل ردیف تعرفه 2306.
ب)ذرت ذیل ردیف تعرفه 1005 به استثناء ذرت بذری، مشروط به رعایت ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی و اینکه پهلوگیری کشتی و یا اعلامیه ورود وسیله حمل کالای مذکور حداکثر تا تاریخ 31/6/1393 و یا پس از تاریخ 1/11/1393 در بنادر و یا مبادی ورودی رسمی کشور ثبت و انجام شده باشد.
جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص آغاز انجام تشریفات گمرکی رویه واردات قطعی در گمرک غرب تهران
شماره: 16402/93/730/73/35 تاریخ: 03/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- نظر به راه اندازی مجدد آن گمرک، در راستای تسریع و تسهیل امور تشریفات گمرکی کالای وارده صاحبان کالا و جلوگیری از ازدحام کالای وارده در سایر گمرکات همجوار بدینوسیله به آن گمرک اجازه داده می شود نسبت به انجام تشریفات گمرکی رویه واردات قطعی موضوع ماده 47 قانون امور گمرکی با رعایت کامل مواد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه اقدام لازم به عمل آورید.
محمدرضا نادری-معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام گمرک پیام به عنوان گمرک تخصصی ترخیص خودروهای سواری
شماره: 14601/93/702/73/33 تاریخ: 02/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام-با توجه به بررسی به عمل آمده از تاریخ صدور این بخشنامه گمرک پیام به عنوان گمرک تخصصی جهت ترخیص خودروهای سواری صرفاً باحجم موتور کمتر از 2500 سی سی تعیین می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست خودروهای گذر موقت وارده که تاریخ تردد آنها منقضی شده است
شماره: 14586/93/11016/757/73/32 تاریخ: 02/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره ثبت 11016 مورخ 27/1/93 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا منظم به دو برگ آمار خودروهای گذر موقت وارده که تاریخ تردد آنها منقضی گردیده ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید خروج و یا عدم خروج خودروهای موصوف بررسی و نتیجه به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام اسامی گمرکات تخصصی در رویه صادرات
شماره: 14418/93/1015/101/31 تاریخ: 02/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو مفاد بخشنامه ردیف 86 سال 88 مبنی بر تعیین گمرکات تخصصی در رویه صادرات به منظور ارائه تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات صادراتی به پیوست فهرست گمرکات تخصصی بازنگری شده در رویه صادرات جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
ردیف نوع کالا نام گمرکات مجاز
1 فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز جلفا، بازرگان، بندر امام خمینی (ره)، شهید رجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، میرجاوه، ازی(برای خروج قطار به ترکیه)، زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میر جاوه خارج می شود)، خارک(صرفاً برای تولیدات پتروشیمی خارک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)، موضوع دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2 فرش دستباف مهرآباد، تهران(معاونت صادرات)، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، کرمان، تبریز، شهید رجایی، قم، همدان، شیراز، مشهد، اصفهان، سهلان، یزد، زنجان، اراک، امانات پستی، ارومیه (منوط به داشتن حداقل دو نفر کارشناس فرش)
3 پسته کرمان، شیراز، تهران (معاونت صادرات)، مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، سیرجان، رفسنجان، نوشهر، تبریز، شهید رجایی، قزوین، مشهد، اصفهان، یزد، ارومیه، بیرجند، استان گیلان (انزلی)، ساوه
4 زعفران شیراز، تهران(معاونت صادرات)، مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، مشهد، یزد، اصفهان، بیرجند، تبریز
5 پوست، چرم و سالامبور تهران(معاونت صادرات)، سهلان، مشهد، همدان، تبریز، سمنان، لرستان، آبادان، خرمشهر، زاهدان
6 طلا، نقره و جواهرات مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، اصفهان، مشهد، یزد، تبریز
7 عطریات، اسانس طبیعی گل محمدی تهران (معاونت صادرات)، مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، کرمان، اصفهان
8 تجهیزات مخابراتی تهران(معاونت صادرات)، مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، تبریز، قزوینف مشهد، شیراز، یزد، شهید رجایی
9 تابلوهای برق، بردهای الکترونیکی، انواع ترانسفورماتور تهران (معاونت صادرات)، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، قزوین، مشهد، شیراز، یزد، شهید رجایی، کرمان، ارومیه، نوشهر، بندر انزلی، زنجان، اصفهان، منطقه ویژه سلفچگان، ساوه
10 محصولات دخانی تولید داخل یا مشارکتی شهید رجایی، بندر انزلی، خسروی، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، شیراز، مهرآباد
11 صنایع دستی مینیاتوری، خاتم کاری شده، منبت کاری یا معرق کاری شده، سفال و سرامیک دست ساز فرودگاه امام خمینی (ره) و کلیه گمرکات فعال مراکز استان ها
12 فرومولیبدن و فرآورده های آن تبریز، قزوین، تهران (معاونت صادرات)، شهید رجایی، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، شیراز، یزد، کرمان، رفسنجان، مشهد
13 پیش ساز مواد مخدر تهران(معاونت صادرات)، شهید رجایی، بازرگان، فرودگاه امام (ره)ف بوشهر (صرفا ًتولوئن)
1-بدیهی است صادرات کالاهایی که در فهرست ارسالی نامی از آنها برده نشده است از طریق تمامی گمرکات مجاز در رویه صادرات با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
2-در خصوص کالاهایی که صادرات آنها به منظور تعیین ارزش صادراتی تسویه ورود موقت برای پردازش، استعداد حقوق ورودی و فرآورده های مایع نفتی و ... منوط به مشخص شدن نوع مواد متشکله و تعیین ماهیت می باشد.
3-با رعایت کلیه مقررات مربوطه نمونه برداری و اظهارنامه موصوف به همراه نمونه به آزمایشگاه معتبر ارسال و نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه دقت لازم به عمل آید.
شایسته است با رعایت سایر تشزیفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی شرکت خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب جهت استفاده از تسهیلات صدور فراورده های نفتی
شماره: 13048/93/582/859/71/27 تاریخ: 31/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1118/93/ص مورخ 27/1/93 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت مذکور به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد با توجه به اینکه شرکت مذکور واحد تولیدی بوده و شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشد شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضای استفاده از تسهیلات خوشنامی
خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب تولیدی 27/1/94

حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات استاندارد نسبت به کالاهای وارداتی و صادراتی
شماره: 12747/93/26 تاریخ: 31/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 25503/791/470/73/55 مورخ 18/2/91 به پیوست تفاهم نامه سال 1393 فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می گردد.خ.اهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد تفاهم نامه و موارد ذیل اقدامات لازم معمول گردد.
((بند 2-1 صادرات))-امکان صدور کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد:
2-1-1 به فهرست تولید کنندگان و دارندگان گواهی صادر کنندگان برتر جهت ارائه تسهیلات به بند 5 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد (پیوست) مراجعه شود.
2-1-2-برای اطلاع از فهرست شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
((بند 2-2 واردات))-امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد
2-2-1-به فهرست بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.ضمناً برای اطلاع از آخرین فهرست به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
2-2-2-صرفاً برای واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری است قابل اقدام می باشد.
2-2-3-به فهرست بند 4 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1392 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
یادآوری:1-کالاهای ورود موقت به تشخیص گمرک ایران مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان استاندارد معاف می باشند.
-یادآوری:2-کالاهای غیر تجاری به تشخیص گمرک به استناد تبصره ذیل بند 1 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از شمول کنترل و نظارت سازمان استاندارد معاف می باشند.
4-1-1-به آخرین فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد موضوع نامه شماره 2565 مورخ 26/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.ضمناً تاریخ اجرا از 1/2/1393 می باشد.
4-1-2-به فهرست واحدهای تولیدی نمونه کشوری موضوع بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد جهت ارائه تسهیلات مراجعه شود(بند 2-2-1)
4-1-3-به فهرست شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد موضوع بند 2 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 مراجعه شود.
4-1-4-به فهرست دارندگان گواهینامه برند و ثبت کالا در سازمان ملی استاندارد موضوع بندهای 3 و4 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود (موضوع بند 2-2-3)
4-1-6-متعاقباً ارسال می گردد.
4-2-1-گمرکات جهت تعیین ماهیت کالا می تواند به طور مستقیم با آزمایشگاه های تعیین صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد مکاتبه و نمونه ارسال نمایند.
4-2-2-در صورت مشاهده مغایرت نتایج آزمون ماهیت کالا در آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد-گمرکات از طریق دفتر تعیین تعرفه گمرک می تواند با آزمایشگاه مرجع استادارد (پژوهشگاه استاندارد) مکاتبه نمایند.
4-2-4-به آخرین فهرست گمرکات تخصصی به سایت گمرک مراجعه شود.
4-2-6-تا فراهم شدن زیر ساخت الکترونیکی ارسال مکاتبات فی مابین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد، گمرکات اجرایی موظفند جهت استفاده از تسهیلات مفاد این تفاهم نامه مراتب مرتبط را در ظهر اظهارنامه فقط به منظور محاسبه و اخذ کارمزد خدماتی، به نمایندگان سازمان ملی استاندارد اعلام نمایند و گواهی ارزیابی انطباق را از طریق سامانه صدور مجوزها دریافت نمایند.
5-1-عدم نیاز به استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد برای کالاهایی که تعداد «اها تا 5 نمونه و ارزش آنها تا 3000 دلار باشد.ضمناً در صورت اینکه موضوع به صورت یک فرآیند تکراری برای واردات باشد از ترخیص جلوگیری و مراتب به این مرکز اعلام شود.
5-2-استفاده از ظروف بسته بندی همانند مورد تأیید دو سازمان پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.
کلیه گمرکات موظفند گزارش تسهیلات ارائه شده موصوبات تفاهم نامه را به صورت ماهانه به این مرکز ارسال نمایند.
لازم به ذکر است سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.org می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری شاندونگ
شماره: 12383/93/6821/702/73/28 تاریخ: 30/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1340/210/9 3 مورخ 19/1/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 23115/60 مورخ 18/1/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاریSHANDONG ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمائید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرائی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 23115/60 مورخ 18/1/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی –مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو ،ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت هرمز دیزل پارسیان نماینده رسمی شاندونگ کشور چین در ایران،مراتب جهت اقدم مقتضی در زمینه ثبت سفارشات ماشین آلات راهسازی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیئت محترم وزیران)اعلام میگردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SHANDONG SHANDONG COMMUNICATION INDUSTRY GROUP چین لودر چرخ لاستیکی SHANDONG DG958 SHANGHAI SC11CB220G2B1

مجوز سازمان استاندارد شماره 1322مورخ 18/1/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000777508 مورخ 23/10/92 تا 29/12/93معتبر است

امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو ونیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی کشور
شماره: 12396/93/1 تاریخ: 31/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 5/110/73/7/1 مورخ 18/1/1393 وزیر محترم کشور و رئیس کارویژه مرز شورای امنیت منضم به دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی کشور (موضوع اجرای بند 5-1 مصوبات جلسه 577 شورای عالی امنیت) مصوب در چهارمین جلسه کارویژه مرزی شورای امنیت کشور مورخ 04/12/1392 جهت اجرا ابلاغ می گردد.
مقتضی است ضمن اجرای کامل مفاد دستورالعمل فوق الذکر و با توجه به تأکید ماده 17، گزارش منظم و کاملی از روند اجرا، نقاط

ضعف و قوت و پیشنهادهای اصلاحی تهیه و در پایان هر ماه به حوزه ریاست کل ارسال گردد.
مسعود کرباسیان-رئیس کل گمرک ایران

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل اتوبوس های شهری ساخت شرکت عقاب افشان
شماره: 11405/93/249037/702/73/24 تاریخ: 30/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 130853/92/126836/702/73/316 مورخ 8/7/92 به پیوست تصویر نامه شماره 52078/210/92 مورخ 17/12/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 268926/60 مورخ 14/12/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل اتوبوس های شهری تولیدی شرکت عقاب افشان تا پایان سال 1393 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص صادرات تخم مرغ خوراکی و گوساله نر پرواری
شماره: 11163/93/10204/71/23 تاریخ: 27/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو مفاد بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 در خصوص اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز یا عوارض صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره 2666 مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره 200/143/6/93 مورخ 23/1/93 و 261/6/93 مورخ 24/1/93 معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صادرات تخم مرغ خوراکی ذیل تعرفه های 04071900 و 04072000 و 04079000 و همچنین دام سنگین (صرفاً انواع گوساله نر پرواری) ذیل تعرفه 01022900 نیاز به اخذ مجوز صادرات از وزارت مذکور ندارد و صدور آن با رعایت سایر مقررات از جمله اخذ نظریه قرنطینه دامی-بهداشتی (سازمان دامپزشکی کشور) بلامانع می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از تایلند
شماره: 10390/93/6826/740/73/22 تاریخ: 27/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 1854/210/93 مورخ 23/1/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 730/23654 مورخ 17/12/92 سازمان حفظ نباتات-وزارت جهاد کشاورزی به همراه یک برگ شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور تایلند جهت اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 730/23654 مورخ 17/12/92 سازمان حفظ نباتات به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به درخواست های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز، جهت مصرف خوراکی از کشور تایلند به استحضار می رساند واردات مورد فوق از کشور مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط بوده و انجام واردات آن منوط به رعایت کامل شرایط اعلامی که به پیوست این نامه و ممهور به مهر سازمان می باشد و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی-رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص راه اندازی مرحله اول سامانه ورود موقت برای پردازش
شماره: 10121/768/3436/71/18 تاریخ: 26/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به راه اندازی مرحله اول سامانه ورود موقت برای پردازش که مربوط به صدور مجوز ورود موقت می باشد خواهشمند است دستور فرمایید، منبعد در زمان ورود اطلاعات سامانه، شماره سریال مجوزهای مربوطه، در باکس "فهرست کل بار" اظهار ورود موقت برای پردازش ثبت گردد.ضمناً اقدام لازم وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و به حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ضوابط ورود و صدور مصنوعات طلا و نقره و زیورآلات همراه مسافر
شماره: 1015/175/7936/93/19 تاریخ: 7/1/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1669/93 مورخ 9/1/93 رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تعیین ضوابط ورود و صدور مصنوعات طلا،نقره و زیورآلات همراه مسافر(جهت مصارف غیر تجاری ) ارسال و اعلام میدارد :
1.وفق بند 2 نامه فوق الذکر خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر از انواع مصنوعات طلا،نقره،پلاتین،در مجموع تا حداکثر 150 گرم مجاز میباشد.چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس،یاقوت،زمرد و... باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط بیشتر باشد.
2.با توجه به بند 3 نامه یاد شده خروج ظروف و مصنوعات نقره (غیر از زیورآلات) توسط مسافرین خروجی حداکثر به میزان 3 کیلو گرم مجاز است مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی نباشد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ممنوعیت صدور کود اوره
شماره: 7699/93/15 تاریخ: 24/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 52791/210/92 مورخ 19/12/92 و 1431/210/92 مورخ 20/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر لغو مجوزهای صادره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای صادرات کود اوره توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام می دارد با توجه به کمبود کود اوره مورد نیاز کشاورزان، صادرات کود اوره توسط کلیه فعالان اقتصادی و شرکت های تولیدی که مجوز آن را شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران صادر نموده است تا پایان فروردین ماه سال جاری (31/1/93) ممنوع می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 49418/100/92 مورخ 4/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر می باشد:
جناب آقای شعری مقدم-مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
سلام علیکم-پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 3/12/92 و با توجه به نیاز بسیار زیاد بخش کشاورزی به کود اوره و حسب نظر جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواهشمند است دستور فرمایید صادرات کود اوره توسط کلیه فعالان اقتصادی و شرکت های تولیدی کالای یاد شده تا پایان فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود وسه متوقف گردد.بدیهی است وزارت محترم جهاد کشاورزی متعهد به خرید و حمل هرچه سریع تر کود اوره تولیدی از واحدهای تولید کننده می باشد.
ولی ا... افخمی-سازمان توسعه تجارت ایران

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی نمایندگان ساصد جهت انجام تشریفات کالاهای صادراتی
شماره: 5108/93/4816/360/1/71/11 تاریخ: 20/01/1393
گمرک......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1/52093-1401/3/6028 مورخ 19/1/93 رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دفاع منضم به یک برگ تصویر اسامی 9نفر از نمایندگان مجاز جهت ترخیص کالاهای در طی سال 1393 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و مفاد مندرج در نامه مورد اشاره ارسال می گردد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص پیگیری مجدد پرونده های ورود موقت تسویه نشده
شماره: 2861/93/113/14/71/6 تاریخ: 17/01/1393
گمرک......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 242739/92/113/14/71/532 مورخ 11/12/92 موضوع درخواست ارسال آمار و اطلاعات پروانه های ورود موقت تسویه نشده مربوط به ماده 12 ق.م.ص.و، ماده 24 آ.ا.ق.م.ص.و، ماده 20 قانون نوسازی صنایع و ماده 51 ق.ا.گ، با عنایت به آنکه علیرغم اتمام مهلت ارسال اطلاعات درخواستی صرفاً گمرکات استان های اردبیل، یزد و اصفهان نسبت به ارسال پاسخ در مهلت مزبور اقدام نموده اند.لذا ضمن تقدیر از اهتمام گمرکات مزبور در ارسال به موقع اطلاعات مقتضی است دستور فرمایید ظرف حداکثر 5 (پنج) روز کاری از تاریخ صدور این دستورالعمل نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی (نفیاً یا اثباتاً) طبق دستورالعمل صدر الاشاره به دفتر صادرات جهت جمع بندی و تهیه گزارش خدمت ریاست محترم کل اقدام فرمایند.بدیهی است مسئولیت ناشی از تأخیر در ارسال اطلاعات یا ناقص بودن اطلاعات ارسالی مستقیماً بر عهده مدیریت محترم آن گمرک خواهد بود و این حوزه معاونت ظرف حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت نسبت به تهیه گزارش بر اساس اطلاعات واصله اقدام خواهد نمود.
محمدرضا نادری-معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/02/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم ارسال محموله های صادراتی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک
شماره: 2618/93/5 تاریخ: 17/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن ارسال تصویر نامه شماره 39239/1-24/12/92 ستائ نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان همراه با ضمیمه مربوطه بدینوسیله اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه فوق الذکر و مشکلات به وجود آمده در منطقه مقتضی است، تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های صادراتی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک خودداری نمایند.بدیهی است در صورت رفع مشکلات فوق الذکر، مراتب به کلیه گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام فهرست شرکت های مجاز به ترانزیت سوخت به افغانستان
شماره: 726/1/55/10473/93 تاریخ: فروردین 93
گمرک……

با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 145417/92/726/1/55/144 مورخ 29/7/92 آخرین فهرست به روز شده شرکت های تأیید صلاحیت شده توسط مراجع ذیصلاح مجاز به ترانزیت سوخت به کشور افغانستان از طریق گمرکات خروجی دوغارون، میلک، ماهیرود (میل 78) به شرح ذیل اعلام می گردد.شایان ذکر است این فهرست صرفاً به منظور اطلاع بوده و هرگونه درخواست ترانزیت سوخت به نام شرکت های مذکور (صاحب کالا) منوط به اخذ مجوز موردی این دفتر و صرفاً به نام آن گمرک می باشد.لذا مجدداً تأکید می گردد چنانچه گمرکات بدون مجوز این دفتر اقدام به صدور پروانه ترانزیت به مقاصد گمرکات ذکر شده نمایند، راساً پاسخگو خواهند بود.
1-شرکت تجارتی فراز آسیا 23- شرکت تجاری پسران ایوبی
2-شرکت تجارتی ظهیر صفا 24- شرکت تجاری نجیب سنا
3- شرکت تجارتی الماس ننگیانی 25-احمد علی ظفر حیل
4- شرکت تجارتی تاها ترانس انرژی 26- شرکت تجاری عبداللطیف اویل
5- شرکت تجارتی مسعود بهروز 27- شرکت تجاری داود افغان
6- شرکت تجارتی فرزان فایض 28- شرکت تجارتی سرحدی لمیتد
7- شرکت تجارتی پاچا حکمت 29- شرکت تجارتی محمد صدیق صادقی
8- شرکت تجارتی صدر السادات 30- شرکت تجارتی برادران شاه مقصودی
9- شرکت تجارتی نسیم کول 31- شرکت تجاری دانبال نصر
10- شرکت تجارتی بصیر سود بس 32- شرکت تجارتی نوی طبیبی
11- شرکت تجارتی امید پطرولیم 33- شرکت تجارتی عارف شعیب
12- شرکت تجارتی محمد حنیفه ریگروان 34-هارون عظیم تیموری
13- شرکت تجارتی عبدلا حد حیدری 35- اسماعیل زاده لمیتد
14- شرکت تجارتی پما پطرول 36- شرکت تجارتی ستاره آسیایی
15- شرکت تجارتی برادران فراهی 37- شرکت تجارتی جرس
16- شرکت تجارتی آریا جوان 38- شرکت تجاری اتفاق رضوان
17-شرکت سرو اتحاد اسپادانا 39-سید میهن لمیتد
18- شرکت بازرگانی مهر جاودان 40-صادقی لمیتد
19- شرکت بازرگانی عالی پردازان آتیه 41-محمود رامش لمیتد
20- شرکت تجارتی میلاد ناجیان 42-صادق عظیم
21-شرکت ترجای جهش آمو 43-جمال ری
22- شرکت تجارت گاز مایع افغان زمین 44-پالایش گستر کیمیا
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی شرکت خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 13015/93/582/859/71/27 تاریخ: 31/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 1118/93/ص مورخ 27/1/93 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان هاستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت مذکور به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه شرکت مذکور واحد تولیدی بوده و شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشد شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء استفاده از تسهیلات خوشنامی
خدمات مهندسی پارسیا صنعت چوب تولیدی 27/01/94
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام نام (4) فروند کشتی معاف از عوارض (10) درصد
شماره: 93/9040/4083/113/73/16 تاریخ: 25/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/4135 مورخ 18/1/1392 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعلام و تلقی چهار فروند کشتی مذکور در نامه فوق جزء ناوگان ملی و معافیت حمل محمولات با شناورهای مذکور از ده درصد عوارض حمل جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد./ع-23/1

فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 2/75/4135 مورخ 18/1/1392 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری- مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا
با سلام- احتراماً با استناد به نامه های شماره 44396/ص مورخ 25/12/92، شماره 43648/ص مورخ 18/12/92 و شماره 24883/ص مورخ 4/11/91 سازمان بنادر و دریانوردی به آگاهی می رساند، کشتی های ذیل جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای مورد نظر بدون پرداخت عوارض ده درصد قانون تردد بلا مانع می باشد.
ردیف نام کشتی نوع کشتی شماره ثبت نام قبلی
1 آرین بارج مسطح 875 -
2 تینا کالابر عمومی 930 سمن
3 تیام کالابر عمومی 900 سورن
4 مریان 7 باری 1198 -
حمیدرضا جوادیان- مدیر کل امور مالی و منابع

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری بلاز
شماره: 4269/93/255764/702/73/7 تاریخ: 19/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 53974/210/92 مورخ 24/12/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 275075/60 مورخ 21/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری BELAZ به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه و جدول شماره 275075/60 مورخ 21/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی- مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات –سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – با احترام، به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت زاگرس ماشین نماینده رسمی برند BELAZ کشور بلاروس در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ﻫ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
BELAZ BELARUSSIAN AUTOWORKS بلاروس دامپنراک 75307 BELAZ CUMMINS QSK 60.C

مجوز سازمان استاندارد شماره 93483 مورخ 19/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000113945 مورخ 31/6/92 تا 31/6/93 معتبر است
امیر حسین قناتی- مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروهای قابل ورود
شماره: 3697/93/234061/702/73/8 تاریخ: 19/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 47879/210/92 مورخ 28/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 251210/60 مورخ 23/11/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه و همچنین تصویر نامه شماره 83325 مورخ 16/11/92 معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد موضوع اصلاح و اعلام فهرست و مشخصات خودروهای سواری

(به شرح مندرج در نامه پیوستی) قابل ورود ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات اعلامی از هر حیث و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 251210/60 مورخ 23/11/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 83325 مورخ 16/11/92 سازمان ملی استاندارد در خصوص اصلاح مشخصات خودروهای مجاز وارداتی ارسال می گردد.لذا خواهشمند است با توجه به بند 1 و 2 صورتجلسه 106814/60 مورخ 2/5/92 در اسرع وقت نسبت به اصلاح مشخصات خودروهای موجود در سامانه ثبتارش بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان ملی استاندارد اقدام فرمایید.
امیر حسین قناتی – مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
________________________________________
**متن نامه شماره 83325 مورخ 16/11/92 سازمان ملی استاندارد به شرح زیر می باشد:
مدیر کل محترم صنایع خودرو و نیرو محرکه-وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام- احتراماً با توجه به مغایرت موجود بین فهرست خودروهای موجود در سامانه سازمان توسعه تجارت و خودروهای مورد تأیید این سازمان بدین وسیله به اطلاع می رساند متأسفانه تا کنون مشخصات خودروهای سواری ردیف های سایت ثبتارش به شرح جدول پیوستی در این سامانه اصلاح و بروز رسانی نشده است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اصلاح مشخصات و درج در سامانه مزبور اقدامات مقتضی به عمل آید.بدیهی است این سازمان صرفاً خودروهایی را جهت ترخیص و شماره گذاری تأیید خواهد کرد که منطبق با اطلاعات اعلام شده قبلی می باشد.
بهادر کاظمی- معاون نظارت بر اجرای استاندارد

 


بخشنامه 1393/02/04

ارزش CBU موتور سیکلت ها سال 2014
ردیف مشخصات موتور سیکلت ساخت چین دلار (FOB)(از نوع معمولی) هند و مالزی و اندونزی (FOB)(از نوع معمولی) ساخت ژاپن دلار (FOB)(از نوع معمولی)
1 موتور سیکلت 50 سی سی 220 325 570
2 موتور سیکلت 70 سی سی 265 380 685
3 موتور سیکلت 100 سی سی 330 650 1210
4 موتور سیکلت 125 سی سی 389 895 1490
5 موتور سیکلت 150 سی سی 485 1210 1930
6 موتور سیکلت 180 سی سی 630 1365 2370
7 موتور سیکلت 200 سی سی 788 1525 2750
8 موتور سیکلت 250 سی سی 998 1840 3300
9 موتور سیکلت 400 سی سی 1210 2575 4200
10 موتور سیکلت 450 سی سی 1420 2890 4650
11 موتور سیکلت 750 سی سی 1945 3780 6050
12 موتور سیکلت 1000 سی سی - - 7590
13 موتور سیکلت 1100 سی سی - - 9250
14 موتور سیکلت 1300 سی سی - - 10900
15 موتور سیکلت 2900 سی سی - - 16000تبصره 1)در تعیین ارزش موتور سیکلت های تریل (پرشی) معادل 40% (چهل درصد) و اسکوتر معادل 10% به ارزش های فوق اضافه گردد.
تبصره 2)در مورد موتور سیکلت های با سال ساخت کمتر با کسر 3% (سه درصد) به ازاء هرسال تعیین ارزش نو سال ساخت گردد.
تبصره 3)ارزش های فوق در اجرای تبصره 8 قانون خودرو و جهت محاسبه و اخذ حقوق ورودی می باشند.
تبصره 4)جهت تعیین ارزش معاملاتی (جهت محاسبه بهای مال قاچاق) پس از تعیین درصد استهلاک نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام
گردد.
تبصره 5)درصد ارزش برخی از قطعات عمده واردات موتور سیکلت های فوق به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.
ارزش قطعات عمده وارداتی موتور سیکلت های فوق به دلار (بر مبنای موتور سیکلت های چینی)
ردیف شرح درصد قطعات وارداتی 70 cc 100 cc 125 cc 150 cc 200 cc
1 ست انجین کامل 35 درصد 93 115 137 170 275
2 تنه کامل با قاب بغل و جعبه ابزار 7/8 درصد 23 30 34 42 69
3 سیستم کامل اگزوز 6/2 درصد 9/6 70/8 5/10 13 21
4 سیستم سوخت رسانی 82/2 درصد 5/7 5/9 11 70/13 5/22
5 زین کامل 84/1 درصد 90/4 20/6 2/7 9 5/14
6 سیستم باک کامل 83/3 درصد 10 7/12 90/14 50/18 20/30
7 ست گلگیر جلو عقب 2/3 درصد 5/8 11 5/12 50/15 20/25
8 مجموعه چراغ ها و راهنماها 8/2 درصد 40/7 30/9 90/10 60/13 22
9 ست سیم کشی کامل و سوییچ و بوق و اتوماتیک راهنما 5/5 درصد 5/14 30/18 5/21 6/26 40/43
10 ست مارک ها و برچسب ها 42/0 درصد 2/1 42/1 70/1 10/2 33
11 ست چرخ ها و سیستم ترمز کامل 49/13 درصد 5/35 70/44 53 65 106
12 مجموعه فرمان و متعلقات شامل کیلومتر و قلوه ها و سیم ترمز و آینه و کلاچ 96/5 درصد 16 80/19 23 80/28 47
13 مجموعه جاپایی و جک ها و پدال ها 7/2 درصد 20/7 9/8 5/10 13 30/21
14 سیستم تعلیق جلو و عقب شامل کمک های جلو عقب و دوشاخ عقب و قاب زنجیر 10/9 درصد 24 20/30 40/35 44 80/71

تبصره 6)در کلیه موارد فوق پنج درصد نوسان قابل پذیرش است و در صورت خرید و حمل از مبدأ (کشور سازنده) این نوسان تا ده درصد قابل پذیرش است.
رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ارزش موتور سیکلت های آسیایی و اروپایی سال 2014 و برخی قطعات عمده وارداتی
شماره: 257664/8174/204/24/579 تاریخ: 28/12/1392

گمرک......
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قاون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 530 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ ارزش انواع موتور سیکلت به همراه ارزش قطعات عمده وارده سال 2014 ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی ارسال می گردد.دستور فرمایند ارزشگذاری موتور سیکلت وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.با عنایت به اینکه ترخیص موتور سیکلت به صورت CBU منوط به رعایت آیین نامه ضوابط فنی و واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/28817 ﻫ مورخ 10/4/1382 هیأت محترم وزیران می باشد.لذا ضمن رعایت کامل مقررات قبل از ترخیص با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه هماهنگی لازم صورت پذیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواریHYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK
شماره: 246477/4902/206/24/537 تاریخ: 07/12/1392
گمرک......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
BANDAR ABBAS (USD)(C&F) OCEAN FREIGHT (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
16485 $ 680 $ 15805 HYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK

رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/02/04

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست طبقه بندی شرکت های حمل و نقل بین المللی در راستای پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح(اسفند 92 و فروردین 93)
شماره: 238230/92/758/22/55/203 تاریخ: 06/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی و مواد 109، تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 133173/758/22/55/133 مورخ 10/7/92 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت محمولات شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی می باشند، به شرح ذیل اقدام شود:
الف)با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام می گردد.شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی و یا ردیف بلاتکلیف سنواتی بوده و نام آنان در این فهرست اعلام نگردیده مقتضی است، به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.
ب)فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه 103561/92 مورخ 2/6/92 در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\transport.irica.gov.ir و یا http:\81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است.گمرکات باید قبل از پذیرش اظهارنامه نام شرکت را در سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز به فعالیت بودن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ج)در اجرای بخشنامه شماره 53710/21/726/904/55/59 مورخ 26/3/92 دفتر نظارت بر ترانزیت، ضروری است گمرکات مبدأ و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.
د)این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ 1/12/92 لغایت پایان فروردین ماه 93 معتبر می باشد.بدیهی است تا صدور بخشنامه جدید مفاد این بخشنامه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
1-فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا به صورت ضمانت نامه بانکی با سپرده نقدی می باشد.ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنتی) با هماهنگی این دفتر مجاز می باشد.
الف آرین ترابر-آهو پاراه-ابر ترابر طوس-آراسته اندیش-ایران هجرت-ایمان بار-امتداد زنجیره پایدار-اختر بار تبریز-ایستاتیس رانان
ب بار فرابری گسیل-بردبار ترابر-بتا بار بین الملل
پ پیشگامان جاده دریا-پارسیان پیک-پیشرو ترابر-پرشیا راد
ت تهران کاروان-تریوه-تندرو بار-تش آوا
ج جاده ابریشم خلیج فارس-جیان مهر ترابر-جواهر نگار طوس-جاده رانان مرند-جامع کاروان
ح حاوی بار تهران
ر ره گستر خراسان-راهداران تهران-راهیان طور-رهبار-رهپاد عصر جدید
ز زورق دریا
س سریران ترابر-سامان راه بهاوران
ط طلایه داران میر سعید
ف فارسان ترابر
م میثاق ظفر تبریز-ماد ترابر ایرانیان-متین رو
و والا راه ترابر-واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر
2-شرکت های حمل و نقل بین المللی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی (ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل حقوق ورودی کالا) امکان پذیر می باشد.
الف اوشن واید-ایران اروپا-آریان پویا-آزاد بار آرمان-آسا-الماس بران شرق-اتحاد نیکو بندر-امید بار بندر-ایران کانتینر-آتیه-آروان تردد-اسرع ترابر-آبرون بار-آریا ترابر ایرانیان-ایران ویچ
ب باربان پارس-باریاب-باغ ابریشم اصفهان-بزرگ امید-باررسان-بارجو-بهفرد ترابر-بنادر کشتیرانی هرمزگان-بیداران شب
پ پاریز بار-پرتو گذر بندر-پگاه بار خوزستان-پرشیا رعد-پرتو ترابر-پاسارگاد-پاک رهپویان-پیک راهیان خراسان-پروا ترابر ماکو
ت ترناس-تندر تیر-تیر گستر-تاید واتر خاورمیانه-تابان ترابر-توسعه ریحان-ترنم تبریز-تهران تیر-تابنده-تهران توسن کالا
ج جمهوری اسلامی-جهان سیر ترابر
چ چکاوک سبز
خ خدمات دریایی و کشتیرانی-خدمات بار فرابری گسیل-خط آبی شرق
د دنبال راه-دلتا ترابر
ر راه پیشه طوس-راه دور-رابط-رادکار-راه طولانی-رهروان آسیا-راتوک
ز زرین رکاب-زمرد
س سندباد تیر-سفیر پیشرو آرمان-سازمان تعاون صنعت نفت-سارا بار-سهند ترابر-سورن ترابر-سبز آرنگ مهر-ساربان گستر سبلان
ش شایسته سیر-شباهنگ ترابر-شقایق ترابر پیروز-شکیبا شبدیز
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار
ف فخر پویا-فرنوش ترابر-فاخر ترابر تبریز
ک کران متحد-کویر رانان طوس-کولاک راه اندیشه-کالجار-کشتیرانی دریای خزر-کشتیرانی والفجر-کرج ترابر-کالا خدمات پاسارگاد
گ گسیل ترابر-گذر دیلم-کلریز
م ماهور ترابر-مارال ترابر پیشرو-ماد ترابر-مهندسی تأسیسات ایران
ن نیرا-نگار ترابر زرین-نوند-نیک رکاب
و والا راه تهران-وزین ترابر
ه هادی بازرگان-همدان تیر-هلمند ترابر-هژیر راه
ی یگان ترابر
*لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخه 9/7/92 دفتر نظارت بر ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت و یا پرداخت حقوق ورودی (به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) همچنین تودیع وثیقه و احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی ذیربط، شرکت های حمل و نقل بین المللی ذیل مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند، لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد.بدیهی است در خصوص انجام تشریفات ترانزیت کالای مربوط به آن شرکت پس از پایان مهلت تعیین شده با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی قابل تجدید نظر خواهد بود.
الف آذر دریا بار-آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)-آذرپاد خراسان-آرنگ نگین-آتشپا-اوج ترابر نوین-ارس کیهان-آزاد سیر شرق-آذرگون-آوای خزر-الیت آریا جم-ارزش بار-افتخار ترابر
ب بادپا اردبیل-بانی راه طوس-بی تا ترابر-بهران کالا-بهامین ترابر-برید بار
پ پادینا-پارس گیتا-پایا دریا-پایاب بار-پرند ترابر-پیشتازان-پیلپا راه-پرستو ترابر
ت تیر تاش راه-تیز گامان جهان-تیهو ترابر
چ چالاک بار
خ خروش رعد
د دریا داران طوس (خادم ترابر شرق سابق)-دریادلان والا-دریای متحد-دلیران ترابر طوس-دلیاران طوس-دالاهو ترابر شایان (انوشه سپهر سابق)
ر روا-راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)-راشا ترابر-راهپویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)-رعد ایران-رهاد ترابر
س سپید کارگو-سپنتا بار پارس-سروش ترابر-سپهر گستر سهند-ستی-سپراف پارت-سورنا ترابر شرق-ساحل ترابر طوس-سپهر ران ترابر-سعادت بندر
ش شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق)-شهریار
ص صحرا ترابر
ق قلعه بار تبریز
ک کاروان ریل ترابر-کاسپین-کاروان بدخشان-کارانه بار
گ گسترش
م میلاد-مهدی خرم ترابر (کالا ایپورد سابق)-ملک ترابر
ن نیکا ترابر-نامداران ترابر-نیل آسا ترابر-نوا ترابر
و وفا راه
ه هوبار ترابر-هرمز بار
ی یدک رود-یاور پرشین
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواری هیوندا I 40 سال 2014
شماره: 256300/4902/206/24/577 تاریخ: 27/12/1392
گمرک...
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI I 40 سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظز گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C & F (USD) OCEAN FEIGHT (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
26425 825 25600 HYUNDAI I 40 2.0 A/T STATION WAGON
24980 825 24155 HYUNDAI I 40 2.0 A/T SEDAN

رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری های مدل SABRINA-E150 و (C70G) 2014 SENOVA
شماره: 255607/9103/206/24/576 تاریخ: 26/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرا یتبصره 6 قانون خوردو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سه مدل سواری SENOVA و SABRINA ساخت چین به نمایندگی شرکت دیار خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB (EURO) CHINA MODEL DESCRIPTION
7253 SABRINA (E150) SEDAN 1.5L , 4 A/T
7013 SABRINA (E150) HATCHBACK 1.5L , 4 A/T
16680 SENOVA 9C70G) LUXURY 2.3L , 5 A/T

رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SINOMACH
شماره: 255348/92/249000/791/73/575 تاریخ: 26/12/1392
به کلیه گمرکات اجرایی...........
با سلام و احترام– به پیوست تصویر نامه شماره 51755/210/92 مورخ 14/12/1392 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه های شماره 267624/60 و 268148/60 مورخ 13/12/1392 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SINOMACH ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه و جدول شماره 267624/60 و 268148/60 مورخ 13/12/1392 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترمدفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشی آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پارس دیب کیش نماینده رسمی برند SINOMACH کشور چین در ایران ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ھ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SINOMACH CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION چین لودر چرخ لاستیکی SINOMACH XL50F SHANGCHAI SC77CB210G2B1

مجوز سازمان استاندارد شماره 90931 مورخ 11/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000757379 مورخ 10/6/92 تا 10/6/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/01/28

**متن نامه و جدول شماره 275072/60 مورخ 21/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت خودرو سازی سینا نماینده رسمی برند VOLKSWAGEN کشور آلمان در ایران ارسال می گردد.با توجه به بند 3 صورتجلسه شماره 236014/60 مورخ 6/11/92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ھ مورخ 15/12/90 هیئت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AG آلمان کامیونت مسقف(سقف بلند و سقف متوسط) CRAFTER2EKZ CKTC(1948CC)
CKTB(1948CC)
کامیونت تک کابین و دو کابین شاسی-بدون اتاق بار CRAFTER2FJZ CKTB(1948CC)
CKTC(1948CC)
کامیونت تک کابین و دو کابین با اتاق بار CRAFTER2FJZ CKTB(1948CC)
CKTC(1948CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 19032 مورخ 9/6/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 63882 مورخ 6/9/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000164334 مورخ 20/9/92

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو و کامیونت با نشان تجاری فولکس واگن
شماره: 93/6933/3846/702/73/13 تاریخ: 24/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 517/210/93 مورخ 16/1/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه های شماره 263351/60 مورخ 7/12/92 و 275072/60 مورخ 21/12/92 دفتر ماشی سازی نیرو محرکه در خصوص خودرو و کامیونت با نشان تجاری VOLKSWAGEN ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه و جدول شماره 263351/60 مورخ 7/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت خودرو سازی سینا نماینده رسمی برند VOLKSWAGEN کشور آلمان در ایران ارسال می گردد.با توجه به بند یک صورتجلسه شماره 257161/60 مورخ 30/11/92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ھ مورخ15/12/90 هیئت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AG آلمان ون (M2) TRANSPORTER 7 HCA (M/T) (A/T) VW-CIKV (1984 CC)
TRANSPORTER HCA (/T) (M/T) VW-CIKA (1984 CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 41592 مورخ 16/11/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 77288 مورخ 25/10/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000164234 مورخ 20/9/92

امیر حسین قناتی- مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ دستورات تکمیلی در رابطه با وصولی ها بر اساس قانون بودجه 93
شماره: 6905/93/113/945/73/14 تاریخ: 24/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بند (د)، جزء (2) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 پیرامون ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1393 کل کشور، با توجه به بخش سوم (تغییرات درامدها) و بخش هشتم (تغییرات متفرقه) قانون بودجه سال 1393-موضوع اضافه شدن درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی به میزان چهل درصد (%40) – خواهشمند است دستور فرمایید از ابتدای سال 1393 در هنگام ترخیص سیگار و توتون قلیان، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی وارده، نسبت به وصول چهل درصد (%40) از ارزش سیف (CIF) کالاهای مزبور به عنوان عوارض ردیف درآمدی 160117 و واریز به شماره حساب مربوطه، با رعایت کامل سایر مقررات، اقدام لازم معمول نمایند و چنانچه از ابتدای سال جاری عوارض کالاهای ترخیصی مزبور با مأخذ بیست درصد (%20) محاسبه و وصول گردیده است، با رعایت ماده (135) قانون امور گمرکی، نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی به میزان بیست درصد (%20) تفاوت، اقدام لازم معمول نمایند.
-ضمناً وصول عوارض سایر ردیف های درآمدی مندرج در بند (2) ، (3) ، (4) ، (5) و (8) بخشنامه پیروی فوق الذکر الزامی می باشد.
-همچنین با توجه به عدم درج و تنفیذ حکم بند (58) قانون بودجه سال 1392 طی احکام قانون بودجه سال جاری، در صورت ارائه معافیت موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی، صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال معافیت مزبور با رعایت بخشنامه شماره 748/337814/103/187/73/4 مورخ 6/1/1385 و با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست ده فروند شناور معاف از ده درصد عوارض
شماره: 6828/93/222343/113/73/12 تاریخ: 23/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/118387 مورخ 13/11/92 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعلام و تلقی ده فروند کشتی مذکور در نامه فوق جزء ناوگان ملی و معافیت حمل محمولات با شناورهای مذکور از ده درصد عوارض حمل جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد./ع-23/1
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 2/75/118387 مورخ 13/11/92 اداره کل امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح زیر است:
جناب اقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا
با سلام- احتراماً با استناد به نامه های شماره 24585/ص مورخ 26/06/92، شماره 28598/ص مورخ 01/08/92، شماره 31244/ص مورخ 28/08/92، شماره 31780/ص مورخ 04/09/92، شماره 33880/ص مورخ 23/09/92، شماره 34915/ص مورخ 03/10/92، شماره 36013/ص مورخ 15/10/92، شماره 37254/ص مورخ 25/10/92، شماره 37445/ص مورخ 28/10/92، شماره 37721/ص مورخ 01/11/92 و شماره 38141/ص مورخ 05/11/92 سازمان بنادر و دریانوردی به آگاهی می رساند، کشتی های ذیل جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای موردنظر بدون پرداخت عوارض ده درصد قانون تردد بلامانع می باشد.

ردیف نام کشتی نوع کشتی شماره ثبت تاریخ ثبت بندر ثبت
1 سپهر آرتین باری 1193 29/06/1392 انزلی
2 فیروزان باری 1170 01/08/1392 بوشهر
3 قهرمان 1 باری 1130 28/08/1392 انزلی
4 سلخ 2 لندینگ کرافت 1197 04/09/1392 بندرعباس
5 نیلوفر آبی باری 1201 23/09/1392 انزلی
6 کاشانی 3 یدک کش 837 15/10/1392 خرمشهر
7 نازگل کالابر عمومی 1203 25/10/1392 انزلی
8 کمال 22 بارج مسطح 1207 01/11/1392 بندرعباس
9 یوسف 20 بارج مسطح 1208 01/11/1392 بندرعباس
10 کاشانی 6 نفربر تدارکاتی 1206 05/11/1392 بوشهر
حمیدرضا جوادیان-مدیر کل امور مالی و منابع

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخلی شرکت زامیاد
شماره: 5036/93/141/791/73/10 تاریخ: 20/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 119007/92-116303/91/73/288-24/6/92 به پیوست تصویر نامه های شماره 54558/210/92-26/12/92 مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران شماره 267565/60-13/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر تا پایان شهریور 1393 جهت اقدام با رعایت مفاد بخشنامه های پیروی و با رعایت مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم ارسال محموله های صادراتی به گمرک بازارچه مرزی کوهک
شماره:2618/92/05 تاریخ: 17/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام- ضمن ارسال تصویر نامه شماره 39239/1 مورخ 24/12/1392 ستاد نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان همراه با ضمیمه مربوطه بدین وسیله اعلام میدارد با توجه به مفاد نامه فوق الذکر و مشکلات به وجود آمده در منطقه، مقتضی است تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های صادراتی به مقصد گمرک بازارچه های مرزی کوهک خودداری نمایید.بدیهی است در صورت رفع مشکلات فوق الذکر مراتب به کلیه گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ سود بازرگانی کالاهای وارداتی برای سال 1393
شماره: 3599/93/2186/113/946/73/9 تاریخ: 18/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند (9) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 234/210/93 مورخ 9/1/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر تصویب نامه شماره 192451/ت50931 ه مورخ 28/12/1392 هیئت محترم وزیران، منضم به جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است (فایل ضمیمه)، در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قاون مقررات صادرات و واردات و نیز چگونگی ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ده (10) به استثناء خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی، جهت اطلاع و اقدام لازم، با رعایت کامل سایر مقررات، ارسال و اعلام میدارد.
1-ضمن ابلاغ جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که با مهر "دفتر هیئت دولت" تأیید شده است (فایل ضمیمه) به کلیه واحدهای ذیربط، نسبت به تهیه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 از طریق اداره کل توسعه و تجهیز اقدام لازم معمول نمایند.
2-تاریخ اجرای مقررات صادرات و واردات سال 193، از 1/1/1393 می باشد.
3-در خصوص نحوه ترخیص و اخذ حقوق ورودی برای کالاهای فصلی، با توجه به دستور العمل های صادره قبلی (بخشنامه 20697/91/740/466/73/43 مورخ 11/2/1391) و اطلاع قبلی وارد کنندگان از مقررات مربوطه، مشمول تبصره یک ماده (6) قانون امور گمرکی و ماده (11) آ.ا.ق.م.ص.و.و نمی باشد و اجرای مقررات فوق برای کالاهایی که به مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و به قصد ترخیص قطعی به گنرک اظهار می شوند.تاریخ اظهار کالا به گمرک، به منزله ورود کالا به قلمرو گمرکی محسوب شده و قابلیت اجرایی دارد.
4-پیرو بخشنامه شماره 228927/92/228181/113/73/516 مورخ 23/11/1392 و بخشنامه های تکمیلی آن، و در اجرای بند (2) تصویب نامه فوق الذکر، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی، با ارز متقاضی و با دو برابر سود بازرگانی مجاز می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/01/28

بخشنامه گمرک ایران در خصوص وصولی ها بر اساس قانون بودجه 1393
شماره: 257499/92/254316/113/945/73/580 تاریخ: 27/12/1392
گمرک........
با سلام و احترام- ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو، پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/92 پیرامون ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1392 کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اخذ مبالغ مندرج در بندهای ذیل در هنگام ترخیص کالاهای مورد نظر از ابتدای سال 1393 اقدام لازم معمول و ضمن درج آن در اظهارنامه و پروانه گمرکی (با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تعیین ردیف مربوطه)، مبالغ وصولی را به شماره حساب ردیف درآمدی مربوطه (با هماهنگی اداره کل امور مالی و ذیحسابی) واریز نمایند:
1-در راستای تسهیل ارائه خدمات گمرکی به خدمت گیرندگان محترم، ترخیص کالا در ایام نوروز به نحوی صورت پذیرد که با استقرار پرسنل کشیک، وقفه ای در ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی صورت نپذیرفته و مراتب به بانک مستقر در گمرک و سایر سازمان ها و ادارات و استانداری و فرمانداری، اعلام گردد.همچنین اسامی کلیه همکاران کشیک سزیعاً به این معاونت ارسال نمایند.
2-تا اطلاع ثانوی و ابلاغ جداول منضم به قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نسبت به اخذ وجوه موضوع ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1392 به شرح ذیل کما فی السابق اقدام لازم معمول نمایند:
الف)ردیف درآمدی 160123 در خصوص اخذ %20 قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی موضوع بند (4) بخشنامه پیروی صدرالذکر و بخشنامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/1392.
ب)ردیف درآمدی 160144 در خصوص اخذ مبلغ بیست ریال به ازاء هر نخ سیگار وارداتی موضوع بند (5) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
ج)ردیف درآمدی 160142 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر دستگاه وسایط نقلیه وارداتی موضوع بخشنامه شماره 121224/92/110379/113/943/73/298 مورخ 27/6/1392.
د)عوارض ردیف درآمدی 160117 در خصوص درآمد حاصل از افزایش %20 به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی از ارزش سیف (CIF) موضوع بند (6) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
ھ)ردیف درآمدی 160132 در خصوص درآمد حاصل از اخذ هفتصد ریال از هر کیلوگرم میوه و سبزیجات وارداتی فصول 7 و 8 موضوع بند (6) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
و)ردیف درآمدی 160135 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ وارداتی موضوع بخشنامه شماره 186109/92/182076/113/943/73/433 مورخ 24/9/1392.
3-به استناد بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در هنگام ترخیص هر کیلوگرم انواع کود شیمیایی وارداتی مبلغ بیست ریال از وارد کنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت و به حساب درآمدی 160146 که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد واریز نمایند.
4-به استناد بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در هنگام ترخیص کالا و محصولاتی که به نوعی اثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده به میزان %4 از مدخذ ارزش سیف (CIF) دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.شماره حساب ردیف درآمدی مربوطه متعاقباً از سوی اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد.بدیهی است در خصوص دامنه شمول محصولات فوق که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از مراجع ذیربط استعلام گردیده که مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
6-پیرو بند (2) بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 و با عنایت به بند (ب) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید و با توجه به نامه شماره 23417/200 مورخ 21/12/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ایران و بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده با احتساب یک درصد مالیات سلامت، مجموعاً (%5.3) و نرخ عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای خاص موضوع مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان مندرج در ضمیمه بخشنامه شماره 10196/92/822/113/73/13 مورخ 27/1/92 می باشد.شایان ذکر است بر اساس بند (ج) ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مشمول ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره (1) ماده (6) قانون امور گمرکی نمی باشد.
7-پیرو بخشنامه شماره 171757/92/169036/113/778/73/409 مورخ 5/9/1392 مستند به نامه شماره 3736/260/د مورخ 3/9/1392 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، و به استناد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، واردات پنج فرآورده نفتی شامل: بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1393 مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افروده و عوارض هنگام واردات نمی باشد.
8-نسبت به اخذ نیم درصد عوارض بر واردات، موضوع ردیف درآمدی 110405 قانون بودجه و حکم ماده (163) قانون امور گمرکی کما فی السابق اقدام لازم معمول نمایند.
9-با توجه به اعلام اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 53926/210/92 مورخ 24/12/1392، تا ابلاغ مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های سال 1393، بر اساس مجموعه مقررات صادرات و واردات سال 1392 اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ضمن اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی (بر اساس فرم تعهد پیوست) معمول نمایند.لازم به یادآوری می باشد آن دسته از مصوبات و بخشنامه هایی که دارای تاریخ اعتبار می باشند در صورت اتمام اعتبار اجرا، از شمول مفاد این بند مستثنی می باشند.
محمدرضا نادری – وزارت امور اقتصادی و دارایی

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز دامپزشکی برای سه ردیف از تعرفه های فصل 29
شماره: 1224/93/252952/73/4 تاریخ: 16/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 53024/210/92 مورخ 20/12/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز دامپزشکی جهت ردیف تعرفه های 29304000، 29224100 و 29225090 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات سیب زمینی نیمه آماده و یخ زده
شماره: 585/93/140/113/73/3 تاریخ: 09/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 54562/210/92 مورخ 26/12/92 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره 730/23255 مورخ 12/12/92 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شزایط قرنطینه ای واردات سیب زمینی نیمه آماده و یخ زده به صورت پوست کنده و خلال شده از تمامی کشورها جهت اقدام برابر مقررات مربوطه ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات
________________________________________
* متن نامه شماره 730/23255 مورخ 12/12/92 سازمان حفظ نباتات به شرح زیر است:
جناب اقای دکتر بخشنده-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به درخواست های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات سیب زمینی نیمه آماده و یخ زده به صورت پوست کنده و خلال شده، جهت مصرف خوراکی و صنعتی، به استحضار می رساند واردات مورد فوق از تمامی کشورها در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم بوده و انجام واردات آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی از کشور مبدأ و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی-رییس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری اطلس و هلی
شماره: 9/93/ 248995/702/73/1 تاریخ: 04/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 52096/210/92 مورخ 17/12/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 268106/60-13/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری ATLAS و heli ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات________________________________________
*متن نامه و جدول شماره 268106/60 مورخ 13/12/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت صنعتی نصام نماینده رسمی برند HELI و ATLAS کشور چین در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 ھ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
ATLAS ATLAS CONSTRUCTION MACHINERY CO. چین بیل مکانیکی
چرخ زنجیری ATLAS
2306LC DEUTZ
BF6M2012C
ATLAS
2306LC DEUTZ
BFM1013ECP
HELI ANHUI HELI INDUSTRIAL VEHICLE لودر چرخ
لاستیکی HELI
ZL50G CUMMINS
6CTAA8.3-C215

مجوز سازمان استاندارد شماره 105526 مورخ 28/12/91 تا 29/12/92 معتبر است
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000713219 مورخ 20/11/92 تا 21/1/93 معتبر است و شماره 222000586164 مورخ 16/9/92 تا 18/9/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی سه شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 257437/92/578 تاریخ: 27/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه های شماره 4612/92/ص مورخ 20/11/92 و 4949/92/ص مورخ 25/12/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص معرفی شرکت های مندرج در جدول ذیل به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد به مدت یکسال از تاریخ صدور نامه های مذکور، ارسال و اعلام می دارد.شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطهف مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء استفاده از تسهیلات خوشنامی
شرکت پیشگام سامان فرس تولیدی 20/11/93
شرکت پتروشیمی شازند اراک تولیدی 25/12/93
شرکت نفت بهران تولیدی 25/12/93
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری رنو 2015
شماره: 253933/7490/206/24/571 تاریخ: 25/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات شماره 518 مورخ 5/9/92 و 526 مورخ 19/11/92 و 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع خودروهای سواری RENAULT سال 2015 ساخت کشورهای کره-اسپانیا-ترکیه و فرانسه به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F(EURO) FREIGHT(EURO) FOB(EURO) MODEL DESCRIPTION
15400 695 14705 SAFARANE 2.0L A/T
19625 695 18930 SAFARANE 2.5L A/T
15215 695 14520 MEGANE / HB 2.0L A/T
18200 695 17505 MEGANE COUPE 2.0L A/T
19000 695 18305 SCALA COUPE 2.0L A/T
13100 695 12405 SCALA HATCH BACK2.0L A/T
13100 695 12405 FLUENCE E2 2.0L A/T
14200 695 13505 FLUENCE E4 2.0L A/T
18800 695 18105 KOLEOS 2.5 4×4 A/T
16800 695 16105 KOLEOS 2.5 4×2 A/T
12815 695 11920 TRAFFIC 7PASSENGER 2.0L M/T
14500 695 13805 TRAFFIC 9PASSENGER 2.0L M/T
13000 695 12405 DUSTER 4×4 2.0L M/T
12000 695 11405 DUSTER 4×2 2.0L A/T
13805 695 13110 PANEL VAN 2.0L M/T
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش جرثقیل های نو بر مبنای سال 2014
شماره: 253760/6611/202/24/563 تاریخ: 25/12/1392
گمرک........
با سلام و احترام- با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 114 مورخ 21/12/92 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ پرایس لیست انواع مدل جرثقیل ها (به جز جرثقیل های دارای پرایس لیست رسمی تأیید شده) سال 2014 ساخت آسیا و اروپا ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری جرثقیل های وارداتی با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش لیفتراک های نو سال 2014
شماره: 253736/6612/206/24/562 تاریخ: 25/12/1392
گمرک...
با سلام و احترام – با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 113 مورخ 21/12/92 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ پرایس لیست انواع لیفتراک های وارداتی (به جز لیفتراک های دارای پرایس لیست رسمی تأیید شده) سال 2014 ساخت آسیا و اروپا ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایید ارزش گذاری لیفتراک های وارداتی با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ضابطه ویژگی های کیفی و سلامت برنج وارداتی
شماره: 584/93/212816/113/73/2 تاریخ: 09/01/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 314613/655 مورخ 28/10/92 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منضم به یک نسخه حاوی ضابطه ویژگی های کیفی و سلامت برنج وارداتی جهت اطلاع و اقدام از ابتدای سال 1393 با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد./ع-6/1
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/01/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی (سال 1393)
شماره: 252244/10 تاریخ: 24/12/1392
حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی...........
با سلام– به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی(تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا)اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل ، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهار کننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
1-مهلت ضمانت نامه های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می باشد:
الف:برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن، کره) ، 9 (نه) ماه تعیین می شود.
ب: برای سایر کالاها 6 (شش) ماه تعیین می شود.
ج:قبول ضمانت نامه برای اشخاص حقیقی صرفاً بمبلغ بیش از سیصد میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
تبصره-نام ضمانتنامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهار نامه گمرکی یکسان باشد.
2-گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور، موضوع را از طریق شعبه صادر کننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تأییدیه، نسبت به تأمین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
3-جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد.از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
4-با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند 1 بعنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، لذا مسئولین محترم گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین محترم با برنامه ریزی مناسب بنحوی اقدام که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف
گذاری شده و قابل قبولی وصول و سررسید ضمانتنامه ها بنحوی تنظیم شده که حداکثر تا سی ام بهمن ماه سال 1392 وصول


شود.ضمناً چنانچه هر یک از شعب بانکها وجه ضمانت نامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه و خسارت تأخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ج.ا.ا اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره-گمرکات اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه نمی باشند.
5-گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت نامه های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانت نامه های بانکی اقدام نمایند.
6-شرایط پذیرش ضمانت نامه های بانکی تجمیعی برای واحدهای تولیدی و همچنین استفاده از تسهیلات مازاد بر مهلت های مذکور متعاقباً در بسته حمایت از تولید ابلاغ خواهد شد.
7-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان بعهده بالاترین مقام گمرک در استان و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت نامه لغو می گردد.
مسعود کرباسیان- وزارت امور اقتصادی و دارایی

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش دامپتراک های NHL TEREX 2014
شماره: 240561/8964/205/24/526 تاریخ: 10/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 526 مورخ 29/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراک های NHL TEREX سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آفتاب شرق (ایسان) به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری دامپتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB CHINA MAIN PORT *USD) PRODUCT NAME AND SPECIFICATION NO
326,264.27 TR 35A (32T) RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM 11 – C 335 engine Alison 4430 Transmission) 1
456,769.98 TR 50 (45T) RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM 11 – C engine Alison M5610AR Transmission) 2
587,275.69 TR 60 (55T) RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM 19 – C 700 engine Alison M6610AR Transmission) 3
978,792.22 TR 100 (91T) RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM 38 – C 335 engine Alison M8610AR CE2 Transmission) 4
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیون های BEIBEN 2014
شماره: 226436/9034/204/24/511 تاریخ: 20/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون های کشنده مارک BEIBEN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژ دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری کامیون های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
Unit Price (EURO) (FOB) DESCRIPTION MODEL NO
44300 BEIBEN HEVAY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE : 6*4 , SHORT CABIN , WEELBASE 4100+1450 NG80A2634K - 41 1
38200 BEIBEN HEVAY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE : 4*2 , SHORT CABIN , WEELBASE 3800 NG80A 1927K- 38 2
44100 BEIBEN HEVAY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE : 6*4 , LONTG CABIN , WEELBASE 5050+1450 NG80A2634 - 50 3
38000 BEIBEN HEVAY DUTY TRUCK CHASSIS
TYPE : 4*2 , LONTG CABIN , WEELBASE 4800 NG80A 1927K- 48 4
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش لودر XCMG 2014
شماره: 226399/7016/205/24/510 تاریخ: 20/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش لودر XCMG مدل ARAN980 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آران ماشین توس به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری لودر وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
113100 ARAN 980 WHEEL LOADER
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص پروانه های ورود موقت و مرجوعی تسویه نشده
شماره: 238178/92/228149/768/73/527 تاریخ: 5/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به تاکید ریاست محترم کل بر دریافت اطلاعات ورود موقت، و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع پی گیری وصول مطالبات معوقه و تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده (50) ق.ا.گ و رویه مرجوعی خواهشمند است دستور فرمائید :
مشخصات پروانه های ورود موقت و مرجوعی تسویه نشده مهلت منقضی شده تا تاریخ 1/12/1392 متضمن آمار مطالبات معوقه و رویه های مزبور ، شامل : بدهی گواهی تضمین بیمه ای، ضمانت نامه بانکی ، تعهد ذیحسابی ، تعهد وزیر نفت برای فرآورده های نفتی ورود موقت سوآپ ، تعهد شرکت های حمل و نقل از محل مصوبه شماره 17721/ت36992هـ مورخ 26/2/1386 و سایر تعهدات و تضمینات وصول احتمالی بابت ضمانت ورود موقت را ظرف مهلت یک هفته در قالب EXCEL بر روی لوح فشرده با مشخصات طبق جدول ذیل به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اعلام فرمایند. شایان ذکر است گمرکاتی که مجاز به انجام رویه های ورود موقت فرآورده های نفتی سوآپ ، ورود موقت کامیون خارجی از محل تصویب نامه فوق الذکر ، ورود موقت خودرو سواری می باشند آمار مزبور را به صورت جدول جداگانه از جدول اصلی ارسال نمایند.
ردیف شماره و تاریخ کوتاژ و اظهارنامه شماره و تاریخ پروانه تعداد کالا نوع کالا نوع تضمین مبلغ تضمین تاریخ انقضاء اعتبار پروانه ورود موقت نام صاحب کالا شماره و تاریخ مجوز مرکز واردات توضیحات راجع به اقدامات آن گمرک
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی
شماره: 216491/8/485 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو دستورالعمل شماره 121729/296 مورخ 27/6/1392 و با هدف پیگیری لازم به منظور اجرایی نمودن تکالیف مقرر در جزء (ب) بند (1) تصویب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هیات محترم وزیران که مقرر نوده است « فراهم نمودن ترتیبات ترخیص با پشت نویسی اسناد کالاهاییکه صاحبان آنها صد در صد معادل هم ارز ریالی ان را پرداخت کرده اند و فرآیند ترخیص بنا به دلایلی از جمله تعیین تکلیف نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است.
لذا بررسی شود چنانچه کالایی وجود دارد که صاحبان آن صد در صد معادل هم ارز ریالی آن را به بانک های عامل پرداخت کرده باشند ولی به دلیل شرابط حادث شده تحریم، امکان انتقال وجه توسط بانک به فروشنده میسر نبوده است ، ضمن اخذ مستندات لازم از صاحبان کالا به شرح جدول ذیل ، مراتب به قید فوریت و به صورت دورنگار به این معاونت اعلام تا به بانک مرکزی جهت اقدام بایسته منعکس شود . تسریع در ارسال پاسخ مورد تاکید میباشد.
نام صاحب کالا نام بانک عامل شماره حواله یا اعتبار نوع کالا ارزش وزن سایر مستندات
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص نگهداری کالاهای غیر سریع الفساد مظنون به قاچاق تحت نظارت گمرک
شماره: 241056/7/5 تاریخ: 10/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 239999/1190/525/102/54/185 مورخ 7/12/1392 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4766/92/ص مورخ 7/12/92 رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توافق نامه ضمیمه آن مقتضی است به شرح ذیل اقدام لازم به عمل آید.
1 – با توجه به نامه فوق الاشاره ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه «در اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به فراهم نبودن امکانات اجرای ماده فوق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران تا سقف زمانی شش ماه کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق را به استثنای کالاهای سریع الفساد، احشام ، طیور و سریع الاشتعال تا زمان صدور رأی قطعی و قروش کالا در انبارهای تحت مدیریت خود نگهداری می نماید. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بازه زمانی شش ماهه، به مرور نسبت به فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای ماده فوق و تحویل گرفتن کالاهای مکشوفه اقدام مقتضی را انجام میدهد» نسبت به تحویل کالا در مهلت مذکور اقدام گردد. شایان ذکر است ، چنانچه نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، امکانات لازم و انبار کافی جهت نگهداری کالای مکشوفه را داشته باشد، نگهداری و تحویل کالاها به ان سازمنا حتی قبل از مهلت شش ماهه مقرر در توافق نامه ، بلامانع و مورد تاکید می باشد.
2 – در زمان تحویل کالا ، چنانچه صورتجلسه بدوی کشف ، ناظر بر کشف کالای مکشوفه، قبل از 7/12/1392 باشد می بایست بر اساس بند 1 بخشنامه شماره 239999 مورخ 7/12/1392 اقدام لازم بر اساس قانون زمان کشف به عمل آید.
3 – پس از انتقال کالا به انبارهای تحت مدیریت گمرک، لازم است ، اصل قبض انبار جهت انجام سایر مراحل قانونی مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مامور واحد کاشف ضمن اخذ رسید تحویل گردد و تصویر کلیه قبوض انبارهای تحویلی در پایان هر هفته به نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری لازم ارسال گردد.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم نیاز صادرات تایر و تیوپ دوچرخه ، موتور سیکلت و فرقون به
مجوز اداره مقررات
شماره: 238557/92/525 تاریخ: 6/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 139159/92/336 مورخ 20/7/92 ، به پیوست تصویر نامه شماره 48668/210/92 مورخ 30/11/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره 256800/60 مورخ 30/11/92 دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار درخصوص موضوع صادرات تایر و تیوپ پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/1392 ارسال و اعلام میدارد : صادرات انواع تایر و تیوپ دوچرخه، موتور سیکلت و فرغون مشمول بخشنامه اخیر الذکر نمیباشد و صادرات اقلام مزبور با رعایت سایر مقررات نیازی به اخذ مجوز موردی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات ندارد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجوز صادرات محصولات فولادی و عوارض صادراتی قراضه فلزات
شماره: 240921/92/233274/228882/110/529 تاریخ: 7/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 499 مورخ 14/11/92 موضوع آزاد سازی صادرات محصولات فولادی مندرج در نامه شماره 43956/210/92 مورخ 9/11/92 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 48178 مورخ 29/11/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد :
1 – محصولات فولادی مشمول معافیت از اخذ مجوز صادرات نامه یاد شده شامل کلیه اقلام مندرج در ردیف های 1 الی 9 جدول شماره 1 منضم به بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/1392 میباشد.
2 – با عنایت به عدم لغو مصوبه شماره 223189/ت مورخ 6/10/1389 هیئت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف 405 مورخ 21/10/1389، عوارض صادراتی انواع شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات بمیزان 70 درصد افزایش پایه صادراتی کماکان برقرارمیباشد.
3 – صادرات شمش حاصل زا قراضه فلزات سرب ورودی وفق بخشنامه ردیف 115 مورخ 11/4/1391 از شمول عوارض مندرج در بند 2 معاف میباشد.
4 – شمش آهن صادراتی استحصالی از سنگ آهن داخلی کماکان مشمول اخذ عوارض صادراتی بمیزان 30 درصد ارزش صادراتی مندرج در بخشنامه ردیف 432 مورخ 24/11/1389 میباشد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* بخشنامه مورخ 14/11/1392 در مجموعه هفتگی شماره (949) درج شده است.
* * بخشنامه مورخ 1/7/1392 را در مجموعه هفتگی شماره (932) ملاحظه بفرمائید.
* * * بخشنامه مورخ 11/4/1391 در مجموعه هفتگی شماره (878) درج شده است.
* * * * بخشنامه مورخ 24/11/1389 در مجموعه هفتگی شماره (805) درج شده است.
* * * * * متن مصوبه مورخ 6/10/1389 به شرح زیر است :
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب کرد:
عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد.
محمد رضا رحیمی – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/12/15

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره: 239999/11900/525/102/54 تاریخ: 7/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – نظر به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رئیس جمهور محترم به شماره 173510 مورخ 19/11/1392 و انتشار آن در تاریخ 21/11/92 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماده 2 قانون مدنی مبنی بر اینکه قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء میباشند، لذا متن قانون مزبور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ارسال میگردد. ضمناً جهت اجرای بهینه این قانون موارد ذیل متذکر میگردد :
1 – درخصوص پرونده های قاچاق کالای متشکله قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الاشاره لازم است از حیث قانون حاکم بر موضوع مواد (10 و 11) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز اصل 169 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
2 – در زمان ارجاع پرونده هایی که گمرک کاشف میباشد، رعایت ماده (44) این قانون از حیث مرجع رسیدگی کننده حسب مورد (دادسرا یا تعزیرات حکومتی) مورد توجه قرار گیرد.
ضمناً نسبت به رعایت سایر مواد قانونی مزبور نیز اهتمام لازم معمول و چنانچه سوال، ابهام یا پیشنهادی مطرح است با قید فوریت به این معاونت اعلام تا ضمن بررسی، راهنمایی لازم ارایه گردد. بدیهی است دستورالعمل های مربوطه متعاقباً تهیه و ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران در دسترس میباشد.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید خوشنامی شرکت پتروغزال وطن، در امر صادرات مواد نفتی
شماره: 234492/92/582/859/71/522 تاریخ: 30/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های ردیف 311 – 6/7/1392 و 474 – 1/11/92 درخصوص ضوابط صدور محموله های نفتی توسط شرکت پترو غزال وطن، بدینوسیله اعلام میدارد با عنایت به نامه شماره 4675/92/ص مورخ 29/11/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجوز تسهیلات صادراتی شرکت نامبرده تا تاریخ 27/5/92 تمدید میشود. شایسته است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری سانتافه
شماره: 237133/92/228867/113/73/523 تاریخ: 5/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 46468/210/92 مورخ 21/11/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 349349/60 مورخ 21/11/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI مدل SANTAFE بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارئه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی سواری وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد. لازم به ذکر است ارائه ثبت سفارش الزامی میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 249349/60 مورخ 21/11/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودروی سواری مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان موتور نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی سواری (M1) SANTAFE G4KE (2359cc)
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112281 مورخ 9/11/1392
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 62378 مورخ 5/9/92
مجوز سازمان محیط زیست شماره 11761 مورخ 9/4/1392
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش خودروهای سواری پورشه 2014
شماره: 217833/8468/206/24/488 تاریخ: 8/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش خودروهای سواری PORSCHE با آپشن سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت معین موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
PRICE WITH OPTION FOB (USD) MODEL NO
64735 BOXTERS 1
125047 911 CARRERA S 2
133047 911 CARRERA S CABRIOLET 3
125047 911 TUBO S 4
125200 PANAMERA 5
158448 PANAMERA 4S 6
218870 PANAMERA TURBO 7
83540 CAYENNE 8
99277 CAYENNE S 9
163984 CAYENNE TURBO 10
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری کیا اپتیما 2014
شماره: 227786/4882/206/24/515 تاریخ: 21/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری KIA OPTIMA 1998 و 1999 سی سی سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت اطلس خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C & F (USD) OCEANFREIGHT (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
20325 850 19475 OPTIMA 1998cc-1999cc
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص قابل ورود بودن خودروهای سواری 2500 سی سی
شماره: 232799/92/231195/113/73/521 تاریخ: 30/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 228927/92/228181/113/73/516 مورخ 23/11/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 46868/210/92 مورخ 23/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر مصوبه اصلاحی شماره 175119/49851 مورخ 21/11/1392 هیات محترم دولت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و مراتب را به شرح ذیل اعلام میدارد :
1 – بند (2) بخشنامه پیروی صدرالذکر بشرح «ثبت سفارش و ورود خودروهای بالاتر از (2500) سی سی مجاز نمیباشد» اصلاح میگردد.
2 – در بند (4) بخشنامه پیروی فوق الذکر عبارت «از محل بند 1، 4 و 6 ماده (38) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات » به عبارت «از محل بند (1) و (6) ماده (38) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات »اصلاح میگردد ، مابقی مفاد بند مذکور در بخشنامه مورد اشاره به قوت خود باقی است.
3 – درخصوص کالاهای تولید شده در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی، هنگام ورود به سرزمین اصلی، در صورت لزوم اخذ حقوق ورودی مواد اولیه بکاررفته در کالای تولید شده و در صورت قرار گرفتن مواد اولیه مزبور در اولویت دهم، نسبت به اعمال سود بازرگانی دو برابر، با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
4 – درخصوص کالاهای وارده از محل قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن ، پس از اعمال معافیت مقرر در قانون مزبور و تعلق حقوق ورودی به کالای وارده، در صورت قرار گرفتن کالا در اولویت دهم، با اعمال سود بازرگانی دو برابر مندرج در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و با رعایت کامل سایر مقررات کالای وارده قابل ترخیص خواهد بود.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/08

اصلاحیه تصویب نامه هیئت دولت درخصوص قابل ورود بودن خودروهای سواری 2500 سی سی
شماره: 175119/49851 تاریخ: 21/11/1392
نظر به ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 172966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392، عبارت «به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر» به عبارت «به استثنای خودروهای بالاتر از (2500) سی سی » اصلاح میشود.
محسن حاجی میرزایی – دبیر هیات دولت

 


بخشنامه 1392/12/08

متن نامه شماره 168041/21504 مورخ 27/11/1392 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح زیر است :
جناب آقای کرباسیان – رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران


سلام علیکم – با احترام، بازگشت به نامه شماره 212070/73 مورخ 1/11/1392 موضوع استعلام راجع به ابهامات مصوبه شماره 156709/ت49939هـ مورخ 4/10/1392 هیئت وزیران ، اعلام میدارد :
1 – با توتجه به اینکه تبصره (1) ماده (6) قانون امور گمرکی به صراحت کالاهای موجود در اماکن گمرکی را مشمول افزایش حقوق ورودی ندانسته است لذا کالاهای موجود در اماکن گمرکی قبل از ابلاغ مصوبه مورد بحث مشمول تبصره (1) ماده (6) قانون امور گمرکی میشود
2 – بند (ص) ماده (1) قانون امور گمرکی قلمرو گمرکی را محدود به آن قسمت از قلمرو کشور دانسته که قانون امور گمرکی در آن اعمال میشود، لذا تبصره (1) ماده (6) قانون امور گمرکی که ناظر بر اماکن گمرکی است، قابلیت اجراء در مورد کالاهای موجود در مناطق بعد از تاریخ 4/10/1392 (بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه و لازم الاجراء شدن آن ) اظهار شده است، مشمول 4% حقوق گمرکی میشود.
3 – کالاهایی که قبل از ابلاغ مصوبه یاد شده در اماکن گمرکی موجود بوده و بخشی از آن ترخیص گردیده است، مابقی آن کالا نیز مشمول تبصره (1) ماده (6) قانون امور گمرکی میشود.
حسین صادقی – سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

 


بخشنامه 1392/12/08

بخشنامه گمرک ایران درخصوص رفع ابهام از چگونگی اجرای مصوبه افزایش حقوق گمرکی از 2% به 4%
شماره: 236975/92/231675/113/73/524 تاریخ: 4/12/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و 206769/92/463 مورخ 23/10/1392به پیوست تصویر نامه شماره 168041/21504 مورخ 27/11/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهامات مصوبه شماره 156709/ت49939هـ مورخ 4/10/1392 هیات محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد :
1 – کالاهایی که قبل از تاریخ 5/10/1392 (اجرای مصوبه فوق الاشاره) به اماکن گمرکی وارد و قبض انبار گردیده اند مطابق تبصره یک ماده 6 قانون امور گمرکی، مشمول افزایش حقوق گمرکی از 2 درصد به 4 درصد نمیباشند، بدیهی است تاریخ اظهار ملاک نخواهد بود.
2 – با عنایت به اینکه تاریخ اظهار در مناطق آزاد و ویژه ملاک ورود کالا تلقی میگردد، لذا کالاهایی که قبل از اجرای مصوبه فوق الاشاره در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و از تاریخ 5/10/1392 به بعد در گمرک اظهار گردیده است مشمول افزایش حقوق گمرکی از 2 درصد به 4 درصد میباشند.
3 – کالاهای موضوع بند یک که قبل از تاریخ 5/10/1392 به اماکن گمرکی وارد شده و بخشی از آن ترخیص گردیده است ترخیص مابقی آن کالا نیز، مشمول افزایش حقوق گمرکی از 2 درصد به 4 درصد نمیباشد.
ضمناً خواهشمند است مراتب را به واحدهای زیر مجموعه و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی را معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام فهرست 51 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی استاندارد سازی شده
شماره: 225863/92/747/859/71/308 تاریخ: 20/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4541/92/ص مورخ 13/11/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام فهرست تکمیلی 51 واحد تولیدی که محصولات تولیدی انها رد راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی (کدگذاری) شده استف ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولید که نام در فهرست پیوستی درج گردیده است مجاز میباشند ، صرفاً محصولات استاندارد سازی (کدگذاری) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند.
لازم به ذکر است ک
1 – به منظور نگهداری سقف ظرفیت سالیانه شرکت پترو سبز طوبی (موضوع ردیف 19 فهرست ضمیمه) آن شرکت صرفاً مجاز به صدور محموله صادراتی تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری خود (هیدرو کربن سنگین از ضایعات لاستیک فرسوده) به میزان ظرفیت سالیانه 720 تن ، از گمرک ماهیرود میباشد.
2 – اعلام فهرست شرکت های فوق الذکر صرفاً در خصوص اعلام استاندارد سازی محموله های تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی میباشد و ارتباطی با مقوله استفاده شرکت های خوشنام از تسهیلات موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ندارد و درخصوص موضوع میبایستی مطابق ضوابط مربوطه اقدام گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه جایگزین بخشنامه ردیف 500 مورخ 14/11/1392 میگردد.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عسگری – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری لاند مارک 2014
شماره: 219848/8946/206/24/492 تاریخ: 12/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 2/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری LANDMARK سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت بهمن به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
FOB YINGANG RMB MODEL DESCRIPTION
93420 SUV LANDMARK 4*4 EURO IV WITH SUNROOF BQ 6475 SG4
88630 SUV LANDMARK 4*4 EURO IV WITHOUT SUNROOF BQ 6475 SG4
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری لیفتراک های کوماتسو 2014
شماره: 219682/4554/204/24/491 تاریخ: 12/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به صورتجلسه شماره 108 مورخ 9/11/1392 کمیته ارزش این دفتر به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراک های KOMATSU سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت محور ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با درنظر گرفتن کرایه و بیمه انجام گیرد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن پرایس لیست های مربوطه به شرح زیر است :
FOB PRICE (YEN) SPECIFICATION (BASED ON KFL EXPORT STANDARD SPECIFICATION MODEL SERIES
1592300 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 15T - 20 AX 50
1627180 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 18T - 20
1525905 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 15T - 20
1560787 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 18T - 20
2565680 3.0 FV MAST , F = 1070 mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 35 At - 17 BX50
1747590 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 35 Ht - 17
1827480 3.0 FV MAST , F = 1070mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 35 Ht - 17
1913000 3.0 FV MAST , F = 1070mm , BB , WCM Pneumatic tire FD 35 Ht - 17
1620426 3.0 FV MAST , F = 920mm , BB , WCM Pneumatic tire FG 20 T - 16
1677815 3.0 FV MAST , F = 1070mm , BB , WCM Pneumatic tire FG 25 T - 16
1854490 3.0 FV MAST , F = 1070mm , BB , WCM Pneumatic tire FG 30 T - 16
2486906 3.0 FV MAST , F = 1070mm , BB , WCM Pneumatic tire FG 35 AT - 16
3465914 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FD 35 YT - 10 CX50
3570568 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FD 40 YT - 10
3810255 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FD 45 YT - 10
3735987 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FD 50 AT - 10
3599825 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire FG 35 T - 10
3774245 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FG 40 T - 10
3975675 3.0 FV MAST , F = 1070 Pneumatic tire FG 45 T - 10
4210860 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire FG 50 AT - 10
4317750 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 60-8 DX
4343650 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 70-8
6164375 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 80-10
7758922 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 100-8 EX50
8461106 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 115-8
8843702 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 135-8
9013622 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 150E-8
9398477 3.0 FV MAST , F = 1220 Pneumatic tire (F. Double) FD 16E-8
1991777 3.0 FV MAST , F = 920 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 15-12 AE50
2078425 3.0 FV MAST , F = 920 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 18-12
2216840 3.0 FV MAST , F = 920 mm , elastic tire, with std bat & charger FB 20A-12
2106557 3.0 FV MAST , F = 920 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 15M-12 AM50
2141438 3.0 FV MAST , F = 920 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 18M-12
2284350 3.0 FV MAST , F = 920 mm , elastic tire, with std bat & charger FB 20M-12
2426140 3.0 FV MAST , F = 920 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 20EX-11 BE30
2441896 3.0 FV MAST , F = 1070 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 25EX-11
3600950 3.0 FV MAST , F = 1070 mm , pneu tire, with std bat & charger FB 30-11
2025535 3.0 FV MAST , F = 850 mm , with std bat & charger FB 15RL-14 AR50

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری هوندا سیویک 2014
شماره: 217833/8468/206/24/488 تاریخ: 8/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 524 مورخ 2/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HONDA CIVIC سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت فامیلی موتور به شرح جدول زیر به همراه یک برگ لیست آپشن های مربوطه ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
قیمت خودرو به دلار امریکا
PRICE C & F LXI & LX EXI & EX EXI & EXL WITH SUNROOF
20360 $ 21740 $ 23225 $
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری لانسر 2014
شماره: 217828/8211/206/24/487 تاریخ: 8/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 524 مورخ 2/11/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری MITSUBISHI LANCER 1.6 L دنده اتوماتیک سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت آرین موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C & F BANDAR ABBAS (US) MODEL DESCRIPTION
14750 MITSUBISHI LANCER 1.61 A/T
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مشخصات خودروهای قابل ورود با نشان تجاری BMW
شماره: 230806/92/201068/45975/228326/702/73/520 تاریخ: 27/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 190482/347 مورخ 11/10/91 و 201068/92/200567/702/73/451 مورخ 16/10/92 موضوع خودروهای مجاز وارداتی BMW ، به پیوست تصویر نامه شماره 45975/210/92 مورخ 20/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 224710 مورخ 15/11/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ضوابط فنی خودرو سواری B.M.W 760Li با کد موتور N74 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده از هر حیث و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* بخشنامه مورخ 11/10/1391 در مجموعه هفتگی شماره (899) آمده است.
* * بخشنامه مورخ 16/10/1392 در مجموعه هفتگی شماره (945) درج شده است.
* * * متن نامه دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سلام علیکم – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 7492 مورخ 13/11/1392 شرکت پرشیا خودرو درخصوص اصلاح کد موتور خودرو سواری B.M.W 760Li با کد موتور N74 بانضمام تاییدیه سازمان سازمان استاندارد بشماره 81954 مورخ 13/11/1392 و تاییدیه سازمان محیط زیست بشماره 41587 مورخ 8/11/1392 جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
امیر حسین قناتی – مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی اعمال معافیت روغن نباتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 229852/92/73/519 تاریخ: 26/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 226403/92/626/224/73/513 مورخ 21/11/92 مووضع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض روغن نباتی خام وارداتی خواهشمند است دستور فرمائید در صورت درخواست واردکنندگان جهت استرداد مالیات ارزش افزوده و عوارض مربوطه به آن گمرک با رعایت کامل مقررات بررسی و در صورت تعلق استرداد وجه مورد اشاره مراتب صرفاً جهت استرداد با ذکر مبلغ و شماره پروانه و کوتاژ به سازمان امور مالیاتی اعلام و در متن نامه اعلامی به آن سازمان عتبارت زیر عیناً جهت توجه و اطلاع آن سازمان درج گردد :
« مبلغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به شرطی قابل استرداد میباشد که شرکت واردکننده مزبور نسبت به دریافت مبالغ مورد اشاره از خریداران روغن های موصوف (شرکت های تولید کننده روغن نباتی خوراکی) اقدام ننموده باشد که در این راستا بررسی دفاتر، علم به این مطلب و واحد محق درخصوص دریافت مبالغ استردادی سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.»
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص افزایش سود بازرگانی شکر
شماره: 229747/92/222450/113/73/518 تاریخ: 26/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 44379/210/92 مورخ 13/11/92 سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شکر تحت ردیف تعرفه های 17011100 و 17011200 از 4 درصد به 10 درصد ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد نمه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه اداره کل مقررات به شرح زیر است :
جناب آقای عسگری – مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام علیکم – پیرو نامه شماره 1111/210/92 مورخ 25/2/1392 پیرامون تمدید تصمیمات معاونت توسعه بازرگانی داخلی، به اطلاع میرساند مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شکر تحت ردیف تعرفه های 17011100 و 17011200 از 4 درصد به 10 درصد افزایش
می یابد. خواهشمند است مراتب را جهت اقدام به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید .
سید عباس حسینی – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/12/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مصوبه مجاز شدن واردات گروه (10) کالایی
شماره: 228927/92/228181/113/73/516 تاریخ: 23/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/1392 بپیوست تصویر نامه شماره 46192/210/92 مورخ 20/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصویب نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392 هیات محترم وزیران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت شرایط ذیل و سایر مقررات ارسال میدارد :
1 – ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی مجاز است.
2 – با توجه به بند الف مصوبه فوق الذکر ثبت سفارش و ورود خودروهای 2500 سی سی و بالاتر مجاز نمیباشد.
3 – کلیه واردکنندگانی که دارای ثبت سفارشات معتبر که از محل ارز متقاضی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها در اولویت دهم (بر اساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی میگردند نیازی به صدور ثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش سفارش نبوده با پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد ) و دو برابر سود بازرگانی مدرج در جداول اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با رعایت کامل سایر مقررات قابل ترخیص میباشد.
4 – ترخیص کالاهای اولویت دهم از محل بند 1و 4 و 6 ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، بند 9 اساسنامه شرکت نفت، تضامین ورود موقت، خودروهای 2500 سی سی و بالاتر از محل مصوبات خاص هیات وزیران و سایر کالاهای


اولویت دهم صرفاً با پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی امکانپذیر است.
5 – تنظیم اظهارنامه های کالای متروکه جهت ارسال به سازمان اموال تملیکی دارای اولویت دهم با اعمال حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/12/01

تصویب نامه هیئت دولت درخصوص ثبت سفارش و واردات کالاهای گروه (10)
شماره: 172966/ت49851هـ تاریخ: 20/11/1392
هیئت وزیران در جلسه 6/11/1392 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 11/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – تصویب نمود :
الف – ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر با ارز متقاضی مجاز است.
ب – میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر میشود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص بلامانع بودن تنظیم اظهارنامه کالاهای صادات قطعی در گمرک مرزی ماهیرود
شماره: 221743/92/202617/114/495 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 314 مورخ 6/7/1392 درخصوص بلامانع بودن تنظیم اظهار کالاهای صادرات قطعی سایر استانها در گمرکات مرزی تا مهیا شدن زیر ساخت ها و امکانات لازم ، اعلام میدارد :
با عنایت به نامه شماره 14813 مورخ 15/10/1392 گمرکات استان خراسان جنوبی مبنی بر فراهم شدن بستر مناسب و تامین زیر ساخت ها در گمرک مرزی ماهیرود، محدودیت اظهاری مندرج در بخشنامه فوق الذکر برای گمرک مذکور لغو میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن صادرات کود اوره صرفاً توسط واحدهای پتروشیمی با مجوز صاده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شماره: 221520/92/218976/113/496 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/1392 موضوع اقلام مشمول ممنوعیت، مجوز صادراتی یا دارای عوارض ، بپیوست تصویر نامه شماره 43511/210/92 مورخ 8/11/1392 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر رونوشت نامه شماره 235952 مورخ 6/11/1392 و همچنین بند 7 صورتجلسه کارگروه تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پیوست نامه شماره 237068/60 مورخ 6/11/1392 معاوننت محترم صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد :
صادرات کود اوره صرفاً توسط واحدهای پتروشیمی با مجوز صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و ابلاغ مستقیم آ« به گمرکات اجرایی امکانپذیر میباشد (نیازی به اعلام مراتب از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران یا دفتر صادرات نمیباشد ) مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن صادرات انواع شمش و محصولات فولادی توسط کلیه اشخاص تا پایان خرداد ماه سال آتی
شماره: 222421/92/221640/114/499 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/1392 موضوع اقلام مشمول ممنوعیت، مجوز و عوارض صادراتی، بپیوست تصویر نامه شماره 43956/210/92 مورخ 9/11/1392 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 238682/60 مورخ 8/11/1392 برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد :
از زمان ابلاغ این بخشنامه، صادرات انواع شمش و محصولات فولادی از سوی کلیه فعالان اقتصادی ، واحدهای تولیدی و شرکت های خدمات فنی و مهندسی بدون محدودیت در میزان و نوع تا مهلت زمانی پایان خرداد ماه سال 1393 با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتی بلامانع میباشد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام فهرست 42 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی گردیده است و مجاز به صادرات آنها تا سقف مجاز می باشند
شماره: 222395/92/747/859/71/500 تاریخ: 14/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن لغو مفاد بخشنامه ردیف 392 مورخ 29/8/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 4223/92/ص مورخ 8/10/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام سیزده برگ فهرست تکمیلی 42 واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی (کد گذاری) شده است ، ارسال و اعلام میدارد :
شرکت های تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج گردیده است مجاز میباشند صرفاً محصولات استاندارد سازی شده (کد گذاری) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند. لازم به ذکر میباشد :
1 – به منظور نگهداری سقف ظرفیت سالیانه شرکت پترو سبز طوبی (موضوع ردف 19 فهرست ضمیمه) آن شرکت صرفاً مجاز به صدور محموله صادراتی تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری خود (هیدروکربن سنگین از ضایعات لاستیک فرسوده) به میزان ظرفیت سالانه (720) تن ، از گمرک دوغارون میباشد.
2 – اعلام فهرست شرکت های فوق الذکر صرفاً در خصوص اعلام استانداردسازی محموله های تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی میباشد و ارتباطی با مقوله استفاده شرکت های خوشنام از تسهیلات موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ندارد و در خصوص موضوع میبایستی مطابق ضوابط مربوطه اقدام گردد.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی برخی از کشتی های مشمول ناوگان ملی بمنظور عدم شمول (10) درصد کرایه حمل به آنها
شماره: 223455/92/222828/113/73/502 تاریخ: 15/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 2/75/118387 مورخ 13/11/1392 و 2/75/118426 مورخ 13/11/1392 و 38141/ص مورخ 5/11/1392 و 37721/ص مورخ 1/11/1392 و 27737/ص مورخ 23/7/1392 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام میدارد بر اساس نامه های فوق، کشتی های مورد اشاره در جدول ذیل جزء ناوگان ملی تلقی شده و محمولات حمل شده بوسیله آنها، مشمول پرداخت عوارض (10) درصد کرایه حمل ناوگان خارجی نمیگردد. خواهشمند است مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمایند.
نام کشتی شماره ثبت محل ثبت کشتی
سپهر آرتین 1193 انزلی
فیروزان 1170 بوشهر
قهرمان 1 1130 انزلی
سطح 2 1197 بندر عباس
نیلوفر آبی 1201 انزلی
کاشانی 3 837 خرمشهر
نارگل 1203 انزلی
کمال 22 1207 بندر عباس
یوسف 20 1208 بندر عباس
کاشانی 6 1206 بوشهر
نارگون 1202 انزلی
یدک کش فدک 100 1196 بندرعباس
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ممنوعیت صادرات تاس ماهیان زنده (ماهیان خاویاری)
شماره: 223594/92/503 تاریخ: 15/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن ملغی نمودن بخشنامه شماره 68864/159 مورخ 15/4/1392 این دفتر درخصوص ضوابط صدور تاس ماهیان به پیوست تصویر نامه شماره 40661/210/92 مورخ 22/10/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به همراه تصویر نامه شماره 30572/ش مورخ 1/10/1392 سازمان شیلات ایران ارسال و اعلام میدارد صادرات تاس ماهیان زنده (ماهیان خاویاری) ممنوع میباشد.
مقتضی است دستور فرمائید به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تفویض اختیار امکان ترخیص کالا بصورت حمل یکسره ، تمدید مهلت نگهداری کالا و تمدید پروانه های ورود موقت به گمرکات اجرایی کشور
شماره: 223399/92/778/313/73/504 تاریخ: 15/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در راستای بهبود فضای کسب و کار ، تمرکز زدایی و روان سازی امور خواهشمند است دستور فرمائید بشرح ذیل اقدام نمایند :
1 – پیرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199 مورخ 27/6/1390 به طور کلی امکان تشخیص ترخیص کالا بصورت حمل یکسره، در صورت تقاضای صاحب کالا و با اخذ مجوزهای قانونی و انجام تشریفات گمرکی به آن گمرک تفویض میگردد.
2 – در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا و پرداخت هزینه انبارداری، مدت دوماهه تمدید مهلت نگهداری کالا موضوع ماده 24 قانون امور گمرکی با رعایت تبصره های ماده مذکور به آن گمرک تفویض میگردد.
3 – در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا با رعایت کامل مفاد ماده 77 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تمدید پروانه ورود موقت حداکثر بمدت سه ماه و صرفا در خصوص بند های پ، ت ، ث ، ح و ذ ماده 72 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به آن گمرک تفویض میگردد. بدیهی است مجورهایی که بوسیله این مرکز صرفاً برای مدت معین و با قید عبارت غیر قابل تمدید ذکر شده از شمول این بند خارج است.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم نیاز به اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی ایران برای واردات سنگ زیرکونیوم و کنسانتره های آن
شماره: 225778/92/198252/791/73/605 تاریخ: 19/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 38379/210/92 مورخ 9/10/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام تصویر نامه شماره 030029/10/16 مورخ 3/10/92 دفتر امور حفاظت در برابر اشعه – مرکز نظام هسته ای کشور – سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز آن سازمان جهت واردات سنگ زیرکونیوم و کنسانتره های موضوع تعرفه 2615 و زیر گروه شماره تعرفه 26151000 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مشخصات و ضوابط خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری SUBARU
شماره: 225764/92/218161/702/73/606 تاریخ: 19/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 43081/210/92 مورخ 6/11/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 236079/60 مورخ 6/11/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری SUBARU ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارئه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی سواری وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 236079/60 مورخ 6/11/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودروی سواری مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سیف خودرو نماینده رسمی Subaru کشور ژاپن در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
SUBARU ژاپن سواری LEGACY 2.5i (1994cc) CVT EJ20
LEGACY 2.5i (2457cc) CVT EJ25
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000523869 مورخ 21/10/1392
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 47037 مورخ 6/7/92 و شماره 89920 مورخ 9/12/91 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مجوز سازمان محیط زیست شماره 5338 مورخ 10/2/1391
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لزوم رعایت نشان تجاری ABT در خودروهای سواری BEETLE
شماره: 225773/92/198249/150565/702/73/607 تاریخ: 19/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 153737/150565/702/73/376 مورخ 11/8/92 و 51794/92/34678/702/73/109 مورخ 22/3/92 این مرکز موضوع خودروهای سواری با نشان تجاری ABT خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس بخشنامه شماره 204723/92/198249/702/73 مورخ 21/10/92 بررسی و در صورت ترخیص خودروها BEETLE بدون نشان تجاری ABT (تیونینگ نشده) مغایر با ضوابط فنی اعلامی و مفاد بخشنامه شماره 153737/150565/702/73/376 مورخ 11/8/1392، نسبت به اعمال ماده 106 قانون امور گمرکی با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن واردات کامیون های با حداکثر 3 سال عمر (اعم از نو یا کارکرده) توسط شرکت های حمل و نقل معرفی شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
شماره: 225835/92/208851/702/73/509 تاریخ: 20/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 51793/92/17592/702/73/110 مورخ 22/3/92 موضوع آئین نامه اجرایی بند (ه) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه ، به پیوست تصویر نامه شماره 41130/210/92 مورخ 24/10/92 و نامه شماره 44937/210/92 مورخ 14/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه پیروی و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و مطابقت کامل آن با مشخصات کامیون های وارداتی (با عمر کمتر از سه سال اعم از نو و کار کرده) و رعایت کامل مقررات در هر مورد پس از ابلاغ توسط این مرکز اقدام لازم معمول نمایند . بدیهی است این بخشنامه برای گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع بوده و استفاده از تسهیلات مورد نظر نیز صرفاً برای شرکت های حمل و نقل جاده ای ایرانی بوده و در هر مورد با هماهنگی و ابلاغ این مرکز و با رعایت کامل مفاد بخشنامه پیروی مورد اشاره قابل اجراء میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت روغن خام (تصفیه نشده) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 2264013/92/224626/113/73/513 تاریخ: 20/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر بخشنامه شماره 4913/260/د مورخ 14/11/1392 معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد مندرج در نامه موصوف و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص قابلیت انجام تشریفات ترخیص انواع اسباب بازی، چینی آلات ، چسب و لاستیک در تمامی گمرکات اجرایی
شماره: 225759/92/113/642/73/514 تاریخ: 19/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39) قانون امور گمرکی، نظر به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص اسباب بازی ، چینی آلات ، چسب و لاستیک موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا که ناچار به ترانزیت محمولات وارده از برخی گمرکات وارده به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مزبور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و در نتیجه کندی انجام امور تشریفات گمرکی کالای وارده ، گردیده است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای ترخیص کالاهای اسباب بازی، چینی آلات و چسب ، مراتب به شرح ذیل اعلام میدارد :
1 – کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی، مجاز خواهند بود با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده اقدام نمایند.
2 – با صدور این دستورالعمل بخشنامه شماره 60039/113/642/73/108 مورخ 22/3/1389 (در مورد تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص چسب) و کلیه بخشنامه های پیروی آن لغو میگردد.
3 – بخشنامه های شماره 294374/190795/113/461/73/365 مورخ 24/12/1388 (در مورد تعیین گمرکات اخصاصی ترخیص اسباب بازی) و آن بخش از بخشنامه شماره 201109/92/164372/113/461/73/456 مورخ 16/10/1392 که مورد تعیین گمرکات اخصاصی ترخیص اسباب بازی میباشد، لغو میگردد. شایان ذکر است رعایت دستورالعمل نحوه ترخیص کالای اسباب بازی از جمله 200563/155986/113/461/73 مورخ 28/9/1389 (تصویر پیوست) و سایر دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مرتبط با چگونگی پذیرش اظهار نامه های کالاهای وارده اسباب بازی و نحوه نمونه برداری از کالاهیا وارده مزبور بقوت خود باقی بوده و رعایت آن برای کلیه گمرکات الزامی میباشد.
4 – بخشنامه شماره 280342/113/642/73/332 مورخ 26/10/1383 و کلیه بخشنامه های پیروی مربوطه از جمله بند (4) بخشنامه شماره 209610/113/656/73/323 مورخ 9/8/1385 لغو میگردد.
5 – بند (10) ، (11) و (16) بخشنامه شماره 122118/113/642/73/193 مورخ 19/6/1390 در مورد گمرکات اخصاصی ترخیص چینی آلات، اسباب بازی و چسب ، لغو میگردد.
6 - بخشنامه شماره 87379/52928/791/241/73/169 مورخ 28/4/1389 و کلیه بخشنامه های پیروی مربوطه درخصوص گمرکات اختصاصی ترخیص لاستیک لغو میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح مصوبه مورخ 10/9/1392 هیات محترم وزیران راجع به نحوه پذیرش
مغایرت حداکثر ده درصدی در ارزش کالاهای وارداتی و لزوم رعایت مفاد قانونی
برای بررسی ارزش کالاهای وارداتی
شماره: 225783/92/222134/113/73/512 تاریخ: 19/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/1392 پیرامون مصوبات مورخ 21/6/1392 هیات محترم وزیران، بپیوست تصویر تصویب نامه شماره 146167/49515 مورخ 10/9/1392 هیئت محترم وزیران و تصویر نامه شماره 167760/49515 مورخ 6/11/1392 دبیر محترم هیات دولت پیرامون اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 ارسال و اعلام میدارد :
دستورالعمل بند (2) بخشنامه پیروی صدرالذکر صرفاً در ارتباط با پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد برای تعداد و ارزش جهت درج در سامانه الکترونیکی پورتال ارزی بوده و در هر حال ترخیص کالا با رعایت مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی صورت میپذیرد و گمرکات مکلفند ضمن رعایت بند (2) بخشنامه موصوف هرگونه تفاوت حقوق ورودی را دریافت و متعاقباً نسبت به ترخیص کالای وارده اقدام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* متن مصوبه مورخ 6/11/1392 دبیر هیات دولت به شرح زیر میباشد :
وزارت .....


نظر به ایراد تحریری در تصمیم نامه شماره 146167/49515 مورخ 1/9/1392، شماره 118320 به شماره 118322 و در بند (1) ، رقم (109) به رقم (110) اصلاح می شود. محسن حاجی میرزایی – دبیر هیات دولت
________________________________________
* * متن مصوبه مورخ 10/9/1392 به شرح زیر است :
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 موافقت نمود :
تصمیم نماه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/1392 به شرح زیر اصلاح میگردد :
1 – در انتهای جزء (الف) بند (1) عبارت «در هر حال ترخیص کالا با رعایت مواد (108) و (109) قانون امور گمرکی صورت میگیرد» اضافه میشود.
2 – در بند (2) عبارت « هیئت امناء صندوق توسعه ملی مجاز است» جایگزین عبارت «صندوق توسعه ملی» میشود.
اسحق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/11/24

تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص قابلیت ورود کالاهای مشول گروه (10) با پرداخت دو برابر سود بازرگانی
شماره: 173966/ت49851هـ تاریخ: 20/11/1392
هیات وزیران در جلسه 6/11/1392 به پیشنهاد شماره 225319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – تصویب نمود :
الف – ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی سی و بالاتر با ارز متقاضی مجاز است.
ب – میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر میشود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیون رنو 460 ساخت 2014
شماره: 202607/4712/204/24/454 تاریخ: 17/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 521 مورخ 26/9/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون RENAULT سال 2014 ساخت فرانسه به نمایندگی شرکت آریا خودرو دیزل به شرح جدول زیر تعیین گردید. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (EURO) ENGINE TIPE MODEL DESCRIPTION
68000 DXI 11
460 EE – V RENAULT PREMIUM 460.19 T 4*2
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش لیفتراک های هلی ساخت 2014
شماره: 209442/8905/202/24/470 تاریخ: 25/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای مفاد صورتجلسه شماره 106 مورخ 21/10/1392 کمیته ارزش به پیوست دو برگ پرایس انواع لیفتراک های HELI سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت اسان خودرو ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری لیفتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی LISHIDE ساخت 2014
شماره: 209452/8926/205/24/471 تاریخ: 25/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 522 مورخ 17/10/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن به پیوست دو برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LISHIDE سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت اهورا صنعت ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین الات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست لیفتراک های هیوندا 2014
شماره: 216031/8109/202/24/483 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 107 مورخ 24/10/1392 کمیته ارزش به پیوست دو برگ پرایس لیفتراک های HYUNDAI سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان راه البرز ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری لیفتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص برخی از شرکت های حمل و نقل
شماره: 215829/92/758/22/55 تاریخ: 6/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 191963/92 مورخ 1/10/1392، با توجه به ارسال مستندات و اعلام گمرکات اجرایی و بررسی پرونده های شرکت های زیر، خواهشمند است دستور فرمائید تغییرات مورد اشاره مطابق با بند های زیر انجام گیرد.
1 – شرک حمل و نقل بین المللی عرشیا بار با توجه به اعلام جرم گمرک استارا موضوع کوتاژ 400000520 در بند 2 لحاظ گردد.
2 – شرکت های حمل و نقل بین المللی وزین ترابر و تهران تیر با توجه به اعلام جرم گمرک بازرگان موضوع کارنه تیرهای 75956490 xx و 75957370 xx در بند 2 لحاظ گردد.
3 – شرکت حمل و نقل بین المللی جهان سیر ترابر با توجه به اعلم جرم گمرک بندر امام خمینی (ره) موضوع کوتاژ 3000373 در بند 2 لحاظ گردد.
4 - شرکت حمل و نقل بین المللی هژیر راه با توجه به اعلام جرم گمرک شهید باهنر بندرعباس موضوع کوتاژ 304206 در بند 2 لحاظ گردد.
5 - شرکت حمل و نقل بین المللی پرشیا راد با توجه به محکومیت نماینده و راننده موضوع کارنه تیر 4878728 mx گمرک انزلی در بند 1 لحاظ گردد.
6 - شرکت حمل و نقل بین المللی چکاوک سبز با توجه به احکام صادره از مراجع قضایی تا بررسی نهایی پرونده های متشکله، از بند 1 حذف و در بند 2 لحاظ گردد.
7 - شرکت حمل و نقل بین المللی ساربان گستر سبلان با توجه به احکام صادره از مراجع قضایی تا بررسی نهایی پرونده های متشکله از بند 1 حذف و در بند 2 لحاظ میگردد.
8 - شرکت های حمل و نقل بین المللی سعادت بندر، تابنده ، دریای متحد ، تهران با توجه به اتمام مهلت شرکت ها جهت انجام تعهدات موضوع بند * دار ، در بند 2 لحاظ میگردد.
9 - شرکت حمل و نقل بین المللی اخوان ترابر طوس با توجه به ارائه اعلام وصول و تسویه کامل ردیف های مرزی از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
10 - شرکت حمل و نقل بین المللی ارزش بار با توجه به پرداخت جریمه توسط شرکت در گمرک جلفا ، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
11 - شرکت حمل و نقل بین المللی بادپا اردبیل با توجه به پرداخت جرایم متعلقه به شرکت و تقسیط جرائم متعلق به نماینده در مراجع محترم قضایی ذیربط، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرتک با تسهیلات بن بیمه تا پایان مهلت بخشنامه بلامانع میباشد.
12 - شرکت حمل و نقل بین المللی تردد بندر با توجه به تسویه کامل ردیف های مرزی سنواتی سال 1389 در گمرک شهید رجایی از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
13 - شرکت حمل و نقل بین المللی شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق) با توجه به بررسی پرونده های ردیف های واژگونی تا تعیین تکلیف نهایی ردیف های مزبور، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه تا پایان مهلت بخشنامه بلامانع میباشد.
14 - شرکت حمل و نقل بین المللی کاروان بدخشان با توجه به تسویه ردیف های مرزی سنواتی سال 1391 در گمرک منطقه ویژه بوشهر یک ، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه تا تاریخ 30/1/1393 بلامانع میباشد.
15 - شرکت حمل و نقل بین المللی تیزگامان جهان با توجه به تسویه ردیف های مرزی سنواتی در گمرکات سرخس و شهید رجایی، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه تا پایان مهلت بخشنامه بلامانع میباشد.
16 - شرکت حمل و نقل بین المللی سلمان ترابر طوس با توجه به صدور حکم برائت از مراجع محترم قضایی و اعلام وصول کالای ترانزیتی موضوع کوتاژ 4029827 و اخذ ضمانت نامه در گمرک دوغارون ، از بند 2 حذف و انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلاناع میباشد.
17 - شرکت حمل و نقل بین المللی آداک ترابر پیشرو با توجه به اعلام صدور حکم برائت و پرداخت جریمه توسط متهمین پرونده از مراجع قضایی ذیربط توسط گمرک جلفا، انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
18 - شرکت حمل و نقل بین المللی آتشپا و پیلپاراه با توجه به اعلام صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی ذیربط بابت پرونده های مطروحه قضایی، انجام تشریفات ترانزیت شرکت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
19 - شرکت حمل و نقل بین المللی آذردریا بار، آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)، آرنگ نگین، ارس کیهان، آوای خزر، الیت آریا جم، ارج ترابر نوین، افتخار ترابر، برید بار، بی تا ترابر، بانی راه طوس، پرستو ترابر، پرند ترابر، پادینا، پایاب بار، راشا ترابر، سپنتا بار پارس، پایا دریا، رهاد ترابر، تیرتاش راه ، دلیران ترابر طوس، سپهر گستر سهند، شهاب سحر، ستی، ساحل ترابر طوس، خروش رعد، دالاهو ترابر شایان (انوشه سپهر سابق)، سپید کارگو، دریا دلان والا، پارس گیتا، رعد ایران، راتوک، کارنه یار، گسترش، نوا ترابر، چالاک بار، خادم ترابر شرق (دریاداران طوس سابق)، خروش رعد، راه کمند (نائب ترابر طوس سابق)، یدک رود، یاور پرشیا، ملک ترابر، صحرا ترابر، کاروان ریل ترابر، راه پویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)، وفا راه ، نوا ترابر، نیل آسا ترابر، نیکان ترابر، شهریار، نامداران ترابر، روا ، آذرپاد خراسان، آراد سیر شرق، آذرگون، بهامین ترابر، سروش ترابر، سورنا ترابر شرق، سیراف پارت، دنیاران توس، کاسپین ، میلاد، پیشتازان، بهران کالا با توجه به اقدامات و پرداخت حقوق ورودی یا بخشی از جرائم (به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی) توسط شرکت های مذکور یا ارائه اعلام وصول و اسناد مثبته تا پایان مهلت بخشنامه انجام تشریفات ترانزیت با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد. علیرضا دشتانی – مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی گزارش پرونده های قاچاق
شماره: 216218/102/6 تاریخ: 7/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به منظور امکان پیگیری های لازم و در راستای مصوبات جلسه اول شورای هماهنگی امور حقوق گمرک ج.ا.ا دستور فرمائید:
1 – فهرست صورتمجالس قاچاق با بهای مال بیش از یک میلیارد ریال متشکله و مفتوح در آن گمرک را وفق فرم ضممیه تکمیل و به همراه بدل پرونده های مربوطه جهت پیگیری به مرکز مبارزه با جرام سازمان سازمان یافته ارسال نمایند.
2 – به منظور رعایت قوانین ومقررات مربوطه درخصوص پرونده های صدر الذکر تاکید میگردد کمیته ای به ریاست بالاترین مقام آن گمرک با حضور معاونین و مسئولین ذیربط تشکیل تا ضمن رصد پرونده های قاچاق متشکله ، اقدام لازم معمول و نتیجه پیگیری ها را ماهیانه به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته اعلام دارند.
3 – به هنگام تنظیم اعلام جرم پرونده های قاچاق با بهای مال بیش از یک میلیارد ریال، تاکید میگردد قبل از اعلام جرم ، بررسی جامع و کامل معمول و در صورت لزوم در کمیته محلی مطرح و النهایه اعلام جرم به مراجع ذیصلاح ارسال شود.
4 – انتظار میرود در خصوص سایر پرونده های قاچاق متشکله در آن گمرک نیز پیگیری جدی صورت پذیرد.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری HIDROMEK
شماره: 214851/211887/702/73/486 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 41584/210/92 مورخ 28/10/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 229954/60 مورخ 25/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری HIDROMEK ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارئه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد. فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 229954/60 مورخ 25/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سنو پارس نماینده رسمی Hidomek کشور ترکیه در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
HIDROMEK ترکیه بکهو لودر HMK62SS KUBOTA
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000182764 مورخ 24/9/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 71850 مورخ 7/10/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تخفیف سود بازرگانی هیوندا آکسنت
شماره: 220115/92/190318/702/21073/73/493 تاریخ: 12/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140 مورخ 8/6/1388 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت42281ک مورخ 1/2/88 (تصویرپیوست) مبنی بر تخفیف سود بازرگانی وادات خودرو و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 6800/210/91 مورخ 5/12/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و تصویر نامه شماره 6754/10/100/92 مورخ 27/9/1392 و ضمائم پیوست شامل 5 برگ و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری و نامه شماره 41900 مورخ 17/6/1392 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخصوص میزان مصرف خودروی هیوندای اکسنت Hundai Accent (A/T) مدل g4fc و سایر مشخصات به شرح جدول مندرج در نامه فوق الذکر به میزان 16 واحد درصد ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مرتبط این مرکز و تصویب نامه فوق الذکر و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی میباشد میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله وارده توسط واحدهای تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب نامه مورد اشاره و پس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود. فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ترخیص خودروهای بنز E200 از جهت تغییر نوع موتور
شماره: 221088/92/217603/113/73/394 تاریخ: 13/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 43575/210/92مورخ 18/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع خودرو سواری بنز E200 وارداتی ارسال و اعلام میدارد با توجه به مفاد نامه موصوف، چنانچه بر اساس مدل موتور خودروی مورد اشاره، M271 ثبت سفارش خودرو بنز صورت پذیرفته و در حین انجام تشریفات امور گمرکی مدل موتور خودرو به مشخصه M274 مشاهده گردیده، خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و صرفاً درخصوص مغایرت به وجود آمده و بر اساس مفاد نامه مورد اشاره فوق الذکر اداره کل مقررات صادرات و واردات و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفاً شامل آن دسته از خودروهایی که قبلاً وارد گمرک شده و قبض انبار اخذ گردیده اند میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص صادرات کود اوره
شماره: 221520/92/218976/113/496 تاریخ: 14/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو مفاد بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 موضوع اقلام مشول ممنوعیت ، مجوز صادرات یا دارای عوارض، بپیوست تصویر نامه شمره 43511/210/92 مورخ 8/11/1392 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر رونوشت نامه شماره 235952 مورخ 6/11/92 و همچنین بند 7 صورتجلسه کارگروه تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پیوست نامه شماره 237068/60 مورخ 6/11/1392 معاونت محترم صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال واعلام میدارد : صادرات کود اوره صرفاً توسط واحدهای پتروشیمی با مجوز صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و ابلاغ مستقیم آن به گمرکات اجرایی امکانپذیر میباشد (نیازی به اعلام مراتب از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و یا دفتر صادرات نمیباشد) . مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص موافقت کلی با واردات دستگاه خطی کشی خیابان، آسفالت تراش و پمپ بتن مستعمل
شماره: 214761/92/211640/790/241/73/501 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 55403/91/48968/790/241/73/88 مورخ 31/3/1391 و 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 23/8/1392 بپیوست تصویر نامه شماره 41173/210/92 مورخ 24/10/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد : حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22/10/1392 کمیسیون ماده یک آ. ا. ق. م. ص. و . و با توجه به به بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی مذکور، ورود دستگاه خط کشی خیابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون کشنده، با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت و اعمال سایر مقررات مربوطه و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط (در صورت نیاز) ، صرفاً بلحاظ مستعمل بودن بلامانع میباشد. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج میباشد و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفاً با ثبت سفارش ارز متقاضی قابل ورود میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید در هنگام ترخیص اقلام دستگاه خط کشی خیابان و اسفالت تراش ، بنحو خوانا بر روی پروانه واردات قطعی قید گردد : «قابل توجه پلیس راهور ناجا : مالای موضوع این پروانه غیر قابل شماره گذاری میباشد.»
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص انتقال 7 قلم لوازم اسکی از گروه (10) کالایی به گروه (9)
شماره: 217955/92/217559/113/73/489 تاریخ: 8/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 43551/210/92 سازمان توسه تجارت ایران وزارت صنعت معدن و تجارت درخصوص تغییر اولویت 7 قلم کالا به شرح و تعرفه مذکور در جدول مندرج در نامه فوق الذکر شامل هفت ردیف، از گروه کالایی دهم به گروه کالایی نهم ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر سایر مقررات در خصوص اقدام فرمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه


* فهرست مربوطه به شرح زیر است :
ردیف شرح کالا تعرفه
1 چوب اسکی 95061100
2 چوب دستی اسکی 95061910
3 کفش اسکی 64021220
4 لباس اسکی بصورت دست 62112000
5 فیکس اسکی (بند اسکی) 95061200
6 کفش اسکی اسنوبرد 64021210
7 چوب اسکی اسنو برد 95069930

 


بخشنامه 1392/11/17

بخشنامه گمرک ایران درخصوص انتقال 42 قلم کالا از گروه (10) کالائی به سایر گروه ها
شماره: 221998/92/221613/113/73/498 تاریخ: 14/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 105241/92/82480/113/907/73/262 مورخ 4/6/1392 و 217955/92/217559/113/73/489 مورخ 8/11/1392 پیرامون گروه های کالایی، بپیوست تصویر نامه شماره 44329/210/92 مورخ 12/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به دو برگ فهرست کالایی درخصوص انتقال تعداد 42 ردیف تعرفه کالایی از گروه (10) به سایر گروه های کالایی، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد. ضمناً ردیف تعرفه های شکر به شماره های 17019100 و 17019900 در گروه کالایی (10) قرار گرفته است.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف نام شرکت پترو غزال وطن از فهرست صادرکنندگان خوشنام مواد نفتی
شماره: 212056/92/474 تاریخ: 1/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 311 مورخ 6/7/1392 موضوع ضوابط صدور شرکت تولیدی پترو غزال وطن ، بپیوست تصور نامه شماره 4384/92/ص مورخ 25/10/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص حذف شرکت مزبور از لیست شرکت های خوشنام ارسال و اعلام میدارد مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت موصوف صرفاٌ از گمرکات مرز خروج موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحی ستاد و پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی سه شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادرات مواد نفتی
شماره: 213844/92/582/859/71/475 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه های شماره 4422/92/ص و 4423/92/ص مورخ 1/11/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص معرفی شرکت های مزبور جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولیدی ذیل صرفاً جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری خود مجاز به استفاده از تسهیلات مزبور میباشند. شایسته است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
نام شرکت نوع فعالیت شماره نامه ستاد تاریخ اعتبار
روغن موتور آسیا تولیدی 4422/92/ص – 1/11/92 1/11/93
توان شیمی طوس پویا تولیدی 4422/92/ص – 1/11/92 1/11/93
پالایش روغن استدن یزد تولیدی 4423/92/ص – 1/11/92 1/5/93
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استفاده شرکت حمل و نقل پادراه ایرانیان از تسهیلات کنوانسیون تیر
شماره: 207222/758/1448/55/185 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به استناد بند 4 ماده 6 کنوانسیون تر تجدید نظر شده و با رعایت قسمت دوم ضمیمه 9 این کنوانسیون ، شرکت حمل و نقل بین المللی پاد راه ایرانیان به مدیریت عاملی آقای احمد علی محمدی حائز شرایط استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر میباشد، خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کنوانسیون مربوطه و ضمائم آن و نیز دستورالعمل های صادره نسبت به ارائه تسهیلات یاد شده در مدت زمان اعتبار پروانه فعالیت شرکت موصوف، اقدام لازم مبذول دارند . در پایان شایسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلفی به استنناد ماده 38 هیمن کنوانسیون مراتب را به این دفتر اعلام دارند.
بهروز ایران زاد – معاون دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابطال ثبت سفارش بنام برندگان دور دنیا
شماره: 214849/92/210072/791/73/476 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 129529/100 مورخ 23/10/92 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص ابطال ثبت سفارش بنام «برندگان دور دنیا» به شماره درخواست 2850172 و شماره مجوز 14343370 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت ارائه ثبت سفارش با مشخصات موصوف ضمن جلوگیری از ترخیص کالای مربوطه مراتب را در اسرع وقت به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابطال ثبت سفارش بنام برندگان دور دنیا
شماره: 214849/92/210072/791/73/476 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 129529/100 مورخ 23/10/92 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص ابطال ثبت سفارش بنام «برندگان دور دنیا» به شماره درخواست 2850172 و شماره مجوز 14343370 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت ارائه ثبت سفارش با مشخصات موصوف ضمن جلوگیری از ترخیص کالای مربوطه مراتب را در اسرع وقت به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح مدل موتور بیل مکانیکی وارداتی با نشان تجاری LISHIDE
شماره: 214815/205127/702/73/477 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 198307/92/185214/702/73/443 مورخ 11/10/92 به پیوست تصویر نامه شماره 39553/210/92 مورخ 16/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 212942/60 مورخ 1/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه که درخصوص اصلاح موتور بیل مکانیکی DC240.8EL به CUMMINS B5.9-C جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات و رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن بخشنامه مورخ 11/10/1392 در مجموعه هفتگی شماره (944) آمده است.
* * متن نامه شماره 212942/60 مورخ 1/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – احتراماً، پیرو نامه شماره 1933394/60 مورخ 4/9/92 درخصوص اعلام مشخصات شرکت اهورا صنعت نماینده برند LISHIDE کشور چین ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 70193 مورخ 27/9/92 سازمان ملی استاندارد ، اعلام میدارد، بیل مکانیکی مدل DC240.8EL با مشخصه CUMMINS B5.9-C صحیح میباشد.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری WIRTGEN
شماره: 215610/210810/702/73/480 تاریخ: 6/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 40894/210/92 مورخ 23/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 222738/60 مورخ 16/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاریWIRTGEN ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین الات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات غیر تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 222738/60 مورخ 16/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ویرتگن قشم نماینده رسمی WIRTGEN کشور آلمان در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
WIRTGEN آلمان آسفالت تراش W2100
W2200
W200
W210
W220 CATC 16 ATAAC
CATC 18 ATAAC
CUMMINS QSX15
CUMMINS QSL8.9 QSL8.3
CATC 3412 E
دستگاه تثبیت WR 250/WR2500K
WR 2500S
WR250
WM 1000 Benzom444A
DEUTZ TCD 1578
CATC18ATAAC
CUMMINS QSB6.2.
دستگاه بازیافت سرد KMA220 DEUTZ TCD 20111062V
دستگاه بازیافت گرم KM2500
RX4500 DEUTZ TCD 2014L042V
DEUTZ TCD 2015L042V
فینیشر بتن SP250 IVECO N45 MNS
SP25
SP81
SP82
SP83 DEUTZ TCD 2012L062V
معدنتراش 2200SM
2500SM CAT 2411g
CUMMINS QST20
فینیشر آسفالت SUPER 1800-1
SUPER 1800-2
SUPER 1800-3
SUPER 1803-1
SUPER 1803-2
SUPER 1803-3
SUPER 1900-3
SUPER 2100-4 PERKINS 1106C-B60 TA
PERKINS 1105C-B60 TA
CUMMINS QSB6-7C171
PERKINS 1106C-E40 TA
PERKINS 1105C-E44 TA
CUMMINS QSB6-7C171
CUMMINS QSB6-7C202
CUMMINS QSB6-7C240
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000198159 مورخ 3/11/91
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 56125 مورخ 8/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LONGKING
شماره: 215611/92/211667/702/73/482 تاریخ: 6/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4116/210/92 مورخ 24/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 218764/60 مورخ 24/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه که درخصوص ماشیسن آلات راهسازی با نشان تجاری LONGKING ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
* متن نامه شماره 218764/60 مورخ 24/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – احتراماً، بنا به درخواست شماره 6727 مورخ 8/10/1392 شرکت تیراژه ماشین و با توجه به معتبر بودن گواهی فعالیت نمایندگی شرکت مذکور بشماره 222000727361 و همچنین تاییدیه استاندارد بشماره 105536 مورخ 28/12/1392 (تصاویر پیوست) ، بدینوسیله اعلام میدارد بیل مکانیکی مدل CDM6225H با مشخصه موتور CUMMINS B59C تحت برند LONKING تا تاریخ 30/11/1392 قابلیت ثبت سفارش دارد.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش خودروهای سواری MG 2014
شماره: 209421/8924/206/24/469 تاریخ: 25/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 523 مورخ 24/10/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن وتجارت ارزش سواریهای MG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت مدیا قشم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزش گذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش ________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر است:
CFR Bandar Abbas (USD) Ocean Freight (USD) FOB Chinese port (USD) MODEL Description
11660 500 $ 11160 MG 1800cc A/T
11980 500 $ 11480 MG6 Saloon 4 Doors
12128 500 $ 11628 MG6 Hatchback 5 Doors A/T
9120 500 $ 8620 MG350 1.5 L A/T

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
شماره: 214848/92/173670/113/73/478 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 60688 مورخ 26/8/1392 مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد درخصوص تعیین ماهیت کالا جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* متن دستورالمعمل به شرح زیر است :
جناب آقای فرود عسگری – مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا
سلام علیکم – احتراماً به منظور تسریع و تسهیل در تعیین ماهیت کالاهای وارداتی غیر مشمول استاندارد اجباری به استحضار میرساند به استناد ماده 17 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمن موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید و به استناد تبصره 2 ذیل ماده مذکور گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های این سازمن یا آزمایشگاه های مورد تایید این سازمان دریافت نمایند . لذا خواهشمند است به کلیه گمرکات کشور ابلاغ فرمایید بر اساس ماده قانونی فوق الذکر و مصوابت کارگروه مشترک گمرک و استاندارد در سال 1389، نمونه برداری از محموله های وارداتی، ارسال نمونه بهمراه نامه جهت تعیین ماهیت صرفاً توسط گمرکات و به آزمایشگاه های همکار مرتبط انجام پذیرد و در صورت اعلام نظر های مختلف (درخصوص تعیین ماهیت کالا) از سوی آزمایشگاه های همکار ، گمرکات مبادرت به مکاتبه با ادارات کل استانی نموده تا نمونه جهت تعیین ماهیت نهایی به آزمایشگاه مرجع که همان پژوهشگاه استاندارد واقع در کرج میباشد، ارسال گردد. کماکان کالاهای مشمل استاندارد اجباری جهت دو منظور تعیین ماهیت و کیفیت کالا به ادارات کل استانها ارسال میگردد. لازم به ذکر است این مهم در برخی از استانها مانند هرمزگان و تهران درحال انجام است . بدیهی است عواقب مترتب با اعلام نتایج غیر واقع توسط آزمایشگاه های نامبرده از سوی واحد ذیربط در سازمان قابل پیگیری میباشد.
نیره پیروز بخت – مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه و بادام زمینی تفت داده شده
شماره: 215607/92/211651/740/73/481 تاریخ: 6/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 41175/210/92 مورخ 24/10/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 730/16470 مورخ 13/9/1392 و 73/16338 مورخ 11/9/1392 سازمان حفظ نباتات کشور – وزارت جهاد کشاورزی به همراه یک برگ شرایط قرنطینه ای وادات کنجاله تخم پنبه جهت مصرف خوراک دام و بادام زمینی تفت داده شده با پوست سخت جهت مصارف خوراکی از کشورهای هندوستان و چین جهت اقدام برابر مقررات جاری ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* متن نامه شماره 730/16470 مورخ 13/9/1392 سازمان حفظ نباتات کشور به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم – احتراماً ، با عنایت به درخواست های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه جهت مصرف خوراک دام از کشور هند به استحضار میرساند وادات مورد فوق از کشور مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط بوده و انجام واردات آن منوط به رعایت کامل شرایط اعلامی که به پیوست این نامه و ممهور به مهر سازمان میباشد و نیز بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده میباشد.
فتوحی – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
________________________________________
* * متن شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه به شرح زیر است :
1 – اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هند
2 – محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور و علف های هرز باشد.
3 – ضد عفونی با گاز فسفین به مقدار 1 تا 2 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای بالاتر از 15 درجه سانتیگراد حداقل به مدت 5 روز
4 – ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5 – چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، الودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضد عفونی میشود و در غیر اینصورت ، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (توضیحاً، چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد).
6 –پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر – شرایط اعلام شده بر طبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و واردکننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عوارض وارداتی نوشابه های گاز دار قندی
شماره: 214869/92/198482/113/943/73/479 تاریخ: 5/11/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند (4) بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 و بخشنامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/1392 پیرامون بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور – موضوع اخذ عوارض نوشابه های گازدار قندی – بپیوست تصویر ابلاغیه شماره 149956 مورخ 20/9/1392 ریاست محترم جمهور منضم به ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور جهت اطلاع از بند (ب) تبصره (8) و اقدام لازم در خصوص بند (الف) تبصره (8) ماده واحده مذکور ، با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* بخشنامه مورخ 5/4/1392 در مجموعه هفتگی شماره (919) درج شده است.
* * بخشنامه مورخ 18/6/1392 در مجموعه هفتگی شماره (930) آمده است.
* * * متن نامه شماره 149956 مورخ 20/9/1392 ریاست محترم جمهوری به شرح زیر است :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
سلام علیکم – در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 13/9/1392 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 605557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
حسن روحانی – رئیس جمهور
________________________________________
* * متن تبصره (8) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 به شرح زیر است :
تبصره 8
الف – احکام بندهای (72 و 77) از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء میباشد و نرخ های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب – در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص واردات موتورهای دریایی و کشنده مستعمل
شماره: 209817/92/19633/113/73/483 تاریخ: 25/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/1392 این مرکز موضوع اقلام مستعمل مشروح موافقت کلی ، به پیوست تصویر نامه شماره 36328/210/92 مورخ 26/9/1392 و نامه شماره 40366/210/92 مورخ 210/10/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات درخصوص انواع موتور دریایی به شرح مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب، مولد های همزمان برق و گرما (CHP) و کشنده های مستعمل با شرایط مندرج در نامه موصوف ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی، نسبت به افزودن اقلام کالای مندرج در نامه های موصوف، به فهرست


اقلام موافقت کلی در بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول نمایند. ضمن اینکه واردات کالاهای مستعمل به استناد فهرست مربوطه
مندرج در موافقت کلی با ارائه ثبت سفارش معتبر و بر اساس صرفاً ارز متقاضی امکان پذیر بوده و از طریق بازارچه های مرزی نیز قابل ورود نمیباشد. بدیهی است جهت تشخیص و انطباق اقلام وارداتی موصوف (انواع موتور دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب و کشنده های مستعمل) با ثبت سفارش ارائه شده، مراتب در هر مورد میبایست از دفتر محترم بررسی و تعیین تعرفه استعلام گردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* بخشنامه مورخ 7/8/1392 در مجموعه هفتگی شماره (936) درج شده است.
________________________________________
* * متن نامه شماره 36328/210/92 مورخ 26/9/1392 اداره مقررات به شرح زیر است :
گمرک ایران – مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
با سلام – پیرو نامه شماره 4280/210/92 مورخ 16/7/1392 و حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 19/9/1392 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بدینوسیله علاوه بر افزودن اقلام مشروحه ذیل به فهرست موافقت کلی واردات کالاهای مستعمل مذکور در نامه فوق الذکر به اطلاع میرساند ، از این تاریخ واردات کلیه اقلام مستعمل به کشور که مجوز ورود از مرجع ذیربط را دریافت میکنند با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط «صرفاً با ارز متقاضی» امکان پذیر میباشد. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج میباشد.
ردیف شرح کالا
1 انواع موتورهای دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب
2 مولد های همزمان برق و گرما (CHP)
سید عباس حسینی – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
* * * متن نامه شماره 40366/210/92 مورخ 21/10/1392 دفتر مقررات به شرح زیر است :
گمرک ایران – مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم – پیرو نامه شماره 36328/210/92 مورخ 26/9/1392 و حسب تصمیم بند (3) صورتجلسه مورخ 28/8/1392 کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بر اساس تفویض اختیار حاصل از تصویب نامه شماره 48853/ت40057هـ مورخ 4/4/1387 هیئت محترم وزیران با ورود کشنده های مستعمل دارای شرایط ذیل موافقت کلی گردید. لازم به یادآوری است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع میباشد.
1 – داشتن حداقل قدرت موتور بالای 500 اسب بخار
2 – توانایی حمل بار (وزن ناخالص) بیش از 200 تن را دارا باشد.
3 – دارا بودن حداقل ظرفیت محورهای آنها برابر مقررات حمل و نقل بار در راهها :
- محور جلو کشنده 8 تن
- محورهای عقب کشنده (منفرد 13 تن و زوج 22 تن)
4 - توانایی حرکت در شیب حداقل 20 درصد با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت در دنده یک یا کرار با بار کامل را دارا باشد.
5 – رعایت سایر ضوابط فنی واردات خودرو بدون شرط داشتن نمایندگی و قدمت سال ساخت و صرفاً با ارز متقاضی
سید عباس حسینی – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/11/10

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لغو الزام تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات
شماره: 208108/92/178465/2471/465 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به مصوبه شماره 147265/ت49867هـ مورخ 12/9/1392 هیئت محترم وزیران و تاکید شورای عالی صادرات در جلسه مورخ 21/10/1392 مفاد بند 5 بخشنامه ردیف 284 مورخ 30/8/1391 موضوع لزوم تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات لغو و نیازی به اخذ و تکمیل فرم مذکور نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/1385 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت
________________________________________* متن نامه شماره 41055/210/92 مورخ 24/10/1392 دفتر مقررات به شرح زیر است :
جناب آقای علیدوستی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات گمرک ایران
سلام علیکم – پیرو نامه شماره 40904/210/92 مورخ 23/10/1392 تصریح مینماید با توجه به مفاد نامه مزبور نیازی به اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان نیست . اما در صورت برقراری جایزه صادراتی، صادرکنندگان برای استفاده از آن باید مستندات لازم دال بر انتخاب و اجرای یکی از گزینه های مندرج در بند 3 مصوبه شماره 147265/ت49867هـ مورخ 12/9/1392 ارائه نمایند.
سید عباس حسینی – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش ماشین آلات راهسازی کوماتسو 2013
شماره: 197240/5498/205/24/440 تاریخ: 9/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 521 مورخ 26/9/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن وتجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی KOMATSU سال 2013 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت محور ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزش گذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش ________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر است:
YEN JAPAN FOB MODEl HYDRAULIC EXCAVATORS
11197295 PC200-7 H / EXCAVATOR
12877204 PC220-7 H / EXCAVATOR
17914830 PC300-7 H / EXCAVATOR
20154710 PC350-7 H / EXCAVATOR
22393539 PC400-7 H / EXCAVATOR
26313327 PC450-7 H / EXCAVATOR
20154710 PC300LC-7 H / EXCAVATOR
25193388 PC400LC-7 H / EXCAVATOR
38555970 PC600-7(B/H) H / EXCAVATOR
50385725 PC750-7(B/H) H / EXCAVATOR
59343140 PC750-7(L/H) H / EXCAVATOR
50385725 PC800-7(B/H) H / EXCAVATOR
90199263 PC1250-7(B/H) H / EXCAVATOR
MOTOR GRADERS
12813117 GD661A-1 MOTOR GRADERS
20611720 GD705A-4 MOTOR GRADERS
DUMP TRUCKS
25626235 HD 255-5 DUMP TRUCKS
36209980 HD 325-6 DUMP TRUCKS
37324666 HD 405-6 DUMP TRUCKS
52366105 HD 465-7 DUMP TRUCKS
66961040 HD 785-5 DUMP TRUCKS
BULLDOZER
20779920 D 65 E - 12 BULLDOZER
24073448 D 85 A – 21 B BULLDOZER
35406270 D 155 A - 2 BULLDOZER
48145846 D 275 A - 5 BULLDOZER
57815568 D 375 A - 5 BULLDOZER
PIPE LAYERS
36766797 D 85 C - 21 PIPE LAYERS
52781093 D 155 C - 1 PIPE LAYERS
59496528 D 355 C - 1 PIPE LAYERS
WHEEL LOADER
7837476 WA 120 - 3 WHEEL LOADER
8733638 WA 180 - 3 WHEEL LOADER
12877204 WA 320 - 3 WHEEL LOADER
13738696 WA 380 - 3 WHEEL LOADER
15943905 WA 420 - 3 WHEEL LOADER
18138609 WA 470 - 3 WHEEL LOADER
25752307 WA 500 - 3 WHEEL LOADER
45907017 WA 600 - 3 WHEEL LOADER
78377912 WA 700 - 3 WHEEL LOADER

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات یک مدل مینی بوس قابل ورود با نشان تجاری JAC MPV
شماره: 207016/205131/113/702/73/466 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 39841/210/92 مورخ 17/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 221695/60 مورخ 15/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص یک مدل مینی بوس قابل ورود با نشان تجاری JAC MPV ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انتطباق آن با مشخصات ماشین الات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات غیر تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 221695/60 مورخ 15/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایران اتومبیل نماینده رسمی JAC کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
JAV MPV چین مینی بوس (M2) M2090 V2 (SUNRAY) HFC2DA1-2C
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000164442 مورخ 18/6/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 6092 مورخ 27/8/92
مجوز سازمان محیط زیست شماره 36612 مورخ 4/10/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LISHIDE
شماره: 207007/92/205144/702/73/467 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 40066/210/92 مورخ 18/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 224332/60 مورخ 18/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LISHIDE ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انتطباق آن با مشخصات ماشین الات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات غیر تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 224332/60 مورخ 18/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت ماشین نماینده رسمی LISHIDE کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
LISHIDE چین بیل مکانیکی چرخ زنجیری LISHIDE SC4608 CUMMINS 6C5.3
LISHIDE SC4608 F1 CUMMINS B5.9-C
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000765047 مورخ 4/8/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 69022 مورخ 24/9/92 و شماره 70193 مورخ 27/9/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام بدهی های بیمه توسعه به گمرکات کشور
شماره: 207706/92/202457/352/73/468 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 202457/109/7 مورخ 17/10/92 معاونت محترم حقوقی و نظارت منضم به تصویر نامه شماره 5075/92/11 مورخ 8/10/92 بیمه توسعه ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید بررسی و مبلغ دقیق و نهایی مطالبات آن گمرک از بیمه مذکور به این مرکز به قید فوریت اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح مشخصات یک مدل بیل چرخ زنجیری
شماره: 211450/92/52/2073/702/73/72 تاریخ: 30/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 40308/210/92 مورخ 21/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 224786/60 مورخ 18/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع اصلاح مدل بیل چرخ زنجیری به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات بیل موصوف با ثبت سفارش ارائه شده و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 224786/60 مورخ 18/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – احتراماً ، پیرو نامه شماره 224070/60 مورخ 17/10/1392 درخصوص اعلام مشخصات شرکت آسان راه البرز ، اعلام میدارد بیل مکانیکی مدل R225LG9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح و اقدامات بعدی ایفاد میگردد.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروهای قابل ورود با نشان تجاری فیات
شماره: 211429/92/171567/791/73/473 تاریخ: 30/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 31950/210/92 مورخ 3/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 174857/60 مورخ 7/8/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان تجاری FIAT بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودروی وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکاتاختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جه اطلاع میباشد. لازم به ذکر است ارائه ثبت سفارش معتبر الزامی میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 174857/60 مورخ 7/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو وارداتی مورد نظر شرکت توسعه بین المللی لوتوس نماینده رسمی FIAT کشور ترکیه در ایران، ارسال میگردد. باتوجه به بند 4 صورتجلسه شماره 168358/60 مورخ 29/7/92 کمیته فنی ضوابط واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
FIAT ترکیه سواری M1 (M2) FIAT NEW DOBLO COMBI 1495CV16V
FIAT NEW DOBLO COMBI MAXI
FIAT NEW DOBLO COMBI 14T-JET NATURAL POWER 16V
FIAT NEW DOBLO COMBI MAXI
ون باری N1 (M2) FIAT NEW DOBLO CARGO
FIAT NEW DOBLO CARGO MAXI 1495CV16V
FIAT NEW DOBLO CARGO
FIAT NEW DOBLO CARGO MAXI 14T-JET NATURAL POWER 16V
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000214314 مورخ 6/6/91
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 48227 مورخ 8/7/92
مجوز سازمان محیط زیست شماره 19831 مورخ 16/5/1392
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/11/03

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تسریع در وصول مطالبات گمرک از شرکت های بیمه
شماره: 206320/109/7 تاریخ: 22/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 93615/109/7/2 مورخ 20/5/92 و نظر به تاکید مقام محترم ریاست کل در جهت تعیین تکلیف سریع تر مطالبات گمرک از شرکت های بیمه طرف قرارداد که به تعهدات خود نسبت به گمرک جمهوری اسلامی ایران عمل ننموده اند، دستور فرمائید با تشکیل کمیته ای متشکل از معاونین اداری و مالی، امور گمرکی، ترانزیت، حقوقی و مسئولین دوایر قضایی – امور مالی – سرویس های ارزیابی و واردات و ترانزیت و کلیه تعهدات شرکت های بیمه ای درخصوص تمامی رویه های گمرکی مرتبط با فعالیت آن گمرک (ترانزیت خارجی – داخلی – ورود موقت، مرجوعی و ....) که به علت عدم ایفای تعهدات صاحبان کالا، میبایست بن های بیمه به حیطه وصول درآید را احصاء آخرین وضعیت پرونده های متشکله را ضمن ارسال مستندات مذکور در بخشنامه فوق الاشاره با امضاء بالاترین مقام مسئول آن گمرک حداکثر تا تاریخ 30/10/92 جهت بهره برداری به دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام نمایند.
بدیهی است عدم پاسخگویی در ملهت مقرر به منزله عدم وجود تعهد یا تضمین ماخوذه ( با سررسید تاریخ گذشته از زمان رسید آن) از شرکت های بیمه در آن گمرک میباشد و مسئولیت عدم اعلام پاسخ دقیق یا بعد از تاریخ مذکور به عهده مسئولین ذیربط آن گمرک خواهد بود. علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی نامه کارمندان اشخاص حقوقی و کارگزاران گمرکی
شماره: 205299/113/737/73/459 تاریخ: 21/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 3 ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهشمند است دستور فرمائید متن زیر به عنوان معرفی نامه کارمندان اشخاص حقوقی و کارگزاران گمرکی مورد پذیرش قرار گیرد:
اینجانب ........ دارای کارت بازرگانی / پروانه کارگزار گمرکی شماره ........ صادره از ........ تعهد مینمایم هرگاه در اثر اعمال آقای ....... به شماره کارت ملی ......... به گمرک جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود یا در اثر تخلف از مقررات گمرکی جریمه ای به وی تعلق گیرد به استناد تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 39 قانون امور گمرکی ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلقه را طبق نظر گمرک پرداخت نمایم.
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص گروه بندی بدهکاران گمرکی
شماره: 204162/2930/109/52 تاریخ: 19/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 202426/2930/109/52 مورخ 17/10/92 بدینوسیله لازم است نتیجه نهایی عملیات پالایش اطلاعات سامانه ماده 7 به صورت جداول سه گانه به شرح:
1 – حذفیات 2 – اصلاحی ها 3 – موارد غیر قابل اصلاح
بهمراه گزارش نهایی به این دفتر اعلام شود. گزارش نهایی باید حاوی مطالب زیر باشد:
1 – تعداد کل رکوردهای بدهکاران گمرکی
2 – تعداد رکوردهایی که نیاز به اصلاح نداشته اند
3 – تعداد رکوردهای حذفی
4 – تعداد رکوردهای اصلاحی
5 – تعداد رکوردهایی که به هیچ وجه قابل اصلاح نبوده اند. بدیهی است گزارش نهایی باید با تایید بالاترین مقام گمرک اجرایی باشد. علیرضا دشتستانی – مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ویرایش اطلاععات بدهکاران گمرکی در سایت اعلامی
شماره: 202095/2930/109/52 تاریخ: 17/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای دستور اکید ریاست محترم کل گمرک ایران مبنی بر ویرایش اطلاعات ماده 7 ، اطلاعات بدهکاران آن گمرک در آدرس
ماده 7Ftp:\uploadazbini
قرار داده شده لذا خواهشمند است دستور فرمائید ظرف مدت 3 روز از تاریخ صدور نامه، کلیه اطلاعات بازنگری شده و پس از حذف رکورد های ترکاری، کدینگ اشخاص ثبت شده بعد از سال 1385 وارد و جهت سالهای قبل از 1385 اطلاعات کارت بازرگانی وارد گردد. بدیهی است مسئولیت پالایش اطلاعات ثبت شده مربوطه در سامانه مستقیماً بر عهده آن گمرک محترم خواهد بود.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ویرایش اطلاعات بدهکاران گمرکی و راه اندازی سامانه اظهار از راه دور
شماره: 205404/92/2930/109/52 تاریخ: 22/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو نامه های شماره 202095/2930/109/52 مورخ 17/10/92 و 204162/2930/109/52 مورخ 19/10/92 و با توجه به حساسیت موضوع و تاکیدات مقام محترم ریاست کل برای ویرایش اطلاعات سامانه ماده 7 به منظور راه اندازی سامانه اظهار از راه دور خواهشمند است دستور فرمائید نتیجه اقدامات را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 23/10/92 طبق جداول ارسالی جهت جمع بندی نهایی به این دفتر اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام بموقع مسئولیت عواقب بعدی بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. مجتبی شیشه چی ها – مدیرکل بازبینی و حسابرسی

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام بدهی شرکت های بیمه به گمرکات کشور
شماره: 207265/92/198995/5725/307/73/464 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 198995/661/1140/109/54 مورخ 14/10/1392 معاونت محترم حقوقی و نظارت ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید آمار دقیق مطالبات آن گمرک از شرکت های بیمه در رویه های مختلف به قید فوریت به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص فهرست خودرو های مجاز وارداتی
شماره: 2011068/92/200567/702/73/451 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 103638/92/90019/702/73/55 مورخ 2/6/92 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 5616/210/92 مورخ 25/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 241975/60 مورخ 25/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای مجاز وارداتی به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال مگیردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی از هر حیث با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* بخشنامه مورخ 2/6/1392 در مجموعه هفتگی شماره (926) درج شده است.
* * متن نامه شماره 193331/60 مورخ 4/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – عطف به نامه شماره 4685/210/91 مورخ 11/9/91 لیست خودروهای سواریcc 2500 به شرح مندرج در جدول ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور تاریخ ثبت سفارش
MITSUBISHI ژاپن M1 4wd MITSUBISHI ASX1(CVT) 4B16 (1998cc) پایان سال 91
VOLVO سوئد Cupe سواری C20 T5 3/11/92
C20 (2500cc)
C20 (1995cc)
Honda سوئد سواری (M/T) (A/T) سواری (M/T) (A/T) 18VETEC (1798cc) 27/10/92
Toyota ژاپن سواری (A/T) Lexus ct200H (CVT) ZR.FRE(1798cc) پایان سال92
PREVIA 18Z-FE(1395cc)
CAMRY 18R-FE(2500cc)
BMW آلمان سواری (A/T) X1 18i sdrive (CUV) N4062CB(1995cc) پایان سال 92
X1 20i sdrive (CUV) N20320A(1997cc)
X1 20i sdrive (CUV) N20320A(1997cc)
X1 28i xdrive (CUV/AWD) N20B20A(1997cc)
X3 20i xdrive (4WD) station Wagon N20B20A(1997cc)
Y3 25i xdrive (4WD) N4062CB(1997cc)
Z4 20i xdrive (Cabrio) N20B20A(1997cc)
Z4 28i xdrive (Cabrio) N20B20A(1997cc)
320i (sedan) N20B20B(1997cc)
326i (sedan) N20B20A(1997cc)
520i (sedan) N2B20B(1997cc)
526i (sedan) N20B20A(1997cc)
ALFA ROMEO ایتالیا سواری MITO 1.4 (M/T) 655A2000(1398cc) 20/10/91
MITO 1.4 (A/T) 955A7000(1398cc)
MITO 1.4 (M/T) 940A2000(1398cc)
MITO 1.4 (A/T) 940A2000(1398cc)
ALFA MITO (M/T) CUPE
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودرو کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA
شماره: 201392/92/174661/702/73/450 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 32631/210/92 مورخ 5/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 193331/60 مورخ 4/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال مگیردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی از هر حیث با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 193331/60 مورخ 4/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ماموت نماینده رسمی SCANIA کشور سوئد در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
SCANIA سوئد کشنده نیمه تریلر N30 G360LA4*2 DC13104
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000111607 مورخ 26/4/92
مجوز سازمان محیط زیست شماره 26181 مورخ 29/7/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 57887 مورخ 14/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص واردات لودر بکهو با نشان تجاری هیوندا
شماره: 201067/92/183495/791/73/452 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 34710/210/92 مورخ 17/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 202801/60 مورخ 17/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات لودر بکهو مدل H940S با نشان تجاری HYUNDAI ساخت کشور کره جنوبی بنام شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات و ضوابط ثبت سفارش ارسال مگیردد. ضمناً ترخیص ماشین راهسازی موصوف منوط به تعیین ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و ابلاغ به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 202801/60 مورخ 17/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین الات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی لودر بکهو HYUNDAI H 940 S PERKINS 1104C – 44T
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000592466 مورخ 12/10/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 61266 مورخ 28/8/92
ضمناً با توجه به نامه شماره 31585/210/92 مورخ 29/8/92 آن سازمان به پیوست پرایس لیست لودر بکهو جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه
________________________________________
* متن نامه شماره 61266 مورخ 28/8/92 سازمان ملی استاندارد و جدول آن به شرح زیر است:
مدیرکل محترم صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه
سلام علیکم – احتراماً بازگشت به نامه شماره 183601/60 مورخ 18/8/92 درخصوص واردات یک مدل لودر بکهو ساخت شرکت HYUNDAI توسط شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ، به استحضار میرساند بر اساس گزارش شرکت بازرسی با شماره 296/92/م مورخ 21/8/92 ، ثبت سفارش مدل به شرح زیر از نظر این اداره کل با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع میباشد. شایان ذکر است اعتبار این برنامه یکسال پس از تاریخ صدور بوده و ترخیص محصولات مورد نظر از گمرکات کشور باید با اخذ تاییدیه از این اداره کل صورت پذیرد.
نوع ماشین مدل ماشین نام تجاری و نوع موتور وزن کاری ( Kg) کشور سازنده
لودر بکهو HYUNDAI H 940 S PERKINS 1104C – 44T 8136 کره جنوبی
فریدون بلغاری – مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری هیوندا
شماره: 201242/92/457 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 37518/210/92 مورخ 3/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 209141/60 مورخ 25/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودرو وارداتی با نشان تجاری HYUNDAI با رعایت آئیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 209141/60 مورخ 25/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو وارداتی مورد نظر شرکت آسان موتور نماینده رسمی HYUNDAI مطابق کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی سواری هاچ بک M1 (A/T) VELOSTER G4FD (1591cc)
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112281 مورخ 20/10/91
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 63378 مورخ 5/9/92
مجوز شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شماره 94573 مورخ 25/2/1392 تا پایان سال 92 معتبر است
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SHANTUI
شماره: 205187/203010/702/73/461 تاریخ: 21/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 39171/210/92 مورخ 15/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 220569/60 مورخ 14/10/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SHANTUI ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انتطباق آن با مشخصات ماشین الات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات غیر تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 220569/60 مورخ 14/10/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت واژه ماشین زاگرس نماینده رسمی SHANTUI کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
SHANTUI چین بیل مکانیکی چرخ زنجیری SHANTUI SE 360 CUMMINS 6C8.3
SHANTUI SE 220 CUMMINS B5.9-C
بلدوزر SHANTUI SD 2.3 CUMMINS NT855C280S10
SHANTUI SD 4023 CUMMINS KTA19-C525
لودر چرخ لاستیکی SHANTUI SD 1702 CUMMINS SC11CB220G2B1
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000770018 مورخ 9/9/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 72781 مورخ 9/10/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص درصد ساخت داخل شرکت رنو پارس و مطالبه کسر دریافتی از شرکت مزبور
شماره: 202144/92/176868/704/73/453 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 167738/92/99/146099/58021/702/73/396 مورخ 2/9/1392 و بخشنامه شماره 133005/92/129614/702/72/73/397 مورخ 2/9/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 220349/60 مورخ 14/10/1392 وزیر صنعت معدن و تجارت درخصوص قطعات وارده خودروهای تندر و ساندرو توسط شرکت رنو پارس ارسال میگردد. خواهشمند است با توجه به نیاز شرکت های خودرو ساز به قطعات وارده دسور فرمائید با رعایت بخشنامه های شماره 133005/92/129614/702/103/319 مورخ 10/7/1392 و 146099/92/58021/702/73/167/الف مورخ 29/7/92 و ضمن کم لن یکن نمودن بخشنامه های فوق الاشاره تا اطلاع ثانوی با قطع مرور زمان قانونی به میزان تفاوت حقوق ورودی مندرج در فصل 98 تا حقوق ورودی تعرفه اختصاصی قطعات وارده و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمایید در ضمن دقت فرمایید در صورت واردات کالاهای ساخت داخل مندرج در فهرست IPI ابلاغی توسط شرکت مذکور یا سایر واردکنندگان مراتب را ضمن جلوگیری از ترخیص با این مرکز مکاتبه نمایید. بدیهی است در صورت ورود قطعات منفصله بصورت کامل و فول CKD کالای وارده مشمول پرداخت حقوق ورودی خودرو میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی نمونه برداری از اسباب بازی های وارداتی و کنترل مجوزهای مربوطه
شماره: 201109/92/164374/113/461/73/456 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 294376/190795/113/461/73/365 مورخ 24/12/1388 و بخشنامه شماره 200563/155986/113/461/73 مورخ 28/9/89 و 77657/38358/103/461/73/121 مورخ 18/4/1390، به پیوست تصویر نامه شماره 3838/92/ص مورخ 19/8/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای اسباب بازی و بازی های رایانه ای جهت اطلاع و اقدام لازم درخصوص بند (2) و (4) و ماده (17) دستورالعمل و رعایت کامل مفاد بخشنامه های پیروی فوق الذکر ارسال میگردد. ضمناً بپیوست تصویر نامه شماره 933-210/92 مورخ 23/2/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، منضم به تصویر نامه شماره 4434/600 مورخ 22/2/1392 دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی ارسال و اعلام میدارد رعایت مفاد بخشنامه های ردیف 231 و 286 سال 1382 (موضوع اخذ مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هنگام ترخیص اسباب بازی وارداتی) از اسباب بازی های وارداتی و چگونگی کنترل مجوزهای صادره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشخصات مجوزهای صادره) کماکان الزامی میباشد . شایان ذکر است ابلاغ این بخشنامه به کلیه گمرکات صرفاً جهت اطلاع میباشد و ترخیص کالاهای اسباب بازی وارداتی با رعایت کلیه بخشنامه های فوق الذکر کماکان صرفاً توسط گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای اسباب بازی وارداتی با رعایت کلیه بخشنامه فوق الذکر کماکان صرفاً توسط گمرکات اختصاصی ترخیص اسباب بازی موضوع بخشنامه صدرالذکر و اصلاحات بعدی آن شامل گمرکات : تهران – امانات پستی – نمایشگاه ها – شیراز – اصفهان – مشهد – سهلان – ارومیه – فرودگاه امام خمینی (ره) – شهید باهنر – بندر امام خمینی (ره) – بوشهر – گناوه – بندر انزلی – کیش – قشم – چابهار – خرمشهر – آبادان – جلفا و بندر لنگه مجاز میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ممنوعیت واردات وسایل و ابزار ترویجی مرتبط با سیگار الکترونیکی
شماره: 204203/92/199809/113/73/458 تاریخ: 21/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 38736/210/92 مورخ 11/10/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ممنوعیت واردات هرگونه وسایل و ابزار ترویجی مرتبط با سیگار الکترونیکی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد مندرج در نامه موصوف و رعایت کامل مقررات لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح بخشنامه قبلی سازمان ملی استاندارد
شماره: ÷/92/184428/113/73/460 تاریخ: 21/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 177130/92/412 مورخ 12/9/92 به پیوست تصویر نامه شماره 68263 مورخ 20/9/92 معاون محترم نظارت بر اجرای استاندارد، سازمان ملی استناندارد به انضمام چهار برگ فهرست مربوطه ارسال و اعلام میدارد :
1 – تعداد 49 ردیف کالای مشمول استاندارد اجباری به شرح جدول شماره یک، از فهرست 1887 ردیف تعرفه موضوع بخشنامه پیروی از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میشود.
2 – تعداد 5 ردیف تعرفه به شرح جدول شماره دو نیز از فهرست 1887 ردیف کالای موضوع بخشنامه پیروی حذف میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی
شماره: 201371/92/198266/740/73/449 تاریخ: 16/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 38064/210/92 مورخ 7/10/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان


توسعه تجارت ایران بانضمام تصویر نامه شماره 6267/6/92 مورخ 3/10/1392 دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی به همراه یک برگ شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی با پوست سخت از کشورهای هندوستان و چین جهت اقدام برابر مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________* متن نامه شماره 730/16338 مورخ 11/9/1392 سازمان حفظ نباتات به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم – احتراماًٌ، با عنایت به بررسی های انجام شده درخصوص شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی تفت داده شده با پوست سخت جهت مصارف خوراکی از کشورهای پین و هند شرایط قرنطینه ای واردات محصولات مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و از فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای زیاد به فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط منقل گردیده است. لذا انجام واردات آنها مربوط به رعایت کامل شرایط قرنطینه ای اعلامی مربوطه که به پیوست این نامه و ممهور به مهر سازمان است و نیاز به بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه گیاهی در مورد ورودی و گمرک ترخیص کننده میباشد.
فتوحی - رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
________________________________________
* * متن شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی با پوست سخت (تفت داده شده) از کشورهای هند و چین به شرح زیر میباشد :
1 – اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء
2 – محموله بایستی در کشور مبداء با روش مناسب خاک زدایی و بو داده شود.
3 – در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
4 – محموله باید عاری از بقایای گیاهی بذور علف هرز ، حشرات زنده و علائم بیماری های گیاهی باشد.
5 –ارائه گواهی بهداشت گیاهی منطبق با مطابق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر اینصورت مسئولیت عواقب مترقبه به عهده واردکننده خواهد بود
6 – پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7 – در صورتیکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد ، میبایست دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re-Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
8 – در صورتی که انجام هر یک از بندهای فوق در کشور مبداء مقدور نباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.
تذکر : شرایط اعلام شده بر طبق ماده 11 قانون حفظ نباتات و درخصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و واردکننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به واردات میباشد.

 


بخشنامه 1392/10/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی اقدام در رابطه با اصلاح حقوق ورودی برخی از کالاها از 2% به 4%
شماره: 206769/92/463 تاریخ: 23/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/1392 و به استناد بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390 و در اجرای تصویب نامه شماره 156709/49939 مورخ 4/10/92 هیات محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره 38777/210/92 مورخ 11/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و مراتب جهت اقدام از تاریخ 5/10/1392 به شرح ذیل اعلام میگردد :
1 – حقوق ورودی کلیه ردیف های تعرفه که ماخذ حقوق ورودی آنها در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات سال جاری 2% ارزش تعیین شده است به ماخذ 4% افزایش می یابد.
2 – حقوق ورودی سایر اقلام وارداتی بدون افزایش، به میزان 4% به عنوان حقوق گمرکی و مابقی به عنوان سود بازرگانی برابر ماخذ مقر در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات، به روال قبل قابل وصول میباشد.
3 – در مواردیکه بر اساس مقررات به سود بازرگانی کالاهای وارداتی تخفیفی تعلق گیرد (از جمله تخفیف مناطق محروم، تخفیفات ترجیحی و ...) پس از کسر 4% به عنوان حقوق گمرکی، تخفیف را سود بازرگانی به صورت ذیل محاسبه و اعمال نمایند.
درصورتیه ارزش سیف کالا 100 ریال و حقوق ورودی 50 درصد و تخفیف منطقه محروم 20 درصد سود بازرگانی باشد.
ماخذ سود بازرگانی 46 درصد = (4 درصد حقوق گمرکی – 50 درصد حقوق ورودی)
سود بازرگانی بدون اعمال تخفیف 460 ریال = 46 درصد × 1000 ریال
سود بازرگانی با اعمال تخفیف 368 ریال = 20 درصد (تخفیف منطقه) – 460
حقوق ورودی با اعمال تخفیف 408 ریال = 40 ریال (حقوق گمرکی) + 368 ریال (سود بازرگانی با اعمال تخفف)
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/19

استعلام نظر گمرک ایران در رابطه با سامانه انتخاب مسیر
شماره: 197938/253/22 تاریخ: 11/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به دستور اکید مقام محترم ریاست کل مبنی بر تشکیل کمیته بازنگری ضوابط «سامانه انتخاب مسیر» و شروع به کار معاونت «مدیریت اطلاعات گمرکی» در این دفاتر با اولویت قرار دادن «مدیریت ریسک» مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت، نسبت به ارسال پیشنهادات آن گمرک درخصوص به روز رسانی ضوابط سامانه انتخاب مسیر اظهارنامه ، اقدامات لازم معمول گردد.علی بدیعی مفردنیا – مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی توسط شرکت داد تجارت قابوس گلستان
شماره: 198642/92/446 تاریخ: 11/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 136 مورخ 4/4/1392 موضوع اعلام خوشنامی شرکت داد تجارت قابوس گلستان اعلام میدارد با عنایت به اعلام نتایج واصله از سوی کارگروه فنی استاندارد درخصوص تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی اظهاری شرکت مزبور در گمرک اصفهان، تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391 معاونت محترم فنی و ا مور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت های فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن شرکت دانتکس به استفاده از تسهیلات صدور مواد نفتی
شماره: 198638/92/444 تاریخ: 11/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست نامه شماره 2301/92/ص مورخ 18/4/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مجاز بودن شرک تولیدی دانتکس به استفاده از تسهیلات جهت صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری شرکت مذکور تا تاریخ 18/4/1393 ارسال میگردد. شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شمول تسهیلات صادرات مواد نفتی به شرکت پرسا ادیب پویا
شماره: 185393/92/582/859/71/425 تاریخ: 23/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل صدور فرآورده های نفتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصویر نامه شماره 4002/92/ص مورخ 13/9/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص معرفی شرکت تولیدی پارسا ادیب پویا جهت استفاده از تسهیلات موصوف تا تاریخ 13/9/1393 ارسال و اعلام میدارد : شرکت مذکور صرفاً مجاز به استفاده از این تسهیلات جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری خود می باشند. شایسته است دستور فرمایید مراتب را به مرکات و واحدهای تابه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری رنو
شماره: 198742/92/174657/702/73/447 تاریخ: 14/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 32280/210/92 مورخ 4/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 193197/60 مورخ 4/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری RENULT به شرح مندرج درنامه فوق الذکر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعاست کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرود بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 193197/60 مورخ 4/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت نگین خودرو نماینده رسمی RENAULT کشور فرانسه در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
RENAULT فرانسه سواری (M1) , (M/T) , (A/T) DUSTER STATION WAGON (SUV)4*2 F1R (1998cc)
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000534876 مورخ 17/11/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 56678 مورخ 11/8/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 27148 مورخ 5/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LISHIDE
شماره: 198307/185214/702/73/443 تاریخ: 11/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 35013/210/92 مورخ 19/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 193394/60 مورخ 4/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LISHIDE با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع واقام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 193394/60 مورخ 4/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت نماینده رسمی LISHIDE کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
LISHIDE چین بیل مکانیکی چرخ زنجیری LISHIDE SC 3608 CUMMINS 6CTAA8.2
LISHIDE SC2608 EL CUMMINS 6BTAA5.9
لودر چرخ لاستیکی LISHIDE CL 956.3 SC11CB220G2B7
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000765047 مورخ 4/8/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 58616 مورخ 18/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری لکسوس قابل ورود
شماره: 197373/92/172747/702/73/441 تاریخ: 9/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 32243/210/92 مورخ 4/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 93850/60 مورخ 16/4/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودرو وارداتی با نشان تجاری لکسوس به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال مگیردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 93850/60 مورخ 16/4/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – با توجه به چهل و هشتمین جلسه کمیته فنی واردات خودرو مورخ 8/4/1391 (طی نامه ارسالی 90663/60 مورخ 11/4/92)، به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو وارداتی مورد نظر شرکت ایرتویا نماینده رسمی TOYOTA مطابق کشور ژاپن در ایران، ارسال میگردد. را ارائه مشخصات خودرو و مشخصات مجوزهای مربوطه، به شرح جدول ذیل، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
TOYOTA ژاپن سواری M1 LEXUS ES250 (A/T) 2AR-FE (2494cc)
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000299617 مورخ 10/2/92 تا 10/2/93 معتبر است
مجوز سازمان محیط زیست شماره 9470 مورخ 22/3/92 که تا اطلاع ثانوی معتبر است
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 19737 مورخ 22/3/92 تا پایان سال 1392 معتبر است
مجوز شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شماره 94573 مورخ 25/2/1392 تا پایان سال 92 معتبر است
خاطر نشان میسازد با توجه به مفاد مجوزهای چهارگانه فوق مهلت ثبت سفارش خودرو یاد شده تا تاریخ 269/12/92 میباشد.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی تعامل با شرکت های حمل و نقل موضوع بخشنامه
شماره: 178119/92/758/22/55 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 147885/92 مورخ 1/8/92 با توجه به ارسال مستندات و اعلام گمرک اجرایی و بررسی پرونده های شرکت های زیر مقتضی است دستور فرمائید تغییرات مورد اشاره مطابق با بندهای زیر صورت پذیرد:
1 – شرکت حمل و نقل بین المللی آبانراه طوس با توجه به اعلام جرم قاچاق پوشاک در گمرک یزد در بند 2 لحاظ میگردد.
2 – شرکت حمل و نقل بین المللی سورنا ترابر شرق با توجه به اعلام جرم قاچاق گمرک پیرانشهر در بند 2 لحاظ میگردد.
3 – شرکت حمل و نقل بین المللی بتا بار بین الملل با توجه به صدور حکم محکومیت مرجع قضایی در بند 1 لحاظ می گردد.
4 – شرکت حمل و نقل بین المللی بهران کالا و صحرا ترابر با توجه به تعهد شرکت بابت تودیع ضمانت نامه بابت پرونده های متشکله، انجام تشریفات ترانزیت تا پایان مهلت بخشنامه با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
5 – شرکت حمل و نقل بین المللی آراسته اندیش با توجه به پرداخت جرائم متعلقه، انجام تشریفات ترانزیت تا پایان اسفند ماه سال 1392 با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
6 – کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی مندرج در بند * بخشنامه فوق الذکر به منظور بررسی پرونده های متشکله تا پایان مهلت بخشنامه مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود.
علیرضا دشتستانی – مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح بخشنامه قبلی موضوع ضوابط صدور کالا در رابطه با ضایعات پلیمری
شماره: 199787/92/448 تاریخ: 14/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به نامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استعلام بعمل آمده، به پیوست تصویر نامه شماره 37907/210/92 مورخ 7/10/1392 آن دفتر ارسال واعلام میدارد توضیحات مندرج در ردیف 17 جدول شماره 2 بخشنامه ردیف 301 مبنی بر «ضایعات پلیمری» به شرح ذیل :
«ضایعات پلیمری به استثناء ضایعات CD کامل، شکسته شده یا نشده و آسیاب نشده» اصلاح میشود.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه استاندارد در صورت تایید ماهیت و مطابقت آن با اظهار نسبت به مورد اقدام و مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/1385 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اینکه صادرات شیر خشک صنعتی با تایید آزمایشگاه نیاز به مجوز موردی ندارد
شماره: 198641/92/445 تاریخ: 11/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به نامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و استعلام بعمل آمده، به پیوست تصویر نامه شماره 34704/210/92 مورخ 17/9/1392 آن دفتر ارسال و اعلام میدارد با توجه به اینکه تعرفه 04021090 مندرج در ردیف 3 جدول شماره 3 بخشنامه ردیف 301 مشمول ردیف تعرفه شیر خشک اطفال نمی باشد، تعرفه یاد شده از ردیف 3 جدول بخشنامه پیش گفت حذف گردید. بنابراین ، کالای صادراتی «شیر خشک صنعتی» در هر مورد پس از اخذ نظر آزمایشگاه درخصوص ماهیت کالا مبنی بر اینکه شیر خشک اطفال نمیباشد مشمول اخذ مجوز موردی برای صادرات نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مورد اقدام و مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/1385 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اخذ مابه التفاوت از محصولات نفتی صادراتی
شماره: 197030/92/747/859/71/439 تاریخ: 9/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن لغو بخشنامه های ردیف 217 مورخ 9/5/1392 و 408 مورخ 10/9/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 36778/210/92 مورخ 27/9/92 دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/1392معاونت محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد :
بر اساس بند 2 صورت جلسه مورخ 13/9/92 شصت و نهمین کمیته تخصصی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتیروشیمی ضممیه نامه پیوستی، در زمان صدور محموله های نفتی توسط شرکت های تولیدی، در صورتیکه مواد اولیه مورد مصرف در محصول نهایی از شرکت های پخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی خریداری شده باشد (عدم خرید از رینگ بورس صادراتی) پرداخت مبلغ 5% مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های نفتی مورد مصرف در فرآورده های صادراتی مایع نفت و گاز و پتروشیمی فاقد مستند قانونی میباشند. ضمناً تاکید میگردد گمرکات اجرایی در زمان اظهار این محمولات جهت صادرات، ملزم به اخذ اسناد تامین مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله صادراتی ، صادره از مراجع رسمی (شرکت نفت ، پالایشگاه ها و پتروشیمی های معتبر ) با رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره این دفتر میباشند. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده وبر حسن اجرای ان ظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو
شماره: 196487/92/190107/91/73/442 تاریخ: 8/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 36382/210/92 مورخ 26/9/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام تصویر نامه شماره 730/15136 مورخ 27/8/1392 سازمان حفظ نباتات – وزارت جهاد کشاورزی و یک برگ شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو از کشور صربستان جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات
________________________________________
* متن نامه شماره 730/15136 مورخ 27/8/1392 سازمان حفظ نباتات به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم – احتراماًٌ، با عنایت به درخواست های واصله و بررسی های انجام شده درخصوص شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو (prunus domestica) جهت مصرف خوراکی از کشور صربستان به استحضار میرساند واردات مورد فوق از کشور مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط بوده و انجام واردات آن منوط به رعایت کامل شرایط اعلامی که به پیوست این نامه و ممهور به مهر سازمان میباشد و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده میباشد.
فتوحی - رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
________________________________________
* * متن شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو (Prunus domestica) به شرح زیر میباشد :
1 – اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء
2 – ضد غفونی کردن با گاز فسفین با دز 1 – 5/1 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از 15 درجه سانتیگراد به مدت 5 روز در شرایط اتمسفریک (MAP) در کشور مبداء
3 – حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمیباشد.
4 – ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت کشور مبداء مطابق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در گمرک الزامی میباشد.
5 – محموله باید در بسته بندی های غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ، کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6 – چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتیکه بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه آلودگی را از بین برد ، محموله به هزینه صاحب کالا ضد عفونی میشود و در غیر اینصورت ، محموله عودت یا امحاء خواهد شد (توضیحاً چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاده شود مباطق ضوابط بین المللی، کلا عودت یا امحاء میگردد)


7 – پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر : شرایط اعلام شده بر طبق ماده 11 قانون حفظ نباتات و درخصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و واردکننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به واردات میباشد.

 


بخشنامه 1392/10/11

اصلاح تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات
شماره: 146150/ت49515هـ تاریخ: 10/9/1392
گمرک……
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/1392 به شرح زیر اصلاح میگردد:
1 – در بند های (3) و (6) عبارت «با رعایت تبصره های (3) و (4) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» به ترتیب بعد از عبارت های «اجازه داده میشود» و «مجاز است» اضافه میشود.
2 – جزء (ب) بند (7) لغو میشود. اسحق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابطال یک فقره ثبت سفارش بنام شرکت مهیا تجارت امواج فارس
شماره: 191222/92/180355/618/73/436 تاریخ: 30/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به نامه شماره 130167/100 مورخ 17/9/92 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و نامه شماره 24047/210/92 مورخ 12/9/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابطال ثبت سفارش شماره 9709353 مورخ 5/6/1392 به نام مهیا تجارت امواج فارس اقدام لازم مبذول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و تجارت

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی امضاهای مجاز در رابطه با صادرات و واردات مواد دخانی
شماره: 31090/92/68 تاریخ: 24/2/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 50030/60 مورخ 18/2/1392 معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، منضم به نمونه امضاء آقایان محمد مهدی فرشچی موحد و مهدی نوذری به ترتیب به عنوان «رئیس » و «سرپرست معاونت بازرگانی» مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت امضاء و صدور مجوز ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی دخانی جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را وفق بخشنامه شماره 322715/833/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام آمار صادرات قطعی فرآورده های مایع نفت و گاز
شماره: 150178/92/359 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به اینکه بررسی صادرات فرآورده های نفتی در دستور میباشد، خواهشمند است دستور فرمائید ظرف مدت چهار روز کاری نسبت به ارسال آمار صادرات قطعی فرآورده های مایع نفت و گاز مربوط به سال های 1390، 1391 و 6 ماهه سالجاری (به تفکیک شماره کوتاژ و تاریخ ، نام صادر کننده، نوع کالا، وزن خالص محموله و ارزش) به این دفتر اقدام لازم معمول نمایند. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست اتومبیل های SSANGYONG کره جنوبی سال 2014
شماره: 167860/7402/206/24/394 تاریخ: 2/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 515 مورخ 11/8/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل اتومبیل هاSSANGYONG سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت رامک خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
CFR Bandar Abbas Freight Charge FOB Korean Port TYPE – Engine TYPE and Transmission
USD 15148 USD 700 USD 14448 Actyon Gasolione A/T 2300cc
USD 12958 USD 700 USD 12258 Actyon Gasolione M/T 2300cc
USD 21578 USD 700 USD 20787 Rexton Gasolione A/T 3200cc
USD 18677 USD 700 USD 17977 Kyron Gasolione A/T 3200cc
USD 17241 USD 700 USD 16541 Kyron Gasolione M/T 2300cc
USD 19207 USD 700 USD 18507 Rodius Gasolione A/T 3200cc
USD 16126 USD 700 USD 15426 Korando Gasolione M/T – STD 2000cc
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش فولکس واگن پاسات
شماره: 171306/8755/206/24/402 تاریخ: 5/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 518 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری فولکس واگن مدل ABt - PASSAT 2476 سی سی سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت آراد خودروی هرمز معادل 17500 یورو فوب تعیین میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری کاترپیلار
شماره: 189006/92/177959/702/73/432 تاریخ: 26/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 33154/210/92 مورخ 9/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 194432/60 مورخ 5/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری CATERPILAR بر اساس مفاد مندرج در نامه های موصوف ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات ماشین آلات وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جت اطلاع میباشد. فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 194432/60 مورخ 5/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ماشین سنگین آریا نماینده رسمی CATERPILAR کشور سوئیس در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
CATERPILAR سوئیس بیل مکانیکی چرخ زنجیری CATERPILAR 349 D CAT CIBACTRT
گریدر CATERPILAR 160 K CAT C7ACERT
دامپتراک CATERPILAR 777 F
CAT C32 ACERT

CATERPILAR 777 G
لودر چرخ لاستیکی CATERPILAR 992 K
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000110375 مورخ 6/3/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 60927 مورخ 27/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری رنو
شماره: 189008/92/183491/702/73/431 تاریخ: 26/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 34820/210/92 مورخ 18/9/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام تصویر نامه شماره 202914/60 مورخ 17/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری RENULT با رعایت کامل ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال مگیردد. ضمناً ترخیرص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد. فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 202914/60 مورخ 17/9/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آریا دیزل نماینده رسمی RENAULT کشور فرانسه در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
RENAULT فرانسه کامیون PERMIUm 440.19 T 4*2 DXI 11440- EC01
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000103831 مورخ 15/7/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 31312 مورخ 5/9/92
مجوز سازمان ملی استاندارد شماره 47037 مورخ 6/7/92 (ردیف8) و شماره 899202 مورخ 9/12/92 (ردیف 13 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست اتومبیل های سواری GEELY سال 2014
شماره: 189682/8402/206/24/434 تاریخ: 27/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 521 مورخ 26/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های GEELY سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت جلیران موتور به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
CFR Bandar Abbas (US $) OCEAN Freight (US $) FOB (US $) MODEL DESCRIPTION
9854 853.30 9000.7 GEELY EMGRAND 7 MT 1808 cc
9810 809.20 9000.8 GEELY EMGRAND 7 RV MT 1808 cc
10975 853.30 10121.2 GEELY EMGRAND 7 CVT 1792 cc
10930 809.20 10120.8 GEELY EMGRAND 7RV CVT 1792 cc
14900 990.50 13909.5 GEELY EMGRAND X7 AT 2378 cc
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیونت MIGHTY سال 2013
شماره: 1896769/5555/222/24/435 تاریخ: 17/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 521 مورخ 26/9/1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیونت MIGHTY سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل معادل 27800 دلار فوب تعیین میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری کامیونت وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرکت های حمل و نقل
شماره: 191963/758/22/55/177 تاریخ: 1/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام- در اجرای مفاد بند 3دستورالعمل شماره 192165/726/904/55/348 مورخ 26/9/1390مقام محترم ریاست کل، اختیارات حاصله از بند 3 – 5 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و ماده 109 آ.ا.ق.ا.گ و پیرو بخشنامه شماره 60476/758/22/55/406 مورخ 6/4/1391 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/1390 معاونت محترم اداری مالی وقت، مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت، تعدادی از شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی میباشند، به شرح زیر اقدام شود:
با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش ذیل جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام میگردد. شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقلی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی یا ردیف بلاتکلیف بوده، لیکن نام آن در فهرست ذیل لحاظ نگردیده، به استناد بند 1 قسمت د/1 مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 مورخ 30/7/1391 به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.
الف – فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه نامه 103561/92 مورخ 2/6/92) در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\transport.irica.gov.ir یا http://81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است و گمرکات میبایستی قبل از پذیرش اظهارنامه مراتب را از سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز بودن فعالیت اقدام نمایند.
ب – در اجرای بخشنامه شماره 53710/21/726/604/55/59 مورخ 26/3/92 ضروری است گمرکات مبداء و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.
ج – این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ 1/10/92 لغایت پایان بهمن ماه معتبر میباشد.
1– فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا، بصورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی میباشد. ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنه تیر) با هماهنگی این دفتر مجاز میباشد.
الف آرین ترابر، آهو پاراه، ابر ترابر طوس، آراسته اندیش، ایران هجرت، ایمان بار ، سامان راه بهاوران، امتداد زنجیر پایدار، اختر بار تبریز، ایساتیس رانان، اروان تردد
ب بار فرابری گسیل، بردبار ترابر، بتا بار بین الملل
پ پیشگامان جاده دریا، پارسیان پیک، پیشرو ترابر
ت تهران کاروان، تربوه ، تندروبار، تش آوا
ج جاده ابریشم خلیج فارس، جهان مهر ترابر، جواهر نگار طوس، جاده رانان مرند، جامع کاروان
چ چکاوک سبز
ح حاوی بار تهران
ر ره گستر خراسان، راهداران تهران، راهیان طور، رهروان خراسان، رهبار، راهپاد عصر جدید
ز زورق دریا
س سریران ترابر، ساربان گستر سبلان
ط طلایه داران میرسعید
ف فارسان ترابر
ق قلعه بار تبریز
گ گلریز
م میثاق ظفر تبریز، ماد ترابر ایرانیان، متین رو
و والا راه ترابر، واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر
2 – شرکت های حمل و نقلی که پذیرش اظهار نامه ترانزیت صرفا ً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/1390 معاونت اداری مالی وقت (ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی) امکان پذیر می باشد.
الف اوشن واید، ایران اروپا، آرین پویا، آزاد بار آرمان، آسا، الماس بران شرق، اتحاد نیکو بندر، امید بار بندر، ایران کانتینر، آروان تردد، آتیه، اسرع ترابر، آبروان بار، آریا ترابر ایرانیان، آذران انرژی آریا، اخوان تربر طوس (فکور ترابر سابق)، آتشپا، ایران ویچ
ب باربان پارس، باریاب، باغ ابریشم اصفهان، بزرگ امید، بادپا اردبیل، باررسان، بارجو، بهفرد ترابر، بنادر کشتیرانی هرمزگان، بیداران شب، بهران کالا
پ پاریز بار، پرتو گذر بندر، پگاه بار خوزستان، پرشیا رعد، پرتو ترابر، پاسارگاد، پاک ره پویان، پیک راهیان خراسان، پروا ترابر ماکو، پاسارگاد، پیلپاراه
ت تیز گامان جهان، ترناس، تندر تیر، تیر گستر، تاید واتر، تابان ترابر، توسعه ریحان، تیهو ترابر، ترنم تبریز، تهران (تا تاریخ 4/10/92 مهلت استفاده از این بیمه ترانزیت را دارد)
ج جمهوری اسلامی
خ خدمات دریایی و کشتیرانی، خط آبی شرق، خدمات بار فرابری گسیل
د دنبالراه ، دلتا ترابر،
ر ره پیشه طوس، راه دور، رابط، رادکار ، راه طولانی، رهروان آسیا
ز زرین رکاب ، زمرد
س سندبار ترابر، سفیر پیشرو آرمان، سازمان تعاون صنعت نفت، سارا بار، سهند ترابر، سورن ترابر، سبز آرنگ مهر، سپهران ترابر، سلمان ترابر طوس
ش شایسته سیر، شباهنگ ترابر، شقایق ترابر پیروز، شکیبا شبدیز، شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان)
ط طلایه داران غذیرزنگان
ف فخر پویا، فرنوش ترابر، فاخر ترابر تبریز
ک کران متحد، کویررانان طوس، کولاک راه اندیشه، کالجار، کشتیرانی دریای خزر، کشتریانی والفجر، کاروان بدخشان، کوچ ترابر، کالا ابیورد، کالا خدمات پاسارگاد
گ گسیل ترابر، گذر دیلم
م ماهور ترابر، مارال ترابر پیشرو، ماد ترابر، مهندسی تاسیسات ایران
ن نبرا، نگار ترابر زرین، نوند، نیک رکاب
و والا راه تهران
ه هادی بازرگان، همدان تیر، هلمند ترابر
ی یکتا ترابر آسان، یگان ترابر
* لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخ 9/7/1392 دفتر نظارت ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت یا پرداخت حقوق ورودی (بصورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی) یا احکام صادره از سوی مراجع قضایی، شرکت های آذر دریا بار، آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)، آذرپاد خراسان، آرنگ نگین، ارج ترابر نوین، ارس کیهان، آراد سیر شرق، آذرگون، آداک ترابر پیشرو، آوای خزر، الیت آریا جم، افتخار ترابر، بانی راه طوس، بی تا ترابر، بهامین ترابر، برید بار، پرستو ترابر، پادینا، پارس گیتا، پایا دریا، پرند ترابر، پیشتازان، تردد بندر، تابنده، تیرتاش راه، ساحل ترابر طوس ، دلیران ترابر طوس، روا، رهاد ترابر، رعد ایران، چالاک بار، خادم ترابر شرق (دریاداران طوس سابق) خروش رعد، دالاهو ترابر شایان (انوشه سپهر سابق)، دریا دلان والا، دریای متحد ، راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)، راشا ترابر، رعد ایران، راتوک ، سپید کارگو، سپنتا بار پارس، سروش ترابر، سپهر گستر سهند، راه پویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)، ستی، سیراف پارت، سورنا ترابر شرق، سعادت بندر، شهریار، شهاب سحر، صحرا ترابر، کاروان ریل ترابر، کاسپین، کارنه بار، گسترش، ملک ترابر، میلاد، نامداران ترابر، نیکان ترابر، نیل آسا ترابر، نوا ترابر، هرمز بار ، وفاه راه، یدک رود، یاور پرشیا، هژیر راه از تاریخ صدور بخشنامه تا تاریخ 30/10/92، مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد. بدیهی است درخصوص انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به آن شرکت پس از پایان مهلت تعیین شده با اخذ ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی تجدید نظر خواهد شد.
علیرضا دشتانی – مدیرکل نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ
شماره: 186109/92/182076/113/943/73/433 تاریخ: 24/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 7987/7100/73/م مورخ 26/4/1391 موضوع اخذ فیش پرداخت عوارض بابت هرکیلوگرم


گوشت قرمز و مرغ وارداتی در سال 1391 و پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 درخصوص ابلاغ احکم و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1392، خواهشمند است دستور فرمائید به استناد ردیف درآمدی (160135) جدول شماره (5) درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای قانون بودجه سال 1392، در هنگام ورود و ترخیص گوشت قرمز و مرغ وارداتی، نسبت به وصول عوارض از هر کیلوگرم گوشت قرمز به میزان 2750 ریال و از هر کیلو گرم گوشت مرغ وارداتی بمیزان 1100 ریال اخذ و به حسابی که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام میگردد، اقدام و در خصوص اظهار نامه های اقلام وارداتی مزبور از ابتدای سال 1392 تاکنون نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی دراسرع وقت (بلحاظ عدم شمول مروز زمان) اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن انجام این بخشنامه بعهده مدیران محترم میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/10/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح حقوق ورودی کالاها از 2% به 4%
شماره: 195450/92/438 تاریخ: 7/10/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 23976/20770/113/944/73/41 مورخ 16/2/1392 به پیوست تصویر مصوبه شماره 156709/ت49939 مورخ 4/10/1392 هیات محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد از تاریخ 5/10/1392 رقم دو درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 17120/ت49042 مورخ 1/2/1392 طبق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی چهار درصد اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب، نسبت به مورد اقدام لازم معمول نمایند. شایان ذکر است با توجه به متن مصوبه ، موضوع مشمول ماده 11 ائین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمیگردد. محمد رضا نادری – معاون گمرکی

 


بخشنامه 1392/10/11

مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح حقوق ورودی کالاها از 2% به 4%
شماره: 156709/ت49939هـ تاریخ: 4/10/1392
گمرک……
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 148034 مورخ 9/9/1392 وزارت امور اقتصادی و درایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 1/2/1392 بر اساس بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح میشود.
اسحق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی نمونه امضاهای مجاز شرکت نفت جهت صدور فرآورده های نفتی
شماره: 189024/92/430 تاریخ: 27/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن لغو بخشنامه ردیف 314 سال 1391 به پیوست تصویر نامه شماره 43/396306 مورخ 9/9/1392 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص معرفی نمونه امضاهای مجاز جهت صدور نفت کوره، معیانات گازی و سوخت رسانی به کشتی های تحت اجازه آن شرکت ارسال میگردد. شایان ذکر است محمولات مورد استفاده در سوخت رسانی به کشتی ها نیز مستلزم انجام تشریفات صادرات قطعی و با رعایت مقررات مربوطه از جمله اخذ مجوز صادرات با امضاهای معرفی شده میباشد. شایسته است مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی چهار شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآوده های نفتی
شماره: 188691/92/582/859/71/429 تاریخ: 26/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصویر نامه شماره 4104/92/ص مورخ 24/9/92،معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وار درخصوص معرفی چهار شرکت (مندرج در لیست پیوست) به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات فوق الذکر ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانت نامه بانکی سالجاری مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف میباشد. شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت تاریخ انقضاء نوع فعالیت
1 پالایش روغن پترو آموت 24/9/1392 تولیدی
2 ره بار گستر نوین طرح 24/9/1392 تولیدی
3 پترو زیست البرز 24/9/1392 تولیدی
4 پترو پردیس 24/9/1392 بازرگانی
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست 13 شرکت در رابطه با صادرات مواد نفتی
شماره: 17905/92/582/859/71/418 تاریخ: 16/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصاویرنامه های شماره 3946، 3948، 3944، 3945 و 3947/92/ص مورخ 9/9/92، 3968، 3967 مورخ 11/9/1392، 3982، 3981، 3983، 3980 ، 3978 مورخ 12/9/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وار درخصوص معرفی سیزده شرکت (مندرج در لیست پیوست) به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات فوق الذکر ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و (ردیف 147 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانت نامه بانکی) سالجاری مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف میباشد. ضمناً پیرو بخشنامه ردیف 241 موضوع شرابط صدور شرکت درخشان شیمی همدان اعلام میدارد، با وتجه به نامه شماره 1080/92 مورخ 13/6/1392 سازمان ملی استاندارد ، مفاد بخشنامه پیروی لغو و شرکت موصوف مجاز به استفاده از تسهیلات مزبور می باشد. شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت تاریخ انقضاء نوع فعالیت
1 مهر شیمی سبلان 9/9/1392 تولیدی
2 روغن موتور دماوند 9/9/1392 تولیدی
3 گروه شیمیایی کمال نام کیمیا 9/9/1392 تولیدی
4 روغن موتور فارسان 9/9/1392 تولیدی
5 بازرگانی کیان مهتا 9/9/1392 بازرگانی
6 درخشان شیمی همدان 10/9/1392 بازرگانی
7 شرکت اطلس سینا شیمی 11/9/1392 تولیدی
8 اکسیر سازمان اطلس 11/9/1392 تولیدی
9 تولیدی ثمین شیمی 12/9/1392 تولیدی
10 بازرگانی جم فرآیند 12/9/1392 بازرگانی
11 بازرگانی پترو پرند صبا 12/9/1392 بازرگانی
12 هما شیمی فرد 12/9/1392 تولیدی
13 تعاونی قطران شهاب 12/9/1392 تولیدی
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی توسط آقای سید حمزه احمدی، شرکت دنا شیمی مهر و شرکت نشاط کار تجارت تبریز
شماره: 176122/92/411 تاریخ: 12/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 2063/92/220/525/004/265 مورخ 11/8/1392 گمرک خراسان جنوبی، 10938/91/528/525/1042 مورخ 7/8/92 گمرک تهران و 25257/525/92/26/142 مورخ 12/8/92 گمرک سهلان درخصوص اعلام جرم آقای سید حمزه احمدی، شرکت دنا شیمی مهر و شرکت نشاط کار تجارت تبریز ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی افراد موصوف صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشنمد است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام خوشنامی شرکت پارسا ادیب پویا در امر صادرات مواد نفتی
شماره: 185393/92/582/859/71/425 تاریخ: 23/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل صدور فرآورده های نفتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به پیوست تصویر نامه شماره 4002/92/ص مورخ 13/9/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص معرفی شرکت تولیدی پارسا ادیب پویا جهت استفاده از تسهیلات موصوف تا تاریخ 13/9/1393 ارسال و اعلام میدارد: شرکت مذکور صرفاً مجاز به استفاده از این تسهیلات جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری خود میباشند. شایسته است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرکت های حمل و نقل
شماره: 178119/92/758/22/55 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 147885/92 مورخ 1/8/1392 با توجه به ارسال مستندات و اعلام گمرک اجرایی و بررسی پرونده های شرکت های زیر مقتضی است دستور فرمائید تغییرات مورد اشاره مطابق با بند های زیر صورت پذیرد.
1 – شرکت حمل و نقل بین المللی آبانراه طوس با توجه به اعلام جرم قاچاق پوشاک در گمرک یزد در بند 2 لحاظ میگردد.
2 – شرکت حمل و نقل بین المللی سورنا ترابر شرق با توجه به اعلام جرم گمرک پرانشهر در بند 2 لحاظ میگردد.
3 – شرکت حمل و نقل بین المللی بتا بار بین الملل با توجه به صدور حکم محکومیت مرجع قضایی در بند 1 لحاظ میگردد.
4 – شرکت حمل و نقل بین المللی بهران کالا و صحرا ترابر با توجه به تعهد شرت بابت تودیع ضمانت نامه بابت پرونده های متشکله ، انجام تشریفات ترانزیت تا پایان مهلت بخشنامه با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
5 – شرکت حمل و نقل بین المللی آراسته اندیش با توجه به پرداخت جرائم متعلقه ، انجام تشریفات ترانزیت تا پایان اسفنده ماه سال 1392 با تسهیلات بن بیمه بلامانع میباشد.
6 – کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی مندرج در بند * بخشنامه فوق الذکر به منظور بررسی پرونده های متشکله تا پایان مهلت بخشنامه مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود.
علیرضا دشتانی – مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش کامیون کشنده اسکانیا G400
شماره: 185970/6429/204/24/428 تاریخ: 24/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 520 مورخ 19/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس کامیون کشنده SCANIA مدل G400 سال 2013 ساخت سوئدبه نمایندگی شرکت ماموت ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری کامیون کشنده وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
* متن پرایس لیست به شرح زیر است :
We here with confirm our price, delivered as CBU in Zwolle sold to Mammut industrial Group, iran:
AED 310.000,00 G 400 LA 4×2 HNA High line . CBU
The following options are included in above mentioned base prices :
12.500,00 AED Scania Retarder :
4050,00 AED Aux Heater 2 kw :
1500,00 AED Roof hatch Manual :
7100,00 AED Air and side deflector :
2700,00 AED Side skirts :
11.000,00 AED Opticruise, (Scania automated gearbox)
Price for above mentioned vehicles and options may change in the future.

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش خودرو رنو داستر 2014
شماره: 185953/7490/206/24/427 تاریخ: 24/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 520 مورخ 19/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری های RENAULT DUSTER سال 2014 ساخت رومانی به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
CFR or CPT (EURO) FREIGHT (EURO) FOB (EURO) ENGINE SIZE (cc.) MODEL DESCRIPTION MODEL NAME ITEM
13000 595 12405 2000 4×4 MT DUSTER 1
12000 595 11405 2000 4×4 AT DUSTER 2
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش خودرو هوندا آکورد 2014
شماره: 185926/8468/206/24/426 تاریخ: 24/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 520 مورخ 19/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سه مدل سواری های HONDA ACCORD سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت فامیلی موتور به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS FREIGHT (USD) FOB (DOBAI) SPECIFICATION ENGINE MODEL
26790 625 26165 AUTOMATIC SEDAN / 4DOOR 2.41-VTEC (2400cc) LXB
29215 625 28590 AUTOMATIC SEDAN / 4DOOR 2.41-VTEC (2400cc) EXA
31840 625 31215 AUTOMATIC SEDAN / 4DOOR
WITH NAVIGATION 2.41-VTEC (2400cc) EXB
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش دامپتراک های تایتان 2014
شماره: 184570/8869/205/24/422 تاریخ: 23/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 515 مورخ 5/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراک های TITAN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صبا ماشین به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری دامپتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
ROAD TRUCK PRICE LIST 2014
STANDARD SPECIFICATION FOB VHINA PORT USD HP MODEL
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 19M3,
PAY LOAD : 32T, TYRE: 14.00-20 79850 290 TL 841
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 19M3,
PAY LOAD : 32T, TYRE: 14.00-20 86595 336 TL 843
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 22.5M3,
PAY LOAD : 40T, TYRE: 13.00-25 87630 336 TL 853
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 25M3,
PAY LOAD : 40T, TYRE: 13.00-25 97980 375 TL 855
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 25.7M3,
PAY LOAD : 50T, TYRE: 13.00-25 110170 375 TL 863
WEICHAI ENGINE , CAPACITY : 28M3,
PAY LOAD : 58T, TYRE: 14.24-28 121210 420 TL 875
WEICHAI ENGINE , TANK,
PAY LOAD : 30 M3 91080 290 TL 45 S
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/28

* متن نامه شماره 3376/260/د مورخ 6/8/1392 به شرح زیر است:
با سلام - پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/1392، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر میدارد: «ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349/665 مورخ 23/7/1392 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
علیرضا طاری بخش – معاون مالیات بر ارزش افزده

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت ویتامین ها و مکمل های غذایی از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 180812/92/167225/113/73/423 تاریخ: 17/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 3376/260/د مورخ 6/8/92 معاون مالیات بر ارزش افزوده موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات ویتامین ها و مکمل های غذایی بر اساس فهرست مربوطه ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد مندرج در نامه و فهرست مورد اشاره و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص میزان کاغذ قابل ورود توسط مرزنشینان
شماره: 184258/92/182191/103/2940/73/24 تاریخ: 23/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 71045/50112/761/73/217 مورخ 17/4/1392 درخصوص اضافه شدن شش قم کالا، به فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان ، به پیوست تصویر نامه شماره 34601/210/92 مورخ 17/9/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، پیرامون مقدار سرانه قابل ورود کاغذ تحت ردیف های تعرفه 48025700 – 4802500 – 48025800 بمیزان هفت (7) کیلوگرم به ازاء هر نفر در سال توسط تعاونی مرزنشینان، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست آزمایشگاه های مورد تایید در رابطه با فرآورده های نفتی صادراتی
شماره: 183192/92/420 تاریخ: 20/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن اعلام لغو مفاد بخشنامه های ردیف 363 مورخ 6/9/1386، 342 مورخ 19/8/87، 126 مورخ 27/5/88، 369 مورخ 12/11/1390، 437 مورخ 16/12/1391 موضوع اعلام فهرست آزمایشگاه های مورد تایید سازمان ملی استاندارد جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 3813/92/ص مورخ 19/8/1392 معاونت پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام یک برگ شامل آزمایشگاه های مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران جهت انجام آزمایش نمونه های فرآورده های نفتی صادراتی ارسال میگردد. خواهشمند است درخصوص آیتم ها و مشخصات مورد نیاز که میبایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده های نفتی از آزمایشگاه های مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/1390 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند. مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* فهرست مربوطه برای مشترکین کد خدمت (104) پیوست می باشد.
* * محل درج سوابق اشاره شده در متن بخشنامه فوق الذکر :
شماره ردیف تاریخ صدور شماره مجموعه
126 27/5/1388 730
369 12/11/1390 853
437 16/12/1391 906
185 13/6/1390 832

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص صادرات قیر
شماره: 180903/92/747/859/419 تاریخ: 18/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به منظور شفاف نمودن نحوه تشریفات صدور انواع قیر (جامد ، مایع ، معدنی و محصولات پایین دستی قیر) ضمن لغو بخشنامه های صادره به شماره های 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/1386، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/1387، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/1387، 247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/1388، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/1389و 208344/198691/747/859/71/347 مورخ 17/10/1390 موارد تاکیدی بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام میگردد:
1 – ضوابط صدور قیر جامد خریداری شده از شرکت بورس کالای ایران :
کلیه صادرکنندگانی که قیر جامد را از شرکت بورس کالای ایران خریداری مینمایند صرفاً با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا ، مجاز به صادرات میباشند.
انجام تشریفات صدور قیر جامد از کلیه گمرکات اجرایی بلامانع میباشد ، بدیهی است در زمان اظهار این محمولات، لازم است پس از اظهار کالا و اخذ اسناد مثبته (گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا) و آنالیز محموله اظهاری از صاحب کالا از محموله با حضور ارزیاب و کارشناس، نسبت به نمونه برداری اقدام و جهت تایید نوع ماهیت کالای اظهاری (مطابقت نوع قیر اظهاری با مشخصات مندرج در گواهی رینگ صادراتی بورس) نظریه آزمایشگاه استاندارد اخذ و در صورت مطابقت نتیجه آزمایش با اظهار ذینفع و نیز مشخصات مندرج در گواهی خرید اقدام نمایند.
تاکید میگردد نمونه فرم گواهینامه معاملات رینگ صادراتی بورس کالا که منقوش به امضاء و مهر برجسته (معرفی شده) میباشد (مطابق نمونه فرم پیوست بخشنامه ردیف 149 مورخ 16/4/1389) که می بایستی پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد. ضمناً با توجه به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالا، در صورت هرگونه خرید توسط متقاضی، گواهی خرید از رینگ صادراتی نیز صرفاً به نام شخص خریدار صادر میگردد و هرگونه تغییر نام، واگذاری یا وکالت در امر خرید و فروش به سایر اشخاص (حقیقی وحقوقی) درخصوص گواهی های صادره، امکان پذیر نمیباشد.
و صرفاً به استناد ماده 16 دستورالعمل رینگ صادراتی بورس کالای ایران، فروشنده میتواند کالا را بنام خود اظهار نماید. (بخشنامه ردیف 235 مورخ 21/5/1392)
2 – ضوابط صادرات قیرهای معدنی جامد که حاوی درصدی نفت کوره (بعنوان حلال) میباشد و نیز قیر جامد بر پایه وکیوم با توم (VB) :
چنانچه محمولات مذکور در دمای معمولی محیط به صورت جامد باشند صدور محمولات فوق الذکر پس از اخذ پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی که در آن نوع قیر درج شده باشد و نیز آنالیز محموله صادراتی از ذینفع و تایید آزمایشگاه استاندارد مستقر در آن گمرک مبنی بر مطابقت آنالیز محموله اظهاری با آنالیز اظهار شده و تعیین نوع و میزان حلال و وکیوم باتوم به کار رفته در فرآوری محموله صادراتی با رعایت سایر مقررات مرتبط انجام گیرد.
ضمناً ذینفع ملزم به ارائه فاکتور و بارنامه حمل معتبر مبنی بر خرید به قیمت بین المللی از شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران یا رینگ صادراتی بورس به میزان حلال و وکیوم باتوم مورد مصرف در تولید محمولات صادراتی خود خواهد بود. بدیهی است درخصوص قیر های معدنی که به صورت کلوخه های معدنی و پودر میباشند پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت محموله اظهاری و انطباق نتیجه با اظهار ذینفع، مشمول دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق (موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88) نمی باشد و انجام تشریفات صدور آن از کلیه گمرکات اجرایی امکان پذیر است
3 – محصولات پایین دستی قیر (نظیر عایق رطوبتی و ایزوگام) :
صادرات این محصولات مستلزم ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا به میزان قیر به کار رفته در تولید محموله های صادراتی میباشد . در صورتیکه قیر مورد استفاده در محصولات مزبور از واحدهای تولیدی تهیه گردد ضروریست اصل گواهی خرید مواد اولیه خریداری شده از مراجع رسمی ( به قیمت بین المللی) مورد مصرف در تولید آن محصول از واحد تولیدی (فروشنده) اخذ و به گمرک ارائه گردد. ضمناً در زمان اظهار این محصولات علاوه بر اخذ گواهی های خرید، صاحب کالا موظف به ارائه آنالیز محموله اظهاری خود میباشد که پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد میبایستی علاوه بر تعیین ماهیت کالا، درصد و نوع قیر مورد مصرف در تولید کالای اظهاری استعلام و در صورت مطابقت کالا با اسناد ارائه شده با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
تاکید میگردد :
چنانچه محموله های موضوع بند 1 و 2 در دمای معمولی محیط به صورت مایع باشد مشمول دستورالعمل ستاد (موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88) میباشد.
در مراحل ارزیابی دقت شود تا از عدم جاسازی گازوئیل و سایر کالاها در ظروف حاوی قیر اطمینان حاصل گردد و از پذیرش درخواست ارزیابی در محل و حمل یکسره درخصوص قیر اجتناب شود . ضمناً اظهارنامه های مربوطه در سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه های صادراتی الزاماً به مسیر قرمز هدایت گردند. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* محل درج بخشنامه های اشاره شده در متن بخشنامه فوق الذکر :
شماره ردیف تاریخ صدور شماره مجموعه
549 27/12/1386 661
76 7/3/1387 669
117 9/4/1387 673
303 3/11/1388 752
68 22/2/1389 765
347 17/10/1390 849
149 16/4/1389 773
235 21/5/1392 925
77 1388 722

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست جدید استاندارد در اجرای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی
شماره: 177130/92/412 تاریخ: 12/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 142854/91/140813/791/170/73/249 مورخ 2/8/1391 و 159640/91/153025/791/170/73/282 مورخ 27/8/1391 به پیوست تصویرنامه شماره 62733 مورخ 3/9/1392 سازمان ملی


استاندارد و فایل فهرست 1835 ردیف تعرفه کالاهای صنعتی و 52 ردیف تعرفه کالاهای تجهیزات پزشکی به عنوان جایگزین فهرست قبلی ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/9/28

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ حقوق ورودی 99 قلم کالای وارداتی
شماره: 184051/92/182834/113/73/421 تاریخ: 20/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 34755/210/92 مورخ 18/9/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 148537/ت49042هـ مورخ 12/9/1392 هیات محترم دولت و ضمائم درخصوص جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه (99 ردیف) به شرح جداول پیوست (9 برگ) ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در جداول پیوست و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمائید.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات

 


بخشنامه 1392/9/28

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص حقوق ورودی 99 قلم کالای وارداتی
شماره: 148537/ت49042هـ تاریخ: 12/9/1392
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 187370/60 مورخ 26/8/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست (در نود و نه ردیف) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تایید شده است، تعیین میشود.
اسحق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت صرامی
شماره: 173112/92/417 تاریخ: 9/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 49432/92/106 مورخ 20/3/1392 موضوع اعلام خوشنامی شرکت بازرگانی صرامی بپیوست تصویر نامه شماره 38969/92 مورخ 2/9/92 گمرک تهران (معاونت صادرات) مبنی بر اعلام نتیجه کارگروه در خصوص تشخیص ماهیت فرآورده نفتی اظهاری شرکت موصوف ارسال و اعلام میدارد، تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LISHI 2013
شماره: 171333/8926/205/24/403 تاریخ: 5/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه شماره 517 مورخ 28/8/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LISHI سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت اهورا صنعت ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر میباشد :
DESCRIPTION C&F Banadr Abbas (Euro) ENGINE MODEL BRAND MODEL PRODUCT Item
XICHAI 490 ENGINE 12500 XICHAI LISHI Zl 810 WHELL lOADER 1
XICHAI 490 ENGINE 12870 XICHAI LISHI Zl 912 WHELL lOADER 2
XICHAI 490 ENGINE 13065 XICHAI LISHI Zl 915 WHELL lOADER 3
SIDA 4102 ENGINE 20800 SIDA LISHI Zl 918 WHELL lOADER 4
XICHAI 490 ENGINE 36000 YUCHAI LISHI Zl 928 WHELL lOADER 5
XICHAI 490 ENGINE 37950 YUCHAI LISHI Zl 933 WHELL lOADER 6
WP6G125E23 37500 DUTEX LISHI Zl 936 WHELL lOADER 7
6BT 59-C130 39000 CUMMINS LISHI Zl 938 WHELL lOADER 8
6BT 59-C180 42700 CUMMINS LISHI Zl 939 WHELL lOADER 9
WD10G220E23 62900 WECHAI LISHI Zl 953 WHELL lOADER 10
SHANGCHAI C6121 69760 SHANGCHAI LISHI Zl 956 WHELL lOADER 11
SHANGCHAI C6121 69760 SHANGCHAI LISHI Zl 958 WHELL lOADER 12
XICHAI 490 ENGINE 16215 XICHAI LISHI wz 180 BACKHOE lOADER 13
ABT 3.9-C 100 38000 CUMMINS LISHI wz 30-25 BACKHOE lOADER 14
4DX11-64 20100 SIDA LISHI Zl 20 WHELL lOADER 15

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش سواری سراتو 2014
شماره: 178013/4882/06/24/413 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه 518 مورخ 5/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری کیات سراتو تیپ YD سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت اطلس خودرو به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش اعلام شده انجام گیرد.
C&F Bandar Abbas (USD) FRIGHT (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
17000 778 16222 CERATO YD 1.6 A/T
17667 778 16889 CERATO YD 2.0 A/T
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش دو مدل سواری میتسوبیشی 2014
شماره: 178039/8211/206/24/415 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/92 و 518 مورخ 5/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری MITSUBISHI سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت آرین موتور به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش اعلام شده انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (USD) MODEL DESCRIPTION
14500 MITSUBISHI IANCER 1.6 L M/T
21270 ASX 2.0
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش خودروهای سواری مازراتی 2014
شماره: 178027/6390/206/24/414 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ فهرست ارزش پایه با تجهیزات مربوط به اتومبیل های سواری MASERATI سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت آرتا تاک موتور ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر میباشد :
PRICE With Option FOB (USD) MODEL ROW
158064.00 $ Gran cabrio my 12 1
163000.00 $ Quattroport SP GTS award my 12 2
158064.00 $ Quattroport SPORT GTS my 12 3
150960.00 $ GRAN turismo S my12 4
145632.00 $ Quattroport S my 12 5
142080.00 $ GRAN turismo S automatic my 12 6
130536.00 $ GRAN turismo 4.2 automatic my 12 7
134088.00 $ Quattroport my 12 8
166056.00 $ Grancabrio SPORT my 12 9
182928.00 $ GRAN turismo mc stradale my 12 10

 


بخشنامه 1392/9/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش سواری VELOSTER 2014
شماره: 178047/4902/206/24/416 تاریخ: 13/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصره 6 قانون خودرو و بر اساس صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI VELOSTER سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش اعلام شده انجام گیرد.
C@F BANDAR ABBAS (USD) FRIGHY (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
16986 680 16306 HYUNDAI VELOSTER 1.61L A/T
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/21

دستورالعمل گمرک ایران در رابطه با مکاتبات در سامانه سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی
شماره: 175556/361/1/24/410 تاریخ: 11/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به توسعه سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی (ستاگ) در بخش مکاتبات و آموزش های ارائه شده در کارگاه های منطقه ای ارزش در سال 1392 و همچنین بر اساس دستورالعمل ذیل ، کلیه گمرکات اجرایی از تاریخ 20/9/92 موظفند نسبت به انجام مکاتبات اختلاف ارزش (نزول ارزش) در سامانه ستاگ اقدام نمایند.
1- در صورت بروز اختلاف و طرح در کمیته فنی ارزش ان گمرک و بقاء اختلاف ، با درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبنی بر ارجاع پرونده به دفتر بررسی و تعیین ارزش و پس از موافقت مدیرکل یا معاون امور گمرکی مکاتبه صرفاً توسط مسئول دایره ارزش یا مسئول بازبینی امکان پذیر میباشد.
تبصره – با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات فرم مکاتبه از اطلاعات ثبت شده فرم خلاصه ارزش فراخوان میشود ورود اطلاعات اولیه فرم خلاصه ارزش الزامی است.
2 – مراجعه به بخش مکاتبات و انتخاب گزینه «نامه های کارشناس گمرک»
3 – تکمیل خانه های مربوط – توضیح اینکه در ثبت شماره تعرفه کالای اختلافی دقت لازم بعمل آید.
3 – 1 – در خانه تعداد اظهارنامه های پیوست منظور تعداد اظهارنامه اختلافی است که اسناد آن اسکن میشود که الزاماً میبایست عدد 1 (یک) انتخاب شود.
3 – 2 – اعلام مستندات یا دلایل قانونی، ارزش واحد فاکتور یا ارزش اظهار شده صاحب کالا، اعلام ارزش استنباطی (گمرک محل / بازبینی / ستاد نظارت)
4 – انتخاب گزینه تهیه نامه
5 – ویرایش نامه در صورت لزوم با توجه به متن تهیه شده
6 – اسکن اسناد اظهارنامه جهت مکاتبه از جمله فاکتور، پروفرم، ثبت سفارش، عدلبندی، بارنامه، گواهی مبداء، ظهر و روی اظهارنامه، نظریه کمیته فنی، اعتراض صاحب کالا و موافقت مدیرکل یا معاون جهت انجام مکاتبه، تصویر کسر دریافتی صادره توسط واحد بازبینی و تصایور کالا یا کاتالوگ و الصاق آن به نامه (گزینه افزودن فایل و انتخاب فایل)
7 – انتخاب گزینه ارسال نامه به دفتر بررسی و تعیین ارزش در صورت صحت متن تهیه شده و اسکن و الصاق اسناد
8 – با توجه به تعرفه ثبت شده کالای مورد اختلاف، مکاتبه انجام شده مستقیماً به کارشناس این دفتر ارجاع میشود.
9 – در صورت اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی در مهلت مقرر در موضوع ماده 23 ائین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (سی


روز) پرونده بدواً قابل رسیدگی در دفتر بررسی و تعیین ارزش میباشد در غیر اینصورت رسیدگی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی باختلاف گمرکی خواهد بود. لذا در صورتی که اعتراض صاحب کالا بعد از مهلت مذکور میباشد هنگام مکاتبه دقت لازم بعمل آید.
10 – پس از طی مراحل اداری (تشکیل پرونده) و رسیدگی بعمل آمده در دفتر بررسی و تعیین ارزش پاسخ لازم از طریق سامانه ستاگ به آن گمرک ارسال خواهد شد که در قسمت نامه های کارشناس گمرک – نامه های دریافتی قابل مشاهده است.
11 – نامه های ارسالی دارای شماره ثبت اختصاصی با کد گمرک بعلاوه شماره کوتاژ اظهارنامه اختلافی و یک شناسه در سامانه ستاگ میباشد.
12 – در نامه بازگشتی به گمرک به شماره ثبت اختصاصی اشاره و در انتهای نامه شماره پرونده تشکیل شده در دفتر بررسی و تعیین ارزش اعلام میگردد.
13 – اعلام نظرها صرفاً توسط مدیرکل یا معاون این دفتر به گمرکات ارسال میشود لذا جهت گمرکات اجرایی لازم الاجراء میباشد.
14 – در صورت اعتراض مجدد صاحب کالا به نظر این دفتر و تقاضای رسیدگی پرونده در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی با رعایت دستورالعمل شماره 252742/365/12/24/376 مورخ 16/9/1387 و تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی ضمن وصول نیم درصد سپرده حق رسیدگی، اصل اظهارنامه و اسناد، ضمائم و عنداللزوم نمونه کالا را به همراه اصل تقاضای ثبت شده صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و با اشاره به مکاتبه انجام شده از طریق سامانه ستاگ و اعلام شماره پرونده مذکور در بند 12 به این دفتر ارسال شود.
15 – در صورت بروز اختلاف در مرحله رسیدگی به ارزش، تا حصول نتیجه مکاتبه، از ارسال اطلاعات ارزش به دفتر بررسی و تعیین ارزش از طریق سامانه ستاگ خودداری و پس از وصول پاسخ از طریق بخش مکاتبات نسبت به تعیین ارزش و ارسال آن اقدام فرمایند. با ثبت اطلاعات و سوابق ترخیص در بانک اطلاعات ارزش کالا، مکاتبات انجام شده در سامانه ستاگ قابل رویت توسط کلیه کاربران را خواهد داشت. لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه در هنگام ثبت و ارسال اطلاعات ارزش دقت کافی بعمل آید.
16 – مکاتبات بیش بود ارزش صرفاً با ارسال اظهارنامه و اسناد و بر اساس دستورالعمل های صادره انجام شود.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 75845/361/1/24/130 مورخ 27/4/1391 میشود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی میباشد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفترر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن شرکت تندروان بهرو به استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 169628/92/582/859/71/399 تاریخ: 3/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 337 سال 1392، به پیوست تصویر نامه شماره 3826/92/ص مورخ 18/8/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال واعلام میگردد با توجه به نامه شماره 478769/269/م مورخ 14/8/92 سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر اینکه اختلاف در نتیجه اعلامی از سوی کارگروه فنی استاندارد بدلیل تفاوت در نحوه نمونه برداری بوده است، استفاده مجدد از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد فوق الذکر توسط شرکت تندروان بهرو تا تاریخ 12/4/1393 در زمینه محصولات مندرج در پروانه بهره برداری آن شرکت با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع میباشد. شایسته است دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی شرتک دنا شیمی مهر و شرکت نشاط کار تجارت تبریز
شماره: 176122/92/411 تاریخ: 12/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پبه پیوست تصویر نامه های شماره 2063/92/220/525/004/265 مورخ 11/8/1392 گمرک خراسان جنوبی، 10938/92/528/525/1042 مورخ 7/8/92 گمرک تهران و 25257/525/62/26/142 مورخ 12/8/92 گمرک سهلان درخصوص اعلام جرم آقای سید حمزه احمدی ، شرکت دنا شیمی مهر و شرکت نشاط کار تجارت تبریز ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی افراد موصوف صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت و گاز امکانپذیر میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص قبول تعهد از شرکت های تولیدی محصولات استاندارد سازی شده نفتی
شماره: 174329/92/408 تاریخ: 10/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 317 ک.رح 9/5/92 موضوع اخذ 5% مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های صادراتی مایع نفت و گاز، بپیوست تصویر نامه شماره 31818/210/92 مورخ 2/9/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد، در زمان صدور محموله های مزبور توسط شرکت های تولیدی (صرفاً کالاهای استاندارد سازی شده و مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه)، پس از اخذ تعهد از شرکت های تولیدی مذکور جهت پرداخت میزان احتمالی مابه التفاوت مواد اولیه مورد مصرف در تولید محموله صادراتی (با مهلت چهل و پنج روز) با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ضوابط صدور مواد نفتی توسط شرکت افرا شیمی یزد
شماره: 172633/92/582/859/71/407 تاریخ: 6/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 335 سال جاری موضوع ضوابط صدور شرکت تولیدی افرا شیمی یزد ، به پیوست تصویر نامه شماره 3900/92/ص مورخ 2/9/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال وا علام میدارد، شرکت مذکور مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد، جهت صدور فرآورده های نفتی مندرج در پروانه بهره برداری که مراحل استانداردسازی تولیدات آن نیز انجام شده میباشد. شایسته است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام ردیف های بلاتسویه یا پرونده قضایی شرکت های حمل و نقل
شماره: 166371/92/23/758/22/55 تاریخ: 8/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام- با توجه به بررسی پرونده های شرکت های حمل و نقل بین المللی به شرح جدول ذیل، خواهشمند است دستور فرمائید در صورت وجود ردیف بلاتسویه یا پرونده قضایی از شرت های مزبور که منتج به رای نهایی شده یا در حال رسیدگی میباشد مراتب را با امضاء مسئول قضایی و بالاترین مقام گمرک اجرایی مربوطه به همراه مستندات و آخرین اقدامات انجام شده به طور مشروح از طریق دورنگار به شماره 85504186 – 021 به این دفتر اعلام نمایند.
الف ایرانیان، اخوان ترابر طوس (فکور ترابر) ، آذرپاد خراسان، آریا ترابر ایرانیان ، آذران انرژی آریا، آذر زمین، الیت آریا جم، افتخار ترابر، آراسته اندیش، آرش مهر
ب بانی راه طوس، بهار افشار طوس، برید بار، بار فرابری ستارگان، بردبار ترابر، بارناو، بهرام ترابر شرق
پ پرشیا سپید ترابر، پیشتازان، پارس گیتا، پارس سیر، پیشاهنگ ترابر، پلین بار، پی بان طوس
ت توشه بر، تبریز تیر، تیهو ترابر، تهران تیر، تک بار، ترنم شرق، ترنم تبریز، تیرداد، تیرگستر تبریز
ج جاده بان گستر، جهان سیر ترابر، جیحون ترابر، جمهوری اسلامی
چ چالاک بار
ح حمل بار ایران
خ خاورزمین طوس، خدمات بار فرابری اسمان آبی، خدمات بار فرابری پارسیان
د دنیاران طوس، دیران ترابر طوس، دالاهو ترابر شایان، دانیال ترابر
ر ره انجام، راهبانان، راهگان ترابر، راه پویان دنیز (سروش بارپگاه)، روانه، رهروان آسیا، راحل، روا، راه کمند (نائب ترابر طوس)، رهتاش طوس
ز زمرد سعاد راه
س ساحل ترابر طوس، سپید کارگو، سیراف پارت، سورچی ترابر، سایبان دریا، ساقه ترابر، سینا ترابر، سرور ترابر، ستاره ترابر گرگان، ستاره یاران زمین، سهند ریل شرق
ص صراط
ف فربال ، فرا راه سحر
م مهبد ترابر، مهبار ترابر
ن ناویان، نیک رکاب
هـ هیراد
علیرضا دشتانی – مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری PENGPU
شماره: 171739/92/167443/702/73/406 تاریخ: 5/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 31380/210/92 مورخ 27/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 188756/60 مورخ 28/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری PENGPU با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 188756/60 مورخ 28/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت تیراژه ماشین نماینده رسمی PENGPU کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 1 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
PENGPU چین بلدوزر PENGPU TY 350 CUMMINS NTA 8550 C 360
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000344008 مورخ 5/7/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 105526 مورخ 28/12/91
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری فاو
شماره: 172306/92/170147/702/73/405 تاریخ: 6/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 31515/210/92 مورخ 29/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 183511/60 مورخ 19/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری FAW با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 183511/60 مورخ 19/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سیبا موتور نماینده رسمی FAW کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
FAW چین کشنده N3 CA 4250 H 6 (6*4) CA 6 DM 2042 E4
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000108434 مورخ 6/5/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 54039 مورخ 29/7/92
مجوز سازمان محیط زیست 43829 مورخ 14/11/91
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل روورد با نشان تجاری هیوندا
شماره: 171756/165556/702/73/404 تاریخ: 5/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 30594/210/92 مورخ 25/8/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 181669/60 مورخ 15/8/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 181669/60 مورخ 15/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان موتور
نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلاتراهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی سواری M1 (A/T) J 40 STATION WAGON G4 NC (1999cc)
J 40 SEDAN
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112281 مورخ 20/10/91
مجوز سازمان استاندارد شماره 37390 مورخ 29/5/92
مجوز سازمان محیط زیست شماره 15491 مورخ 9/5/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/9/14

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع وارداتی وزارت نفت و شرکت های تابعه از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 171757/92/169036/113/778/73/409 تاریخ: 5/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/9473/73/138 مورخ 5/4/1392 درخصوص احکام قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بپیوست تصویر نامه شماره 3736/260/د مورخ 3/9/1392 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام میدارد : واردات پنج فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1392، بر اساس حکم جزء (12) بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و نظریه فوق الذکر معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تا پایان سال 1392 نمیگردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت سایر مقررات معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل دفتر واردات

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار خوشنامی شرکتهای بازرگانی در صادرات مواد نفتی
شماره: 160636/92/747/859/71/383 تاریخ: 20/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 309 مورخ 6/7/92 موضوع تمدید مهلت اخذ تعهد از شرکت های بازرگانی خوشنام مجاز به استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی ، بپیوست تصویر نامه شماره 3625/92/ص معاونت پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تمدید مهلت استفاده از تعهد تا تاریخ 30/8/1392 ارسال میگردد. لازم بذکر است پس از اتمام تاریخ مزبور نسبت به اخذ ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر معادل یک برابر ارزش محموله صادراتی بر اساس قیمت بین المللی نفت و گاز اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم شمول تسهیلات فصل 98 به شرکت رنو پارس
شماره: 167739/92/133005/92/129614/702/7302/397 تاریخ: 3/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 133005/92/129614/702/73 مورخ 10/7/92 بدینوسیله اعلام میدارد استفاده از تسهیلات فصل 98 صرفاً جهت واحدهای تولیدی خودرو میباشد و شرکت رنو پارس مشمول استفاده از تسهیلات مذکور نمیگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه ازمحل بخشنامه مذکور شرکت رنو پارس اقدام به ترخیص قطعات منفصله نموده است نسبت به مطالبه مابه التفاوت حقوق ورودی با ماخذ تعرفه ای که کالا در آن قابل طبقه بندی است به قید فوریت با رعایت کامل مقررات اقدام فرمائید. ضمناً دقت فرمائید چنانچه قطعات وارده فول CKD باشد ، مشمول پرداخت تعرفه خودرو کامل میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم شمول تسهیلات فصل 98 به شرکت رنو پارس
شماره: 167738/92/146099/58021/702/302/396 تاریخ: 3/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 146099/92/58021/702/73 مورخ 29/7/92 بدینوسیله بخشنامه مذکور کان لم یکن اعلام گردیده و خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اینکه شرکت رنو پارس مشمول استفاده از تسهیلات فصل 98 نمیگردد. چنانچه از محل بخشنامه اخیر با استفاده از تسهیلات مذکور ترخیص صورت گرفته نسبت به مطالبه مابه التفاوت بر اساس ماخذ تعرفه ای که کالای اختلافی در آن طبقه بندی میگردد. به قید فوریت اقدام لازم با رعایت کامل مقررات صورت پذیرد. ضمناً دقت فرمائید چنانچه قطعات منفصله بصورت کامل فول CKD باشد ، مشمول پرداخت حقوق ورودی خودرو کامل خواهد بود. تا تعیین تکلیف نهایی درخصوص واردات و قطعات منفصله شرکت مذکور با این مرکز مکاتبه فرمائید.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی ویرگن، ووگل و هام 2013
شماره: 167844/5331/205/24/393 تاریخ: 2/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/1392 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی WIRTGEN , VOGELE و HAMM به همراه لیست آپشن های مربوطه سال 2013 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ویرتگن قشم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر می باشد:
HAMM ROLLERS PRICE LIST 2013
BASIC PRICE (EURO) FOB MACHINE TYPE
3000 SERIES
43650 3410
43210 3411
46745 3412
47910 3414
83825 3518
98700 3520
GRW SERIES
47580 GRW 15
51370 GRW 18
HD SERIES
28120 HD 8
30500 HD 10
32450 HD 12
47500 HD 70
54390 HD 90
53970 HD 90 K
58950 HD 110
________________________________________
VOGELE ASPHART PAVER MACHINERY PRICE LIST 2013
BASIC PRICE (EURO) FOB MACHINE TYPE
116450 S 1600 - 2
120250 S 1603 - 2
121150 S 1603 - 3
123000 S 1800 - 2
128350 S 1803 - 2
129400 S 1803 - 3
132200 S 1900 - 2
133100 S 1900 - 3
________________________________________
WIRTGEN COLD MILLING MACHINERY PRICE LIST 2013
BASIC PRICE (EURO) FOB MACHINE TYPE
94650 W 1000 L
103000 W 100
45100 W 35
183500 W 1900
189500 W 2000

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش دامپتراک های NHL TEREX 2013
شماره: 166235/8964/205/24/390 تاریخ: 28/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/1392 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراک های NHL TEREX سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت آفتاب شرق (ایسان) به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری دامپتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB CHINA MAIN PORT (USD) PRODUCT NAME AND SPECIFICATION NO
326,264.27 TR35A (32T) RIGID DUMP TRUCK (CUMMINS QSM11-C335 engine, Allison 4430 Transmission) 1
456,769.98 TR50 (45T) RIGID DUMP TRUCK (CUMMINS QSX15-C engine, Allison M5610AR Transmission) 2
587,275.69 TR60 (55T) RIGID DUMP TRUCK (CUMMINS QSX19-C700 engine, Allison M6610AR Transmission) 3
978,792.22 TR100 (91T) RIGID DUMP TRUCK (CUMMINS KTA38-C engine, Allison M8610AR CEC2 Transmission) 4
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ارزش تراکتور های یورو پارس 2014
شماره: 163703/6134/205/24/384 تاریخ: 26/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام –بر اساس مفاد صورتجلسه کمیته ارزش گذاری به شماره 99 مورخ 18/8/92 کمیته ارزش این دفتر ارزش انواع تراکتورهای یورو پارس ساخت چین به نمایندگی شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری تراکتورهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB PRICE (EURO) DESCRIPTION MODEL
4057.00 25 hp , 4 WD FT 254 with normal tires
4217.00 25 hp , 4 WD FT 254 with paddy tires
6122.00 40 hp , 4 WD FT 404 with normal tires
6417.00 40 hp , 4 WD FT 404 with paddy tires
10904.00 112 hp , 4WD FT 704
13860.00 124 hp , 4WD FT 824
29978.00 145 hp , 4WD FT 1454
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری هیوندا
شماره: 169820/92/153292/703/73/401 تاریخ: 3/9/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4653/210/92 مورخ 7/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 172772/60 مورخ 5/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی با نشانتجاری HYUNDAI بشرح مندرج در نامه موصوف (بیل مکانیکی چرخ زنجیری) ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 172772/60 مورخ 5/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان راه البرز نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 6 صورتجلسه شماره 168358/60 مورخ 29/7/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی بیل مکانیکی چرخ زنجیری R 225 I.C – 9 (JIANGSU) CUMMINS QSN 6.7
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000560866 مورخ 2/11/91
مجوز سازمان استاندارد شماره 43839 مورخ 24/6/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/9/7

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری بوماگ
شماره: 167679/92/165553/702/73/400 تاریخ: 29/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 30560/210/92 مورخ 25/8/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 182651/60 مورخ 18/8/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری BOMAG با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص ماشین آلات فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 182651/60 مورخ 18/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مهندسی فن و نوسعه نماینده رسمی BOMAG کشور آلمان در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
BOMAG آلمان غلطک BW90 AD – 5 KUBOTA D 902 EF
BW 211 DE – 40 DEUTZ BF 4 M 1013 EC
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 2220006098 مورخ 6/6/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 56822 مورخ 11/8/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام فهرست شرکت های مجاز به صادرات محمولات نفتی استاندارد شده خودشان به استناد دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره: 166938/92/747/859/71/391 تاریخ: 29/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 338 مورخ 21/7/92 به پیوست نامه شماره 3669/92/ص مورخ 7/7/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز بهمراه ده برگ فهرست تکمیلی 29 واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی (کدگذاری) شده است ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج گردیده است. مجاز میباشند ، صرفاً محصولات استاندارد سازی (کدگذاری) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند. ضمناً واحدهای تولیدی که نام آنهات در فهرست پیوستی درج نگردیده است میتوانند به استناد بند 2 نامه شماره 3624/92/ص مورخ 4/8/92 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا تاریخ 1/10/92 با ارائه گواهی از سوی سازمان ملی استاندارد یا اداره کل استاندارد استان مربوطه که از سوی ایندفتر ابلاغ میگردد نسبت به صدور محصول تولیدی خود اقدام نمایند . لازم به ذکر میباشد واحدهای بازرگانی صادرکننده فرآورده های مایع نفت و گاز نیز مجازند با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه صرفاً محصولات استاندارد سازی شده (کد گذاری شده) مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی را صادر نمایند.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام مهلت اعتبار پروانه های ورود موقت مواد اولیه برای تولید محموله های نفتی صادراتی
شماره: 164702/92/387 تاریخ: 27/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند 3 بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/1391 موضوع مدت اعتبار اسناد مثبته مواد اولیه (خوراک) محموله های صادراتی مایع نفت و گاز و فاکتور فروش محصول شرکت های تولیدی حداکثر به مدت 6 ماه از تاریخ بارنامه حمل مربوطه، اعلام میدارد : با توجه به بند 8 نامه شماره 3624/92/ص مورخ 4/8/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت اعتبار اسناد صادره برای مواد اولیه مورد مصرف در محموله صادراتی (فاکتور فروش صادره از مراجع رسمی از تاریخ بارنامه حمل از مبداء) و نیز اسناد مثبته گمرکی (پروانه وارداتی) حداکثر تا یکسال تعیین میگردد. ضمناً تاکید میگردد در زمان اظهار ضمن رعایت کلیه مقررات نسبت به اخذ اصل فاکتور خرید و بارنامه حمل مربوطه و نیز پروانه وارداتی مربوطه از ذینفع اقدام و پس از درج مهر استفاده شد بر روی اصل آن ضمیمه اظهارنامه صادراتی نگهداری گردد. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعتبار خوشنامی شرکت داد تجارت قابوس گلستان تا تاریخ 22/12/92
شماره: 166935/92/582/859/71/391 تاریخ: 29/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 323 سالجاری به پیوست نامه شماره 3821/92/ص مورخ 18/8/1392 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد : شرکت بازرگانی داد تجارت قابوس گلستان تا تاریخ 22/12/92 مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد جهت صدودر فرآورده های نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل ستاد فوق الذکر و همچنین بخشنامه ردیف 27 سالجاری میباشد. شایسته است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات تابعه و واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ انواع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری MITSUBISHI
شماره: 163982/92/150082/920/702/73/386 تاریخ: 26/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4577/210/92 مورخ 4/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 171206/60 مورخ 1/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری MITUBISHI بشرح مندرج در نامه موصوف ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 171206/60 مورخ 1/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آرین موتور پویا نماینده رسمی MITSUBISHI کشور ژاپن در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 9 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
MTSUBISHI ژاپن سواری LANCER CY 4A92 (1590cc)
LANCER CY 68 (A/T) 4A92 (1590cc)
LANCER CY 68 (CV/T) 4J80 (1798cc)
مجوز سازمان محیط زیست شماره 20445 مورخ 20/6/91
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 2220006114161 مورخ 12/4/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 50961 مورخ 16/7/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/30

مصوبه هیئت وزیران درخصوص حذف شرط عدم انتقال به غیر به مدت پنج سال در مورد خودروهای وارداتی جانبازان هفتاد درصد
شماره: 137727/ت48800هـ تاریخ: 15/8/1392
گمرک……
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 2152/870/200 مورخ 15/7/1392 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصمیم نامه شماره 85661/44502 مورخ 21/4/1389 عبارت « عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال و » حذف میشود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف شرط عدم انتقال به غیر به مدت پنج سال در مورد خودروهای وارداتی جانبازان هفتاد درصد
شماره: 163423/92/163091/103/3197/73/88 تاریخ: 25/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 30340/21/92 مورخ 21/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت موضوع مصوبه شماره 137727/ت48800 هـ مورخ 15/8/1392 هیئت دولت مبنی بر حذف بند یک مصوبه شماره 85661/44502 مورخ 21/4/1389 موضوع عبارت «عدم انتقال به غیر ظرف پنجسال» درخصوص خودروهای وارده جانبازان هفتاد درصد به اطلاع میرساند در صورت مراجعه و درخواست و ارائه اصل سند مالکیت خودرو و اصلاح در پروانه سبز گمرکی مراتب را جهت اجرای مصوبه فوق الاشاره به راهور ناجا و با رعایت سایر مقررات اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/30

بخشنامه گمرک ایران درخصوص دقت در نحوه الصاق پلمپ بر دریچه های محفظه بار حامل
فرآورده های نفتی و گازی
شماره: 165205/92/389 تاریخ: 27/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 6781/92/10 – 24/1/1392 موضوع الزام به الصاق پلمپ بر روی دریچه های محفظه تانکرهای حامل فرآورده های مایع نفت و گاز صادراتی بدینوسیله اعلام میدارد، با عنایت به گزارشات واصله از برخی گمرکات اجرایی بعضاً «نحوه الصاق پلمپ ها به دریچه های موجود بر روی محفظه حمل بار» موجب بسته شدن دریچه های مذکور به صورت کامل نمیگردد و امکان دسترسی و سوء استفاده متخلفین را فراهم آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در زمان انجام تشریفات صادرات محموله های مزبور ضمن رعایت مفاد بخشنامه پیروی مذکور نسبت به الصاق صحیح پلمپ ها و اطمینان از عدم دسترسی و دخل و تصرف در محموله موجود در محفظه دقت لازم بعمل آید. بدیهی است هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای صحیح بخشنامه ها، بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی مربوطه خواهد بود.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/21

تنفیذ و اجرای تصویب نامه های شماره 13528/ت47917هـ و شماره 17120/ت49042هـ درخصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 133513/ت48825هـ تاریخ: 5/8/1392
هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/7/92 بنا به پیشنهاد شماره 102222 مورخ 6/7/92 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 13528/ت47917هـ مورخ 6/1/1391 برای اجرا تا تاریخ 14/2/1392تنفیذ میشود و تصویب نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 1/2/1392 از تاریخ 15/2/1392 لازم الاجراء است.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/8/21

تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی
شماره: 133513/ت48825هـ تاریخ: 5/8/1392
هیئت وزیران درجلسه مورخ 1/8/92 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 455/91210 مورخ 13/10/1391 وزارت امور خارجه و سازمن میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره 43 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
1 – بمنظور تنظیم فهرست کشورهای هدف گردشگری خارجی در سه سطح زیر، کارگروهی با مسئولیت معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با عضویت معاونان وزارتخانه های امور خارجه ، اطلاعات ، کشور و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل میشود :
الف – کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید.
ب – کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید در مورد گردشگرانی که با تورهای رسمی وارد کشور می شوند.
ج – کشورهای هدف برای تسهیل صدور روادید گردشگری
2 – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، فهرست یاد شده را به وزارت امور خارجه اعلام مینماید و وزارت مذکور در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حسب مورد، اقدامات اجرایی لازم را انجام یا پیشنهاد مربوط را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه مینماید.
3 – کارگروه یاد شده، هر سال با توجه به ارزیابی نتایج حاصل، فهرست های جدیدی از کشورهای هدف را در سطوح مذکور، جهت طی مراحل اقدام به شرح بند 2 تنظیم خواهد نمود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل اتوبوس MAN
شماره: 145569/92/142643/702/73/347 تاریخ: 29/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 30719/92/29410/702/73/66 مورخ 24/2/1392 به پیوست تصویر نامه شماره 4386/210/2 مورخ 22/2/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 161077/60 مورخ 21/2/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع تمدید اعتبار ساخت داخل اتوبوس بین شهری MAN مدل R – 07 تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق به شماره شناسه ملی 10860080171 صرفاً تا پایان سال جاری ارسال میگردد . خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً مورد استفاده واحد خودروساز مورد اشاره بوده و در صورت واردات کالای ساخت داخل ضمن جلوگیری از ترخیص مراتب به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص آمار خوروهای ورود موقت
شماره: 157395/92/155925/113/73/380 تاریخ: 15/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 155925/92/514/76025/51 مورخ 13/8/1392 مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال میگردد. خواهشمند دستور فرمائید حداکثر ظرف مدت 4 روز، آمار خودروهای ورود موقت شده از طریق آن گمرک آن گمرک که از ابتدای سال جاری به صحابت کارنه تیر و یا با صدور پروانه ورود موقت به کشور وارد گردیده است راه در قالب جدول ذیل به این مرکز اعلام نمایند ضمناً شرح اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص خودروهایی که مهلت ورود موقت آنها سپری شده است را در ستون ملاحظات قید نمایند.
ردیف گمرک ورودی نام واردکننده کوتاژ پروانه ورود موقت یا شماره کارنه دو پاساژ مهلت اعتبار پروانه نوع تضمیمن اخذ شده ملاحظات

فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن بخشنامه 155925/92/514/35-76/51 مورخ 13/8/1392 به شرح زیر میباشد :
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – خواهشمند است آمار خودروهای ورود موقت شده از طریق گمرکات کشور از ابتدای سالجاری تاکنون اعم از وارده به صحابت کارنه دوپاساژ یا وارده با تنظیم اظهار نامه و صدور پروانه ورود موقت با ذکر نامه گمرک ورودی ، نام واردکننده ، تاریخ ورود، شماره و تاریخ پروانه یا کارنه دو پاساژ، مهلت تردد و اعتبار پروانه و نوع تضمین اخذ شده برای خودروهای موضوع اظهارنامه های ورود موقت را ضمن اعلام اقدامات و پیگیری های انجام شده درخصوص خودروهایی که مهلت ورود آنها سپری شده است، در سریعترین زمان ممکن به این دفتر ارسال نمایند.
علیرضا مقدسی – مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست کامیون های ایسوزو 2013
شماره: 151300/8915/204/365 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 23/7/1392 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیونت هایISUZU سال 2013 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت بهمن دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
UNIT PRICE FOB yokohama DESCRIPTIOM
JPY 2,424,895 NPR 70 P with ABS
JPY 1,889,980 NKR 55 E with ABS
JPY 2,552,963 NQR 70 P with ABS
JPY 1,948,120 NKR 77 E with ABS
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست جرثقیل های زوملاین 2013
شماره: 151320/8944/202/24/366 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته ارزش این دفتر طی صورتجلسه 98 – 4/8/1392 ارزش انواع جرثقیل های ZOOMLION سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت آسان خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری جرثقیل های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (USD) MODEL BRAND NAME OF COMM
116,000 QY 25 V 532 ZOOMLION TRUCK CRANE
125,000 QY 30 V 532 ZOOMLION TRUCK CRANE
198,300 QY 50 V 532 ZOOMLION TRUCK CRANE
255,000 QY 70 V 532 ZOOMLION TRUCK CRANE
224,000 RT 35 ZOOMLION ROUGH CRANE
294,200 RT 55 ZOOMLION ROUGH CRANE
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی سویل مک 2013
شماره: 151335/5589/205/24/367 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 23/7/1392 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SOILMEC سال 2013 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت ایرتویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش
________________________________________
* متن پرایس لیست به شرح زیر است :
PRICE IN EURO OLD NAME NEW NAME
88000.00 R – 210 SR – 20
99000.00 R – 312 SR – 30
104000.00 R – 416 SR – 40
113000.00 R – 516 SR – 50
114000.00 R – 620 SR – 60
115500.00 R – 625 NO CHANGE
121000.00 NEW SR – 70
175000.00 R – 825 SR – 80
188000.00 R – 930 SR – 90
210000.00 R – 1240 SR – 100
198000.00 CM – 120 SR – 120
20000.00 RTC – 10 , RTC – S RT3 – S USED
34000.00 RT3 – S RT3 – ST
16000.00 SM – 103 SM – 5
24000.00 SM – 400 / 401 SM - 14
28000.00 SM – 405 SM – 21
20000.00 SM - 305 PSM - 8

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست وانت های هایلوکس و سواری ون هایس تویوتا 2014
شماره: 151347/3550/206/24/368 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 23/7/1392 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری تویوتا هایس و وانت هایلوکس سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایرتویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CFR or CPT (EURO) TRANSMISSION ENGINE MODEL
20,500 M/T 2.5 L TOYOTA HILUX DIESEL 4*4 D/C
26,500 M/T 2.5 L TOYOTA HICE DIESEL HIGH ROOF
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست خودروهای سواری رنو SAFRANE
شماره: 153330/7490/206/24/373 تاریخ: 11/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 23/7/1392 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو نوع خودرو سواری RENAULT SAFRANE سال 2014 ساخت کشور فرانسه – ترکیه و کره به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CFR or CPT (EURO) MODEL NAME MODEL DESCRIPTION ITEM
15,400 SAFRANE 2.0 CVT 1
19,600 SAFRANE 2.5 A/T 2
رسول کوهستانی پژوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودروهای قابل ورود با نشان های تجاری TOYOTA , HYUNDAI , FAW , KIA , LONKING , LIUGONG , XCMC
شماره: 154885/92/124248/702/73/375 تاریخ: 12/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 3886/20/92 مورخ 31/6/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 14558/60 مورخ 26/6/1392 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان تجاری TOYOTA , HYUNDAI , FAW , KIA , LONKING , LIUGONG , XCMC ، ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی از هر حیث با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرات اختصاصی خودرو و ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرایط انبارهای اختصاصی
شماره: 156267/92/381 تاریخ: 13/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به ماده51 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و پیرو بخشنامه های شماره 82471/7047/46/73/128
مورخ 22/4/90 و شماره 104601/704/46/73/165 مورخ 23/5/90 درخصوص شرایط انبارهای اختصاصی دستورالعمل اجرایی ماده مذکور بشرح ذیل اعلام میگردد :
1 – پنجره ها و نور گیری های انبار اختصاصی از داخل محصور و جوشکاری شده و بایستی دارای یک درب بزرگ جهت ورود ور خرو جباشد که در صورت لزوم درب نفر رو بر روی همان درب تعبیه شده باشد. همچنین بر روی درب انبار از داخل مفتول U شکل جهت نصب پلمپ به نحوی از داخل جوشکاری شده باشد که از بیرون قابل رویت نباشد. در صورت وجود دربهای اضافی، حتماً از داخل مسدود و به نحوی جوشکاری گردد که امکان تردد و جابجایی کالای از درب اضافی به هیچ وجه مقدور نبوده و محوطه ابنار دارای نور افکن و پست نگهبانی 24 ساعته باشد.
2 – دیوار انبار اختصاصی مسقف میبایستی سیمانی و حداقل با ارتفاع 3 متر باشد. تجهیزات و سیستم های اعلام و اطفاء حریق (کپسول – ماشین آتش نشانی – سیستم های مرکزی اعلام و اطفاء حریق – شیر فلکه آتش نشانی) مشخص گردیده و در محل مناسب در انبار اختصاصی مستقر گردد.
3 – ارتفاع دیوار محوطه انبار اختصاصی (انبار روباز) حداقل 5/4 متر (حداقل سه متر دیوار و 5/1 متر فنس فلزی) بوده، درب ورود و خروج میبایستی حتماً فلزی بوده و داشتن روشنایی داخل مناسب، نورافکن محوطه و پست نگهبانی 24 ساعته الزامی میباشد.
4 – مساحت انبار مورد تقاضا با سوابق واردات قبلی از همان کالا متناسب بوده و نوع کالای وارده به انبار توسط گمرک ایران مشخص میگردد. ضمن اینکه در انبار اختصاصی صرفاً کالایی که متکی به پروانه عبور داخلی باشد قابل نگهداری بوده و جهت نگهداری کالاهایی با شرایط نگهداری خاص (مانند گندم، جو، برنج، و ...) مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط مبنی بر مناسب بودن شرایط انبار جهت نگهداری کالا را اخذ نمایند.
5 – انبارهای اختصاصی با دو قفل بسته و بدون حضور مامور گمرک حق باز شدن قفل انبار نبوده و در هر مورد پس از باز شدن بلافاصله پلمپ گردیده و در دفتر مربوطه ثبت و تحویل متصدی انبار گردد. همچنین موقعیت انبار و فاصله آن تا گمرک اجرایی مربوطه حداکثر پنجاه کیلومتر باشد.
6 – حقوق ورودی کالا برای تمام مدت توقف کالا در انبار اختصاصی بصورت تضمین (برای کالای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالای مجاز مشروط معادل حقوق ورودی به اضافه یک برابر ارزش «واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی معادل حقوق ورودی به اضافه پنجاه درصد ارزش» کالا) تعیین و هزینه های گمرکی نقداً وصول گردد.
7 – حداکثر مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای اختصاصی هشت ماه بوده و پس از اتمام مدت مذکور کالا مشمول مقررات متروکه میگردد . در ضمن در صورت تقاضای تمدید مراتب در مرکز واردات و امور مناطق بررسی و اقدام خواهد گردید.
همچنین لازم است ترتیباتی اتخاذ گردد که تا انتهای سال 1392 با مکانیزه نمودن آمار موجودی انبار بصورت برخط “on line” قابل رویت بوسیله گمرک مربوطه باشد. شایان ذکر است تفویض اختیار صورت گرفته موضوع بخشنامه شماره 82471/7047/46/73/128 مورخ 22/4/1390 کماکان قابل اقدام میباشد.
محمدرضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست شناورهای معاف از عوارض 10%
شماره: 120559/113/73/382 تاریخ: 15/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره شماره 2/75/77564 – 2/75/77330 مورخ 27/5/1392 و 2/75/77333 – 2/75/77334 – 2/75/77326 مورخ 27/7/92 و 2/75/67410 مورخ 2/7/92 و 2/75/62003 – 2/75/62004 مورخ 19/6/1392 و 2/75/62006 مورخ 19/6/1392 و 2/75/58702 مورخ 10/6/1392 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام میدارد بر اساس نامه های فوق، کشتی های مورد اشاره در جدول ذیل جزء ناوجگان ملی تلقی شده و محمولات حمل شده با آنها، مشمول پرداخت عوارض ده درصد کرایه حمل ناوگان خارجی نمیگردد. خواهشمند است مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول فرمائید.
نام کشتی شماره ثبت محل ثبت کشتی
یدک کش فدک 100
مریان 6
کشتی فله بر تابنده
کشتی فله گل افروز
شناور نوشین
سپر آرتین
شناور باری مانا 110
شناور اهورا 10
بارج مسطح تقریب 1
بارج مسطح تمجدید 1 1196
1191
1152
1042
1194
1193
1192
1185
1189
1190 بندر عباس
بوشهر
قشم
قشم
بوشهر
انزلی
بوشهر
بوشهر
بوشهر
خرمشر
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم قبول اظهار خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و بالاتر
شماره: 156225/92/379 تاریخ: 13/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به تصمیم متخذه در جلسه شورای معاونین گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور فرمائید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا اطلاع ثانوی از قبول اظهار خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و بالاتر خودداری و در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نسبت به ترانزیت آن صرفاً به گمرکات شهید رجایی بندرعباس و تهران اقدام نمایند. همچنین در صورت اخذ شماره ثبت (کوتاژ) خودروهای مذکور در آن گمرک، قبل زا ابلاغ این بخشنامه نسبت به ترخیص صرفاً با هماهنگی این مرکز اقدام گردد. مسئولیت مستقیم نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بعهده مدیر محترم آن گمرک میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ شرایط صدور 95 قلم محصول جنگلی و مرتعی
شماره: 150138/92/360 تاریخ: 5/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4467/210/92 مورخ 28/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 39082/1/92 مورخ 23/7/92 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال و اعلام میدارد :
1 – صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری مطابق لیست اعلامی در نامه سازمان جنگلها (95 قلم) نیاز به اخذ مجوز از آن سازمان و ابلاغ از سوی این دفتر میباشد.
2 – صادرات محصولات فرآوری شده نظیر پودر و اسانس از گیاهان دارویی، صنعتی و عطری نیاز به اخذ مجوز از سازمان مزبور ندارد.
3 – بر اساس اعلام سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری در متن نامه ارسالی مهلت اعتبار نامه مذکور تا پایان سال 1392 میباشد.
بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصل های 6 و 7 جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه میباشد. و همچنین بر اساس بخشنامه ردیف 58 مورخ 3/2/1385 و ردیف 274 مورخ 9/8/1388 صادرات پیاز زعفران ممنوع میباشد.
ضمناً این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 76373/92/186 مورخ 24/4/1392 میگردد.
خواهشند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/1385 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات________________________________________
* بخشنامه مورخ 24/4/92 را در مجموعه هفتگی شماره (922) ملاحظه بفرمائید.
* * متن نامه شماره 39082/1/92 مورخ 23/7/1392 سازمان جنگلها به شرح زیر است :
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سلام علیکم – احتراماٌ، پیرو مصوبات جلسه مورخ 16/7/1392 و پیرو نامه شماره 32877/1/92 مورخ 25/6/92 درخصوص صدور مجزو صادرات گیاهان دارویی و صنعتی در سال 1392، ضمن اصلاح نامه اخیرالذکر به استحضار میرساند صادرات اقلام مشروحه ذیل که جایگزین اقلام صادراتی مندرج در بند (ج) نامه شماره 15122/1/92 مورخ 22/3/1392 شده اند با تایید این سازمان مجاز میباشد . ضمناً صادرات محصولات فرآوری شده نظیر پودر و اسانس از گیاهان دارویی ، صنعتی و عطری نیاز به اخذ تاییدیه از این سازمان ندارد. بدیهی است بخشنامه و اصلاحیه های صادره در خصوص صادرات گیاهان دارویی و صنعتی صرفاً برای اجرا در سال 1392 بوده و دستورالعمل و ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری سال 1392 متعاقباً ارسال خواهد شد. دستور فرمائید ، مراتب به کلیه گمرکات ابلاغ و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
1 – رزون ثعلب
2 – پیاز و گل لاله سرنگون
3 – پیاز گل نرگس
4 – پیاز موسیر
5 – ریشه ختمی
6 – ریشه کاسنی
7 – ریشه ریواس وحشی
8 – ریشه چوبک
9 – ریشه و میوه روناس
10 –ریشه خاس و کوله خاس
11 – ریشه زنبق وحشی
12 – ریشه کوکب وحشی
13 – ریشه شیرین بیان
14 – ریشه سریش
15 – پوست درخت محلب
16 – مویه محلب
17 – میوه بنه
18 – میوه بلوط
19–میوه زرشک وحشی (جنگل) 20- میوه ناخنک
21 – میوه نسترن وحشی
22 – گل نمدار
23 – گل نرگس
24 – گل بومادران
25 – گل بنفشه
26 – گل کاسنی
27 – گل گندم
28 – گل اروانه
29 – گل مغربی
30 – گل گاوزبان
31 – برگ کنار
32 – برگ مورد
33 – برگ سنا
34 – برگ گزنه
35 – سقز
36 – همیشک
37 – مهرخوش
38 – چله داغی 39-سورنجان
40 – قره قات
41 – بینهر
42- کرفس وحشی(گلوس)
43- ترنجبین
44- شیرخشت
45-فرنجشمک
46- مریم نخودی
47- پرسیاوشان
48 – چماز
49- جفت
50- گزشهداد
51- بیدخشت
52- مستکی
53- زدو
54- انچوچک
55- درمله
56- علف گاوزبان
57- زیره سیاه 58- اشلیان (شقار)
59-گزخوانسار (گزانگبین)
60- پسته جنگلی
61- آویشن
62- گزعلفی
63- گردو جنگلی
64- فندق جنگلی
65- آنقوزه تلخ
66- آنقوزه شیرین
67- نرکه ارغوان
68- باریجه
69- کتیرای خرمنی
70- کتیرای مفتولی
71- وشاه
72- انزروت
73- کاپاریس (نگجی)
74- بادام جنگلی (کوهی)
75- عشقه
76-خزه 77- سرخس بال عقابی
78- مرزه
79- مریم گلی
80- گلرنگ
81- تخم مرو
82- قدومه شیرازی
83- کشمش کولی
84- اسفوزه
85- بادرنجبویه
86- بارهنگ
87- بابونه
88- شاتره
89- اطوخدوس
90 – شکرتیفال
91- رزماری
92- ماریتینال
93- زونا
94- کاسنی
95- مرزنجوش

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت زغفران صادراتی از عوارض صادرات
شماره: 150200/92/361 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – باعنایت به نامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و استعلام بعمل آمده ، به پیوست تصویر نامه شماره 4352/210/92 مورخ 21/7/1392 آن دفتر ارسال و اعلام میدارد ، صادرات زعفران از تاریخ 1/7/1392 (با توجه به بخشنامه ردیف 301) در هر مقدار و بسته بندی مشمول اخذ عوارض صادراتی نمیباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/1385 به کلیه شعب گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/21

بخشنامه گمرک ایران درخصوص جوایز صادراتی
شماره: 92753/364 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 487/400/92 مورخ 13/5/1392 سازمان توسعه تجارت ایران موضوع عدم استفاده از بنگاه های صادراتی از جوایز صادراتی در سال های 1391 به بعد ، ارسال و اعلام میدارد :
1 – با عنایت به اینکه به کلیه صادرکنندگان (اعم از حقیقی و حقوقی) که از ابتدای سال 1391 به بعد اقدام به صدور کالا نموده اند جوایز صادراتی پرداخت نمیشود لذا درخصوص کالاهای صادرات قطعی که در این مقطع زمینی عیناً و بدون استفاده به کشور برگشت داده مطابق ماده 65 ق.ا.گ و ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از اخذ اسناد صدور مربوطه ، حسب مورد گواهی های لازمه ، انطباق کامل کالای صادراتی با کالای برگشتی، اعاده امتیازات استفاده شده (واردات در مقابل صادرات، تسهیلات بانکی) و بازپرداخت وجوه دریافتی اقدام لازم معمول نمایند. (لازم بذکر میباشد درخصوص این صادرکنندگان در زمان برگشت محموله صادراتی آنها نیازی به معرفی آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بازپرداخت جوایز صادراتی نمیباشد).
2 – درخصوص کالاهای صادراتی که مربوط به سالهای 1390 و ماقبل آن میباشد، در زمان برگشت کالا لازم است علاوه بر رعایت مفاد صدرالاشاره با توجه به احتمال تعلق جایزه صادراتی مراتب به سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه نیز اعلام گردد.
3 – تاکید میگردد در زمان برگشت محموله های صادراتی رعایت مفاد بخشنامه ردیف 88 سال 87 و بخشنامه های پیروی مرتبط الزامی میباشد. بدیهی است در صورتیه کالای صادراتی برگشتی مربوط به پروانه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت برای پردازش یا تعمیر موضوع ماده 51 ق.ا.گ و بند (د) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ و ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع یا از محل پروانه های ورود قطعی موضوع مواد 66 لغایت 70 ق.ا.گ باشد لازم است قبل از ترخیص درخصوص تسویه پروانه های ورود موقت مربوط با گمرک ورود موقت کننده مکاتبه و در صورت تسویه پروانه مراتب با ذکر جزییات کامل منجمله کیل مصرف مورد استناد جهت رسیدگی به این دفتر اعلام گردد.
4 – در صورت عدم تسویه پروانه وورد موقت لازم است میزان کالای برگشتی به صورت کامل در متن پروانه صادراتی درج و مراتب به گمرک مبداء صادرات و گمرک ورود موقت کننده نیز جهت درج در متن اظهارنامه صادراتی و دقت در هنگام تسویه یا سایر تشریفات لازم قانونی اعلام گردد. درخصوص برگشت کالای صادراتی از محل پروانه های وورد قطعی نیز لازم است از گمرک وارداتی و همچنین این دفتر درخصوص استرداد حقوق ورودی متعلقه به ذینفع استعلام و بر اساس آن اقدام و پس از موافقت با ترخیص کالای برگشتی مراتب ضمن درج در متن پروانه صادراتی ، به گمرک مبداء صادرات جهت درج در متن اظهارنامه صادراتی اعلام گردد.
شایسته است دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس شهری مدل DI2C
شماره: 150248/92/148329/92/702/20742/73/362 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4519/210/92 مورخ 30/7/1392 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 168064/60 مورخ 29/7/92 مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه و پیرو نامه شماره 139157/91/132662/702/20742/73 مورخ 26/7/1391 به عنوان گمرک شهید رجایی (تصویرپیوست) این مرکز خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس شهری مدل DI2C محصول شرکت شهاب خودرو تا پایان اسفند سالجاری اقدام لازم معمول نمایند . لازم به ذکر است استفاده از IPI مزبور صرفاً توسط واحد تولیدی مورد اشاره قابل اعمال بوده و در صورت واردات کالاهای ساخت داخل ضمن عدم ترخیص کالا مراتب به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 168064/60 مورخ 29/7/92 دفتر صنایع ماشین سازی به شرح زیر میباشد :
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سلام علیکم – پیرو نامه شماره 177400/60 مورخ 10/7/91 درخصوص ساخت داخل اتوبوس شهری مدل DI2C محصول شرکت شهاب خودرو بدینوسیله به اطلاع میرساند تمدید اعتبار ساخت داخل (41 درصد) تا پایان اسفند ماه 1392 مورد تایید است.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابطال یک فقره ثبت سفارش بنام بازرگانی جهانگیر آریا
شماره: 150186/92/149521/791/73/363 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 32932/92/117 مورخ 4/8/1392 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ابطال مجوز ثبت سفارش شماره 98533523 مورخ 29/7/92 بنام شرکت بازرگانی جهانگیر آریا، به انضمام 3 برگ تصاویر مربوطه جهت 5 دستگاه خودروی تویوتا لکسوس RX350 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن توجه در ابطال و کان لم یکن بودن مجوز مذکور با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام اسامی برخی از شرکت های خوشنام
شماره: 153044/92/371 تاریخ: 8/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 152824/525/6 مورخ 8/8/1392 مدیرکل محترم مبارزه با جرائم سازمان یافته مبنی بر لغو بخشنامه ردیف 320 مورخ 13/7/1392 موضوع اعلام خوشنامی شرکت بازرگانی مهرآوران سلامت پرشیا ارسال وا علام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG
شماره: 153220/92/150393/702/73/372 تاریخ: 11/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4554/210/92 مورخ 4/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 170492/60 مورخ 1/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 170492/60 مورخ 1/8/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین الات راهسازی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین شیراز نماینده رسمی LIUGONG کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 7 صورتجلسه شماره 168358/60 مورخ 29/7/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
LIUGONG چین بیل مکانیکی چرخ زنجیری CLG 945 E CUMMINS QSM 11
مجوز سازمان استاندارد شماره 47464 مورخ 6/7/91
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112614 مورخ 5/3/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مشخصات خودروی سواری قابل ورود بانشان تجاری (ABT)
شماره: 153737/150565/702/73/376 تاریخ: 11/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4388/210/92 مورخ 22/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 163285/60 مورخ 21/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه مبنی بر تایید ضوابط فنی خودرو سواری ABT ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و چنانچه مشخصات خودروهای وارده از هر حیث منطبق با ضوابط فنی اعلامی این مرکز و ثبت سفارش معتبر ارائه شده باشد و نشان تجاری ABT بر روی خودروهای وارداتی مورد نظر درج شده باشد با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند. ضمناً مفاد بخشنامه شماره 134527/92/17676/1360724/702/73 مورخ 14/7/1392 کان لم یکن اعلام میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 163285/60 مورخ 21/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – احتراماً بازگشت به نامه شماره 4118/210 مورخ 9/7/92 باطلاع میرساند خودرو های سواری مورد اشاره با مشخصات :
1 – سواری ABT BITTLE (CABRIOLET / HATCH BACK) با مشخصه موتور CCZA
2 – سواری ABT PASSAT EG / KV (SALOON) با مشخصه موتور CBTA
بر اساس تصمیات متخذه در کمیته های 46 و 47 بشماره 279685/60 مورخ 7/11/1391 و شماره 50446/60 مورخ 21/2/1392 و مجوزهای شماره 280180/60 مورخ 7/11/91 و شماره 52435/60 مورخ 22/2/1392 بنام شرکت آراد خودروی هرمز (نماینده رسمی برند ABT در ایران) صادر شده است. لازم به ذکر است که مجوزهای صادره بر اساس تاییدیه های سازمان های استاندارد و محیط زیست و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین گواهی نمایندگی صادره از مرکز امور اصناف بوده که در مجوزهای فوق صراحتاً به برند ABT اشاره شده است . بدیهی است هرگونه رفع ابهام درخصوص برند و مدل های مذکور از طریق نمایندگی مذکور قابل اقدام خواهد بود.
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ انواع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری تویوتا
شماره: 153750/92/146319/7020/311/377 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4438/210/92 مورخ 27/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 162796/60 مورخ 21/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان تجاری TOYOTA بشرح مندرج در نامه موصوف ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 162796/60 مورخ 27/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایرتویا نماینده رسمی TOYOTA کشور ژاپن در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 7 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
TOYOTA ژاپن سواری M2 (M/T) HIACE DIESEL 2KD-FTV (2494cc)
سواری N1 (M/T) HILUX DIESEL (SINGLE & DOUBLE CAB)
مجوز سازمان محیط زیست شماره 18912 مورخ 6/6/91
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000299617 مورخ 10/2/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 949 مورخ 18/1/91 و شماره 89920 مورخ 29/12/89 (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اظهار خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و بالاتر صرفاً در گمرکات شهید رجایی و تهران
شماره: 156225/92/379 تاریخ: 13/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به تصمیم متخذه در جلسه شورای معاونین محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور فرمائید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا اطلاع ثانوی از قبول اظهار خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و بالاتر خودداری و در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نسبت به ترانزیت آن صرفاً به گمرکات شهید رجایی بندرعباس و تهران اقدام نمایند. همچنین در صورت اخذ شماره ثبت (کوتاژ) خودروهای مذکور در آن گمرک، قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به ترخیص صرفاً با هماهنگی این مرکز اقدام گردد. مسئولیت مستقیم نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بعهده مدیر محترم آن گمرک میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/16

واردات خودروی سواری صرفاً با ارز متقاضی قابل ورود می باشد
شماره: 156226/154511/702/73/78 تاریخ: 13/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام –به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 4667/210/92 مورخ 8/8/1392 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر واردات انواع خودروهای سواری وارداتی صرفاً با ارز متقاضی جهت اطلاع و بهره برداری با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 4667/210/92 مورخ 8/8/92 دفتر واردات به شرح زیر میباشد :
جناب آقای هاشمی – مدیرکل محترم اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی
سلام علیکم – احتراماً، با توجه به تصمیمات متخذه مقتضی است دستور فرمائید واردات انواع خودروهای سواری وارداتی صرفاً با ارز متقاضی ضورت پذیرد.
شایان ذکر است در صورت دریافت هرگونه ثبت سفارشات قبلی شبکه بانکی کشور مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود و فقط میتواند با ارز متقاضی نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید کلیه بخشنامه های ستاد تنظیم بازار تا پایان سال جاری
شماره: 150462/92/148911/113/73/370 تاریخ: 6/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 36231/92/35786/113/73/80 مورخ 31/2/92 و 33284/92/32868/112/73 مورخ 28/2/1392به پیوست تصویر نامه شماره 4534/210/92 مورخ 1/8/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 169975/60 مورخ 1/8/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 169975/60 مورخ 30/7/92 دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و بدینوسیله اعلام میگردد، مفاد بخشنامه های مورد اشاره تا پایان سالجاری تمدید میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات گمرکی اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ موافقت کلی کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات با برخی از کالاهای فنی مستعمل
شماره: 151908/92/140272/113/73/369 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 55403/91/48968/790/241/73/88 موبخ 31/3/1391 به پیوست تصویر نامه شماره 4280/210/92 مورخ 17/7/92 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام میدارد حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 13/7/1392 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند 3 ماده 42 آئین نامه اجرایی مذکور، واردات اقلام مشروحه در جدول ذیل نامه ارسالی با رعایت ضوابط ثبت سفارش، اعمال سایر مقررات مربوطه و ارائه مجوزهای قانونی ذیربط، صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع میباشد، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای اجرایی زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمائید ، ضمناً ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمیباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن بخشنامه مورخ 17/7/1392 دفتر مقررات صادرات وواردات به شرح زیر میباشد :
گمرک ایران – مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم – احتراماً حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 13/7/1392 کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی مذکور به اطلاع میرساند، واردات اقلام مشروحه ذیل با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع میباشد. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمیباشد و اقلام مشملو قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج میباشد.
ردیف شرح کالا
1 کانتینر یخچال دار ( با ترموکینگ) بدون شاسی و محور
2 دریل واگن با قطر بیش از شش اینچ (150 میلی متر) تحت ردیف 84303190 تعرفه
3 دستگاه حفاری تونل (TBM) تحت ردیف 84203110 تعرفه
4 لیفتراک با ظرفیت بالای ده تن تحت ردیف 84272012 تعرفه
5 شناور اعم از چوبی، فلزی و فایبرگلاس (با رعایت ضوابط سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان شیلات)
6 جرثقیل تحت ردیف 8426 تعرفه مشروط به اینکه با الزامان سازمان ملی استاندارد ایران مطابقت داشته باشد. (از طریق شرکت های بازرسی کالاهای وارداتی (سوریانس) که در زمینه بازرسی فنی جرثقیل برجی تایید صلاحیت شوند)
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/8/16

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرایط صدور موقت کالاهای فنی بمنظور تعمیر، تکمیل و بازسازی
شماره: 154241/92/152402/94977/112/374 تاریخ: 7/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو مفاد بخشنام ردیف 238 مورخ 21/5/1392 در رابطه با ضوابط صدور موقت کالا وخدمات جهت اجراء با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی (مواد 126 و 134) آن به پیوست تصویر نامه شماره 175372/60 مورخ 7/8/92 دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد:
برابر مفاد نامه موصوف عبارت «جهت تعمیر و بازسازی» در سطر چهاردهم مندرج در نام همنضم به بخشنامه فوق الذکر به عبارت «جهت تعمیر، تکمیل و بازسازی» و همچنین عبارت «احراز شرایط زیر» مندرج در سطر پانزدهم به عبارت «احراز یکی از شرایط زیر» اصلاح می شود که در راستای این اصلاحیه، ردیف 2 بند دال بخشنامه فوق الذکر نیز بدین شرح اصلاح می گردد :
در صورت احراز یکی از شرایط مندرج در نامه موصوف (1- خروج اقلام مورد نظر جنبه تجاری نداشته باشد. 2 – دارای دعوتنامه از شرکت سازنده (تعمیرکننده) یا نماینده منطقه یا مدارک مربوط به ضمانت یا گارانتی باشد) نیاز به مجوز موردی از مرجع یاد شده ندارد. لازم به ذکر است اجازه صدور موقت کالا جهت پردازش و تکمیل وفق ردیف 1 بند دال بخشنامه یاد شده کماکان پس از ارائه تاییدیه این دفتر میسر میباشد.
شایسته است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 561 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* متن نامه شماره 116581/60 مورخ 14/5/1392 دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است :
جناب آقای علیدوستی – مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
با سلام– پیرو نامه شماره 2124-50111-73 مورخ 16/1/1383 (تصویر پیوست) و با توجه به مفاد ماده 128 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر خروج موقت کالاهای فنی به منظور تعمیر و اعاده مجدد اقلامی که امکان تعمیر یا تکمیل آنها در داخل کشور مقدور نمیباشد و مطابق اعلام نظر دفاتر تخصصی وزارت متبوع به اطلاع میرساند :
از آنجا که در بخش تولید و خدمات، تعمیر و نگهداری صنایع کشور تحولات زیادی بوجود آمده و امکان شناسایی توانایی تعمیرات دستگاه های مورد نظر بدلیل تعدد و تنوع آنها عملاً امکان پذیر نمیباشد و از طرفی عدم تعمیر و بازسازی بموقع این قبیل از اقلام، پیامدهای مفنی صدمه به روند تولیدی صنایع مربوطه را بدنبال خواهد داشت، بدیهی است این قبیل قطعات بایستی جهت تعمیر و بازسازی به خارج از کشور ارسال گردد.


با توجه به موارد مذکور به نظر میرسد در شرایط اقتصادی موجود ارسال ان دسته از دستگاه ها، قطعات و ادوات فنی به خارج از کشور که امکان تعمیرات در داخل را داشته باشند مقرون به صرفه نبوده و صرفاً اقلامی به خارج از کشور ارسال گردد که تعمیرات و بازسازی آنها در داخل کشور میسر نمیباشد.
با عنایت به مراتب فوق و به منظور تسریع در امور و خذف تشریفات اداری مربوطه، با خروج موقت دستگاه ها، قطعات و ادوات فنی به خارج از کشور جهت تعمیر و بازسازی و اعاده آنها، در صورت احراز شرایط زیر :
1 – خروج اقلام مورد نظر حجم تجاری نداشته اشد.
2 – دارای دعوت نامه تعمیر از شرکت سازنده (یا تعمیرکننده) یا نماینده منطقه یا مدارک مربوط به ضمانت (گارانتی) باشد.
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بدون نیاز به اخذ مجوز موردی موافقت دارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انعکاس موضوع به گمرکات اجرایی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع فرمایند.
علی اصغر رمزی – مدیرکل امور اقتصادی

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح نام یکی از شرکت های استاندارد سازی شده
شماره: 147220/92/747/859/71/353 تاریخ: 30/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 141248 – 21/7/1392 (ردیف 338) درخصوص اعلام فهرست 22 واحد تولیدی استاندارد سازی ، به پیوست نامه شماره 1149 – 27/7/1392 سازمان ملی استاندارد و نامه به شماره ثبت 146920 – 30/7/1392 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد : عنوان صحیح واحد پترو آموت گزارش شده در پیوست بخشنامه فوق «پترو آموت پویا » میباشد. مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی ترخیص خودروهای وارداتی بنام ورزشکاران
شماره: 145068/92/352 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2102608/92 مورخ 24/4/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعهتجارت منضم به تصویر مصوبه شماره 85711/ت48176هـ مورخ 11/4/1392 هیات محترم وزیران ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به محدود بودن اسامی ورزشکاران موضوع مصوبه فوق از هرگونه ترخیص مستقیم خودرو که از محل مصوبه مذکور ثبت سفارش گردیده خودداری نمایند. بدیهی است واجدین شرایط استفاده از محل مصوبه فوق الذکر پس از بررسی ثبت سفارش بصورت متمرکز در این مرکز و در صورت مطابقت با لیست موجود به گمرکات ترخیص خودرو اعلام خواهد شد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی تنظیم اظهارنامه های لوازم یدکی وارداتی
شماره: 143150/73/24/8/339 تاریخ: 23/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو دستورالعمل شماره 118204/8/499 مورخ 6/6/13/89 بمنظور حصول اطمیمان از رعایت مقررات گمرکی و اعمال کنترل های صحیح گمرکی جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی هنگام انطباق کالا با اسناد مثتبه گمرکی در پرونده های مظنون به قاچاق و وفق اختیارات گمرک ایران در ماده 39 ق.ا.گ مقتضی است موارد ذیل در تنظیم اظهارنامه های لوازم یدکی رعایت گردد :
1 - پذیرش اظهار بر مبنای ثبت سفارش، پروفرم و فاکتور خرید به لحاظ تنوع ایتم و تعداد در یک اظهارنامه بلامانع است.
2 – در اجرای ماده 64 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی موظف است مشخصات کامل کالا از لحاظ نام و شماره تعرفه گمرکی، نوع ، تعداد، کشور سازنده ، مارک و وزن و ارزش ماخذ احتساب حقوق ورودی را بطور صحیح و دقیق به گمرک اظهار نماید و اسناد ضمیمه اظهارنامه با مشخصاتی که از کالا در اظهارنامه نوشته است تطبیق نماید.
واحدهای احراز هویت گمرکات اجرایی از پذیرش اسناد کلی گویی شده و اجمالی که فاقد مشخصات دقیق لوازم یدکی شامل نوع ، تایپ یا آرتیکل ، مورد مصرف و کاربرد (نوع خودرو) و کشور سازنده میباشند، خودداری نماید.
فهرست عدلبندی منضم به اظهارنامه میبایست با مشخصات کالا در فاکتور مطابقت داشته بگونه ای که امکان تفکیک و ارزیابی کالا از روی فهرست عدلبندی را میسر نماید.
3 – ارزیابان گمرکات اجرایی مکلفند در اجرای ماده 66 آ.ا.ق.ا.گ طبق فهرست عدلبندی منطبق با فاکتور خرید از اقلام عمده و با ارزش کالای اظهار شده، ارزیابی و در صورت امکان کاتالوگ و بروشور آن را به اظهارنامه الصاق و لاک و مهر نماید.
توجه : با الصاق اسناد به اظهارنامه از شکستن لاک و مهر اولیه جداً خودداری و پس از الصاق اسناد دیگر یا مجوزهای مورد نیاز از لاک و مهر ثانویه استفاده شود.
4 – دوایر ارزش گمرکات اجرایی نسبت به بررسی ارزش کالای وارده با توجه به نوع و نمونه کالا ، بروشور و کاتالوگ الصاقی به اظهارنامه و بر مبنای اسناد خرید منضم به اظهارنامه و بر اساس سامانه ستاگ ارزش اقدام و در صورت عدم وجود سوابق ترخیص (مثل و مشابه و یا رعایت شرایط همزمانی خرید از همان کشور مبداء) ضمن تاکید بر تقدم و تاخذ در بکارگیری روش های موضوع ماده 15 قانون امور گمرکی ، نسبت به اجرای ماده 15 آ.ا.ق.ا.گ و تعیین ارزش کالا اقدام نمایند. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 118204/8/229 مورخ 6/6/1389 میگردد. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مد یران محترم میباشد.
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت روغن زیتون و روغن هسته انگور از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 145604/92/144861/113/73/348 تاریخ: 29/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 561/260/ص مورخ 21/7/1392 معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص معافیت از پرداخت مالیات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات وعوارض مربوطه (صرفاً درخصوص ارزش افزوده) روغن زیتون آماده برای مصرف (با بو و بدون بو ) و روغن هسته انگور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 561/260/ص مورخ 21/7/1392 سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:
جناب آقای نادری – معاون محترم امور گمرکی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم – احتراماًريال به استحضار میرساند ، از آنجائیکه به موجب بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و واردات روغن نباتی مشمول مالیات و عوراض موضوع این قانون نمیباشد، بنابر این واردکنندگان و عرضه کنندگان روغن زیتون آماده برای مصرف (اعم از بابو و بی بو) و روغن هسته انگور ملزم به پرداخت مالیات وعوارض هنگام واردات و عرضه آنها نخواهند بود. خواهشمند است به منظور اجرای صحیح مقررات این قانون مراتب معافیت فوق را به سایر بخشهای زیر مجموعه اعلام نمایید.
علیرضا طاری بخش – معاون مالیات بر ارزش افزوده

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص بسنده شدن به اعمال ضوابط مسیرهای زرد و سبز
شماره: 131111/8/315 تاریخ: 9/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – حسب دستور مقام محترم ریاست کل در اجرای بهینه طرح انتخابت مسیر اظهار نامه (Selectivity) مقتضی است ضوابط مسیرهای زرد و سبز در درب خروج گمرک کاملاً رعایت گردیده و از انجام کنترل های زائد و غیر ضرور که موجب اتلاف وقت و مغایر با ارئه تسهیلات لازم در فرآیند ترخیص میگردد اجتناب گردد. بدیهی است در صورت تشخیص احتمالی نیاز به انجام بازرسی فیزیکی کالا در درب خروج گمرک، مراتب صرفاً با موافقت کتبی مدیریت گمرک اجرایی قابل اعمال میباشد. مسئولیت حسن اجرای این مهم با ناظرین ، مدیران کل و مدیریت گمرکات اجرایی میباشد.
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم شمول ضوابط استاندارد سازی به روغن موتور روغن صنعتی
شماره: 147950/92/354 تاریخ: 1/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره ردیف 338 مورخ 21/7/92 موضوع اعلام فهرست 22 واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استاندارد سازی گردیده است با عنایت به نامه شماره 1164/92/م مورخ 29/7/1392 مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات سازمان ملی استاندارد ایران اعلام میدارد ، انوع روغن موتور و روغن صنعتی (از قبیل روغن پایه ، روغن هیدرولیک ، روغن دنده) مشمول بخشنامه صدرالذکر نمیباشد. لذا واحدهای تولیدی محصولات فوق الذکر که نام آنها در فهرست پیوستی بخشنامه مزبور درج نگردیده است، مجاز میباشند بدون ارائه گواهی استاندارد سازی مربوطه اقدام به صدور نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص صادرات محموله های موصوف کما فی السابق با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام مشخصات کامیون قابل ورود با نشان تجاری فاو
شماره: 165183/92/140723/702/73/351 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4292/210/92 مورخ 17/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 156330/60 مورخ 10/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص کامیون قابل ورود با نشان تجاری FAW با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 156330/60 مورخ 10/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین الات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام گروه بهمن ( شرکت سیبا موتور) نماینده رسمی FAW کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
÷نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
FAW چین کامیون فاقد اتاق بار N2 CA3250P46K24TE CA6DM1-42E4
کامیون N2 J6-CA4180(4*2)
مجوز سازمان استاندارد شماره 22807 مورخ 5/6/91
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000108434 مورخ 6/5/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 89920 مورخ 9/12/91 شرکت بهینه سازی – شماره 949 مورخ 949 مورخ 18/1/91 و شماره 42503 مورخ 18/6/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه
شماره: 148037/92/147814/323/73/355 تاریخ: 1/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به مصوبه یکصد و شصت و پنجم شورای محترم معاونین مورخ 20/7/92، بدینوسیله منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) از تاریخ 1/8/1392 عملیاتی اعلام میگردد، مقتضی است دستور فرمائید انجام رویه های ورود قطعی، ورود موقت و مرجوعی و رویه صادرات حسب نامه شماره 147814/92 مورخ 1/8/92 دفتر صادرات (تصویر پیوست) با رعایت کلیه مقررات مربوطه بلامانع میباشد. محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی________________________________________
* متن نامه شماره 147814/92 مورخ 1/8/92 دفتر صادرات به شرح زیر است:
با سلام و احترام – بازگشت به نامه شماره 145632/92 مورخ 29/7/92 آن مرکز درخصوص رویه های گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه اعلام میدارد از نظر این دفتر تفویض رویه صادرات به شرط اینکه امکانات و تسهیلات لازم (از جمله ساختمان اداری، پست های سازمانی و تشکیلات اداری پس از بازدید از منطقه و سایر شرایط مربوطه) مهیا گردد، امکان پذیر میباشد.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/9

* بخشنامه مورخ 16/7/92 را در مجموعه هفتگی شماره (933) ملاحظه بفرمائید.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص خودرو سواری بنام ورزشکاران
شماره: 85711/ت48176هـ تاریخ: 11/4/1392
هیات وزیران درجلسه مورخ 5/4/1392 بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ثبت سفارش و واردات یک دستگاه خودرو سواری بنام هر یک از ورزشکاران برتر برای یکبار با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بر اساس طبقه بندی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروهای خارجی، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 مجاز میباشد.
محمد رضا رحیمی – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرایط واردات کالاهای اولویت دهم توسط پیله وران
شماره: 146907/92/142562/113/73/357 تاریخ: 30/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 و 137532/92/131831/129443/113/73/330 مورخ 16/7/1392 درخصوص کالاهای اولویت دهم دارای قبض انبار ، به پیوست تصویر نامه شماره 4320/210/92 مورخ 21/7/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات و مفاد بخشنامه های پیروی فوق الذکر از جمله بندهای 5 ، 1 و 6 بخشنامه شماره 137532/92/131831/129443/113/73/330 ارسال واعلام میدارد، جهت واردات کالاهای دارای اولویت دهم رعایت کلیه ضوابط و مقرراتی که هنگام ثبت سفارش کالا توسط ذینفعان جهت واردات این گونه کالاهاا انجام میگیرد (به استثنای ارائه نسخه ثبت سفارش جهت ترخیص) ، توسط پیله وران فعال در بازارچه های مرزی نیز الزامی است.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 4320/210/92 مورخ 21/7/1392 دفتر مقررات به شرح زیر است :
سازمان صنعت، معدن وتجارت کلیه استانها
سلام علیکم – پیرو بخشنامه شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/1392 درخصوص کالاهای گروه دهم دارای قبض انبار به اطلاع میرساند کلیه ضوابط و مقرراتی که هنگام ثبت سفارش کالا توسط ذینفعان جهت واردات کالا انجام میگیرد رعایت آن توسط پیله وران فعال در بارارچه های مشترک مرزی نیز الزامی میباشد. خواهشمند است دستر فرمائید مراتب را به بازارچه های مزبور اعلام نمایند.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/8/9

* بخشنامه مورخ 1/7/1392 در مجموعه هفتگی شماره (932) درج شده است.
* * متن نامه شماره 3962/6/92 مورخ 9/7/92 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر میباشد :
جناب آقای مهندس عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سلام علیکم – احتراماً، پیرو نامه شماره 3866/6/92 مورخ 6/7/92 با توجه به مشکل ویرایشی پیش آمده در متن نامه فوق الاشاره، بدین وسیله ضمن لغو نامه مزبور، ذیلاً متن صحیح نامه با این شرح ایفاد میگردد:
به استناد تبصره (5) ماده (15) قانون حفاظت از منابع طبیعی، صاردات هیزم و زغال از کشور ممنوع میباشد. همچنین بر اساس سیاست دولت در مورد صیانت از جنگل های شمال کشور موضوع بند (3) مصوبه شماره 20147ق 24120هـ مورخ 1/5/1380 هیات محترم وزیران، صدور کلیه مجوزهایی که به نحوی منجر به کاهش مساحت جنگلها شود، از سوی تمام دستگاه ها ممنوع میباشد، بنابراین شماره تعرفه های 4401 ، 4402 ، 4403 ، 4404 و 4406 مندرج در ردیف 30 فهرست B# جدول کالاهای مشمول عوراض صادراتی موضوع ابلاغیه شماره 1739/210/92 مورخ 21/3/1392 جزء اقلامی میباشند که باید مشمول ممنوعیت صادرات گردند. خواهشمند است دستور فمرائید نسبت به رعایت قانون و مصوبه یاد شده قادام مقتضی و عاجل مبذول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.
اسماعیل عباسپور – مدیرکل

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ممنوعیت صادرات چوب ، هیزم و زغال چوب
شماره: 147916/92/356 تاریخ: 1/8/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره ردیف 124848/92/301 مورخ 1/7/92 به پیوست تصویر نامه شماره 4431/210/92 مورخ 28/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام نامه شماره 3962/6/92 مورخ 9/7/92 دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد : به استناد تبصره 5 ماده 15 قانون حفاظت جنگلها و مراتع و بند 3 مصوبه شماره 20137ق 24120هـ مورخ 1/5/1380 هیات محترم وزیران در مورد لزوم صیانت از جنگلها صادرت چوب موضوع ردیف 15 جدول شماره 2 بخشنامه فوق الاشاره شامل ردیف های تعرفه های 4401 ، 4403 ، 4404 و 4406 از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع میباشد. ضمناً لازم به یادآوری است که بر اساس مندرجات ردیف 15 جدول شماره 2 بخشنامه مورد اشاره صادرات هیزم و زغال نیز به استثناء زغال قالبی تهیه شده از خاک و آخال زغال (زغال صنعتی و یا بریکت) ممنوع میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/9

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف دریافت ایران کد و برچسب شبنم
شماره: 145178/92/144144/103/2945/73/350 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 70723/91/50201/103/2945/73/121 مورخ 20/4/1391 و 103321/91/95517/103/2945/73/188 مورخ 12/6/1392، به پیوست تصویر نامه رونوشت نامه شماره 4348/210/92 مورخ 21/7/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر حذف دریافت ایران کد و برچسب شبنم در سامانه ثبتارش جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام میدارد کلیه بخشنامه های پیروی فوق الذکر لغو میگردند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/2

آئین نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 120700/ت49553هـ تاریخ: 30/6/1392
گمرک……
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 12/6/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود :
آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات واصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت48793هـ مورخ 18/4/1392 به عنوان آئین نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ میشود.
اسحق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1392/8/2

نظریه مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره: 38488هـ/ب تاریخ: 30/6/1392
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی – ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 100992/ت49155هـ مورخ 2/5/1392، موضوع : «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 – با عنایت به بند (د) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهور یاسلامی ایران مصوب 1372 – با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد : «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با تایید فرماندهی کل قوا از مسئولیت های هیات وزیران است»، اختیار هیات وزیران در وضع مقررات انتظامی ، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخص و معین در مناطق مذکور میباشد، علیهذا ، متن مصوبه از آن حیث که با تسری یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمن توسعه شمول قانون است ، مغایر با قانون میباشد. 2 – طبق ذیل ماده (14) قانون مذکور : «... مبادلات بازرگانی مناطق – آزاد – با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد» ، بنابراین ، متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقررات مذکور، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی
________________________________________
شماره: 38475هـ/ب تاریخ: 30/6/1392
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی – ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 103208/ت48176ک مورخ 7/5/1392، موضوع : «ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات های ایرانی در کانادا» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر مواد (1 ، 2 و 3 ) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی – مصوب 1389 – که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد را مورد تاکید قرار داده است، ماده 109 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب 1389 – نیز «واردات هرنوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی ، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای» میدارند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودروهای دیپلمات های ایرانی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی توسط شرکت تندروان بهرو
شماره: 140279/92/337 تاریخ: 21/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 187 مورخ 24/4/1392 موضوع اعلام خوشنامی شرکت تولیدی تندروان بهرو، بپیوست تصویر نامه شماره 3524/92/ص مورخ 16/7/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف شرکت مزبور مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت موصوف صرفاً از گمرکات مرز خروج موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحی ستاد و پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی توسط شرکت بهروان خمین
شماره: 143178/92/340 تاریخ: 23/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 8071/92/17/525/004/265 مورخ 9/6/1392 گمرک خراسان جنوبی به انضمام نامه شماره 914317000169 مورخ 29/5/1392 رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر محکومیت شرکت بهروان خمین ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی توسط شرکت هدف پارافین
شماره: 143464/92/342 تاریخ: 27/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 8523/92/201/525/1042 مورخ 18/6/92 گمرک تهران درخصوص تخلف صادراتی شرکت صنایع شیمیایی هدف پارافین در آن گمرک ارسال و اعلام میدارد : تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/1391 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص خوشنامی شرکت های ستاره لاهیج، نوید زر و گوهر صفا کرکس
شماره: 143754/92/582/859/71/343 تاریخ: 27/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل صدور فرآوردهای نفتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصاویر نامه های شماره /3307/92/ص مورخ 27/6/92 ، 3452/92/ص مورخ 10/7/92 و 3530/92/ص مورخ 16/7/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج، تعاونی چند منظوره عام نوید زر و تولیدی گوهر صفا کرکس جهت استفاده از تسهیلات موصوف بترتیب تا تاریخ 27/6/93، 10/7/93 و 16/7/93 ارسال و اعلام میدارد : شرکت های مذکور صرفاً مجاز به استفاده از این تسهیلات جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری خود میباشند. شایسته است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام آمار ردیف های تسویه نشده پروانه های ورود موقت
شماره: 144195/92/139041/113/73/345 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 139041/10 مورخ 20/7/92 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این نامه ، وضعیت ردیف های توسه نشده شش ماهه اول سالجاری مربوط به پروانه های ورود موقت موضوع مواد 50 ، 95 و 97 قانون امور گمرکی و مواد 72 و 73 آئین نامه اجرایی قانون مذکور را بررسی و مبلغ کل مطالبات بلاوصول ، تحت عنوان تضامین ماخوذه شامل سفته، ضمانت نامه و تعهد ذیحسابی را ، در قالب جدول ذیل نامه صدرالاشاره تهیه و از طریق دورنگار به این مرکز ارسال نمایند. ضمناً عدم ارسال آمار خواسته شده در مهلت مقرر به منزله منفی بودن مطالبات موصوف خواهد بود.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی شاندونگ کادکر 2013
شماره: 135841/8896/205/24/324 تاریخ: 15/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 513 مورخ 9/7/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع ماشین آلات SHANDONG KADEKOR سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت اهورا صنعت ماشین به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (EURO) FOB QINGDAO (EURO) ENGINE ODEL BRAND NET WT MODEl PRODUCT ITEM
30520 29520 YTR4105 KADEKOR 7.1 TON XN 51360-4L WHEEL EXCAVATOR 1
20988 19988 YTR4105G661-4 KADEKOR 8.8 TON XN 51180-7 WHEEL EXCAVATOR 2
29579 28579 CUMMINS B 3.3 KADEKOR 7 TON XN 51180-8 BACKHOE LOADER 3
31300 30300 YANMAR 4TNV941-SFN KADEKOR 9 TON XN 65-7 WHEEL EXCAVATOR 4
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی چانگلین 2013
شماره: 137256/4229/205/24/326 تاریخ: 16/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 513 مورخ 9/7/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت صبا ماشین ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست سواری های ون ریفاین JAC 2013
شماره: 137277/5430/206/24/327 تاریخ: 16/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 9/7/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع سواری های ون ریفاین JAC سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت ایران اتومبیل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
NO MODEL DESCRIPTION MODEL MOTOR MODEL FOB (EURO)
1 JAC RIFINE 12SEAT (GASOLINE AND CNG) HFC 6500 AIT HPC 4GAI – B (GASOLINE) 8250
2 JAC RIFINE 12SEAT (GASOLING) HFC 6500 AIT HPC 4GAI – B (GASOLINE & CNG) 9250
3 JAC RIFINE 7SEAT HFC 6470 AR3BE3 HPC 4GAI – B (GASOLINE) 11000

رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی شاندونگ لینگانگ 2013
شماره: 137302/4093/205/24/328 تاریخ: 16/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 513 مورخ 9/7/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LINGONG سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت همیار ماشین (آسیا) ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استمهال انجام تشریفات خروج موقت وسایل نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی
شماره: 145199/92/349 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه ردیف 140 مورخ 5/4/92 موضوع استمهال شماره گذاری وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات خروج موقت به پیوست تصویر نامه شماره 74/22840 مورخ 6/3/92 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام می دارد : انجام تشریفات خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1393 (بمدت شش ماه) با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع میباشد. ضمناً به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده احتمالی (تعویض وسایط نقلیه غیر موتوری مزبور در خارج از کشور) لازم است، پلمپ شماره دار به نقاطی از وسایط نقلیه الصاق و شماره پلمپ ها در اظهارنامه و پروانه درج و ظهرنویسی اظهارنامه نیز با ذکر مشخصات کامل وسایط نقلیه اظهار شده انجام گردد تا در هنگام برگشت امکان کنترل و مطابقت وجود داشته باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/8/2

دستورالعمل نحوه رسیدگی و استرداد موتورسیکلت با حجم بالای 250 «سی سی» پرونده های متشکله قاچاق
شماره: 124122/109/7/3 تاریخ: 31/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 41002/91 مورخ 7/3/91 نظر به ابهامات مطرح شده، مجدداً اعلام میدارد : بخشنامه شماره 157936/109580/103/3221/73/262 مورخ 8/8/90 دفتر واردات که بر اساس تصویب نامه شماره 04053/ت46929هـ مورخ 20/5/90 هیات محترم وزیران صادر گردیده است، ناظر بر زمان ورود و ترخیص موتورسیکلت های وارداتی است و تناقضی با بخشنامه فوق الاشاره این معاونت که ناظر بر موتورسیکلت های مکشوفه به ظن قاچاق پس از صدور حکم برائت و دستور استرداد از مراجع قضایی است ندارد. علی ایحال دستور فرمائید درخصوص موتور سیکلت های با حجم بالاتر از 250 سی سی که به ظن قاچاق توقیف و تحویل گمرک میگدند به شرح ذیل اقدام شود.
الف – استرداد در مرحله اداری :
در صورت ارائه اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده 117 ق.ا.گ و مطابقت کالای مکشوفه با اسناد ابرازی و رفع ظن قاچاق در مرحله اداری استرداد موتور سیکلت ها درصورت داشتن مجوز وزارت ورزش و جوانان مبنی بر استفاده در پیست موتور سواری و عدم تردد در شهرها بلامانع است. ضمناً در زمان انطباق اسناد با وسیله مشکوفه به ظن قاچاق ، علاوه بر کنرل مندرجات مذکور در اسناد مثبته ارائه شده ضروری است به مجوزها و یا دستورهای صادره و شرایط تحویل موتورسیکلت (مثلاً برای اسقاط یا نمونه و....) و سایر شروط درج شده در اظهارنامه و مجوزهای ضمیمه یا اسناد معتبر دیگر نیز توجه گردد.
ب – استرداد در اجرای حکم برائت :
1 - در صورت صدور رای و تصریح بر استرداد موتورسیکلت های بالای 250 سی سی ، بدون اشاره به رعایت قوانین، مقررات و تشریفات، بدواً ضمن معطوف نمودن نظر مرجع رسیدگی کننده به شرایط ورود و ترخیص این گونه موتور سیکلت ها و مقررات مربوطه، در صورت اصرار مرجع رسیدگی کننده بر اجرای حکم وفق نظر مرجع مزبور اقدام مقتضی معمول نمایند.
2 - در صورت صدور حکم برائت و تصریح بر استرداد موتورسیکلت با رعایت قوانین و مقررات یا تشریفات گمرکی، برابر بخشنامه صادره از دفتر واردات استرداد موتورسیکلت مستلزم اخذ مجوز شورای امنیت ملی و انجام سایر تشریفات مربوطه میباشد.
3 – بدیهی است در صورت صدور رای بدوی برائت، چنانچه آن گمرک دلایل و مستنداتی مبنی بر مغایرت دادنامه صادره با قانون و مقررات یا مستندات داشته باشد، لازم است در مهلت مقرر قانونی نسبت به آراء صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی بعمل آورده که در این صورت هرگونه اقدامی منوط به صدور رای مرجع تجدید نظر خواهد بود.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست 22 واحد تولیدی مشتقات نفتی استاندارد سازی شده
شماره: 141248/92/747/859/338 تاریخ: 21/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 3472/92/ص مورخ 10/7/92 معاونت محترم پیشگری و هماهنگی سازمان و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه چهار برگ فهرست 22 واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالمعل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی (کد گذاری) شده است ، ارسال و اعلام میدارد : شرکت های تولیدی که نام آنها در فهرست پیوست درج گردیده است مجاز میباشند صرفاً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند. ضمناً واحدهای تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج نگردیده است صرفا پس از اخذ گواهی استاندارد سازی محصولات تولیدی خود از سازمان ملی استاندارد مجاز به صادرات محصولات خود خواهند بود.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2


بخشنامه گمرک ایران درخصوص صادرات فرآورده های نفتی ترکیبی فاقد استاندارد ملی
شماره: 143176/92/747/859/71/341 تاریخ: 23/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/91 درخصوص ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی با منشاء ضایعات پالایشگاهی و پتروشیمی، به پیوست نامه های شماره 3550/92/ص مورخ 20/7/92 و 2917/92/ص مورخ 29/5/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص مجاز بودن صادرات محصولات تولیدی با منشاء صرفاً ضایعات واحدهای پتروشیمی و همچنین محصولات جانبی تولید شده با منشاء ان ضایعات (پس از انجام مراحل استاندارد سازی و دریافت کد استاندارد) ارسال و اعلام میدارد :
1 – صدور هرگونه فرآورده و مشتقات نفتی با منشاء ضایعات پالایشگاهی و ضایعات حاصل از شستشو و لایروبی مخازن لذا (بعنوان مواد اولیه) با توجه به بخشنامه اشاره شده تا ابلاغ شیوه نامه لازم از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان امکانپذیر نمیباشد.
2 – صادرات فرآورده های نفتی با منشاء ضایعات واحدهای پتروشیمی و محصولات جانبی آنها صرفاً پس از انجام رویه استاندارد سازی با رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای امکانپذیر میباشد.
شایسته است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام تاریخ اجرای بخشنامه قبلی در رابطه با عوارض صادراتی
شماره: 128748/92/313 تاریخ: 6/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 124848/92/747/480/71/301 مورخ 1/7/92 موضوع بخشنامه آخرین ضوابط ممنوعیت، محدودیت و عوارض صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 2109304/92 مورخ 31/6/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام میدارد، تاریخ اجرای عوارض صادراتی اقلام ردیف های 9 ، 6 ، 5 ، 4 و 10 جدول شماره 2 فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی (شامل : یونجه و علوفه فشرده شده ، برنج ، حبوبات، سالامبور گوسفندی و سایر (صرفاً کنسانتره سنگ آهن)) از تاریخ 1/7/92 میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/1385 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی اقدام در رابطه با اختلاف ارزش
شماره: 138748/24/8/334 تاریخ: 20/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره 247353/73/24/459 مورخ 27/12/1391 و 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 و با توجه به قطعی نبودن بیش بودهای احتمالی استنباطی توسط گمرکات اجرایی و اعلام رای و نظر قطعی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش در اجرای ماده 23 آئین نامه و ماده 144 قانون امور گمرکی، ضمن تسریع در انجام مکاتبات لازم بهمراه اعلام مستندات قانونی صرفاً با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه و از مکاتبه با بانک ها خودداری شود. مجدداً تاکید میگردد درج عبارت «جهت بیش بود احتمالی ارزش با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه دارد» در مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی، برات (با تعهد پرداخت بانک) و حواله در ظهر پروانه الزامی است. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی میباشد.
محمد رضا نادری – معاون امور گمرکی

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عوارض صادراتی سیب زمینی
شماره: 144463/92/344 تاریخ: 28/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4197/210/92 مورخ 14/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص عوارض سیب زمینی ارسال و اعلام میدارد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صدور سیب زمینی تحت ردیف 07019000 مشمول عوارض به میزان (120%) ارزش صادراتی میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* متن نامه شماره 4197/210/92 مورخ 14/7/92 دفتر مقررات به شرح زیر است :
جناب اقای علیدوستی – مدیرکل محترم صادرات گمرک ایران
سلام علیکم – با احترام، پیرو بخشنامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/92 به اطلاع میرساند، به استناد اختیارات ناشی از مفاد بند 10 نامه شماره 182/20-ر-س مورخ 9/3/92 از تاریخ ابلاغ آن گمرک عوارض صادراتی سیب زمینی (تحت ردیف تعرفه 07019000) به میزان یکصدو بیست (120) درصد تا پایان سالجاری تعیین میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/8/2

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح بخشنامه قبلی در رابطه با شرایط صادرات کالا
شماره: 139159/92/107132/102447/120/336 تاریخ: 7/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 124848/301 مورخ 1/7/92 این دفتر درخصوص شرایط و ضوابط جدید صادراتی در شش ماهه دوم سال 92 به پیوست تصویر نامه شماره 4233/210/92 مورخ 17/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام میدارد :
1 – در جدول شماره 1 موضوع اقلام سهمیه ای که به صورت ماهیانه ابلاغ میگردد در صورت عدم صدور در همان ماه سهمیه مذکور قابل انتقال به ماههای بعدی میباشد. لیکن صادر کنندگان مجاز به استفاده از سهمیه ماههای آتی در ماه جاری نمیباشد.
2 – درخصوص ردیف 16 جدول شماره 2 موضوع اخذ عوارض به میزان 80% از فلزات مشمول ضایعات و قراضه کلیه فلزات و شمش حاصل از آنها نیز میشود.
3 – صادرات لاستیک در جدول شماره 1 به استثناء تعرفه های 40113000 و 40115000 و لاستیک فرغون نیاز به اخذ مجوز ابلاغی این دفتر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات
________________________________________
* بخشنامه مورخ 1/7/92 را در مجموعه هفتگی شماره (932) ملاحظه کنید.
* * متن نامه دفتر مقررات به شرح زیر است :
جناب اقای علیدوستی – مدیرکل محترم صادرات گمرک ایران
سلام علیکم – با احترام ، به پیوست صورتجلسه مورخ 8/7/1392 درخصوص رفع مشکلات بخشنامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/1392 جهت اطلاع و بهره برداری مقتضی ارسال میگردد.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
* * * متن مصوبات جلسه 8/7/92 به شرح زیر میباشد :
شرح جلسه
1 – در جدول شماره یک بخشنامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/1392 در گروه لاستیک ها، ردیف تعرفه هایی 40113000 – 40115000 و لاستیک فرغون جز اقلام سهمیه ای جدول مذکور تلقی نگردیده لذا جز اقلام سهمیه و مجوز نمیباشد. و صدور آن با رعایت سایر مقررات برای کلیه صادرکنندگان بلامانع است.
2 – در جدول یک اقلام سهمیه ای بخشنامه مذکور سهمیه ماهانه در صورت عدم صدور قابل انتقال به ماه بعدی است.
3 – درخصوص محصولات فولادی میلگرد، لوله ، پروفیل و مقاطع فولادی و میلگرد آلیاژی و شمش ها مطابق مفاد صورت جلسه مورخ 7/7/1392 منعقده در دفتر مقررات انجام گیرد.
4 – عوارض صادراتی قراضه و ضایعات فلزات در جدول شماره 2 بخشامه یاد شده شامل قراضه و ضایعات کلیه فلزات میباشد.

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف نام شرکت تولیدی افرا شیمی یزد از فهرست صادرکنندگان خوشنام مواد نفتی
شماره: 138585/92/335 تاریخ: 17/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 245 مورخ 28/5/92 موضوع اعلام خوشنامه شرکت تولیدی افرا شیمی یزد ، بپیوست تصویر نامه شماره 3477/92/ص مورخ 10/7/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص حذف شرکت مزبور از لیست شرکت های خوشنام ارسال و اعلام میدارد مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت موصوف صرفاً از گمرکات مرز خروج موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحی ستاد و پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اصلاح نام تجاری یک مدل ماشین آلات راهسازی قابل ورود تحت نمایندگی شرکت پیله ور آریا
شماره: 136762/126912/702/73/325 تاریخ: 16/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 3888/210/92 مورخ 31/6/1392 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 143755/60 مورخ 24/6/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص اصلاح نام تجاری شرکت سازنده ماشین آلات راهسازی قابل ورود تحت نمایندگی شرکت پیله ور آریا از «CONSTRUCTION MACHINARY JOYO SHANDONG» به «STRONG CONSTRUCTION MACHINARY CO» جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن واردات یک مدل خودروی سواری با نشان تجاری تویوتا
شماره: 137980/92/107421/791/73/331 تاریخ: 17/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 3423/210/92 مورخ 4/6/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 128581/60 مورخ 2/6/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری TOYOTA ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودرو وارداتی با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 128581/60 مورخ 2/6/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین الات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نامه شرکت ایرتویا نماینده رسمی TOYOTA کشور ژاپن در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره 125169/60 مورخ 27/5/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
÷نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
TOYOTA ژاپن (A/T)سواری M1 RAV4 2AR-FE (2494cc)
مجوز سازمان استاندارد شماره 11398 مورخ 5/4/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 22200029617 مورخ 10/2/92
مجوز سازمان ملی استاندارد ایران شماره 26552 مورخ 18/4/92 و شماره 28309 مورخ 24/4/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مجاز بودن واردات یک مدل از بیل مکانیکی چرخ زنجیری با نشان تجاری HYUNDAI
شماره: 138656/92/129617/702/73/232 تاریخ: 17/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 4049/210/92 مورخ 6/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 151627/60 مورخ 6/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص ماشین آلات راهسازی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
* متن نامه شماره 151627/60 مورخ 6/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه و جدول آن به شرح زیر است:
جناب آقای عباسپور – مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم – به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین الات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نامه شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال میگردد. با توجه به بند 3 صورتجلسه شماره 145158/60 مورخ 26/6/1392 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت وزیران) اعلام میگردد.
÷نشان تجاری کشور سازنده نوع ماشین آلات مدل خودرو نوع مدل موتور
HYUNDAI کره جنوبی بیل مکانیکی چرخ زنجیری HYUNDAI R800LC-9 COMMINS QSX15
مجوز سازمان استاندارد شماره 43182 مورخ 23/6/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000592466 مورخ 21/4/92
کیومرث فروتنی – مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1392/7/24

واردات آبزیان زنده که موکول به کسب مجوز از سازمان شیلات میباشد
شماره: 38653/92/129609/791/73/333 تاریخ: 17/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامهش ماره 4022/210/92 مورخ 6/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات با ضمائم مربوطه مبنی بر الزام واردکنندگان آبزیان زنده به کسب مجوز از سازمان شیلات ایران جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارائه توضیحاتی راجع به فهرست اقلام صادراتی
شماره: 131758/92/107132/102447/109/329 تاریخ: 7/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 124848/301 مورخ 1/7/92 این دفتر درخصوص فهرست اقلام صادراتی در شش ماهه دوم سال 92 پیوست تصویر نامه شماره 4113/210/92 مورخ 8/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام میدارد :
1 – منظور از شمش فولادی – تختال در جداول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 1 ) ، شمش فولادی به صورت اسلب (تختال) ، بلوم و بلیت میباشد.
2 – مقاطع فولادی در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 2 و 3 ) شامل کلیه مقاطع (تیرآهن) با اشکال L, I, H, U, T و انواع میلگرد میباشد که نیاز به اخذ مجوز موردی دارد و صدور سایر مقاطع برای کلیه صادرکنندگان با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.
3 – لوله فولادی و پروفیل در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 3 ) ، که ذیل فصل 73 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی میشوند نیاز به اخذ مجوز موردی و سهمیه نداشته و صدور آن برای کلیه صادرکنندگان بلامانع بودن و از فهرست مزبور حذف میشود.
4 – محصولات فولادی آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی در جدول شماره 1 فهرست مجوزهای صادرات (ردیف 6) ، مختص به میلگرد با ردیف تعرفه های 7213 و 7214 میباشد که مجوز مزبور برای صادرات توسط شرکت مذکور از سوی ایندفتر ابلاغ میگردد.
5 – مفاد قانونی مندرج در آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و ورادات (بندب ماده 11 مکرر) به قوت خود باقی است.
6 – ردیف تعرفه اقلام مندرج در جداول شماره یک بخشنامه فوق الذکر مطابق ردیف های تعرفه اقلام مزبور مندرج در بخشنامه 133 مورخ 29/3/92 میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/24

بخشنامه گمرک ایران درخصوص نحوه اقدام برای ترخیص کالاهای مشمول گروه (10) که تا تاریخ 24/6/1392 دارای قبض انبار معتبر میباشند
شماره: 137532/92/131831/129443/113/73/330 تاریخ: 16/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 درخصوص چگونگی ترخیص کالاهای مشمول گروه اولویت دهم دارای قبض انبار معتبر ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/92 و شماره 4116/210/92 مورخ 8/7/92 اداره کل مقررات صادرات وواردات خواهشمند است دستور فرمائید بشرح ذیل اقدام نمایند:
1 – کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم که صرفاً تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرک اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند پس از ارائه ثبت سفارش معتبر از محل مصوبه شماره 118320/ت549515 مورخ 21/6/92 و رعایت سایر مقررات با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضممیه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و سایر هزینه ها، مالیات ها و عوارض قابل ترخیص میباشند. ضمن اینکه کنترل اصالت، تاریخ و مندرجات قبض انبارهای مورد اشاره در ثبت سفارش با قبض انبارهای ارائه شده و پیوست اظهارنامه به عهده آن گمرک میباشد.
2 – با توجه به بند «ب» نامه شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات صرفاً ثبت سفارشات صادره بوسیله سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خوزستان، خراسان رضوی ، فارس ، کرمانشاه، گیلان، هرمزگان و یزد درخصوص کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم که صرفاًٌ تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی یا سایر مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند مورد قبول میباشد.
3 – کلیه واردکنندگانی که دارای ثبت سفارشاتی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها در اولویت دهم (بر اساس نظریه استنباطی ان گمرک) طبقه بندی میگردند، نیازی به صدور ثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده و با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و وارداتسالجاری و سایر هزینه ها، مالیات ها و عوارض با رعایت سایر مقررات قابل ترخیص میباشد.
4 – درصورت صدور برات های بدون تعهد بانکی برای کالاهای اولویت دهم ، در مهلت ثبت سفارش و عدم انقضاء سر رسید برات صادره که صرفاً تا تاریخ 24/6/92 دارای قبض انبار معتبر از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشند، ترخیص از محل تصویب نامه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران و براساس بند 1 صدرالاشاره با رعایت کامل سایر مقررات نیازی به صدور جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده و قابل اقدام میباشند.
5 – کلیه کالاهای ممنوعه شرعی، قانونی و کالاهایی که از محل ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاروزی و منابع طبیعی و


بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه ، موضوع فهرست 251 ردیف تعرفه پیوستی از مفاد این دستورالعمل خارج میباشد.
6 – به جهت لزوم ارائه گزارش عملکرد کالاهای ترخیص شده از محل مصوبه مورد اشاره ، ان گمرک مکلف است جهت کلیه اظهارنامه های ترخیصی از محل این دستورالعمل نسبت به درج عدد «10» د رباکس «39» اظهارنامه اقدام گردد.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن مصوبه مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران در مجموعه هفتگی شماره (930) آمده است.
* * بخشنامه مورخ 27/6/92 در مجموعه هفتگی شماره (930) درج شده است.
________________________________________
* * * متن بخشنامه شماره 4168/210/92 مورخ 13/7/92 دفتر واردات سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت کلیه استانها
سلام علیکم – با احترام ، پیرو بخشنامه های شماره 4042/210/92 مورخ 6/7/92 و شماره 4116/210/92 مورخ 8/7/92 و در راستای تسهیل بیشتر در اجرای مصوبه شماره 118320/ت49515 مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران (کپی پیوست) بدینوسیله آخرین فرآیند اجرای ثبت سفارش کالاهای گروه دهم کالایی از محل قبض انبار، مطابق با بند (3) تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر اعلام میگردد :
الف ) کالاهایی مشمول این رویه میگردند که صرفاًٌ دارای قبض انبار صادره معتبر منتهی به تاریخ 24/6/92 از گمرکات اجرایی، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشند، لذا تاریخ ورود کالا به گمرکات ملاک عمل نبوده و صرفاً تاریخ صدور قبض انبار تا تاریخ مذکور شامل این بخشنامه خواهد بود.
ب ) ثبت سفارشات موصوف بصورت متمرکز در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خوزستان، خراسان رضوی ، فارس ، کرمانشاه، گیلان، هرمزگان و یزد صورت میپذیرد . استانهای مورد اشاره موظف به قبول درخواست های بازرگانان استان های همجوار میباشند.
ج ) تاریخ اجرای این دستورالعمل از مورخ 6/7/92 و تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
د ) ترخیص کالاهای موصوف از گمرک با ماخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1392و سایر هزینه ها و مالیات ها و عوراض و رعایت کامل سایر قوانین و مقررات صورت خواهد پذیرفت.
هـ ) صدور هرگونه ثبت سفارش خارج از قبض انبارهای موصوف از محل کالاهای گروه ده ممنوع میباشد.
و ) درخصوص خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی د رصورت داشتن ضوابط فنی در سال 1391 دقیقاً مطابق بند «هـ» بخشنماه شماره /4042/210/92 مورخ 6/7/92 با تکمیل کاردکس و ارسال آن به ایمیل مربوطه عمل گردد . لازم به ذکر است کلیه مراحل کارشناسی و ارسال به گمرک آن در این دفتر به صورت متمرکز انجام میگیرد.
ز ) رویت اصل کلیه مدارک شامل قبض انبار، فاکتور و ..... در هنگام بررسی پرونده ضروری میباشد. کلیه مدارک بویژه قبض انبار به همراه پروفرما در سایت اسکن شود.
ح ) در هنگام تایید دکمه ارسال به گمرک اطلاعات فرمت ثبت سفارش الکترونیکی باید به شرح ذیل باشد و در صورت هرگونه مغایرت مراتب به پیشتیبانی ثبت شفارش اعلام شود :
نوع ثبت سفارش : قبض انباری از محل مصوبه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/92 هیات وزیران / کنترل اصالت ، تاریخ و مندرجات قبض انبار بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تامین ارز : ارز متقاضی
نوع عملیات ارزی : غیر بانکی
تاریخ اعتبار ثبت سفارش : 3 ماه پس از صدور
ذیل اوراق ثبت سفارش : «اولویت دهم – قبض انبار »
کلیه موارد فوقف به صورت Default بر روی ثبت شفارشات درج خواهد گردید.
ط ) در ظهر اوراق ثبت سفارشات عبارت ذیل درج میگردد :
1 - «ثبت موصوف از محل مصوبه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/92 هیات وزیران تمدید یا صدور گردیده و مرجع تایید کننده مندرجات، تاریخ و اصالت قبض انبار بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.»
2 – شماره تاریخ و محل صدور قبض انبار قید گردد.
نکته مهم :
ی ) کلیه کالاهای ممنوعه شرعی، قانونی و کالاهایی که از محل ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند (ب) ماده (145) برنامه پنجم توسعه ، مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشند.
ک ) ثبت سفارشاتی که از محل برات های بدون تعهد بانکی گشایش و در اولویت دهم گروه کالایی قرار دارند با استفاده از مفاد مصوبه هیات محترم وزیران در صورت عدم انقضاء سررسید بروات وصولی، قابلیت ترخیص را دارند.
ل ) کلیه ثبت سفارشاتی که در سایر اولویت های گروه های کالایی ثبت سفارش و توسط گمرکات تعرفه آن در گروه ده استنباط گردیده است. امکان اصلاح تعرفه را طبق مفاد بخشنامه مذکور دارای می باشند . اصلاح ثبت سفارشات موصوف از طریق فرآیند اصلاحیه گمرکی صورت میپذیرد.
م ) کلیه متقاضیانی که دارای ثثبت سفارش بوده و تاریخ اعتبار آن منقضی شده است . در صورت دارای بودن قبض انبار معتبر ثبت سفارشات مربوطه پس از پرداخت کارمزد توسط این دفتر قابل تمدید میباشد. شماره درخواست این دسته از ثبت سفارشات پس از دریافت فیش کارمزد به صورت نامه اداری برای این دفتر ارسال گردد.
ن ) کلیه کنترل های مقرراتی و انطباق های لازم صرفاً توسط کارشناسان آن سازمان صورت خواهد پذیرفت ، بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از این موارد نیز بر عهده آن سازمان خواهد بود.
ر ) مقتضی است در پایان هر روز آمار اطلاعات مربوط به ثبت سفارشات صورت پذیرفته از محل این دستورالعمل در قالب فرمت ذیل تهیه و به این دفتر ارسال میگردد.
شماه مجوز هشت رقمی تاریخ نام متقاضی نوع کالا مقدار ارزش شماره و تاریخ قبض انبار

مجدداً تاکید و سفارش میگردد، آزاد سازی گروه ده کالایی صرفاً برای کالاهای قبض انباری مشمول مصوبه صدرالاشاره هیئت محترم وزیران خواهد بود. لذا ثبت سفارش کالاهای گروه ده که مشمول ضوابط مشروحه فوق نباشد . تخلف محسوب و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
* * * * متن بخشنامه شماره 4116/210/92 مورخ 8/7/92 دفتر واردات سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت کلیه استانها
سلام علیکم – با احترام ، پیرو نامه شماره 4042/210/92 مورخ 6/7/92 در راستای اجرای مصوبه شماره 118320/ت49515 مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران درخصوص چگونگی صدور ثبت سفارش کالاهای گروه دهم بدینوسیله موارد اشاره شده در نامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح میگردد :
1 – تاریخ صدور قبض انبار معتبر از 21/6/92 به 24/6/92 اصلاح میگردد ، لذا تاریخ ورود، تاریخ تخلیه و..... ملاک عمل نمی باشد.
2 – بند (د) بدین شرح اصلاح میگردد :
«ترخیص کالاهای موصوف از گمرک با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی مندرج در جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و سایر هزینه ها و مالیات ها و عوارض و رعایت کامل قوانین و مقررات صورت خواهد پذیرفت»
3 - درخصوص بند (ط) فهرست کالاهای مشمول ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند (ب) ماده (145) برنامه پنجم توسعه طی 251 ردیف تعرفه ارسال میگردد.
4 – درخصوص بند (ک) بدین شرح اصلاح میگردد :
«کلیه ثبت سفارشاتی که در سایر اولویت های گروه های کالایی ثبت سفارش و توسط گمرک تعرفه آن در گروه ده استنباط گردیده است. امکان اصلاح تعرفه را طبق مفاد بخشنامه مذکور در صورت به روز شدن (UPDATE) اطلاعات مربوط به تغییر تعرفه از طریق پرتال ارزی نیاز به صدور جایگزین و اصلاحیه نمیاشد در غیر اینصورت به اصلاح ثبت سفارشات موصوف از طریق فرآیند جایگزین صورت می پذیرد.»
5 – مقتضی است کلیه استان های نسبت به معرفی آدرس الکترونیکی امن خود جهت دریافت اطلاعات صرفاً از طریق آن و همچنین معرفی امضاهای مجاز بر روی کارتکس سریعاً اقدام نمایند.
6 – ضمناً جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی از متقاضیان لازم است بر روی برگه قبض انبار مهر آن سازمان مبنی بر «ثبت سفارش این قبض انبار گردیده است» درج گردد تا متقاضی قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش از استان دیگری نباشد.
7 – رویه صلح و واگذاری قبض انبار به اشخاص ثالث مطابق مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی، آزاد تجاری – صنعتی و انبارهای عمومی تحت کلید گمرک مورد تایید است و در صورت هرگونه ابهام و ادعا از سوی متقاضی در خصوص تاریخ صدور قبض انبار دریافت تاییدیه از مرجع صادر کننده آن درخصوص تاریخ اولیه قبض انبار ضروری میباشد. در نهایت کنتل اصالت و تاریخ قبض انبار بر عهده گمرک اجرایی بوده و از این لحاظ مسئولیتی بر عهده سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها و همچنین این سازمان نخواهد بود.
سعید عباسپور – مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف نام شرکت دادتجارت قابوس گلستان از فهرست صادرکنندگان خوشنام مواد نفتی
شماره: 135317/92/323 تاریخ: 14/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 136 مورخ 4/4/92 موضوع اعلام ضوابط صدور فرآورده های نفتی جهت صادرات شرکت داد تجارت قابوس گلستان، بپیوست تصویر نامه شماره 3475/92/ص مورخ 10/7/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص حذف شرکت مزبور از لیست شرکت های خوشنام ارسال و اعلام میدارد مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت موصوف صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز و صرفاً از گمرکات مرزی موضوع ماده 14 دستورالعمل ستاد امکانپذیر میباشد.
مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تندر
شماره: 133005/92/129614/702/73/319 تاریخ: 10/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 240894/91/240297/72/442 مورخ 20/12/1391 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 4047/210/92 مورخ 767/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 150839/60 مورخ 3/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید گواهی میزان ساخت خودروهای تولیدی تندر90 E0, E1, E2 به شرح مندرج در نامه فوق الذکر تا پایان سال 1392 ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید طبق بخشنامه پیروی و با رعایت سایر مقررات تا اطلاع ثانوی با قطع مرور زمان به میزان تفاوت حقوق ورودی مندرج در فصل 98 با توجه به درصد ساخت داخل با حقوق ورودی که ذیل ردیف تعرفه اختصاصی قطعات وارده درج گردیده و با رعایت سایر مقررات اقدامات لازم معمول نمایید . در ضمن دقت فرمایید در صورت واردات کالاهای ساخت داخل مندرج در فهرست IPI ابلاغ شده توسط شرکت مذکور یا سایرین مراتب را ضمن پیگیری از ترخیص با این مرکز مکاتبه نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار ساخت داخل کامیون های آریا، سهند و فراز و اتوبوس یوتونگ
شماره: 132838/92/702/18745/73/318 تاریخ: 10/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 4063/210/92 مورخ 7/7/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 151083/60 مورخ 3/7/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص میزان درصد ساخت داخل 1 – کامیون کمپرسی آریا مدل 1924LK به میزان 66 درصد
2 – کامیون باری آریا مدل HW76/1924L به میزان 65 درصد
3 – اتوبوس یوتونگ شهری 12 متری مدل ZK6128HGE به میزان 14 درصد
4 – کامیون سهند 4*6 مدل zz3257n3847c
5 – کامیون کشنده فراز 4*6 مدل ZZ4257N3247C به میزان 14 درصد
شرکت ایران خودرو دیزل پس از مطابقت با کالای وارده با فهرست کالاهای مندرج در دفترچه IPI و عدم واردات قطعات ساخت داخل مربوطه (تعیین شده در دفترچه IPI) جهت احتساب حقوق ورودی ردیف های تعرفه فصل (98) جدول منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً تا پایان سالجاری ارسال و ابلاغ میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت تقاضا جهت واردات قطعات مربوطه از گمرکات سایر، نسبت به درج موارد استفاده شده و میزان و تشکیل پرونده جداگانه و نگهداری در آن گمرک، مراتب به گمرکات مربوطه اعلام و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس تولیدی آکیادویچ
شماره: 131397/92/127798/702/73/317 تاریخ: 9/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 3971/210/92 مورخ 2/7/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 145003/60 مورخ 26/6/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس شهری دیزلی مدل KLQ6128G تولیدی شرکت آکیادویچ تا پایان اسفند ماه 1392 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس اسکانیا
شماره: 130853/92/126836/702/73/316 تاریخ: 8/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 3913/210/92 مورخ 1/7/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 148160/60 مورخ 31/6/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس شهری عقاب اسکانیا و اتوبوس شهری عقاب تا پایان اسفند ماه 1392 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام مجدد خوشنامی شرکت مهرآوران سلامت پرشیا
شماره: 13405/92/320 تاریخ: 13/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 48112/92/105 مورخ 19/3/1392 موضوع اعلام ضوابط صدور جهت صادرات شرکت بازرگانی مهرآوران سلامت پرشیا بپیوست تصویر نامه شماره 900/91/123/ج/109/1042 مورخ 27/6/92 گمرک تهران (معاونت حقوقی) درخصوص منتفی شدن شکوائیه آن گمرک بر علیه شرکت مزبور، ارسال و اعلام میدارد : مطابق بخشنامه ردیف 86 مورخ 4/3/92 شرکت فوق الذکر میتواند تا تاریخ 28/1/93 از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت صادرات فرآورده های نفتی استفاده نماید. شایسته است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص صادرکنندگان خوشنام مواد نفتی
شماره: 123827/92/582/859/71/300 تاریخ: 31/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 86 سالجاری موضوع اعلام فهرست شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات مندرج در دستورالعمل صدور فرآورده های نفتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به پیوست تصاویر نامه های مشروحه ذیل درخصوص معرفی شرکت های مندرج در جدول زیر جهت استفاده از تسهیلات فوق الذکر ارسال و اعلام میدارد: شرکت های تولیدی مجاز به استفاده از تسهیلات صرفاً برای محصولات تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری خود و شرکت های بازرگانی با تودیع ضمانت نامه موضوع بخشنامه ردیف 285 امکان صدور محصولات نفتی خود را دارا میباشند، شایسته است دستور فرمائید مراتب را به گمرکات تابعه و واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف شرکت شماره نامه نوع فعالیت تاریخ اعتبار
1 فرآیند شیمی زنگان 3273/92/ص تولیدی 26/6/1393
2 بهروان شیمی راد 3286/92/ص تولیدی 26/6/1393
3 زنیط 3255/92/ص تولیدی 25/6/1393
4 قیر اسپادانا 3276/92/ص بازرگانی 26/6/1393
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست ارزش جرثقیل های نو بر مبنای 2013
شماره: 126781/6611/202/24/307 تاریخ: 3/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 97 مورخ 31/6/1392 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ فهرست ارزش نو جرثقیل های وارداتی بر مبنای سال 2013 ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید جرثقیل های وارداتی (بجز جرثقیل هایی که دارای پرایس لیست تائید شده میباشد) در صورت عدم شمول قانون خودرو و در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش________________________________________
* متن فهرست ارزش جرثقیل های نو بر مبنای سال 2013
ردیف مشخصات ساخت ژاپن و اروپا (دلار FOB) ساخت چین (دلار FOB)
1 جرثقیل 10 تن تک کابین 72800 56000
2 جرثقیل 15 تن تک کابین 83000 64000
3 جرثقیل 20 تن تک کابین 94000 72000
4 جرثقیل 25 تن تک کابین 106000 81000
5 جرثقیل 30 تن تک کابین 134000 102000
6 جرثقیل 35 تن تک کابین 145000 113000
8 جرثقیل 40 تن تک کابین 176000 136000
7 جرثقیل 45 تن تک کابین 208000 161000
9 جرثقیل 50 تن تک کابین 232000 178000
10 جرثقیل 60 تن تک کابین 254000 198000
11 جرثقیل 70 تن تک کابین 292000 227000
12 جرثقیل 80 تن تک کابین 335000 255000
13 جرثقیل 90 تن تک کابین 365000 281000
14 جرثقیل 100 تن تک کابین 386000 299800
15 جرثقیل 110 تن تک کابین 397000 310000
16 جرثقیل 120 تن تک کابین 479000 375000
17 جرثقیل 130 تن تک کابین 509600 398000
18 جرثقیل 140 تن تک کابین 542000 425000
19 جرثقیل 150 تن تک کابین 572000 445000
20 جرثقیل 160 تن تک کابین 612000 495000
21 جرثقیل 170 تن تک کابین 647000 511000
22 جرثقیل 180 تن تک کابین 668000 523000
23 جرثقیل 190 تن تک کابین 690000 585000
24 جرثقیل 200 تن تک کابین 740000 595000
25 جرثقیل 250 تن تک کابین 1490000 950000
26 جرثقیل 300 تن تک کابین 2650000 1100000
27 جرثقیل 400 تن تک کابین 3560000 1950000
28 جرثقیل 500 تن تک کابین 4350000 2450000
29 جرثقیل 600 تن تک کابین 5160000 3280000
تبصره 1 ) کابین اضافی 10 تا 50 تن معادل پنج هزار دلار و از 50 تن به بالا معادل ده هزار دلار
تبصره 2 ) در صورتیکه سال ساخت کمتر از 2013 باشد با کسر 2% نسبت به ارزش های اعلما شده به ازاء هر سال اقدام گردد. ضمناً حداکثر تعدیل (کاهش) از ارزش های فوق بابت تفاوت سال ساخت 10 سال میباشد.
تبصره 3 )جهت تعیین ارزش های معاملاتی در صورت عدم شمول قانون خودرو با توجه به بخشنامه ارسالی از ایندفتر پس از تعیین میزان درصد استهلات اقدام گردد.
________________________________________
* * متن فهرست ارزش جرثقیل های نو بدون تراک و شاسی سال 2013
ردیف مشخصات ساخت ژاپن و اروپا (دلار FOB) ساخت چین (دلار FOB)
1 جرثقیل تلسکوپی 1 تن 4700 6000
2 جرثقیل تلکسوپی 3 تن 12000 64000
3 جرثقیل تاشو 5 تن 23500 30500
4 جرثقیل تلکسوپی 8 تن 29900 38000
5 جرثقیل تلکسوپی 10 تن 48000 62000

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال پرایس لیست خودروهای سواری بنز 2014
شماره: 125930/4885/206/24/306 تاریخ: 2/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 511 مورخ 26/6/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست سه برگ پرایس لیست انواع سواری های BENZ سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ستاره ایران ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص عدم ترخیص خودروهای سواری وارداتی با نشان تجاری ABT
شماره: 134527/92/17676/1360724/702/73/322 تاریخ: 14/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 25237/92/17676/113/73/47 مورخ 17/2/92 با توجه به عدم وجود خودرو با نشان تجاری ABT (که صرفاً یک شرکت تیونینگ کننده است) و لزوم اصلاح ضوابط فنی به نشان تجاری فولکس واگن Volks Wagen تا اطلاع ثانوی از ترخیص ثبت سفارش های ارائه شده خودروهای سواری با نشان تجاری ABT خودداری نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نوشابه های گازدار قندی
شماره: 134118/92/119913/113/943/73/321 تاریخ: 13/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/92 به پیوست تصویر نامهشماره 119913/92/320/344/32/ب مورخ 25/6/92 اداره کل امور مالی و ذیحسابی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مشخصات کامل واردکنندگان نوشابه های گازدار قندی وارداتی از ابتدای سال 1392 را به شرح جدول ضمیمه بخشنامه صدرالذکر با ذکر مبلغ وصولی راساً به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* بخشنامه مورخ 18/6/92 در مجموعه هفتگی شماره (930) درج شده است.
* * متن نامه شماره 135505119913/92/320/344/32ب مورخ 25/6/92 اداره کل امور مالی و ذیحسابی گمرک به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری – مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – احتراماً، بازگشت به رونوشت نامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/1392 نظ به اینکه حسب بند 2 بخشنامه عطفی، مقرر گردیده عوارض مطروحه از سوی گمرکات اجرایی وصول و مستقیماً بحساب صدرالاشاره سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد که از طرفی این ذیحسابی هیچ نقشی در وصول و ایصال عوارض موصوف ندارد، خواهشمند است جهت تسریع در ارسال اطلاعات درخواستی سازمان مزبور، گمرکات اجرایی کشور راساً نسبت به تهیه و ارسال «فهرست مشخصات واردکنندگان کالای نوشابه های گاز دار قندی» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اقدام لازم بعمل آورند.
مسعود کمالوند – ذیحساب و مدیرکل امور مالی

 


بخشنامه 1392/7/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص کاهش محدودیت های کالاهای صادراتی
شماره: 124848/92/747/480/71/331 تاریخ: 1/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 56272/92/133 مورخ 29/3/1392 ضمن کان لم یکن تلقی نمودن مفاد بخشنامه پیروی بپیوست تصویر نامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران (در 10برگ) در راستای کاهش محدودیت های کالاهای صادراتی از اول مهرماه سالجاری ارسال و اعلام میدارد:
الف – اقلام صادراتی مشمول اخذ مجوز ابلاغی از سوی دفتر صادرات :
1 ) کلیه اقلام مشمول جدول شماره یک شامل اقلام صادراتی (محصولات فلزی، پلیمری، شیمیایی، باطری خودرو، کاغذ فلوتینگ، کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه، لاستیک) صرفاً از طریق این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ میشود.
2 ) صادرات کلیه اقلام مشمول جدول شماره 3 (شامل: تخم مرغ خوراکی، گوشت مرغ، شیر خشک اطفال (مطابق شماره تعرفه های ذکر شده در جدول مزبور) ، دارو صرفاً داروهای محتوی مواد مخدر – روان گردان و پیش ساز و داروهای دامی) منوط به وصول مجوز از سوی دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت و ابلاغ آن از سوی دفتر صادرات به گمرکات اجرایی میباشد. تاکید میگردد صادرات اقلام بندهای صدرالاشاره منوط به ابلاغ از سوی این دفتر میباشد:
ب – اقلام مشمول عوارض صادراتی در قالب جدول شماره 2 تعیین گردیده است.
پ – اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول شماره 4 تعیین گردیده است.
ت – درخصوص کالاهایی که در جداول ضمیمه ذکری از آنها نشده است و قبل از ابلاغ بخشنامه مزبور صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص بوده است (همچون ممنوعیت های شرعی یا ممنوعیت صادرات ذخایر ژنتیکی، کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی ، گیاهان دارویی و صنعتی، لزوم اخذ مجوز برای 8 قلم کودهای شیمیایی یا اخذ گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس برای قیر نفتی و ...) شرایط قبلی همچنان جاری و نافذ میباشد.
ث – ضوابط و مقررات مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات مجدد به قوت خود باقی میباشد.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار گواهی میزان ساخت داخل خودروهای تولیدی تیانا و پارس خودرو
شماره: 123790/92/119849/702/73/399 تاریخ: 31/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 25528/92/24058/702/73/48 مورخ 17/2/92 و 74224/92/60544/791/73/181 مورخ 22/4/92 به پیوست تصویر نامه شماره 3738/210/92 مورخ 20/6/92 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، بانضمام تصاویر نامه های شماره 14056/60 مورخ 19/6/92 و 140574/60 مورخ 19/6/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه مبنی بر تمدید اعتبار گواهی میزان ساخت داخل خودروهای تولیدی تیانا مدل های HIGH و MID و وانت دوکابین خودرو دانگ فنگ پیکاپ ریچ (WIC-4WD)محصول شرکت پارس خودرو تا پایان سال 1392 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید طبق بخشنامه های پیروی و رعایت سایر مقررات، اقدامات لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید مهلت خوشنامی برخی از صادرکنندگان مواد نفتی
شماره: 127488/92/747/859/71/309 تاریخ: 6/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 285 سال جاری موضوع اخذ ضمانت نامه از شرکت های بازرگانی مجاز به استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی (خوشنام) به پیوست نامه شماره 3257/92/ص مورخ 25/6/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تمدید مهلت اخذ ضمانت نامه تا تاریخ 23/7/1392 ارسال میگردد. لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور نسبت به اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معادل یک برابر ارزش محموله صادراتی بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعمال مقررات عادی در رابطه با صادرات مواد نفتی بنام شرکت پترو غزال وطن
شماره: 127695/92/582/859/71/311 تاریخ: 6/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 268سالجاری درخصوص معرفی تعدادی از شرکت ها بعنوان خوشنام جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به مفاد نامه شماره 98/22930/92/127 مورخ 27/6/92 گمرک اراک درخصوص تخلف شرکت پتروغزال وطن بدینوسیله اعلام میدارد، تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 سال 1391، خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد با تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. شایسته است دستور فرمائید تضمین اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری های آلفا رومئو 2014
شماره: 99408/8697/206/24/243 تاریخ: 27/5/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 508 مورخ 22/5/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواریهای ALFAROMO سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت آلفا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C&F
Bandar abbas(EURO) FRIGHT (EURO) Price fob (EURO) MODEL DESCRIPTION
12394 490 11904 ALFA MITO
18105 490 17615 ALFA GIULIETTA
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال پرایس لیست سواری های MVM 2014
شماره: 115137/7197/206/24/274 تاریخ: 19/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 509 مورخ 12/6/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع سواری های MVM سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت مدیران خودرو ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش ________________________________________
* پرایس لیست مربوطه به شرح زیر است:
FOB SHANGHAI PRICE (USD) NAME IN IRAN CHERY CAR MODEL NO
USD 7600.00 MVM 315 H SQR 7150 J 157 1
USD 7450.00 MVM 315 SQR 7150 A 157 2
USD 8650.00 MVM 350 SQR 7201 A 2F 3
USD 11950.00 MVM X33 SQR 7206 4
USD 12500.00 MVM X33 NEW SQR 7206 5
USD 5050.00 MVM 110 SQR 7080 6
USD 5400.00 MVM 110 SQR 7111 S 11 7

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی DENGONG 2013
شماره: 115183/4594/25/24/275 تاریخ: 19/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 509 مورخ 12/6/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی DEGONG ساخت چین به نمایندگی شرکت ماشین سازی فاروب زمان ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش ________________________________________
* پرایس لیست مربوطه به شرح زیر است:
FOB CHINE PORT (USD) MODEL NO PORODUCT
45,150.00 DG 938 1 WHEEL LOADER
68,250.00 DG 956 2
73,710.00 DG 958 3
91,098.00 DG 966 4
25,515.00 DG 926 5
22,620.00 DG 750 6
200,000.00 DG 400 7
434,000.00 DG 600 8

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش سواری چینی مدلJ5 دنده اتوماتیک 2013
شماره: 119192/8163/206/24/289 تاریخ: 24/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 510 مورخ 16/6/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری J5 دنده اتوماتیک سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت کرمان خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (SHANGHAI) (USD) ENGINE MODEL DESCRIPTION
11700 A/T J5 1800 cc Automatic transmission
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش تراکتورهای لندپاور 2013 ایتالیا
شماره: 120150/8394/205/24/291 تاریخ: 25/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – بر اساس مفاد صورتجلسه کمیته ارزش این دفتر به شماره 96 مورخ 24/6/92 ارزش سه مدل تراکتور LANDPOWER سال 2013 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت فرتاک ماشین به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری تراکتورهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
COO FOB UNIT PRICE EURO DESCRIPTION LANDINI MODEL
ITALY (E.U.) 56116 4WD – 133 HP LANDPOWER 135 TECHNO
ITALY (E.U.) 66713 4WD – 158 HP LANDPOWER 165 TECHNO
ITALY (E.U.) 78745 4WD – 158 HP LANDPOWER 165 COMFORT
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LONGONG 2013
شماره: 120164/4781/05/24/292 تاریخ: 25/6/1392
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 510 مورخ 16/6/92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی LONGONG ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژه ماشین ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش ________________________________________
* پرایس لیست مربوطه به شرح زیر است:
FOB (USD) MODEL COMMDITIES
40734 Z130F WHEEL LOADER
67535 Z150E-EXK
25175 CDM816
88665 CDM6225H EXCAVATOR
131085 CDM6360
61320 CDM1165 MOTOR GRADER
67980 CDM1220 (PY200)
63448 CDM1185
51708 LG380F
81215 QX520 ROAD ROLLER
75810 QX520K
63992 QX518

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG
شماره: 122691/92/124382/71/73/303 تاریخ: 1/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 2103832/92 مورخ 26/6/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 145286/60 مورخ 26/6/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG
شماره: 122691/92/124382/71/73/303 تاریخ: 1/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 2103832/92 مورخ 26/6/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 145286/60 مورخ 26/6/92 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. ضمناً ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/7/11

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری CHANGLIN/CHL
شماره: 125786/92/105946/791/73/305 تاریخ: 2/7/1392
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 2103339/92 مورخ 30/5/1392 و شماره 126573/60 مورخ 29/5/92 و شماره 126568/60 مورخ 29/5/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درخصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری CHANGLIN/CHL و POLAR WOLVERIN بشرح مدرج در نامه های فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد. ضمناً اقدام صرفاً برای گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه